Proč bohatí Novozélanďané přispívají politickým stranám?

Proč bohatí Novozélanďané přispívají politickým stranám?
Proč bohatí Novozélanďané přispívají politickým stranám?

Analýza: Navrhované změny pravidel novozélandského politického dárcovství zaměřily pozornost na dárce, kteří dávají tisíce, a na motivaci, kterou mají pro svou štědrost.

Náš současný výzkum systému politických darů na Novém Zélandu si klade za cíl osvětlit tento často obskurní proces.

V loňském roce bylo 10 z 15 registrovaných politických stran Nového Zélandu věnováno něco málo přes 2,73 milionu NZD.

Současná pravidla vyžadují zveřejnění jakýchkoli darů nad 15 000 USD. Vláda navrhla snížit tento práh pro zveřejnění na 1500 USD (krok, který je proti jak národní, tak zákonné straně).

Navrhované reformy pravidel pro politické dary navazují na vyšetřování úřadu pro závažné podvody týkající se nakládání s dary přijatými národními, labouristickými a novozélandskými prvními stranami. Všechna tři vyšetřování vyústila v soudní řízení, přičemž první případ právě skončil tím, že si soudce vyhradil své rozhodnutí.

Vzhledem ke zjevnému zmatku a sporným právním požadavkům ohledně transparentnosti je třeba si položit základní otázku: proč bohatí Novozélanďané přispívají politickým stranám?

 je třeba si položit základní otázku: proč bohatí Novozélanďané přispívají politickým stranám?
je třeba si položit základní otázku: proč bohatí Novozélanďané přispívají politickým stranám?

Motivace pro politické dary

V rámci našeho výzkumu politických darů jsme vyzpovídali několik stranických dárců z Nového Zélandu napříč politickým spektrem.

Zeptali jsme se jich, proč darují, zda očekávají, že svým dárcovstvím nějak ovlivní, a jaké názory mají na další rysy současného systému, jako je zveřejnění jejich jména a výše jejich daru.

Naši dotazovaní neměli obavy o transparentnost.

Každý z nich dostal více než 30 000 $ a jejich jména byla zveřejněna online do 10 dnů od jejich daru.

Všichni přijali tuto transparentnost jako nezbytnou součást demokratického systému. Někteří dokonce věřili, že má pozitivní účinky, například při povzbuzování ostatních k dárcovství.

Vlastní nebo veřejný zájem?

Důvody našich dotazovaných pro darování byly různé.

Většina se dovolávala nějaké touhy „účastnit se“. Účast měla různé podoby – od podpory strany, která měla podobné hodnoty jako dárce, až po pouhou součást politického procesu.

Možná není překvapením, že akademický výzkum naznačuje, že se od darů očekává politický vliv – i když podpora stávajících politik je také faktorem. Ale dárci, se kterými jsme mluvili, řekli, že v důsledku svého dárcovství nezískali extra vliv, ani o něj neusilovali.

Pár upozornění je však na místě.

Skutečnost, že byli ochotni být dotazováni výzkumnými pracovníky, může naznačovat, že naši dotazovaní byli se svými dary spokojenější než ostatní dárci.

Zadruhé, i když trvali na tom, že nezískali zvláštní vliv, někteří uvedli další komentáře naznačující, že určitá míra vlivu byla důsledkem daru.

Jedna zaznamenala interakce s několika premiéry a vůdci stran, z nichž někteří byli přímo spojeni s fundraisingem. Taková čísla byla například v domě dárce na jídlo.

Jiný dárce uvedl, že poskytnutí velkého daru by vytvořilo příležitost uspořádat přímé setkání. I když se o politice v takových souvislostech výslovně nehovoří, dárci a politici si jasně budují blízké vztahy.

To jsou podmínky, ve kterých se zájmy a přesvědčení politických vůdců mohou přiklánět k zájmům a přesvědčením dárců, zejména proto, že běžní voliči obvykle nemají takový privilegovaný přístup.

Někteří dárci na takovou blízkost naráželi. Jeden řekl, když mluvil o večírku, kterému darují: „Jsou na mě hodní a já jsem milý na ně.“

Další uznal, že zatímco dary byly poskytovány ve vlastním zájmu, „vlastní zájem je [viděn jako] veřejný zájem.“ To znamená, že dárci racionalizují akce určené k podpoře jejich vlastních zájmů argumentem, že se to dokonale překrývá s veřejným zájmem, i když taková korelace není zdaleka zaručena.

Kromě pravidel darování se navrhují další volební reformy a revize volebního zákona
Kromě pravidel darování se navrhují další volební reformy a revize volebního zákona

Musí být naše pravidla pevnější?

Někteří by argumentovali procesem regulace dárcovství, o čemž svědčí probíhající soudní spory. Tyto případy však vyvolali oznamovatelé, nikoli kvůli regulačnímu dohledu v první instanci. Nemůžeme se spoléhat na to, že oznamovatelé nahlásí všechny případy údajného protiprávního jednání.

V současné době probíhá mnoho práce na reformě voleb, včetně sporných změn pravidel zveřejňování darů a širšího nezávislého přezkumu volebního zákona.

Vzhledem k tomu, že letos přijdou další dva soudní případy související s dary, sílí tlak na změny ve způsobu financování politických stran.

Zdá se, že taková reforma je nezbytná k vytvoření větší transparentnosti ohledně darů a zajištění toho, aby důvěra v systém politického financování Aotearoa na Novém Zélandu nebyla trvale narušena.

