„V roce 2023 zúčtuji s covidovými zakázkami, případně podám žalobu.“ – Jana Zwyrtek Hamplová

Jaké jsou první dojmy Jany Zwyrtek Hamplové ze Senátu? Už má za sebou nějaký nepříjemný zážitek a co říkala na označení, že je členkou ruské páté kolony? Po zvolení padalo na její adresu mnoho urážek, budou mít některé soudní dohru? Má mnoho výhrad ve vztahu k ČT, proč tedy nevystoupila na demonstraci 17. listopadu? O čem svědčí fakt, že žurnalistka Novinek.cz rovnou do titulku umístí informaci, že na zmíněné akci byli lidé s proruskými čepicemi, což ostře kritizovala? Jak se dívá na nové nařízení EU ohledně genderové rovnosti ve velkých firmách a bude se dále angažovat v kritice vakcinace proti onemocnění COVID-19 či covidových zakázek?

Budoucnost Šanghajské organizace pro spolupráci v mezinárodních vztazích

Šanghajská organizace pro spolupráci
Šanghajská organizace pro spolupráci

Shanghai Cooperation Organization je subjekt, který byl vytvořen v opozici vůči západním strukturám v mezinárodních vztazích. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku nových států bylo prvořadým cílem zajistit bezpečnost v regionu Střední Asie. Zvláštní důraz byl kladen na zabezpečení hranic. Původně, 26. dubna 1996, byla založena Šanghajská pětka, která měla uklidnit lokální konflikty ve Střední Asii a hraniční spory. Tuto iniciativu předložila čínská strana a Rusko ji přijalo. Prohlášení o členství podepsalo Rusko, Čínská lidová republika, Tádžikistán, Kazachstán a Kyrgyzstán. Setkání Šanghajské pětky vyústila v rozšíření spolupráce v boji proti terorismu, potírání nelegální imigrace a potírání výroby a pašování drog, což se samozřejmě promítá do základních cílů Šanghajské organizace pro spolupráci. K tomu se přidala dohoda o budování důvěry v armádu v příhraničních regionech (1996) a dohoda o vzájemné redukci ozbrojených sil v příhraničních regionech (1997). Původně se Šanghajská pětka neměla (alespoň oficiálně) přeměnit v politickou a vojenskou alianci. Významná v činnosti organizace byla dohoda o boji proti extremismu, terorismu a islámskému separatismu s Dušanbe (2000). Položil základ pro tzv války se „třemi zlými silami“, které ohrožují stabilizaci ve Střední Asii.

Dne 15. června 2001 byla podepsána deklarace o založení Šanghajské organizace spolupráce.  Uzbekistán byl pozván do SCO, čímž se skupina zemí rozšířila z 5 na 6.  Dne 7. června 2002 byla v Petrohradě podepsána Charta Šanghajské organizace spolupráce. Definuje cíle jako: důvěra, přátelství a dobré sousedské vztahy, spolupráce, společné prosazování lidských práv, boj proti terorismu, spolupráce s ostatními mezinárodními zeměmi a řešení problémů 21. století. Dále nezbytnost spolupráce pro udržení míru, bezpečnosti a stability v regionu, aktivity pro rozvoj efektivní spolupráce v oblasti obchodu, politiky, ekonomiky, kultury, vědy, vzdělávání, ochrany životního prostředí, dopravy a společného budování důraz byl kladen na podporu nového politického a ekonomického mezinárodního řádu, založeného na principech demokracie a spravedlnosti. Charta také definovala institucionální strukturu a způsoby vstupu nebo vystoupení z SCO.

V roce 2001 bylo 6 zemí členy Šanghajské organizace pro spolupráci. Od roku  2004  má status pozorovatele  Mongolsko a od roku  2005  také  Indie ,  Írán  a  Pákistán . V roce 2012 získal status pozorovatele  Afghánistán a v roce 2015 Bělorusko. Dne 10. července 2015 během summitu členských států v  Ufě obdržely Indie a Pákistán kladná stanoviska ke kandidátům   na členy SCO. Na summitu  v Astaně  9. června 2017 se obě země formálně staly členy Šanghajské organizace spolupráce. Počet členů SCO se tak zvýšil na 8. Od roku 2008 mohou zainteresované státy získat status partnerů pro dialog. V současné době je ve vlastnictví Arménie, Ázerbájdžánu, Kambodže, Nepálu,  Srí Lanky a Turecka. Hosty summitů jsou mezinárodní organizace jako Organizace spojených národů, ASEAN a SNS. Kromě toho je hostem i Turkmenistán, který z důvodu deklarace neutrality nemůže být členem organizace, která je rovněž vojenského charakteru. V budoucnu jsou možné změny mezi zeměmi přidruženými k SCO, protože Bangladéš, Saúdská Arábie, Egypt, Sýrie, Izrael, Maledivy, Ukrajina, Irák, Vietnam, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Katar požádaly o status pozorovatele. nebo dialogovým partnerem.

Organizace Shanghai Cooperation Organization se od počátku snažila vystupovat na mezinárodní platformě.Již v roce 2004 navázala vztahy s Organizací spojených národů, kde je pozorovatelkou na Valném shromáždění. Postupně byly navázány vztahy se Společenstvím nezávislých států, Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Organizací smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO), Organizací pro hospodářskou spolupráci, Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, Asijskou konferencí o interakci a Confidence-Building Measures (CICA), Mezinárodního výboru Červeného kříže a Africké unie. Podle názoru Organizace spojených národů si SCO „ klade za cíl vybudovat spravedlivý, polycentrický světový řád, plně v souladu s normami mezinárodního práva a zásadami vzájemného respektu, který odpovídá zájmům každého státu, s přihlédnutím k jejich vzájemné potřeby a aspirace. Jako nadnárodní a multikulturní organizace,. Spolupráce se SNS, ASEAN, CSTO a CICA se týká především boje proti terorismu, obchodu s drogami a zbraněmi, praní špinavých peněz, mezinárodní kriminalitě a nelegální migraci. Dohoda s Organizací pro hospodářskou spolupráci se týká hospodářství a obchodu, dopravy, energetiky, životního prostředí a cestovního ruchu .

Nejdůležitější rozhodnutí Šanghajské organizace pro spolupráci jsou přijímána na summitech Rady hlav států, které se každoročně konají v různých městech členských států. Z analýzy témat summitů Šanghajské organizace pro spolupráci vyplývá, že spolupráce v jejím rámci probíhala především ve třech oblastech. Jednak to byla oblast regionální bezpečnosti a vojenské spolupráce. Za druhé, provádění činností zaměřených na hospodářskou integraci. Navíc je to organizace, jejímž prostřednictvím se její členové snaží prosazovat své politické cíle. V tomto ohledu jde především o nástroj čínské a ruské zahraniční politiky. Kulturní spolupráce, která spočívá v pořádání uměleckých festivalů, je mnohem méně důležitá. Pokračující kulturní dialog mezi zeměmi SCO však přispívá k vzájemnému učení a obohacování kulturních zkušeností, což v konečném důsledku vede k vyšší úrovni vzájemného porozumění.

Původně, zejména z ruského pohledu, měla být SCO organizací zaměřenou především na vojenské účely.  Cílem bylo vytvořit protiváhu Spojeným státům v Asii. Důležitým tématem se stala i otázka regionální bezpečnosti, zejména v souvislosti se zvýšenou teroristickou hrozbou. Boj proti terorismu byl jedním z hlavních důvodů připojení k Indii a Pákistánu. Posílení vojenské spolupráce vedlo k výměně zpravodajských informací a společným vojenským cvičením a válečným hrám. Poslední velká cvičení s partnery z SCO a Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti nazvaná Kavkaz 2020 provedlo Rusko v září 2020. Zúčastnilo se jich 80 000 vojáků. Cvičení Peace Mission jsou plánována na rok 2021, stejně jako rusko-pákistánská a rusko-indická cvičení, tedy cvičení zemí, které jsou členy SCO.

Stále důležitější oblastí spolupráce v rámci SCO jsou však ekonomické a ekonomické otázky. O tento trend spolupráce má zájem především Čína, která svou strategii staví na investicích a ekonomické výměně.  Jednou z čínských iniciativ je iniciativa Pás a stezka, jejímž cílem je posílit vazby Asie s globální ekonomikou a posílit spolupráci s Evropou a Afrikou. Čínské projekty jsou pro středoasijské republiky příležitostí k rozvoji. Nová hedvábná stezka může být extrémně silným mechanismem pro posun SCO na cestu ekonomické spolupráce, která postupně ovládne vztahy mezi členy, nad politickými a vojenskými otázkami. Posílení role SCO jako platformy pro hospodářskou spolupráci není v souladu s ruskou politikou. Pro Rusko jsou primárním účelem fungování SCO politické a vojenské otázky. Ekonomická stabilizace středoasijských států je však důležitá i z hlediska bezpečnosti regionu.

Budoucnost SCO však bude záviset na pozicích Číny, Ruska a Indie.  Doposud v SCO dominovaly Čína a Rusko – dva hlavní regionální hráči. Po přijetí Indie a Pákistánu do organizace v roce 2017 se doufalo, že to dále posílí roli SCO jako platformy pro dialog. Pro obě země mělo být SCO kanálem pro kontakty mezi nimi. Z pohledu Číny podporující Pákistán a Rusko spolupracující s Indií mělo přijetí těchto zemí do organizace zvýšit prestiž organizace při zachování rovnováhy mezi Ruskou federací a Říší středu. To mělo také zvýšit schopnost organizace ovlivňovat jižní Asii. Ve skutečnosti však byla činnost SCO zastavena. Fungování organizace se zvrhlo do fáze deklarací vůle na jednotlivých summitech.  Důležitá rozhodnutí jsou stále častěji přijímána v bilaterálních rozhovorech v zákulisí oficiálních summitů. Zatímco Pákistán, počítající s ekonomickou spoluprací s Čínou, může být v budoucnu loajálním členem SCO, Indie může hrát roli „trojského koně“. Skeptický postoj Indie ke konceptu Nové hedvábné stezky je již patrný, což je pro politiku Číny obzvláště tvrdé. Důvodem je strach z obklíčení Indie prstencem komunikačních cest kontrolovaným Čínou. Indie to považuje za významnou hrozbu pro ekonomickou nezávislost země. Nejdůležitějším předpokladem, který nutí Indii zpochybnit iniciativu Nová hedvábná stezka, je však skutečnost, že dopravní koridor vytvořený Čínou na území Pákistánu prochází spornou oblastí mezi Indií a Pákistánem. Indie považuje toto území za své, dočasně okupované Pákistánem. Vytvoření jednoho z důležitých dopravních koridorů tam Čínou v rámci projektu Nové hedvábné stezky a rozšíření čínské infrastruktury na těchto územích je podle názoru Indie sankcionováním mezinárodního statutu těchto zemí, což je v rozporu s jejich postavením.