*Max Rashbrooke je výzkumným pracovníkem, Institute for Governance and Policy Studies, Te Herenga Waka – Victoria University of Wellington.

*Lisa Marriott je profesorkou daní, Te Herenga Waka – Victoria University of Wellington.

Pravdu o covidu se nakonec dozvíme. Už ji skoro máme.

Nedávno jsem na Rádiu Universum slyšel velmi zajímavý rozhovor s viroložkou paní Hanou Zelenou, kterou mám ve velké úctě, ačkoliv jí osobně vůbec neznám. V rozhovoru byla nicméně zmíněna jedna věc, s kterou bych si dovolil nesouhlasit – totiž že pravdu o covidu se asi nikdy nedozvíme. Naopak o covidu víme k dnešnímu dni dost pravd na to, aby bylo i zdravému špatně. Tento text některé známé i méně známé pravdy shrnuje a pokouší se z nich vyvodit relevantní závěry.

Virus SARS-CoV-2 je geneticky upravený koronavirus, který v prosinci roku 2019 unikl z laboratoře vedené paní Shi Zhengli ve Wuhanském virologickém ústavu v Číně.

Zhengli je čínská viroložka (wiki), které se dlouhodobě věnuje výkumu koronavirů a dalších virů. Řídí Centrum pro nové infekční choroby ve Wuhanském virologickém ústavu. Seznam jejích odborných publikací je vskutku úctyhodný (zdroj). Její tým se věnuje i genetickým modifikacím těchto virů. Podíváte-li se namátkou na jeden z jejích starších článků (zdroj), zjistíte na vlastní oči, že v laboratoři byly prováděny experimenty typu „gain-of-function“ (získání funkce). Experimenty spočívaly v genových manipulacích, jejichž cílem mimo jiné bylo pozměnit strukturu S proteinu, aby viry získaly vyšší schopnost infikovat cílové buňky (notoricky známý S neboli spike protein je protein, s jehož pomocí SARS-CoV-2 vstupuje do cílové buňky vazbou na tzv. ACE2 receptor, jedná se tedy vlastně o první krok infekce). Článek je dost starý, výzkum samozřejmě od té doby pokročil.

Laboratoř pracovala v režimu BSL-2 nebo 3 a později BSL-4 (zdroj), což jsou režimy pro práci s vysoce patogenním materiálem, kde hrozí určité nižší (BSL-2) až vysoké (BSL-4) zdravotní riziko jak pro osoby tam pracující tak i pro vnější prostředí. Jednalo a jedná se tedy o dlouhodobý a rizikový výzkum jak z hlediska toho, s čím se pracuje, tak z hlediska toho, co je cílem výzkumu. Bylo tedy zcela kritické dodržovat všechna možná bezpečnostní opatření, jelikož případné selhání by mohlo mít katastrofální následky. Přitom pravidla bezpečnosti práce se nedodržovala (zdroj).

Kódující (genomová) sekvence viru SARS-CoV-2, původce nemoci Covid-19, je již dlouho známá (zdroj), pochopitelně včetně spike proteinu. Nejbližším příbuzným SARS-CoV-2 je virus pojmenovaný RaTG13. Tyto dva viry se liší minimálně, ale jednou podstatnou vlastností. V sekvenci SARS-CoV-2 se nachází cílové štěpné místo pro tzv. furin. Toto cílové místo je zcela kritické pro vstup SARS-CoV-2 do buněk a je tvořeno aminokyselinovou sekvencí PRRA, kde R označuje aminokyselinu arginin. Původ tohoto místa je i po více než dvou letech zcela nejasný (viz např. zdroj, ale i mnohé další). Co víme s jistotou je např. fakt, že arginin může být na úrovni DNA kódován až šesti různými způsoby (viz genetický kód zde), přičemž v tomto případě je u SARS-CoV-2 použito pro oba argininy v sekvenci PRRA kódování CGG, které se jinak v SARS-CoV-2 vyskytuje s velmi nízkou frekvencí (asi 5 %). Celá věc není uspokojivě vysvětlena a je předmětem debaty bez jasného závěru. Rozhodně nelze vyloučit laboratorní manipulaci včetně tzv. optimizace kodónů s cílem vnesení štěpného místa pro furin do genomu SARS-CoV-2. Vysvětlit jeho vznik přirozenou cestou (mutace nebo rekombinace) je rozhodně větší problém (bližší popis).

Dalším faktem, který je nutno uvést, je zapojení neziskové organizace EcoHealth Alliance a jejího představitele Petera Daszaka, biologa britského původu (zdroj). Výzkum koronavirů ve Wuhanském virologickém ústavu byl dlouhodobě financován americkou vládou prostřednictvím National Institute of Health již před pandemií Covid-19 (zdroj), přičemž peníze tekly přes Daszakovu neziskovku. Lze to formulovat i tak, že Američané sami sobě zakázali gain-of-function experimenty, takže přes Daszaka platili Číňanům, aby je dělali za ně.

Zhengli vlevo, Daszak vpravo
Zhengli vlevo, Daszak vpravo

Daszak byl ale současně členem týmu, který vyslala Světová zdravotnická organizace (WHO) vyšetřovat původ SARS-CoV-2 ve Wuhanu poté, co epidemie propukla! Současně byl skrytým iniciátorem dopisu „virologických autorit“, který byl publikován již na počátku pandemie v časopise Lancet (zdroj, vlastní dopis), a který vyloučil možný laboratorní původ SARS-CoV-2, což zásadně ovlivnilo veřejné mínění. Jednalo se o brutální manipulaci, která neměla s vědou nic společného, a o donebevolající Daszakův střet zájmů.

Daszak se dlouhodobě a pochopitelně brání obvinění, že by měl cokoliv společného s možným únikem SARS-CoV-2 z laboratoře (zdroj). Jemu jde o všechno. Jeho spolupráce s Wuhanským virologickým ústavem ale prokazatelně existovala a Daszak okolo ní po vypuknutí pandemie mlžil. V neposlední řadě jsou veřejně k dohledání různé dokumenty, např. návrh výzkumného projektu z března 2018 (!), tedy 18 měsíců před začátkem pandemie, který měl být podán právě EcoHealth Alliance, a který explicitně uvádí, že předmětem výzkumu budou mimo jiné experimenty zaměřené na modifikace štěpných míst pro furin (str. 11 zde, celkem 75 stran), apod.

Printscreen části str. 11 z grantové aplikace EcoHealth Alliance z roku 2018.
Printscreen části str. 11 z grantové aplikace EcoHealth Alliance z roku 2018.

Nikoho asi nepřekvapí, že z Číny jsme se nedozvěděli v podstatě nic, ani důkazy o laboratorním úniku, ani potvrzení přírodního původu SARS-CoV-2. Možná ale překvapí, že i „západní“ vědecká komunita se poměrně silně postavila na stranu „přírodního původu“ SARS-CoV-2. Je to nejen důsledek Daszakovy aktivity, zmíněné výše. Hyperkorektnost, která se jako mor šíří euroamerickou civilizací, obava vystoupit z řady a říct vlastní názor, strach ze ztráty místa, finanční podpory apod. vedl k tomu, že zafungovala tzv. old boys‘ network. Virologové drželi basu. Samozřejmě ne všichni, nicméně oficiální místa (v USA) se poměrně rychle ustálila v názoru, že je nutné teorii o laboratorním úniku viru smést ze stolu. Proč? Stručně řečeno, americká vláda financovala v Číně nebezpečný výzkum a Číňané při něm porušovali pravidla bezpečnosti práce. Takže komu prospívá bavit se veřejně o následcích? A pochopitelně jste-li (americký) virolog a vaše práce je finančně závislá na podpoře institucí, které tvrdí, že SARS-CoV-2 je původu přírodního, víte moc dobře, co je v sázce, budete-li veřejně tvrdit opak.

Pokud jsem správně sledovával detektivky, k odsouzení může soudu stačit i řetězec nepřímých důkazů, zejména když ty přímé prostě nemá. Výše uvedená tvrzení nejsou přímým důkazem o úniku SARS-CoV-2 z uvedené laboratoře nebo stoprocentním potvrzením zapojení konkrétních osob. Tím by bylo zejména přiznání zúčastněných a toho se (asi) nikdy nedočkáme. Ale jsou velmi dobře doložená a dost silná na to, abychom s klidným svědomím mohli udělat závěr, že se jedná o únik z laboratoře (s pravděpodobností hraničíci s jistotou) a zřejmou snahu všech viníků smazat stopy.

Do laboratoří paní Zhengli se měla nastěhovat mezinárodní vyšetřovací komise (už je dávno pozdě…), zabavit veškeré laboratorní protokoly a dokumentaci a mezinárodní soudní tribunál (by) měl posoudit řetězec těchto ne/přímých důkazů a na základě znaleckých posudků rozhodnout o její vině či nevině. Totéž se týká Daszaka, kdo ví jakých dalších amerických exponentů ve vědě či v institucích zajišťujících její financování a pochopitelně i politických představitelů Číny, kteří celý průšvih s pro mne zřejmým laboratorním únikem SARS-CoV-2 kryli. S přihlédnutím k následkům se jedná zcela nepochybně o největší zločin 21. století.

Cui bono?

Výše jsme si stručně shrnuli informace týkající se úniku SARS-CoV-2 z laboratoře v čínském Wuchanu. Je důležité si ale položit i otázku, proč vlastně ten výzkum probíhal, komu to celé mělo sloužit, k jakému účelu?

Ve virologii se gain-of-function experimenty typicky využívají např. právě pro potřeby vývoje vakcín. Budete-li např. mít netopýří koronavirus, který je pro člověka slabě patogenní, můžete ho zkusit laboratorně pozměnit, aby získal vyšší schopnost infikovat člověka, a pak proti takové variantě připravit vakcínu (jejichž vývoj je typicky zdlouhavý). Vlastně si vyrobíte „patogen dopředu a vakcínu do mrazáku“, abyste byli připraveni, až/jestli tentýž patogen vznikne v přírodě sám od sebe. Je to legitimní postup (viz např. vysvětlení českého virologa Hostomského zde, placený odkaz).

Co tedy bylo cílem výzkumu v čínském Wuhanu? Nechme promluvit pana Daszaka (zdroj, asi 28. minuta). 9. prosince 2019, v podstatě těsně před pandemií, Daszak řekl: „Víte, s koronaviry můžete v laboratoři pracovat velice snadno. … Můžete vzít sekvenci spike proteinu … vložit do nějakého jiného viru a trochu s tím v laboratoři pracovat. Takže pak víte, co čekat, když na nějakou sekvenci narazíte. Máte tu rozmanitost. Pro potřeby vakcín je pak logické pokračovat, chcete-li třeba vakcínu na SARS, použijete pandemický SARS, ale vložme tam něco a získáme lepší vakcínu.“

Takže vlastně přesně to, co jsem napsal výše. Je otázka, co je to něco, co tam ve Wuhanu vložili. Štěpné místo pro furin? Rozhodně to bylo v plánu, viz scan žádosti o finanční podporu výzkumu výše. Takže až sem je to celkem jasné. Prostě výzkum a vývoj vakcín. V Číně historicky proběhla např. epidemie SARS (zdroj), takže obavy, že by se mohlo něco podobného opakovat, byly zcela na místě a lze jimi odůvodnit uvedený výzkum.