Zároveň se Indie přiblížila Spojeným státům a zahájila čtyřstranný dialog nazvaný Quad, do kterého byly zapojeny Spojené státy, Austrálie, Japonsko a Indie. Indie tak zahájila spolupráci v rámci americké indicko-pacifické strategie.  To zhoršilo vztahy Indie-Čína a Indie-Rusko. Rostoucí síla Číny se ukázala být pro Nové Dillí výzvou. Indie vidí, že obchod s Čínou omezuje její výrobní kapacitu a cílem je diverzifikovat ekonomiku mimo Čínu. Rostoucí vojenský význam Číny na subkontinentu a v Indickém oceánu je problémem i pro Indii a snaží se obnovit rovnováhu v jejím sousedství. Indie odstoupila z účasti na vojenských cvičeních „Kavkaz – 2020“ organizovaných Ruskem. Oficiálním důvodem byla epidemie Covid-19, ale skutečným důvodem byla neochota zúčastnit se společných cvičení s čínskými a pákistánskými jednotkami [13]. Při hodnocení akcí Indie je třeba pamatovat na ozbrojený konflikt v Kašmíru mezi Indií a Pákistánem v roce 2019 a také na přestřelku mezi čínskými a indickými vojáky na hranici v Himalájích. V těchto situacích Šanghajská organizace pro spolupráci nepřijala účinná mediační opatření a ponechala otázky řešení konfliktů na zúčastněných státech. Navzdory nedostatku hlubšího zapojení Indie do ekonomických a vojenských aktivit v rámci SCO, země nadále aktivně spolupracuje s partnery v oblasti protiteroristických aktivit. V roce 2021 se Indie spolu s Čínou, Pákistánem a dalšími členy SCO zúčastní protiteroristických cvičení. Tímto způsobem chce Indie využít své účasti v SCO ve svůj prospěch. Primárním cílem Indie v SCO je posílit spolupráci v otázkách terorismu s Ruskem a státy Střední Asie. Současně se stažením americké armády z Afghánistánu může SCO zvýšit svůj význam v regionu. Vzhledem k ekonomickému a bezpečnostnímu významu Afghánistánu pro Indii by bylo v jejich zájmu v budoucnu úzce spolupracovat s SCO. Nezájem Indie o SCO by se rovnal tomu, že by Čína a Pákistán získaly svůj vliv ve Střední Asii, Íránu a Afghánistánu bez boje.  Na druhou stranu středoasijští členové SCO počítají s aktivní rolí Indie jako stabilizátoru v regionu, což by těmto zemím umožnilo posílit jejich vícesměrnou zahraniční politiku.

Rusko bude i nadále považovat Šanghajskou organizaci spolupráce za politický a vojenský nástroj. Využije ji k utváření své politiky v regionu Střední Asie, která si přeje znovu získat vliv v bývalých sovětských republikách. Z pohledu Ruska zůstává SCO velmi významnou organizací, která mu umožňuje udržet si vliv na tvorbu zahraniční, hospodářské a bezpečnostní politiky bývalých svazových republik. Rusko zároveň navzdory strategické spolupráci s Čínou podnikne kroky ke snížení své role. Toho bylo dosaženo mimo jiné zavedením Indie do SCO. Bez Indie by Čína měla na organizaci neúměrný vliv. Spojenectví s Čínou je chápáno se zájmy a taktikou. Rusko je nuceno přijmout menší ekonomickou roli, ale nebude nadšené z čínských projektů pod SCO, protože se obává, že vyloučí postsovětské republiky z jeho výhradního vlivu.  Svou přítomností v SCO chce Rusko také hrát větší politickou roli v jihovýchodní Asii.

Čína přistupuje ke své účasti v Šanghajské organizaci pro spolupráci pragmaticky a považuje ji za prvek podpory hospodářského rozvoje a své zahraniční politiky. Pro Čínu je prioritou možnost prosazovat ekonomické zájmy ve Střední Asii. S přihlédnutím k ruským zájmům ve Střední Asii se budou snažit vyhnout zbytečným sporům, protože nechtějí zhoršovat vztahy s Ruskou federací. Při prosazování svých zájmů v rámci organizace mohou počítat s podporou Pákistánu, který se již intenzivně zapojil do čínského projektu Nové hedvábné stezky, zejména výstavbou přístavu v Gwadaru. Indie zároveň pomáhá budovat přístav v íránském Chabahara, který by jí umožnil obejít Pákistán a umožnil by jí obchodovat s Afghánistánem přes Írán. Vzhledem k nedostatku nadšení ze strany Ruska a nejednoznačnému postoji Indie k realizaci projektů v rámci SCO vytvořila Čína v červenci 2020 novou platformu pro dialog mezi Střední Asií a Čínou. To může oslabit schopnost SOW fungovat v budoucnu. Zdá se, že Čína bude v rámci SCO aktivní za předpokladu, že tato organizace bude nápomocná při prosazování čínských zájmů.

Šanghajská organizace pro spolupráci v současnosti pokrývá přes 43 % světové populace a její geografický rozsah pokrývá téměř 70 % euroasijského kontinentu. Organizace chce mít silnější zastoupení v mezinárodní sféře, rozvíjet vztahy se všemi svými zakládajícími zeměmi i s dalšími mezinárodními subjekty. Hlavním předpokladem v tomto ohledu je podpora multipolarismu ve světě. Na nedávných summitech sdílejí lídři společné postoje k dnešním nejdůležitějším globálním otázkám. Čína, jednající jako součást SCO, chce utvářet nový mezinárodní řád, zdůrazňující význam Asie v politice a světové ekonomice. Čína a Rusko rozšíří vztahy s Íránem, aby vyvážily činy Američanů. Podobně po stažení Američanů z Afghánistánu se země ještě více ocitne na oběžné dráze Číny, Indie a Pákistánu. Realizace plánů jednotlivých zemí ve vztahu k Íránu a Afghánistánu může být prováděna prostřednictvím SCO. Posílením spolupráce s Íránem, Afghánistánem a Tureckem může SCO zvýšit svůj význam ve světě. Problémy spojené s dodržováním principů demokracie, humanity, lidských práv, občanských svobod a svobodných sdělovacích prostředků, stejně jako chybějící jednotná a vícevektorová zahraniční politika  znemožňují do budoucna hlubší bilaterální vztahy s evropskými státy. Unie. Stejně tak vojenské soupeření Číny a Ruska s NATO omezuje možnosti spolupráce SCO s touto organizací. Je třeba připomenout, že členy SCO jsou čtyři státy vlastnící jaderné zbraně, které si navzájem konkurují a v minulosti se mnohokrát střetly. Jejich hlavním cílem je omezit vliv Spojených států v Asii, šance na spolupráci s NATO jsou tedy mizivé. Politika USA zacházet s Ruskem jako s nepřítelem a Čínou jako s vážným konkurentem vede ke sblížení mezi Moskvou a Pekingem. Tyto země jsou také odpůrci indicko-pacifické strategie vyvinuté USA. To může mít paradoxně pozitivní důsledky pro fungování SCO. To posílí spolupráci vedoucích zemí v rámci organizace. Existuje ochota a vůle k dynamizaci ekonomických vztahů v regionu a také reálná možnost integrace Střední Asie s jižní Asií. Na druhou stranu Šanghajskou organizaci spolupráce mohou členské státy využívat jako nátlakový nástroj jak ve vnitřní sféře, tak i proti jiným subjektům mezinárodních vztahů.  Mnoho zemí však vidí v SCO řadu slibných oblastí spolupráce při zajišťování míru a stability, hospodářského rozvoje a v boji proti terorismu.

Šanghajská  organizace spolupráce symbolizuje hlubší trend  kdy asijské regionální mocnosti stále více poskytují větší ekonomickou a politickou kontrolu nad asijským kontinentem vytvářením nových mezinárodních organizací, které obcházejí hlavní organizace vedené Západem.  Jak tvrdil Zbigniew Brzeziński, kontrola nad eurasijskou pevninou je klíčem ke globální nadvládě a kontrola nad střední Asií je klíčem k ovládnutí eurasijské pevniny. Šanghajská organizace pro spolupráci se může stát platformou pro hledání kompromisů v oblasti regionální bezpečnosti. Mnoho zemí v regionu doufá, že tyto cíle bude SCO realizovat. Boj proti terorismu pod Regionální protiteroristická struktura (RATS) může být v budoucnu základem sjednocujícím země SCO, udržující jednotu organizace. Základem fungování SCO je však zachování „šanghajského ducha“, založeného na vzájemné důvěře. Čínská iniciativa oznámená na summitu v Moskvě 10. listopadu 2020 vybudovat „čtyři komunity“ ukázala směr rozvoje SCO. Jde o iniciativu k vybudování „komunity zdravotní péče“, „komunity bezpečnosti“, „komunity rozvoje“ a „humanistické komunity“. Ve strategii rozvoje SCO do roku 2025 se členské státy zavázaly důsledně přijímat společné postoje k široké škále otázek společného zájmu OSN. a další mezinárodní organizace.  Implementaci těchto předpokladů budou sledovat zejména země, které mají zájem o spolupráci či dokonce o členství v SCO. To platí zejména pro země jižní Asie. Tento zájem může být impulsem a hnací silou pro budoucí rozvoj organizace. Budoucnost SCO a její role na mezinárodní scéně však bude záviset na chování jejích největších členských států, tedy Ruska, Číny a Indie.  Pokud převládne pocit sounáležitosti s SCO a péče o svou budoucnost, má organizace velké možnosti rozvoje, ale pokud převáží národní, sobecké zájmy každého jejího člena, postaví organizaci na pokraj krize a její budoucnost bude nejistá. SCO se může změnit v bezmocnou strukturu, kterou lze nazvat „papírovým tygrem“, která v mezinárodních vztazích nehraje žádnou vážnou roli. Rutinní prohlášení úředníků budou mít přednost a nebudou podložena žádnými návrhy ani konkrétními kroky. Zdá se, že by se tomu dalo čelit tím, že by tato organizace byla demokratičtější, zejména v aktuálním dění. Střety zájmů mezi členy organizace však mohou bránit transformaci tohoto seskupení na mechanismus posílené spolupráce.

Pět dvouplošníků Waco bude v centru pozornosti leteckého dne v Blenheimu

Pět dvouplošníků Waco bude v centru pozornosti leteckého dne v Blenheimu
Pět dvouplošníků Waco bude v centru pozornosti leteckého dne v Blenheimu

Letečtí nadšenci se mohou těšit na největší sraz dvouplošníků Waco v Australasii na příští rok na Classic Fighters Omaka Airshow v Blenheimu.