Jak je všeobecně známo, epidemie Covid-19 vypukla ve Wuhanu, kde byly prováděny shora uvedené experimenty. Co následovalo pak, to jsme všichni sledovali v přímém přenosu. Účinná léčba na Covid-19 neexistovala a celý svět čekal jak na smilování boží alespoň na účinnou vakcínu. A jak je rovněž všeobecně známo, nejrychlejší byl vývoj tzv. mRNA vakcín.

Tyto mRNA vakcíny byly vyvinuty skutečně extrémně rychle a byly s nadšením přivítány vědci celého světa coby důkaz úžasného technologického pokroku. Genomická sekvence SARS-CoV-2 byla publikována 12. ledna 2020 a hned následující den (!) měla firma Moderna navrženou vakcínu, která byla ještě téhož roku k dispozici (zdroj)!

Timeline
Timeline

Spěch byl samozřejmě pochopitelný. Současně je třeba říci, že je zcela evidentní, že testování vakcín a jejich možných nežádoucích účinků bylo hrubě zrychleno, což je ale s ohledem na riziko, jemuž byli senioři vystaveni, do jisté míry rovněž pochopitelné. Co je ale zcela nepochopitelné a neakceptovatelné je politický i společenský tlak na plošné očkování neohrožených skupin, tedy všech vyjma seniorů, přičemž ani u seniorů není nátlak jakkoliv akceptovatelný, žijeme-li ve společnosti, kde jsou lidé odpovědni za své zdraví. Tento vakcinační nátlak trvá v různých formách i dnes (viz např. komentář k aktuálnímu schválení vakcíny pro děti zde).

mRNA vakcíny jsou nová technologie a nebyly nikdy rutinně používány v praxi (vyjma nasazení proti Covid-19). Podle údajů platných ke květnu letošního roku byly ve fázi 2 a 3 klinických testů celkem čtyři mRNA vakcíny proti třem různým infekčním chorobám (vyjma Covid-19), všechny od firmy Moderna. Klinické testy s pátou mRNA vakcínou proti HIV byly předčasně ukončeny, vakcína nefungovala (zdroj). Nejedná se tedy v žádném případě o etablovanou technologii, naopak jedná se o technologii, jejíž nasazení do praxe si vyžádala krizová situace s Covid-19 a jako na takovou je potřeba na ni pohlížet. Vědecky je tato technologie na stole už dlouho, medicínsky je to ale naprostá novinka a do doby Covid-19 to byla i ekonomická katastrofa pro investory, kteří na tuto technologii vsadili. Viz např. tyto údaje společnosti Moderna (zdroj):

Moderna-income
Moderna-income

Vraťme se ale ještě jednou k sekvenci viru SARS-CoV-2. Jak jsem uvedl výše, její výraznou nevysvětlenou vlastností je přítomnost štěpného místa pro furin. To ale není jediná zajímavost. Toto štěpné místo je součástí delší sekvence, patentované firmou Moderna (zdrojzdroj).

Zelený rámeček je sekvence štěpného místa pro furin, modrý sekvence patentovaná firmou Moderna. Povšimněte si rovněž sekvenční shody nebo naopak rozdílů mezi sekvencí viru SARS-CoV-2 (Covid-19), SARS-CoV (starší epidemie SARS z roku 2002) a příbuzným virem RaTG3 (převzato z zdroj, upraveno).
Zelený rámeček je sekvence štěpného místa pro furin, modrý sekvence patentovaná firmou Moderna. Povšimněte si rovněž sekvenční shody nebo naopak rozdílů mezi sekvencí viru SARS-CoV-2 (Covid-19), SARS-CoV (starší epidemie SARS z roku 2002) a příbuzným virem RaTG3 (převzato z zdroj, upraveno).

Pozn.: tvrzení uvedená v předešlém odstavci lze ověřit pomocí tzv. BLASTU, což jsou v zásadě srovnávače sekvencí, částečně pro laiky vysvětleno rovněž zde.

Takže si to shrneme: Americká vláda financovala prostřednictvím neziskové organizace EcoHealth Alliance v čínském Wuhanu výzkum, jehož cílem bylo zvýšit virulenci koronavirů a vyvíjet proti nim vakcíny (prokázáno). Z dotčené laboratoře unikl virus (se 100% jistotou neprokázáno), v jehož genomu se nachází sekvence, patentovaná výrobcem vakcín proti tomuto viru, firmou Moderna (prokázáno). Tato sekvence je přesně v místě, které je pro fungování viru kritické (prokázáno) a díky ní vzniká cílové místo pro furin, což bylo cílem tohoto výzkumu (prokázáno). Cui bono?