Akce 2021, která by byla 20. výročím, byla zrušena kvůli Covid-19. Nyní se bude konat příští rok o Velikonocích.

Ředitel airshow Gavin Conroy řekl, že od začátku akce v roce 2001 nebyla v Omace žádná výstava Waco.

„Každý z těchto strojů je uměleckým dílem, takže mít pět v roce 2023 bude docela podívaná.“

Jedno z letadel je vlastní kabinový dvouplošník, postavený v roce 1936 a zakoupený nový Marlborough Aero Club, kde působil z Omaky až do roku 1948.

Restaurují ho Marlburians Jay McIntyre a Rex Newman.

Červený letoun Waco vyrobený v roce 1941 dovezl z USA začátkem tohoto roku majitel Simon Holdsworth ze Severního ostrova.

Zbývající tři letadla jsou klasické konstrukce Waco ze 30. let 20. století, které byly znovu vytvořeny a vráceny do výroby společností Classic Aircraft Corporation/WACO.

Sám přiznaný fanatik Waco Marty Cantlon z Tauranga vlastní dva z nich, včetně modelu Taper Wing, a bude se dělit o létající povinnosti na akci s Philem Hookerem.

Známý předváděcí pilot Keith Skilling, rovněž sídlící v Tauranze, doplňuje pět letadel se svým Waco YMF-5.

Údaje o pokrytí vakcínou Pfizer zveřejnila Kazašská Mezirezortní komise pro prevenci šíření COVID-19

22. března 2022
K dnešnímu dni byla v Kazachstánu první dávka vakcíny Pfizer aplikována 770 409 teenagerům, 35 068 těhotným ženám a 122 843 kojícím matkám.

Údaje o pokrytí vakcínou Pfizer zveřejnila Kazašská Mezirezortní komise pro prevenci šíření COVID-19
Údaje o pokrytí vakcínou Pfizer zveřejnila Kazašská Mezirezortní komise pro prevenci šíření COVID-19

Druhou dávku vakcíny dostalo 632 601 teenagerů, 27 683 těhotných žen a 96 616 kojících matek. Je třeba připomenout, že Kazachstán schválil použití vakcíny Pfizer u dospívajících ve věku 12-17 let, těhotných žen a kojících matek. Kazachstán začal očkovat společností Pfizer 15. listopadu 2021. Zejména země zaznamenala 36 nových případů COVID-19 za posledních 24 hodin. Dalších 264 Kazachstánců se z viru plně uzdravilo.

Pákistán přidal 228 nových případů COVID-19

22. března 2022
Pákistán přidal 228 nových případů COVID-19 za posledních 24 hodin, uvedlo v úterý Národní velitelské a operační středisko (NCOC), hlásí Xinhua.

Pákistán přidal 228 nových případů COVID-19
Pákistán přidal 228 nových případů COVID-19

Celkový počet nakažených se v celé zemi vyšplhal na 1 522 419, uvedlo NCOC, oddělení vedoucí pákistánské tažení proti pandemii. Celkem 30 333 lidí zemřelo na COVID-19 v Pákistánu, včetně dvou pacientů, kteří přišli o život kvůli pandemii během posledních 24 hodin, uvedla NCOC. Nejhůře zasažena byla jižní pákistánská provincie Sindh s celkovým počtem 573 850 případů, následovaná východní provincií Paňdžáb, kde byl virus zjištěn u 504 507 lidí. Za posledních 24 hodin se z COVID-19 uzdravilo 676 pacientů, čímž se celkový počet uzdravených zvýšil na 1 476 796, uvedl NCOC.

Všechny oblasti v „zelené zóně“ pro koronavirus v Kazachstánu

Všechny oblasti v „zelené zóně“ pro koronavirus v Kazachstánu
Všechny oblasti v „zelené zóně“ pro koronavirus v Kazachstánu

KAZINFORM – Na mapě šíření COVID-19 v Kazachstánu nejsou žádné oblasti v „červené a žluté zóně“ COVID-19, cituje Kazinform telegramový kanál Mezirezortní komise pro prevenci šíření COVID-19.

Podle státní mapy šíření COVID-19 nejsou žádné oblasti v „červených a žlutých zónách“. Města Nur-Sultan, Almaty a Shymkent a také Almaty, Aktobe, Atyrau, Akmola, Západní Kazachstán, Východní Kazachstán, Zhambyl, Karaganda, Kostanay, Kyzylorda, Mangistau, Severní Kazachstán, Pavlodar a Turkestán jsou zařazeny do oblastí COVID- 19 „Zelená zóna“. Zejména země zaznamenala 36 nových případů COVID-19 za posledních 24 hodin. Dalších 264 Kazachstánu se z viru plně uzdravilo.

Podvod s Covid-19? Pět špičkových českých lékařů varuje před zkreslováním statistik “přímé smrti s koronavirem”. Zemřelých oficiálně: 181. Realita: NULA

Stále více českých lékařů upozorňuje na zkreslování statistik na téma “zabil je koronavirus”
Stále více českých lékařů upozorňuje na zkreslování statistik na téma “zabil je koronavirus”

Stále více českých lékařů upozorňuje na zkreslování statistik na téma “zabil je koronavirus”. Oficiálně “zemřelo”na koronavirus” 181 občanů ČR. “Ta čísla jsou úplně zkreslená,” říká docent Martin Balík. U většiny zemřelých média uvádějí, že “zemřeli s koronavirem”. Příčiny smrti však ve skutečnosti byly úplně jiné a covid s tím nijak nesouvisel.

Statistika z Itálie: 99,2 procent pacientů zemřelo na jinou nemoc, u drtivé většiny žádná souvislost s koronavirem. Přesto je uvedeno v obecných statistikách: “Pacient zemřel na koronavirus.”
Statistika z Itálie: 99,2 procent pacientů zemřelo na jinou nemoc, u drtivé většiny žádná souvislost s koronavirem. Přesto je uvedeno v obecných statistikách: “Pacient zemřel na koronavirus.”

Prof. Žaloudík: Je to fikce

Prof. Žaloudík

Jsme už dávno ve fázi, kdy je lék horší, než nemoc. Nejen kvůli ekonomice, ale kvůli ostatním pacientům, jejichž léčba je odsouvána do pozadí, protože “nemají koronavirus”.


“Většina pacientů, zejména těch starších, končí většinou na nějakou formu zápalu plic,” říká prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. s tím, že úmrtí na covid-19 je fikce, protože se diagnózy míchají.

 

V České republice umírá průměrně každý rok (i letos) 300 lidí denně, z toho letos “s koronavirem” čtyři. U žádného případu však nelze označit koronavirus jako jednoznačnou příčinu smrti.

Docent Balík: Čísla jsou zkreslená

Docent Balík

MUDr. Martin Balík, Ph.D.
MUDr. Martin Balík, Ph.D.

“Pacienti zemřou pod jinou diagnózou, ale protože jsou covid-19 pozitivní, dají se do kolonky zemřeli na covid-19. Přitom onemocnění covid-19 s jejich smrtí nijak nesouviselo,” říká doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

 

pokračování článku ZDE

Městští pracovníci v New Yorku protestovali proti povinnému očkování

Přes sto lidí pochodovalo v pondělí přes Brooklynský most na protest proti mandátu očkování zaměstnanců newyorského magistrátu. Pracovníci městského magistrátu musí být očkováni do pátku, jinak hrozí ukončení. (7. února)

Přihlaste se k odběru dalších nejnovějších zpráv: http://smarturl.it/AssociatedPress
Web: https://apnews.com
Twitter: https://twitter.com/AP
Facebook: https://facebook.com/APNews
Instagram: https://www.instagram.com/APNews/
Tento příběh můžete licencovat prostřednictvím archivu AP: http://www.aparchive.com/metadata/youtube/4452fe6be0184faa80d1bf4bc7b1f209

(Převzato z https://youtu.be/QMuMh1pb01M )

New York – 7. února 2022

1. Různí protestující proti povinnému očkování kráčející přes Brooklynský most

ANOTACE: Demonstranti v pondělí pochodovali přes Brooklynský most, aby protestovali proti mandátu očkovací látky newyorských komunálních pracovníků.

ANOTACE: Zaměstnanci města musí být očkováni do pátku, jinak hrozí ukončení.

2. John Mooney trhá svou očkovací kartu

3. SOUNDBITE (anglicky) John Mooney, očkovaný obecní zaměstnanec proti povinnému očkování na COVID-19:

„Jsem plně očkovaný, jsem posílený, dokonce jsem měl před třemi lety rakovinu, chemoterapie, operace, všechno. Jsem plně očkovaný, ale nechci být segregován od neočkovaných. Nemělo by být žádné povinné očkování. Dělníci by neměli být propouštěni. Členové odborů musí držet pohromadě. Jednota, ne odluka. Proto jsem sem dnes přišel s očkovacím průkazem, zvedl jsem ho a roztrhal jsem ho. #ripitup.“

4. John Mooney trhá svou očkovací kartu

5. Lidé skandují „roztrhni to“

6. Protest

7. SOUNDBITE (anglicky) Paul Schweit, neočkovaný hasič:

„Důvod, proč jsme dnes venku, je ten, že je tu 25 hasičů, kteří mají být v pátek vyhozeni. Starosta řekl, že pokud se nepřipojí k povinnému očkování: Pokud se nepodvolíte, budete propuštěni. Nezbytní pracovníci jsou nezbytní z nějakého důvodu. Chrání občany New York City, protože se přihlásili ke službě. Pokud vás vyhodí za to, že jste se postavili za něco, v co věříte, je to prostě špatně. Je to neamerické. Neptáme se za mnoho: reakce na vyjednávání, žádáme o svobodu volby. V New Yorku jsou stovky jednotlivců, kteří právě teď využívají možnost testování. Bylo to bezpečné, bylo to účinné a žádáme o spravedlivé zacházení. Nikdo by kvůli tomu neměl přijít o práci.“

8. Různé protesty

Velká porota: Lidový soud veřejného mínění | Skutečný příběh o COVIDu-19 (1. den) – CZ DABING

Německý právník Reiner Fuellmich a mezinárodní skupina právníků zahajují modelové soudní řízení, Velká porota, lidový soud veřejného mínění, k prezentaci veškerých důkazů v souhrnu ukazující na plánovanou pandemii covidu-19, kdo za ní stojí, na čem celá tato pandemie stojí, a mnohem víc. Tohle je první úvodní den, kdy v následujících dnech budou představeni experti z různých oblastí, kteří přinesou důkazy. Více ve videu.