Ještě na závěr této části taková poznámka – Jste-li farmaceutická firma a vyrábíte léky, je počet vašich klientů omezen na osoby trpící chorobou, proti níž je lék určen. Vyrábíte-li ale vakcíny, které jsou z podstaty věci nástroj prevence, není počet vašich klientů v podstatě nijak omezen. Vakcína je ideální produkt farmaceutické výroby, zejména vyžaduje-li opakované podávání a nabízí se třeba vystrašeným rodičům. Musíte se na to dívat z obchodního hlediska! Pokud navíc máte v ruce novou a přitom nevyužívanou technologii (např. mRNA vakcíny), jejíž hlavní výhoda ve srovnání s klasickými technologiemi je možnost rychlého nasazení, jediné, co potřebujete, je nějaká úplně nová epidemie.

Dovolím si upozornit, že pro teorii, že si firma Moderna zaplatila v Číně vývoj a únik SARS-CoV-2, neexistuje žádný důkaz. Že z toho měla obrovský prospěch, to je bezesporu. Únik SARS-CoV-2 ve Wuchanu byl velmi pravděpodobně „pouhý“ šlendrián v důsledku zanedbání pravidel bezpečnosti práce.

V tuto chvíli se zdá, že hráz, kterou postavili viníci, by se mohla brzy zbortit. Čekáme na pořádného whistleblowera.

A co na to Lojza z Horní Dolní?

Z pohledu obyčejného člověka je původ SARS-CoV-2 úplně nezajímavý. Utekl nebo neutekl z laboratoře, všechno jedno, to by měly řešit vlády, občan snad jedině při volbách. Hlavní je, zda je pro mne SARS-CoV-2 nebezpečný, jak se mám vůči němu bránit. A k tomu potřebuji nikoliv obecné rady z ministerstva ale rady opravdových odborníků, šité mně na míru, tedy nejlépe mého lékaře, který zná můj zdravotní stav. Jednou z variant, kterou můj lékař zvažuje, je samozřejmě preventivní očkování.

Očkování je v principu vždycky rizikové. Jedná se o zásah do integrity lidského těla a jako takový může být vždy spojen s krátkodobými i dlouhodobými nežádoucími účinky. Výskyt krátkodobých nežádoucích účinků lze z povahy věci relativně rychle zjistit, v případě dlouhodobých jsou pochopitelně naopak potřeba dlouhodobé testy. Fakt, že se dobrovolně třeba již jako děti všichni očkujeme proti celé řadě chorob, je v podstatě důsledkem toho, že víme (nebo naši rodiče vědí), že přínosy tohoto očkování významně převažují nad riziky s ním spojenými. Tedy klasická cost-benefit analýza, kde benefity významně převažují. To ale neznamená, že je to bezrizikový zásah.

Nemoc Covid-19 je nebezpečná v podstatě téměř výhradně pouze pro seniory. Není naopak nebezpečná zejména pro děti a mladistvé, a to bez ohledu na výjimečné případy. Důvody, proč tomu tak je, fundovaně a opakovaně vysvětluje např. dr. Jiří Šinkora (zdroj), takže je zde nebudu uvádět.

Jste-li senior ohrožený nemocí Covid-19, nebudete případné dlouhodobé negativní účinky vakcíny proti Covid-19 vůbec řešit. S trochou nadsázky vám bude jedno, co do vás píchnou, hlavně že neskončíte na jipce. Jste-li ale dítě nebo teenager, který není touto nemocí statisticky prokazatelně nijak ohrožen, můžete se na celou záležitost s očkováním dívat úplně jinak. Případné nežádoucí dlouhodobé účinky vás budou zajímat mnohem víc a rovněž, jelikož nemoc vás statisticky nijak neohrožuje, budete zvažovat, zda je očkování pro vás vůbec přínosem. Vaše cost-benefit analýza bude zkrátka úplně jinde, než v případě vaší osmdesátileté babičky. V této situaci je potom povinností politiků, lékařů i vědců zohlednit individuální zájmy jednotlivých členů společnosti, přihlížet k nim při stanovování společenské strategie (pokud je vůbec možná!) a dlouhodobě neupřednostňovat jedny před druhými, neboť je to krajně nebezpečné zahrávání si se společenskou solidaritou i budoucností. Tím prosím nechci říci, že očkování mRNA vakcínami proti Covid-19 má nějaké dlouhodobé negativní účinky. Říkám, že se to prostě nevědělo, protože jak chcete otestovat dlouhodobé účinky za pár týdnů či měsíců? Obdobně sporný může samozřejmě být i přínos očkování těmito vakcínami pro konkrétního člověka.

Přesně k tomu ale v České republice a nejen u nás došlo. Individuální péče byla vyřazena ze hry a nahrazena anonymními očkovacími centry někde na nádraží. Představitelé státu i vědci v médiích opakovaně v souvislosti s očkováním lhali a vyvíjeli neakceptovatelný nátlak na určité skupiny občanů s cílem zvýšit jejich proočkovanost, jako by s tím stálo a padalo přežití jednoho každého občana. Za všechny jmenujme například velmi vlivnou personu české vědy, biochemika Jana Konvalinku (který byl v letech 2014-2022 prorektorem Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a od června 2022 je ředitelem jednoho z nejprestižnějších a určitě nejbohatšího ústavu Akademie věd, zdroj), který se dlouhodobě vyjadřuje ve prospěch očkování dětí a mladistvých (zdrojzdroj), přičemž argumentace je ve smyslu přínosu pro komunitu, nikoliv jedince. Účelem očkování proti Covid-19 je přitom vzhledem ke zjevné nemožnosti dosáhnout kolektivní imunity zcela jednoznačně především individuální ochrana. Jakýkoliv nátlak na určité skupiny osob (např. na děti) je tedy při absenci informací nebo nejednoznačnosti jejich výkladu zcela neakceptovatelný a není vyjádřením odborného názoru ale světonázoru vědce, který zneužívá svůj odborný kredit.

Takže si to shrneme podruhé: Vědci o covidu opakovaně lhali a zejména v souvislosti s očkováním nedostatečně testovanými vakcínami vyvíjeli neakceptovatelný nátlak na neohrožené skupiny obyvatel. Téhož se dopouštěli politici, pro které mám ale osobně o malinko větší míru pochopení, protože typicky spoléhají na doporučení svých odborných poradců (lépe či hůře jimi vybraných).

Co se stane na podzim

Jelikož se bavíme o respirační virové infekci, je získání dříve slibované kolektivní imunity iluze (což už zdá se pochopila i kolektivně uvažující část společnosti, takže se o tom můžete aktuálně dočíst i např. zde). Současně platí, že pro ohroženou skupinu (seniorů) jsou nepochybně nejlepší ochranou existující vakcíny (založené na použití molekul mRNA). A v neposlední řadě platí, že jejich efekt má bohužel výrazně klesající tendenci a rychle vyvane, což lze doložit např. květnovou studií o čtvrté dávce z Izraele (zdroj).

Jelikož je bohužel zřejmé, že z problému „Covid-19“ nejsme (společensky) venku, lze na podzim opět očekávat propuknutí různých více či méně hysterických „opatření“, a to i při mírném nárůstu případů a bez ohledu na to, která vláda bude u moci. Opět se vyrojí stejná skupina všeználků z řad vědců základního výzkumu a budou dávat svoje hraběcí rady, za něž nenesou žádnou zodpovědnost. Hodně sarkasticky by bylo lze konstatovat, že je dobře, že máme energetickou krizi, plynovou krizi a válku v Evropě, protože politici nebudou mít tolik času společnost dusit a budou se snad věnovat opravdovým problémům. Ale že se opatření všeho druhu dostanou na stůl, na to můžeme vzít jed a nezbývá než doufat, že společnost jednoznačně odmítne šílenosti typu covid pasy, uzávěry škol, okresů apod., a to i v případě výrazného zhoršení situace. Nikam to pochopitelně nevedlo a nepovede, ale obávám se, že to není za námi.

Takže na závěr jsem se pokusil sestavit jakýsi návod, co dělat, až na podzim začnou opět narůstat čísla hospitalizovaných. Pevně doufám, že počty pozitivních už nikdo řešit nebude, protože pozitivní neznamená nemocný ani infekční (více zde) a nahánění PCR-pozitivních a jejich selekce do karantén apod. je praktika totalitního státu, kterou je třeba jednoznačně odmítnout!

Takže si položíme následující otázky:

Věříte, že to s vámi farmaceutické firmy myslí dobře a první, co je zajímá, je váš prospěch? Myslíte si, že politici v případě Covid-19 rozumí tomu, o čem rozhodují? Věříte, že vědci jsou elita společnosti a plně důvěřujete tomu, co vám říkají? Domníváte se, že nemají postranní úmysly? Myslíte si, že jsem šílenec?

Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku Ano i po přečtení tohoto článku, tak se vám omlouvám za ztrátu času, tento článek nebyl pro vás. Zapněte si začátkem září Covid TV24 (dříve ČT24) a řiďte se jejími pokyny:

(zdroj: Opravdu se nepamatuji, kde jsem tu fotku vzal ...)
(zdroj: Opravdu se nepamatuji, kde jsem tu fotku vzal …)

Pokud jste odpověděli na všechny otázky Ne a jste zdravé dítě nebo teenager, zapomeňte na to, že existuje něco jako Covid-19! Zapomeňte, že existují roušky, respirátory, rozestupy. Jednoznačně zapomeňte na vakcíny proti Covid-19 a chovejte se jako před covidem. Choďte do školy, do hospody, do tanečních, do kina. Líbejte se, milujte se, sportujte a žijte naplno. A používejte zdravý rozum, půjdete-li navštívit své prarodiče.

Pokud vám bude nějaký vědec vykládat něco jiného, uvědomte si, že i mezi vědci jsou lidé omylní, prospěcháři, kariéristé, lidé lačnící po uznání a mediální slávě a v nejhorším případě i obyčejní zmetci, kteří, když už nevědí jak dál, začnou se v diskusi s laiky ohánět tím, že oponentní názor je nevědecký. Daszak není ani zdaleka sám! I já jsem omylný a právě jsem vám dal hraběcí radu, za níž nenesu žádnou odpovědnost.

Vy všichni ostatní, kteří nespadáte do ani jedné shora zmíněné skupiny. Chodili jste někdy do posilovny, pak jste přestali, a pak jste znovu začali? Pokud ano, asi si pamatujete ten pocit při prvním tréninku. Vaše svaly prostě vyměkly, protože nic nedělaly a návrat ke cvičení hodně bolel. Cokoliv, co se nepoužívá, slábne. Totéž platí i o imunitním systému, který jste možná dva roky ukrývali pod rouškou a pak vás zkosilo první nachlazení. Takže svou situaci konzultujte se svým praktickým lékařem a řiďte se jeho radami.

V obecné rovině pro všechny platí toto: Aktivně používejte imunitní systém, svaly a pokud možno i jeden další orgán.