Přepis a zdroje: https://otevrisvoumysl.cz/velka-porota-lidovy-soud-verejneho-mineni-skutecny-pribeh-o-covidu-19-1-den/

Viviane: Dobrý den, vítejte u prvního dne jednání velké poroty. Jsme zde v místnosti, která byla pro tento účel speciálně vybudována, abychom vyslechli svědky a odborné znalce s ohledem na to, co se stalo v souvislosti s korona krizí. A jsme spojeni s mezinárodní skupinou právníků. A abychom začali, předávám slovo advokátce Anně Garnerové ze Spojených států amerických.

Anna: Děkuji Viviane. Je mi ctí a potěšením účastnit se tohoto mezinárodního vyšetřování a ustanovení velké poroty proti některým pachatelům, kteří v celosvětové zločinecké spolupráci spáchali zločiny proti lidskosti na celé světové populaci v podobě naplánované pandemie zvané COVID-19. My, skupina mezinárodních právníků a soudce, vedeme trestní vyšetřování po vzoru řízení velké poroty ve Spojených státech. Toto vyšetřování velké poroty slouží jako vzorové právní řízení, jehož cílem je předložit porotě složené z občanů celého světa všechny dostupné důkazy o zločinech proti lidskosti spáchaných v rámci COVIDu-19, a to k dnešnímu dni proti vůdcům, organizátorům, podněcovatelům a spolupachatelům, kteří napomáhali, podněcovali nebo se aktivně podíleli na vypracování a realizaci společného plánu pandemie.

Zločiny, které mají být vyšetřovány, zahrnují všechny činy, které osoba vykonala nebo opominula při realizaci společného plánu a spáchala tak zločiny proti lidskosti, a všechny takové trestné činy budou odsouzené v různých společenstvích porotců po celém světě. Toto vyšetřování je z lidu, vedené lidem a pro lid a bude označováno jako lidový soud veřejného mínění. Jelikož se nám nepodařilo najít soud, který by vyslechl skutečné důkazy v rámci současných soudních systémů, podnikáme toto řízení mimo současný soudní systém, a to na základě přirozeného práva. To vychází z pevného přesvědčení, že každý člověk dokáže snadno rozlišit mezi dobrem a zlem, a mezi správným a nesprávným. Toto řízení může být jednou z nejdůležitějších akcí vedenou mimo soudní systém, která se v tomto roce uskuteční.

My jako skupina mezinárodních právníků předložíme skutečné důkazy od skutečných odborníků, jako jsou vědci, historici, lékaři, ale i oběti. V této prezentaci nevystupují žádní herci, pouze skuteční lidé, kteří touží po nastolení spravedlnosti, a my potřebujeme vaši pomoc. Důvodem pro ustanovení procesu velké poroty je skutečnost, že náš svět se nachází v kritické fázi lidstva, která závisí na probuzení všech lidí, abychom zvrátili směr, který by mohl navždy změnit způsob našeho života jako svobodných lidí.

Trajektorii tohoto směru musíme zvrátit již nyní a vyšetřování před velkou porotou je nejrychlejším způsobem, který známe, jak předložit důkazy veřejnému světovému soudu, vám, lidem. V USA mohou taková trestní řízení zahájit pouze okresní prokurátoři nebo generální prokurátoři jednotlivých států. Protože to však v USA nikdo neudělal, přicházíme, abychom vám důkazy předložili formou tohoto typu soudního řízení, které je ve Spojených státech běžné. Tento model vychází z americké velké trestní poroty. Velká porota obvykle rozhoduje o tom, zda jsou důkazy dostatečné k podání obžaloby proti jednomu nebo více obviněným. Probíhá za zavřenými dveřmi a obviněný ani jeho obhájce nejsou tomuto typu řízení přítomni. My však tento proces provádíme zcela otevřeně před zraky vás lidí, před lidovým soudem veřejného mínění.

Účelem tohoto vyšetřování je odhalit důkazy, které by mohly být použity v tomto typu řízení právě ve vaší jurisdikci. Vyzýváme vás, abyste se k nám připojili v rámci otevřené transparentnosti s využitím skutečných důkazů, skutečných advokátů, skutečného soudce a skutečných svědků-odborníků, které by mohly být předloženy v rámci skutečného řízení před velkou porotou u soudů Spojených států. Úspěšný příběh této země napsali lidé, kteří věřili v ústavní zřízení budované ve prospěch lidí. Naši předci historicky čelili epickým výzvám při budování základů naší Ústavy. Byla to právě tato Ústava a její uznání přirozených práv a svobod, které osvobodily svobodomyslné lidské bytosti od nadvlády britské koruny. Proto, s vědomím naléhavosti, budeme vás, lidový soud veřejného mínění, žádat o přezkoumání předložených důkazů, abychom na konci tohoto řízení získali zpět naše práva a svobody udělené každému člověku v této zemi i na světě.

Viviane: Děkuji vám, paní Garnerová. Ráda bych se obrátila na soudce Rui Fonseca E Castra (Portugalsko), který právě celé toto řízení vede, pane Fonseco.

Rui: Dobré odpoledne. Legitimita lidového soudu veřejného mínění probíhá na základě přirozeného práva. Během posledních dvou let jsme byli svědky kolapsu demokratického právního státu, jménem myšlenky ve společné dobro, která nikdy nebyla podporována, a byly nám odebrány ty nejzákladnější práva a svobody. A my již cítíme, že se blíží gigantická vlna obětí. Justice a její systémy, kdysi ochránci základních práv a svobod, již neplní své povinnosti. To znamená, že již neexistuje důvěra v soudce. Máme čekat jakoby nic, dokud nebudeme zcela vyhlazeni, nebo raději převezmeme své povinnosti jako členové našich společenství?

Je to naše právo, a především povinnost vůči lidem a naší budoucnosti, abychom se bránili proti útlaku a tyranii. Přirozené právo patří neoddělitelně k člověku, a bez ohledu na jeho pozitivní verzi, nám dává svatá práva na odpor proti útlaku. Jsou-li ústavy zdrojem pozitivních vitálních hodnot, svobody, základních práv a svobod, přirozené právo je jejich původním zdrojem. Přirozené právo dává lidem legitimitu k obraně základních práv a svobod vůči státu, který se stal tyranským. Nyní je zcela jasné, jak národní a mezinárodní justiční systémy selhaly v ochraně lidí před tyranií. Tudíž, je dané přirozeným právem a nepsaným právem vlastním lidskému stavu, že tento lidový soud veřejného mínění nachází svou legitimitu k zahájení soudního řízení, které dnes začíná. Za mě je to vše, děkuji.

Viviane: Děkuji vám za tento úvod. To byl soudce Rui Fonseco E Castro (Portugalsko). Nyní bych ráda předala slovo Deanně Pollard Sacksové ze Spojených států amerických.

Deana: Dobrý den. Jmenuji se Deana Pollard Sacksová a posledních 22 let jsem byla profesorkou práva, expertem na ústavu, aktivistkou občanských práv a právní poradkyně. Dnes jsem tu, abych s vámi diskutovala o odvození klauzule naší svobody, která se vrací zpět k přirozenému právu, a abych vám vysvětlila, proč vakcíny proti COVIDu-19 jsou všechny protiústavní, a to na základě naší historické judikatury. Čtvrtého července roku 1776 podepsali naši otcové zakladatelé Deklaraci nezávislosti.

A zde je, co řekli: „Považujeme tyto pravdy za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, a že mezi ně patří život, svoboda a hledání štěstí.“ V roce 1891 náš Nejvyšší soud v případu nazvaném Botsford vysvětlil, že lékařská svoboda je nezcizitelná a je jedním z nejcennějších práv, které vůbec můžeme mít. Řekli, že žádné právo není považováno za posvátnější, nebo není zvykovým právem pečlivěji střeženo než právo každého jednotlivce na vlastnictví a kontrolu vlastní osoby, bez jakéhokoli omezování nebo zasahování jiných osob, ledaže by na základě jasné a nezpochybnitelné autority zákona bylo možné říci, že právo na vlastní osobu je právem na úplnou imunitu, která má být ponechána „na pokoji“.

V roce 1914 to soudce Cardozo, který se později stal soudcem Nejvyššího soudu Spojených států, vyjádřil takto. „Každý člověk, který má dospělý věk a zdravý rozum, má právo rozhodovat o tom, co má být učiněno s jeho vlastním tělem. A chirurg, který provede operaci bez souhlasu svého pacienta, se dopouští útoku, při kterém je odpovědný za škodu.“ Přesně tyto pojmy a doslovné výroky našeho soudu byly opakovány v průběhu desetiletí. Například v roce 1990 v případu nazvaném Cruzan vs. Ředitel, Ministerstvo zdravotnictví v Missouri, kdy Nejvyšší soud v podstatě rozhodl, že každý jednotlivec má právo odmítnout lékařskou péči.

To sahá až k anglickému zvykovému právu. A zde je to, co řekl soudce Brennan v případu Cruzan. Angloamerické právo vychází z předpokladu důsledného sebeurčení. Z něj vyplývá, že každý člověk je považován za pána svého vlastního těla. A může, pokud je při smyslech, výslovně zakázat provedení život zachraňující operace nebo jiného lékařského zákroku. Jak je tedy možné, že nám naše vlády vnucují lékařskou léčbu bez souhlasu, nikoliv se skutečným informovaným souhlasem. Nutí naše lidi, aby si vzali vakcínu, která má experimentální charakter, pod pohrůžkou ztráty živobytí, domova a vzdělání. Naše vláda se opírá o případ nazvaný Jacobson versus Massachusetts. Vysvětlím tento případ a vysvětlím vám, proč vlastně podporuje naši stranu, že si můžeme vybrat jak léky, tak i lékařské postupy pro naše těla. Případ nepodporuje výrobce vakcín a nepodporuje povinné očkování. V roce 1902, během pandemie neštovic, která zabila stovky milionů lidí na celém světě, přijal stát Massachusetts zákon a ten říkal, že každý člověk musí být očkován proti neštovicím, nebo zaplatí pokutu 5 dolarů.

Přesně to zákon říkal, byl to zákon typu buď, anebo, který dával lidem možnost zaplatit pokutu 5 dolarů, pokud se nechtějí nechat očkovat. Pan Jacobson se domníval, že ho jeho zájem na svobodné rozhodnutí chrání jak před očkováním, tak před zaplacením pokuty ve výši 5 dolarů. A tak se po zaplacení pokuty ve výši 5 dolarů dostal až k Nejvyššímu soudu USA, a chtěl své peníze zpět, a Nejvyšší soud se podíval na lékařské důkazy. Vakcína proti neštovicím se používala 100 let, používala se po celém světě s velkou účinností a potlačovala jednu z nejhorších pandemií v historii světa. Po pečlivém přezkoumání lékařských důkazů, po učinění závěrů týkajících se účinnosti a bezpečnosti vakcíny a potřeby vakcíny proti neštovicím, soud rozhodl, že pan Jacobson nedostane zpět svých 5 dolarů.

Také mějte na mysli, že pan Jacobson věřil, že má svobodné právo běhat po městě a být viděn po celém městě, aniž by byl očkován. Trochu se oháněl tím, že není očkován, protože věřil, že má právo být venku bez lékařského ošetření, o které nestojí. A tak se názor soudu opíral o všechny tyto skutečnosti. A tyto skutečnosti dnes nepodporují mimořádná opatření proti covidu. Jedna z posledních věcí, kterou soud řekl v případu Jacobson versus Massachusetts, cituji: „Nyní rozhodujeme pouze o tom, že se zákon vztahuje na tento případ, a že se zjevně neobjevuje nic, co by tento soud ospravedlňovalo, aby jej považoval za protiústavní a neúčinný v jeho žádosti vůči žalobci, panu Jacobsonovi.“ Je několik důvodů, proč případ Jacobsona nepodporuje dnešní nařízené očkování proti covidu.

Zaprvé je tu obrovský rozdíl, pokud jde o rizika pro veřejnost. Pandemie neštovic zabíjela až 60 % lidí na vesnicích. Když neštovice prošly, umíralo 20 až 60 % lidí s celkovou úmrtností kolem 30 %. V některých obdobích umíralo více než 90 % dětí, které byly neštovicím vystaveny. A teď to porovnejte s covidem-19, který zabíjí jen nepatrný zlomek 1 % lidí, riziko pro veřejnost není ani zdaleka takové. Druhou věcí je, že covid vakcíny ve skutečnosti vůbec nejsou vakcíny. Na rozdíl od dřívějších vakcín, které zastavily infekci a zastavily přenos, tyto vakcíny nedělají ani jedno. Jsou to experimentální vakcíny, nejsou tu 100 let, nejsou vyzkoušené a otestované.

A naši lidé jsou vystaveni experimentálním vakcínám, když nikdo z nás neví, jaké budou její dlouhodobé účinky. A právo v případě Jacobson versus Massachusetts poskytovalo lidem možnost zaplatit pokutu 5 dolarů. Dnes by to znamenalo necelých 150 dolarů. Srovnejte to s tím, že lidé přicházejí o své živobytí, o všechno, na co si šetřili, své domovy a vysokoškolské vzdělání, protože se nepodrobí experimentální vakcíně. To se prostě nedá srovnat. Případ Jacobson versus Massachusetts nepodporuje výrobce vakcín ani povinné očkování. Někteří se mohou ptát, proč tedy nebylo povinné očkování proti covidu prohlášeno za protiústavní v plném rozsahu?

Dobře, některé z nich byly, ale existuje jeden, který obstál před Nejvyšším soudem dne 13. ledna 2022. Chtěla bych to vysvětlit. Za prvé, požadavek na povinné očkování zdravotníků vznikl na základě klauzule o zdanění a výdajích, dle Ústavy USA, článku jedna, oddílu osm. Kongresu byl historicky dán velký prostor k tomu, aby k federálním penězům připojil háčky. Takže si musíte vzít to kyselé společně s tím sladkým, a pokud chcete federální peníze, musíte dodržet podmínky Kongresu. V průběhu historie bylo Kongresu dovoleno klást podmínky pro získání finančních prostředků na zdravotní péči, a konkrétněodsouhlasil podmínky pro omezení přenosu infekčních onemocnění. Přesto, jejich rozhodnutí bylo pět ku čtyřem. Bylo pouze pět soudců, kteří souhlasili s tím, že požadavek na povinné očkování zdravotníků prošel původním testem, aby se zjistilo, zda soud zastaví prosazování požadavku na povinné očkování. Ale skutečnou otázkou zde je, jak soudce Thomas naznačil, proč nebyla zvážena účinnost a bezpečnost vakcíny? Nebylo k tomu přihlédnuto a soudce Thomas to dal jasně najevo, a další tři soudci se připojili. Důvod, proč nebyla zvážena účinnost a bezpečnost vakcíny, je to, že tato otázka nebyla předmětem projednání soudu.

Ze všech 22 států, které napadly požadavky na povinné očkování ve zdravotnictví, žádný stát nenapadl to, že požadavek na povinné očkování porušuje doložku o Svobodě. V doložce o Svobodě se nacházejí naše zdravotní svobody. V průběhu historie doložka o Svobodě je doložkou, která nás chrání před nechtěnými lékařskými postupy, a dokonce nám umožňuje požadovat lékařské postupy, které chceme. Takže za mnou vidíte obrázek budovy Nejvyššího soudu Spojených států amerických. Věřím, že až budou našim soudcům předložena lékařská fakta týkající se účinnosti vakcíny, potřeby vakcíny a způsobu, jakým naše vlády šikanují a nutí lidi, aby se nechali očkovat proti své vůli, soud podpoří naše práva na svobodu a prohlásí všechny požadavky na očkování za protiústavní. Ještě dnes a v následujících dnech se dozvíte informace od řady lékařů, kteří popíší, proč se tato vakcína nepodobá vakcínám, které známe z minulosti. Doporučuji vám tedy, abyste zůstali s námi, a děkuji vám, že nás sledujete.

Viviane: Děkuji vám, paní Pollard Sacksová za toto vaše úvodní prohlášení. Nyní bych ráda předala slovo doktoru Reinerovi Fuellmichovi, advokátovi v Německu, aby nám poskytl své vyjádření.

Reiner: Děkuji. Dobré odpoledne. Jmenuji se Reiner Fuellmich a je mi potěšením být jedním ze členů skupiny významných mezinárodních právníků a advokátů, kteří již mnoho měsíců spolupracují na tomto velmi důležitém případu. Tento případ, zahrnující nejodpornější zločiny proti lidskosti spáchané pod rouškou pandemie koronaviru v celosvětovém měřítku, vypadá složitě, ale jen na první pohled. Ale když si poskládáte všechny ty kousky, všechny ty malé dílky skládačky, jak to pro vás uděláme s pomocí mnoha renomovaných odborníků a dalších svědků během tohoto řízení, uvidíte čtyři skupiny faktů. Zaprvé, neexistuje žádná pandemie koronaviru, ale pouze plandemie PCR testů poháněná promyšlenou psychologickou operací, jejímž cílem je vyvolat mezi celosvětovou populací neustálý stav paniky. Tento plán byl dlouho plánován, jejím nakonec neúspěšným předchůdcem byla prasečí chřipka před zhruba 12 lety, a byl připraven skupinou super-bohatých psychopatických a sociopatických lidí, kteří nenávidí lidi a zároveň se jich bojí, nemají žádnou empatii a jsou vedeni touhou získat plnou kontrolu nad námi všemi, lidmi na světě.

Využívají k tomu naše vlády a mainstreamová média, která doslova vlastní, aby nepřetržitě šířili svou propagandu strachu. Zadruhé, samotný virus lze bezpečně a účinně léčit vitamínem C, D, zinkem atd. a také použitím léků jako je Ivermectin, Hydroxychlorochin atd. Ale všechny tyto nikoli alternativní metody léčby, ale skutečné metody léčby, byly zakázány těmi, kdo využívají zástěrku této pandemie k tomu, aby prosadili svůj konečný cíl, kterým je přimět všechny, aby obdrželi, jak si ukážeme v tomto řízení, nejen neúčinné, ale naopak vysoce nebezpečné, ano, smrtící experimentální injekce. Zatřetí, ti samí lidé, kteří před 12 lety udělali pandemii z prasečí chřipky, která se nakonec ukázala jako mírná chřipka, tím, že nejprve změnili definici toho, co je pandemie, a pak vyvolali paniku, vytvořili tuto pandemii koronaviru.

Prasečí chřipka byla jejich prvním skutečným pokusem o vytvoření pandemie. A stejně tak jedním z jejích účelů tehdy bylo odvést naši pozornost od zjevně podvodných aktivit jejich finančního průmyslu, které by se spíše hodilo nazvat finanční mafií, jež se zviditelnila díky Lehmanově krizi. To je také jeden z jejich hlavních účelů této koronavirové plandemie nyní. Kdybychom se tehdy blíže podívali, během Lehmanovy krize, namísto toho, abychom slepě věřili slibům naší vlády, že pachatelé těchto finančních zločinů budou hnáni k odpovědnosti, viděli bychom tehdy, že po celá desetiletí drancovali a plundrovali naši státní pokladnu. A viděli bychom, že naše vlády už nejsou našimi vládami. Spíše se jich zmocnila druhá strana prostřednictvím své hlavní platformy, Světového ekonomického fóra, které začalo vytvářet své vlastní globální lídry prostřednictvím svého programu mladí globální lídři již v roce 1992. První dva absolventi byli Angela Merkelová a Bill Gates.

A už tehdy bychom pochopili, co vám nyní ukážeme prostřednictvím tohoto řízení, že tyto finanční zločiny zůstaly našimi politiky nepotrestány, protože napomáhají těm, kteří je páchají, a profitují z těchto zločinů. Začtvrté, koneckonců vám, porotě, ukážeme, že hlavním cílem druhé strany je získat plnou a úplnou kontrolu nad námi všemi. To zahrnuje dokončení jejich drancování a rabování tím, že záměrně zničí naše malé a střední podniky, maloobchodní podniky, hotely a restaurace, aby je mohly ovládnout platformy, jako je Amazon. A to zahrnuje kontrolu populace, která podle nich vyžaduje jak masivní redukci populace, tak manipulaci DNA zbývající populace například pomocí experimentálních injekcí mRNA. Vyžaduje to však podle nich také záměrné zničení demokracie, právního státu a našich ústav prostřednictvím chaosu, tak abychom nakonec souhlasili se ztrátou naší národní a kulturní identity. A abychom namísto toho přijali jednu světovou vládu pod OSN, která je nyní plně pod jejich kontrolou, a kontrolou jejich Světového ekonomického fóra. Digitální pas, jehož prostřednictvím je monitorován a kontrolován každý náš krok, a jednu digitální měnu, kterou budeme moci přijímat pouze od jedné Světové banky, samozřejmě jejich.

Na závěr případu a poté, co si vyslechnete všechny důkazy, jsme přesvědčeni, že doporučíte obžalobu proti všem šesti domnělým jmenovaným obviněným, Christianu Drostenovi z Německa, Anthonymu Faucimu z USA, Tedrosovi ze Světové zdravotnické organizace, Billu Gatesovi, BlackRocku a Pfizeru. Dámy a pánové, tento případ se týká dlouhodobě připravovaného plánu skupiny ultra-bohatých lidí a jejich finanční mafie se sídlem v Londýně a na Wall Street, aby využili pseudo-pandemii jako zástěrku, zatímco naše pozornost je upřena na pandemii, chtějí dokončit své desetiletí trvající úsilí o získání úplné kontroly nad námi všemi. Existuje řada platforem, na nichž se tato skupina schází a diskutuje o této agendě. Tou nejdůležitější je však Světové ekonomické fórum, které bylo založeno v roce 1971, tehdy ještě 33letým Klausem Schwabem. Jejich členy je na 1000 světových korporací s ročním obratem nejméně 5 miliard amerických dolarů, politici, zástupci médií, vědci a další tzv. vysoce postavené osobnosti.