Poznámka: Navzdory velké snaze udržet text v rozumné délce, se to spíše nepodařilo. Doporučuji proto zájemcům další vybrané zdroje informací: rozhovor s předními českými virology (zdroj), články Nicholase Wade na téma původu SARS-CoV-2 (zdroj), excelentní analýzu Yuriho Deigina, byť starší, z dubna 2020, na stejné téma (zdroj) a v nich uvedené odkazy a další. Je možné, že se v textu výše navzdory velké snaze dopouštím některých nepřesností, za které se čtenářům omlouvám. Současně se při zabroušení do odborných záležitostí vědomě dopouštím některých zjednodušení.

Poznámka 2: Shora uvedené informace jsou v některých kruzích dlouhodobě pokládány za konspirační teorii. Nicméně i WHO už připouší, že přírodní původ SARS-CoV-2 není zdaleka jediné možné vysvětlení a teorie úniku z laboratoře si žádá další zkoumání (zdroj z června 2022). Uvidíme, co časem WHO a další „autority“ připustí …

Zdroj: blog.echo24.cz

Ukrajinská diaspora naléhá na Kanadského premiéry Trudeaua, aby turbínu do Ruska nevracel

Kancelář kanadského premiéra Justina Trudeaua nic nekomentovala, ale vládní zdroj uvedl, že samotná ukrajinská vláda je proti návratu turbíny.
Kancelář kanadského premiéra Justina Trudeaua nic nekomentovala, ale vládní zdroj uvedl, že samotná ukrajinská vláda je proti návratu turbíny.

Moskva tvrdí, že zařízení, které bylo v Kanadě opravováno, bylo zásadní pro obnovení dodávek plynu do Německa

Kanadská ukrajinská komunita vyzvala premiéra Justina Trudeaua, aby odmítl kompromitovat sankce země vůči Rusku s cílem vrátit turbínu, která je podle Moskvy kritická pro dodávky zemního plynu do Německa .

Ruský státem kontrolovaný Gazprom minulý měsíc snížil kapacitu podél plynovodu Nord Stream 1 na pouhých 40 % obvyklé úrovně s odkazem na opožděný návrat zařízení, na kterých má v Kanadě servis německý Siemens Energy.

Kanada má jednu z největších světových ukrajinských diaspor mimo země, které hraničí s Ukrajinou, a od té doby, co v únoru napadlo Rusko, úspěšně tlačila na Ottawu, aby uvalila stále přísnější sankce proti Rusku.

Národní prezidentka Ukrajinského kanadského kongresu (UCC) Alexandra Chyczijová ve středu ve svém dopise na Trudeaua naléhala, aby prozkoumal „zjevný trik“ Ruska k rozdělení ukrajinských spojenců.

Ottawa by místo toho měla zprostředkovat řešení, které nezahrnuje vzdání se sankcí, napsala v dopise zveřejněném na webových stránkách UCC.

„Jakékoli zřeknutí se kanadských sankcí by bylo považováno za kapitulaci ruskému vydírání a energetickému terorismu a posloužilo by pouze k povzbuzení ruského teroristického státu,“ řekl Chyczij.

V rozhovoru generální ředitel UCC, Ihor Michalchyshyn, řekl, že skupina jedná nezávisle a nedostává pokyny od Kyjeva ohledně lobování Ottawy ohledně turbíny.

Kanadská vláda na dopis UCC nereagovala, řekl.

„V žádném případě jsme o ničem nezískali ujištění,“ řekl Michalchyshyn. „Proto jsme docela znepokojeni.“

Kanadský vládní zdroj uvedl, že samotná ukrajinská vláda je proti návratu turbíny.

Trudeauova kancelář se k dopisu bezprostředně nevyjádřila.

„Nepřestaneme uvalovat vysoké náklady na Putinův režim, dokud jejich neospravedlnitelná invaze pokračuje, a budeme i nadále podporovat naše evropské přátele a spojence,“ uvedl v prohlášení Ian Cameron, mluvčí kanadského ministra přírodních zdrojů.

Ruská ambasáda v Ottawě uvedla, že Rusko nehrálo žádnou roli při vracení turbíny.

„Je to problém mezi Kanadou a Německem,“ uvedlo velvyslanectví v prohlášení. „Uvítali bychom uvolnění turbíny, která by mohla pomoci obnovit tok plynu do Evropy.“

Technický problém s turbínou je pouze ruskou záminkou, řekl minulý týden německý ministr hospodářství Robert Habeck.

Kanada spolu se svými západními spojenci uvalily na Rusko rozsáhlé sankce poté, co Moskva vyslala vojáky na Ukrajinu v rámci toho, co Kreml nazývá „zvláštní vojenskou operací“.

Sacha Baron Cohen porazil žalobu Roye Moora ve výši 95 milionů dolarů kvůli „detektoru pedofilů“

Sacha Baron Cohen v rozhovorech s bývalým kandidátem na GOP Royem Moorem a hraje si s pomůckou „detektor pedofilů“, kvůli které Moore neúspěšně žaloval. Fotografie: ShowTime
Sacha Baron Cohen v rozhovorech s bývalým kandidátem na GOP Royem Moorem a hraje si s pomůckou „detektor pedofilů“, kvůli které Moore neúspěšně žaloval. Fotografie: ShowTime

Bývalý republikánský kandidát do Senátu zažaloval britského komika kvůli vystoupení v televizní show, o níž soudci rozhodli, že je „jasně komedie“

V souboji mezi komikem Sachou Baronem Cohenem a bývalým soudcem a neúspěšným kandidátem do Senátu Royem Moorem byl vyhlášen vítěz, alespoň prozatím.