Scházejí se jednou ročně v Davosu, ale existují i další podobná setkání, například v Číně, a od roku 1992 vytvořili a představili nám vlastní skupinu politických lídrů pro svět. Mezi prvními absolventy, jak jsem již zmínil, byla Angela Merkelová a Bill Gates v roce 1992. Dalšími jsou Sebastian Kurz, donedávna rakouský kancléř, Justin Trudeau, kanadský premiér, Jacinda Ardernová, premiérka Nového Zélandu, Emmanuel Macron, prezident Francie a mnoho, mnoho dalších. Tato skupina, které se dnes říká Davoská klika, otevřeně, kdy jejich publikace Velký reset od Klause Schwaba je jedním z nejdůležitějších zdrojů těchto informací, propagují přesun světového majetku této skupině super-bohatých lidí, takže pak v roce 2030 nebudou „obyčejní lidé“ vlastnit nic a budou šťastní, což se v ní výslovně uvádí, že budeme pod jejich jednou světovou vládou s digitální měnou, kterou nám dá jejich jedna Světová banka. A také otevřeně propagují, s úzkou spoluprací s lidmi, jako je domnělý obžalovaný Bill Gates, Rockefellerové a další, drastické snižování světové populace a manipulaci DNA zbývající populace, a to až směrem k transhumanismu.

Jejich nejdůležitějším cílem je však řízená, samozřejmě jimi, imploze zcela vyrabovaného finančního systému a současné zavedení digitální měny vydávané jednou jimi řízenou Světovou bankou a stejně důležité zavedení světové vlády pod OSN, která se v roce 2019 dostala pod jejich plnou kontrolu. Za tímto účelem připravovali konkrétní plány ohledně této koronavirové pandemie přinejmenším od jara roku 2001. Operace Temná zima. Po níž následoval další takový nácvik, cvičení Lockstep dle plánu Rockefellerovy nadace z roku 2010. A konečně událost 201, z října roku 2019 v New Yorku, kterou sponzorovalo Centrum zdravotní bezpečnosti Johna Hopkinse, Rockefellerova nadace, Světové ekonomické fórum a Nadace Billa a Melindy Gatesových. Členové poroty, budou předvoláni různí vysoce uznávaní odborníci ze všech oblastí vědy, ale také svědci, kteří budou v tomto procesu vypovídat o poškozeních, které utrpěli v důsledku podání experimentálního očkování.

Po úvodních prohlášeních začneme za týden předvoláním bývalého příslušníka americké armády Jamese Bushe, který se v roce 2001 účastnil operace Temná zima, bývalých členů britských zpravodajských služeb Briana Gerrishe a Alexe Thomsona a investigativních novinářů Whitney Webb a Matthew Ehret, bývalé pracovnice a poradkyně WHO Dr. Silvia Behrendt a Dr. Astrid Stuckelberger. Vysvětlí nám historické a geopolitické pozadí toho, s čím jsme konfrontováni, a ukáží nám, jak byla tato agenda plánována nejméně 20 let počínaje operací Temná zima v roce 2001. A o nějakých 10 let později scénář Lockstep od Rockefellerovy nadace končící generální zkouškou Události 201 v říjnu 2019.

A vysvětlí, jak v době, kdy neexistovaly žádné případy, které potřebovali k vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, je vytvořili tím, že nechali obžalovaného Drostena vymyslet příběh o bezpříznakových infekcích, které neexistují, a o tom, jak tento PCR test dokáže odhalit nákazu prostřednictvím hromadného testování zcela zdravých lidí ty, kteří jsou infikováni. Je to lež, jak vám ukážeme. Budeme pokračovat další skupinou svědků, Dr. Wolfgangem Wodargem, zkušeným plicním specialistou a bývalým poslancem německého Bundestagu a Rady Evropy, kterému se podařilo odhalit první pokus druhé strany o pandemii, prasečí chřipky před 12 lety, jako mírné chřipkové onemocnění. Prof. Ulrike Kämmerer, bioložky z Wurzburgské univerzity, Dr. Mikem Yeadonem, bývalým viceprezidentem Pfizeru, Dr. Silvia Behrendt, Dr. Astrid Stuckelberger, prof. Dolores Cahillová, prof. Antonietta Gattiová z Itálie, prof. Dr. Arne Burkhardt z Německa.

Tito odborníci nám vysvětlí, co se skrývá za legendou o začátku epidemie pocházející z trhu se zvířaty ve Wuhanu. Ukáží, že virus není o nic nebezpečnější než běžná chřipka. Že PCR test nám nemůže říct nic o infekci, ale je jediným základem pro všechna koronavirová opatření, včetně konečného opatření, tzv. „vakcín“. A že tzv. „vakcíny“ jsou nejen neúčinné, ale i mimořádně nebezpečné. Bez ohledu na to, zda je virus přírodního či umělého původu, náš imunitní systém si s virem dokáže dokonale poradit, o čemž svědčí úmrtnost na infekci mezi 0,14-0,15 % nebo i méně procent. Dokud se nezačaly aplikovat experimentální injekce, nikde nebyla zaznamenána nadměrná úmrtnost. Na začátku roku 2020 dokonce nebyly žádné případy. Případy však potřebovali k tomu, aby mohli vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví, protože to byl jediný základ, na jehož základě by bylo možné, podle jejich vlastních vymyšlených pravidel, které odsouhlasily všechny vlády členských států Světové zdravotnické organizace, použít neotestované nové léky – experimentální injekce na lidech.

Po prvním neúspěšném pokusu o vyhlášení tohoto stavu ohrožení veřejného zdraví, protože nebyly žádné případy, zkusili znovu, koncem ledna 2020, poté, co vytvořili případy, s pomocí onoho dnes již nechvalně proslulého Drostenova PCR testu a o dva týdny později vyhlásili tento stav ohrožení veřejného zdraví. Od těchto odborníků se dozvíme, že tyto případy byly téměř všechny falešně pozitivní výsledky testu, nic jiného. Dalšími skupinami odborníků jsou Dr. Thomas Binder ze Švýcarska, Dr. Bryan Ardys z Texasu, Dr. Shankara Chetty z Jižní Afriky a Dr. Wolfgang Wodarg z Německa a John O’Looney, ředitel pohřební služby z Anglie. Tito odborníci nám řeknou, jak jsme od samého počátku byli svědky záměrného, zcela nesmyslného zákazu normálních, účinných a bezpečných metod léčby respiračních onemocnění a místo toho nařizování léčby, kterou je nyní třeba považovat za závažné lékařské pochybení. Intubace, Remdesivir, Midazolam – John O’Looney nám vysvětlí, jak nejprve věřil tvrzení druhé strany o pandemii, dokonce pomáhal BBC v prosazování jejich propagandy strachu, dokud si neuvědomil, jak jsou pod záminkou pandemie lidé záměrně zabíjeni.

Poté předvoláme další skupinu odborníků, mezi nimiž jsou prof. Alexandra Henrion-Caudez Francie, Dr. Mike Yeadon, prof. Sucharit Bhakdi z Německa, prof. Dr. Luc Montagnier z Francie, Dr. Vanessa Schmidt-Krüger z Německa Dr. Robert Malone, vynálezce techniky mRNA vakcíny z USA a prof. Dr. Arne Burkhardt, patolog z Německa. Ukáží nám, že zatímco virus nezpůsobil žádnou nadměrnou úmrtnost, má míru přežití 99,97 %. Očkování nyní zabíjí lidi a od září způsobuje nadměrnou úmrtnost až 40 % v důsledku otravy spike proteinem a likvidací našeho imunitního systému. Dr. Mike Yeadon nám poví, jak skupina vědců dokonce našla konkrétní důkazy o tom, že výrobci vakcín experimentují se smrtelnými dávkami, aby zjistili, jak lze smrtící vedlejší účinky zmanipulovat tak, aby obyvatelstvo hned nepochopilo, co se děje.

Další skupina odborníků nám vysvětlí, jak k tomu mohlo dojít. Tuto skupinu tvoří prof. Mattias Desmet z Belgie, Dr. Ariane Bilheran z Francie, Dr. Meredith Millerová z USA, prof. Harald Walach z Německa a Stefan Kohn, pracovník německého ministerstva vnitra. Tito odborníci nás provedou tím, jak nás druhá strana po zavedení stavu ohrožení veřejného zdraví, v rychlém sledu seznámila s lockdowny, nesmyslnými a nebezpečnými požadavky na nošení respirátorů a velmi škodlivým, jak fyzicky tak psychologicky, omezováním sociálního kontaktu, až dospěla ke svému konečnému cíli, neúčinným a nebezpečným, dokonce smrtícím injekcím. A podrobně nám vysvětlí, jak byl náš souhlas s tím vším umožněn, díky gigantické psychologické operaci, jejíž panické poselství jsme neustále dostávali prostřednictvím mainstreamových médií a našich politiků, obojí vlastněných neúprosnou propagandou druhé strany. Další skupinu odborníků tvoří Leslie Manookian, bývalá investiční bankéřka z USA, Naomi Wolfová, novinářka a spisovatelka z USA, Ernst Wolff, německý ekonom, prof. Christian Kreiß, německý ekonom, prof. Dr. Holger Rekow, Ph.D., německý ekonom a Dr. Markus Krall, německý ekonom.

V této části řízení nám tito odborníci velmi podrobně vysvětlí, jak probíhá záměrná destrukce našich ekonomik a jak druhá strana pracuje na řízeném krachu finančního systému, aby jednak vyvázla ze zločinů, které již spáchala za posledních desetiletí drancování a rabování našich veřejných pokladen, až nezbude nic, a jednak aby zavedla jednu světovou banku a digitální měnu plus digitální pas. Finální skupinu odborníků tvoří Matthew Ehret, investigativní novinář z Kanady, Vera Sharav, přeživší holocaustu, Ilana Rachel Daniel z Izraele, Rabín Dovid Smith z New Jersey, Patrick Wood, expert na technokracii z USA, Avital Livny z Izraele. V této závěrečné části vyšetřování nám tito odborníci řeknou, jak důležitá část agendy druhé strany souvisí s kontrolou populace, respektive s eugenikou. Po druhé světové válce měla eugenika špatné jméno. Julian Huxley, který založil soubor UNESCO, řekl: Ale on a velmi početná skupina lidí, kteří myšlenku eugeniky podporovali, budou moci ve svých snahách v tomto směru brzy pokračovat, otevřeně vysvětlil. Paralely mezi tím, co se dělo tehdy před 80 lety, a tím, co se děje nyní, nelze přehlížet. Vera Sharav nám to připomene. Poté, co si vyslechnete všechny důkazy, nepochybujeme, že doporučíte obžalovat všechny naše domnělé obžalované ze zločinů proti lidskosti. Děkuji vám.

Viviane: Děkuji vám za tento přehled a také za to, že jste nám nastínil odborníky, sestavu odborníků, které uslyšíme. Nyní bych se ráda obrátila zpět na advokátku Annu Garnerovou ze Spojených států amerických, aby nám poskytla další informace o PCR testech.

Anna: Abychom pochopili, jak rozsáhlé bylo plánování této zločinné spolupráce v celosvětovém měřítku, musíme začít u základů pandemie. Byla to velká lež. Byla to lež, když vlády celého světa téměř unisono vyhlásily globální pandemii. Slovo, které bylo stejně jako mnoho dalších zapojených do tohoto oficiálního narativu změněno tak, aby splňovalo cíle této agendy. Konkrétně bych chtěla mluvit o velké lži, která byla založena na PCR testu – testování. Nešlo o pandemii, ale o „PŘÍPAD-DEMII“. Informace, které nám poskytly CDC a FDA o testu PCR, jsou prokazatelně nepravdivé. A budeme mít důkazy, které to prokazují. Tato metoda ve skutečnosti vůbec není testem, není diagnostickým testem, ale genetickou výrobní technologií, která hledá specifické úseky kódu a při každém cyklu je zdvojnásobuje.

Její vynálezce Kary Mullis, který za vynalezený postup získal Nobelovu cenu, prohlásil, že nikdy nešlo o platný diagnostický nástroj. A všichni, kdo jej používají, vědí, že nedokáže odhalit aktivní infekci. Prof. Drosten, jeden z obviněných, to věděl. Věděl, že test je nesmyslný, a že test je falešný. Přesto byl tento test použit k vyvolání celosvětové paniky a poslušnosti. CDC dokonce přiznalo, že jejich vlastní nedávno stažený test byl založen na vymyšlených vzorcích. Poté WHO doporučilo hrubě nadměrné prahové hodnoty cyklu, což je počet zvětšení, které malé množství genetického materiálu podstupovalo, aby se zjistilo, zda je v něm něco přítomno. To je daleko za průmyslovými standardy a činí jakýkoli test nesmyslným s falešně pozitivními výsledky v míře blížící se 100 %. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že míra falešně pozitivních výsledků tohoto testu PCR se ve skutečnosti blíží 97 %. To znamená, že 3 % populace s pozitivním testem může být něčím nemocná, ale my nevíme, čím.

Protože to test neurčuje. Tento test byl celosvětově zneužit k podvodnému zdůvodnění existence pandemie. A k určení falešně nadsazených počtů případů nakažení i úmrtí. Jasnými a přesvědčivými důkazy prokážeme, že se obžalovaní podíleli na této globální lži a nazvali široce geograficky rozptýlenou nemoc s mírou přežití odpovídající sezónní chřipky pandemií, která by umožnila falešné globální vyhlášení stavu ohrožení veřejného zdraví. A to z této mimořádné situace, která probíhá již téměř dva roky, vlády nařídily drakonická omezení a oddělení a izolaci zranitelných, jako jsou starší lidé a děti. Stejně tak, jako zavedly povinná očkování po celém světě. Víme, že dalším krokem budou očkovací pasy, které naši planetu ještě více uzavřou, a také karanténní tábory všude na světě. Naše důvěra byla zrazena korupcí v systému.

A my vám poskytneme ověřitelné soubory faktů o tom, že jsme byli všichni těžce oklamáni a uvěřili velké lži. A konečným cílem, jak svými slovy řekl jeden z obviněných Bill Gates, je očkovat každého muže, ženu a dítě na planetě experimentálními injekcemi měnící geny. Tyto PCR testy byly použity k tomu, aby se zvýšil počet případů a úmrtí. Podívejme se na definici případu. Historicky byl případem někdo, kdo byl nemocný, nikoli pouze pozitivní test při absenci jakýchkoli příznaků. Díky celosvětovému testování zdravých lidí se počet případů hrubě nafoukl. A to nám neustále vysílají před zraky pomocí médií, cedulemi na silnicích v USA a možná i v jiných zemích, a bylo to využito k vyvolání paniky a dodržování předpisů po celém světě. Významné nevýhody jsou důvodem, proč by se PCR testování mělo provádět pouze u příznakových pacientů, a proč by měl být pozitivní test zvažován jako pouze jedním z faktorů jakékoli diagnózy. Nelze nikoho diagnostikovat při absenci klinických příznaků a při absenci lékařského vyšetření. Takže tu máme testování zdravých lidí ve velkém množství, které předvídatelně vede k falešně nadsazeným číslům a panice. CDC a FDA si tento potenciál uvědomily, stejně jako pachatelé těchto zločinů, které budeme prezentovat.

Důkazy ukáží, že Drosten, který tvrdí, že vynalezl test na COVID-19, si byl vědom jeho omezení a jeho falešnosti. Test nebyl specifický pro žádný virus ani bakterii. Proto nedokáže ani určit, co příznaky může způsobovat. K čemu je test dobrý, je vyvolávání celosvětové paniky. I úmrtí, další falešně nadsazovaná čísla, je třeba vyšetřit ve světle těchto falešných PCR testů. Úmrtí s pozitivním PCR testem se považuje za úmrtí na COVID. Ať už jste byli hospitalizováni kvůli autonehodě, infarktu, nebo dokonce porodu dítěte. Pokud byl váš test pozitivní a poté jste zemřeli do přibližně 28 dnů od provedení testu, bylo vaše úmrtí připsáno onemocnění COVID-19. Dokonce i naše CDC později v průběhu pandemie přiznalo, že 95 % úmrtí připisovaných COVIDu bylo z jiných příčin. Bylo to založeno na falešném testu. Výrobci to všechno věděli, stejně jako citovaný vynálezce covid testu – Drosten. Nyní zde máme část poplašné zprávy, která způsobila diskriminaci lidí, kteří se rozhodli nenechat se očkovat nebo testovat.

To je podle jakýchkoli humánních měřítek morálně zavrženíhodné. V důsledku těchto falešných testů máme obrovské katastrofální škody, které byly způsobeny obyvatelstvu celého světa. Existují vědci a lékaři, kteří dosvědčí obrovské katastrofické škody, které byly tímto způsobeny. Právní důkazy o úmyslu a vědomostech jsou v různých dokumentech FDA a souvisejících materiálech. Ale jsou navrženy tak, aby zamlžily a zmátly i právníky, kteří tyto dokumenty čtou a pročítají. Jak vidíte, pilíře oficiálního a mediálního covid narativu, které jsou jedno a totéž, padají v přítomnosti důkazů jako domino. Existují nezvratné důkazy o podvodu a mnohostranném zneužití v celém režimu COVID.

Máte-li odvahu a duševní poctivost je prostudovat a spravedlivě zvážit, udělejte to prosím. Pro někoho to může být šokující, pro jiné neuvěřitelné. Ale ujišťuji vás, že tyto důkazy jsou skutečné a znepokojivé. Jedním z vedlejších produktů je, že systém musí předstírat, že jedinou odpovědí na tyto nadsazené počty případů a úmrtí jsou vakcíny. A udělali to proto, aby je dostali do režimu schváleného nouzového použití a do rozpisů očkování dětí. A to je to, co bude následovat. Děkuji vám za pozornost.

Viviane: Děkuji vám, paní Garnerová, za tato další slova. Nyní bych se ráda obrátila na Dipali Ojha z Indie. Slyšíte nás?

Dipali: Ano. Moc vám děkuji. Dobré odpoledne všem. Jsem advokátka Dipali Ojha z Indie. Je pro mě velkou ctí přednést své úvodní prohlášení před velkou porotou lidového soudu veřejného mínění. Děkuji soudci Rui Fonseco E Castro a mým ctěným kolegům za jejich promyšlené a zasvěcené prezentace. V březnu roku 2020 většinu z nás zastihlo překvapení, když vlády celého světa schválily nástup pandemie, kterou údajně vytvořil nový virus SARS-COV-2, jenž pravděpodobně pochází z čínského Wuhanu. Po vyhlášení pandemie následovala řada oznámení, která byla pro většinu z nás skutečně nevídaná a neslýchaná, jako například uzavření mezinárodních hranic, úplné zastavení mezinárodních letů, povinné používání roušek, dodržování společenského rozestupu a tvrdá opatření jako lockdowny. V Indii se poprvé v historii za 167 let zastavila železniční doprava. Každá země rychle schválila podobná opatření, která měla zabránit šíření nákazy a kontrolovat ji.

V tomto panujícím stavu chaosu, paniky, šoku, nejistoty a strachu, většina z nás se spoléhala na mainstreamová média jako na zdroj autentických informací o tomto viru a následné spoušti, kterou na nás lidech napáchal. Jedním z výrazných aspektů komunikace, kterou neustále dostávali od světových vlád a zdravotnických úřadů, bylo, že není znám žádný lék na tento virus SARS-COV-2. V některých zemích nemocní pacienti byli odmítáni v nemocnicích a byli posláni zpět domů s tím, že na tuto nemoc neexistuje lék. Během této fáze se našli poctiví lékaři a lékaři z první linie, kteří léčili pacienty běžně používanými léky, což rozhodně není nový jev u alopatického schématu medicíny. A někteří lékaři vymýšleli vlastní protokoly léčby na základě svých rozsáhlých klinických zkušeností.

Zatímco lékaři plnili své povinnosti zachraňovat životy svých pacientů tím nejlepším možným způsobem, za použití běžně dostupných léků s ověřeným bezpečnostním profilem, v kombinaci s doplňky jako zinek, vitamín C, vitamín D atd., jsme byli svědky tvrdé opozice ze strany těch samých zdravotnických orgánů, které stály u kormidla při navrhování reakcí na pandemii. Nepokoje, které tito lidé u kormidla vyvolali, byly velmi podezřelé tím, že odmítali jakékoliv informace, které odhalovaly, jak byla včasná léčba účinná a že existovaly alternativní způsoby léčby pacientů s COVIDem-19. Každý člověk s běžnou inteligencí by toto považoval za nerozumné v tom smyslu, že záchrana životů by samozřejmě byla prvořadým cílem, a to zejména tehdy, když lékaři na základě svých klinických znalostí tvrdili, že jsou schopni pacienty vyléčit pomocí léků pro včasnou léčbu. Na chvíli odbočím, abych se s vámi podělila o něco z pohledu mé země Indie.

V Indii máme bohatou tradici alternativních systémů léčby, jako je ájurvéda, siddha, unani a další systémy léčení, jako jsou naturopatie a homeopatie. Pod indickou vládou existuje specializované ministerstvo AYUSH, což je akronym pro ájurvédu, jógu a naturopatii, unani, siddhu a homeopatii. Lékaři, kteří jsou vyškoleni k praktikování tohoto alternativního systému medicíny, úspěšně léčili pacienty s COVIDem-19. Po zavedení těchto experimentálních vakcín… neměli bychom je nazývat „vakcínami“. Ve skutečnosti se jedná o injekce, což by byl vhodnější popis. Po zavedení těchto experimentálních injekcí se zdá, že zablokování jakékoli diskuze kolem alternativní léčby se stalo výraznějším. To zahrnovalo i propouštění lékařů, kteří se zasazovali o včasnou léčbu covidu. Všech těch, kteří hlásali, že včasná léčba byla skutečně bezpečná a účinná.

Někteří lékaři dokonce čelili disciplinárnímu řízení ze strany svých lékařských komor, někteří byli veřejně zesměšňováni a čelili hrozbě zrušení nebo pozastavení lékařské licence. Takováto ostrá reakce ze strany zdravotních úřadů, vlád a lékařských komisí byla sama o sobě varováním, že někde něco není v pořádku. Stojí za zmínku, že většina osob, které diktovaly reakce zemím na COVID-19 po celém světě, pacienty s COVIDem-19 ani neléčili, ale ani nebrali ohled na poctivé a pilné lékaře, kteří skutečně léčili pacienty na místě včasnou léčbou. Jak již upozornil můj ctěný kolega, že možným důvodem zablokování jakýchkoli informací kolem včasné léčby, účinnosti včasných léčebných postupů, bylo schválení vakcín k nouzovému použití které se uděluje pouze v případě, že není k dispozici žádný jiný lék, který je za prvé adekvátní, schválený a dostupný pro léčbu. Tvrzení, že na covid neexistuje žádný lék, umožnilo výrobcům vakcín požádat o nouzové schválení (EUA).

Kromě toho existuje „imunita“, které farmaceutické společnosti využívají, když je jim EUA udělena. Ráda bych vás tímto informovala, že v Indii neexistují žádná zvláštní ustanovení jako ta od amerického FDA týkající se udělování povolení k mimořádnému použití. A proto byly nedávno alternativní léčby nebo léky pro včasnou léčbu plnou součástí indického národního protokolu pro boj s COVIDem-19. Ivermectin a Hydroxychlorochin byly zahrnuty do protokolu léčby do konce září 2021. Státy jako Uttarpradéš a Goa v Indii se celosvětově proslavily úspěšnou demonstrací použití Ivermectinu při kontrole šíření covidu-19 a v rychlém vyléčení pacientů. Tyto úspěšné příběhy však byly záměrně podkopávány a potlačovány všemi těmi zkompromitovanými osobami a mediálními platformami, které investovaly velké prostředky do podnikání s vakcínami, nebo které v nich mají nějaké zájmy.

Tím, že se o úspěších těchto léků pro včasnou léčbu neinformovali všechny lidi. Nápadná absence jakékoli vědecké debaty o účinnosti léků pro včasnou léčbu v kombinaci s umlčováním hlasů, které se snaží šířit informace o účinnosti léků pro včasnou léčbu, je jasným znamením, že vlády a zdravotnické orgány na celém světě prosazují vakcínu jako jediné řešení a jako jediný lék na COVID-19. Dalším aspektem, který je specifický pro Indii, je skutečnost, že v Indii neexistuje žádná imunita pro výrobce vakcín.

A to bylo potvrzeno na základě místopřísežného prohlášení, které indická vláda podala u etické komise Nejvyššího soudu Indie. Nedávno jsme pomáhali při podání petice u Bombajského nejvyššího soudu otci, který přišel o dceru po první dávce těchto experimentálních vakcín. Za ztrátu života své dcery požadoval odškodnění ve výši přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů. A toto je druhý případ, u jehož podání jsme asistovali, s tím že první případ byl podán koncem listopadu 2021. Podala ho matka, která přišla o svého malého syna v důsledku první dávky těchto experimentálních vakcín. V tomto případě byl zesnulý syn nucen si vzít experimentální vakcínu, aby se mohl dostat do systému veřejné dopravy, který umožňoval cestovat pouze očkovaným osobám podle správního nařízení vydaného vládou.

Navíc s peněžním odškodněním za ztrátu života jejího syna na tyto experimentální injekce, tato matka rovněž požádala o vyšetřování schválené indickou vyšetřovací agenturou, které by prošetřilo roli všech osob zapojených do řetězce událostí, počínaje výrobci těchto vakcín, osobami odpovědnými za reakci na COVID-19 zde v Indii a všemi těmi, kteří tvrdili, že tyto vakcíny jsou 100% bezpečné a účinné. Očekáváme, že v budoucnu bude po celé zemi podáno několik žalob ze strany obětí těchto lékařských experimentů.

Nazývat tyto výrobky vakcínami by bylo nevhodné, protože od vakcín se očekává, že poskytnou imunitu proti onemocnění. Zatímco nám bylo slibováno, že vakcíny proti koronaviru nás ochrání před údajně smrtícím virem, dnes jsme svědky skutečnosti, že tyto vakcíny ani nezabrání nakažení nemocí, a ani nezastaví přenos infekce. Kromě toho se ukázalo, že tyto vakcíny mají závažné vedlejší účinky včetně úmrtí. Nelze tedy nijak ospravedlnit experimentální lékařské výrobky, které ani nezastaví nákazu ani přenos.

Očkované osoby jsou také povinny dodržovat covidová nařízení. V případě lockdownu musí také sedět doma a musí také nosit respirátory a musí také dodržovat rozestupy. Nyní je tu další alarmující aspekt způsobu, jakým jsou tyto experimentální injekce aplikovány celosvětové populaci, na který bych vás ráda upozornila. A tím je informovaný souhlas, a to, jak byly otevřeně porušeny zavedené zákony týkající se informovaného souhlasu. V soudních procesech, které jsme podali zde v Indii, před našimi soudy, vyššími soudy a Nejvyšším soudem, jsme také uvedli, jak byla porušena ustanovení Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech z roku 2005, která ukládá povinnost poskytnout veřejnosti informace pro získání informovaného souhlasu pro takové lékařské experimenty. Všechna ustanovení byla porušena.

Například článek tři Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech uvádí, že má být plně respektována lidská důstojnost, lidská práva a základní svobody, a že zájmy a blaho jednotlivce mají mít přednost před výhradním zájmem vědy a společnosti. Rovněž článek šest téže deklarace uvádí, že jakýkoli preventivní diagnostický a terapeutický lékařský zákrok má být proveden pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem dotyčné osoby na základě adekvátních informací. Souhlas by měl být v případě potřeby vyjádřen a dotyčná osoba by jej mohla kdykoli a z jakéhokoli důvodu odvolat, aniž by jí to způsobilo nevýhody a předsudky. Existuje také rozsudek, který jsme citovali v našem řízení, které jsme podali, a to rozsudek Nejvyššího soudu Spojeného království ve věci Montgomery vs. Lanarkshire Health Board z roku 2015.

Jak mluvíme o zásadních bodech ohledně absence informovaného souhlasu a porušení řady mezinárodních kodexů a dohod v tomto procesu ukvapeného zavádění experimentálních vakcín, druhá strana, pan Globál, se ohání velmi chatrným důvodem pro ospravedlnění těchto lékařských experimentálních produktů, kterým je, že přínosy převažují nad riziky. Naši odborníci, znalci, předloží důkazy, které ukazují, v jakém rozsahu tyto experimentální výrobky způsobily obyvatelstvu závažné nežádoucí účinky, včetně úmrtí, netransparentnost údajů z klinických studií, nedostatečné hlášení úmrtí způsobených těmito injekcemi, což na rozdíl od všech těchto důkazů, které naši odborníci předloží velké porotě při nadcházejících slyšeních, důkladně rozbije toto odůvodnění, k němuž se běžně uchylují při prosazování těchto experimentálních injekcí s tím, že „výhody“ těchto experimentálních injekcí převažují nad riziky. Chtěla bych upozornit porotu zaprvé na následující zdůvodnění, proč úřady prohlašují, že neexistuje žádný lék na COVID-19.

To není dodnes jasné, protože neproběhla žádná vědecká debata nebo diskuze mezi lidmi odpovědnými za reakci na COVID-19 v jednotlivých zemích a těmi doktory, vědci a specializovanými lékaři, kteří tvrdí, že mají prokázané a zdokumentované úspěchy kolem účinné a včasné léčby. Za druhé, ze strany osob odpovědných za přípravu oficiální reakce na COVID-19 v jednotlivých zemích nebyla vyvíjena žádná iniciativa ani snaha o provedení klinických studií účinnosti léků pro včasnou léčbu. Došlo k plošnému popření, pokud jde o přirozenou imunitu nebo imunitu po prodělání nákazy, a to navzdory několika studiím. Existuje záměrná cenzura ze strany BigTechu, a to všech, kteří se rozhodnou mluvit o tom, že existuje alternativní léčba, a že je bezpečnější než experimentální injekce. A nakonec, již existující léky s rozsáhlými údaji o bezpečnostním profilu jsou ignorovány a experimentální lékařská injekce je vydávána za bezpečnou a účinnou. Víme, že údaje o provedených klinických studiích jsou netransparentní.

Vzhledem k počtu nežádoucích účinků, které jsou denně hlášeny po celém světě, jsou tyto injekce všechno, jen ne bezpečné. Naši odborní svědci se budou každým z těchto aspektů podrobně zabývat při nadcházejících slyšeních. A jsem si velmi jistá, že po projití všech důkazů, které budou předloženy v rámci záznamu, bude velká porota plně vybavena pro posouzení role a spoluúčasti každé osoby, každého subjektu, každé organizace, která se podílela na páchání těchto hrůzných zločinů proti lidskosti. Děkuji vám za pozornost.

Pokud se Vám video líbí, zvažte prosím podporu, děkuji: https://otevrisvoumysl.cz/prispevek

Přihlašte si odběr na email: https://otevrisvoumysl.cz/email
Sledujte na Telegramu: https://t.me/otevrisvoumysl
Sledujte na Instagramu: https://www.instagram.com/otevri_svou_mysl
Sledujte na Gab: https://gab.com/otevrisvoumysl
Sledujte na NášFace: https://nasface.cz/@otevrisvoumysl
Sledujte na VK: https://vk.com/otevrisvoumysl