Baron Cohen ve čtvrtek porazil žalobu za pomluvu za 95 milionů dolarů, kterou podal Moore, který řekl, že byl naveden do televizního vystoupení, které proti němu parodovalo obvinění ze sexuálního zneužití.

Sacha Baron Cohen v Los Angeles 12. října 2020. Oživuje svou postavu Borata a hraje sociální aktivistku Abbie Hoffman, herec má pocit, že „musel zazvonit na poplach a říct, že demokracie je letos v ohrožení“. Bouřlivé postavy barona Cohena možná zamaskovaly jeho dramatické schopnosti. (Buck Ellison/The New York Times) Kredit: New York Times / Redux / eyevine Pro další informace kontaktujte eyevine tel: +44 (0) 20 8709 8709 e-mail: info@eyevine.com www.eyevine.com
Sacha Baron Cohen: „Pokud protestujete proti rasismu, naštvete některé rasisty“
Přečtěte si více
Druhý obvodní odvolací soud USA na Manhattanu, který potvrdil rozhodnutí nižšího soudu ve prospěch barona Cohena, uvedl, že Moore podepsal dohodu o zpřístupnění, která zakazuje jakékoli právní nároky na vystoupení.

Tři porotci také zjistili, že to byla „jasná komedie“, když Baron Cohen předvedl takzvaný detektor pedofilů, který zapípal, když se dostal k Mooreovi, a žádný divák by si nemyslel, že komik vznáší faktická obvinění proti Mooreovi.

Obvinění ze sexuálního zneužívání kroužilo kolem Moorea, když v roce 2017 kandidoval jako republikán zastupovat Alabamu v Senátu USA , závod, který prohrál s demokratem Dougem Jonesem, přestože stát patří mezi nejkonzervativnější v zemi.

Soud se soustředil na Mooreovo vystoupení v pořadu Kdo je Amerika?, který komik vytvořil.

Moore, republikán známý svými tvrdými postoji proti sňatkům osob stejného pohlaví a podporou veřejného předvádění Desatera přikázání, bylo řečeno, že dostává cenu za podporu Izraele. Ale v tomto segmentu se Baron Cohen objevil jako falešný instruktor boje proti terorismu „Col Erran Morad“, který probíral falešné vojenské technologie, včetně údajného detektoru pedofilů. Falešné zařízení opakovaně pípalo, když se blížilo k Mooreovi, který seděl s kamennou tváří. Roy byl obviněn ze sexuálních a romantických vztahů s mladistvými, když mu bylo 30 let, tato obvinění popírá.

„Baron Cohen mohl naznačit (navzdory tomu, že se svým charakterem zřekl jakéhokoli přesvědčení, že soudce Moore byl pedofil), že věří žalobcům soudce Moora, ale nenaznačil existenci žádného nezávislého faktického základu pro toto přesvědčení kromě zjevně fraškovitého odhalování pedofilů. ‚zařízení‘, o kterém žádný rozumný člověk nemůže věřit, že je skutečným, funkčním kusem technologie,“ napsal soud v nepodepsaném souhrnném příkazu.

Moore a jeho manželka Kayla podali žalobu a tvrdili, že segment pomlouval Moora a způsobil jim emocionální stres. Pár tvrdil, že výjimka, kterou Moore podepsal, byla nevymahatelná, protože byla získána pod falešným prohlášením. Odvolací soud poznamenal, že to byla skutečně lest, kvůli které se Moore objevil v pořadu, ale Moore podepsal závazné prohlášení, kterým se vzdává všech právních nároků.

Baron Cohen léta lákal nevědomé politiky k trapným rozhovorům. V minulosti čelil soudním sporům kvůli podobným žertům, ale ty byly také vyhozeny, protože jednotlivci podepsali prohlášení.

Moore a jeho manželka naznačili, že se odvolají.

„Americký lid byl příliš dlouho vystaven dovádění Sasha Barona Cohena. Jeho hulvátské a podvodné jednání musí být zastaveno. Odvoláme se,“ uvedl pár.

Vrtěti psem – Wag the Dog (USA, 1997)

Slavný americký film o MEDIÁLNÍ MANIPULACI. – Robert De Niro a Dustin Hoffman se pokoušejí „zakrýt“ prezidentský skandál, který propuká těsně před volbami. Americká černá komedie (1997). Dále hrají: A. Hecheová, D. Leary, W. Harrelson, W. Nelson, K. Dunstová a další. Režie Barry Levinson.
Do amerických prezidentských voleb zbývají jen dva týdny a Conrad Brean, specialista na problematiku médií, je narychlo povolán do Bílého domu. V podzemní zasedačce se dozvídá o hrozícím sexuálním skandálu mezi prezidentem a nezletilou skautkou, celou kauzu totiž plánuje několik stanic ještě ten večer odvysílat v hlavních zprávách. Breanovým úkolem je zastavit blížící se mediální bouři a zároveň prezidentovi napomoci k jeho znovuzvolení na další funkční období. V tak krátkém čase je jedinou možností odvrátit pozornost veřejného mínění jiným směrem. Brean se proto spojí s hollywoodským producentem Stanleym Motssem a společně vymyslí absurdní plán: nejdříve jsou zveřejněny falešné zprávy o neexistujících bombardérech B-3 a vzápětí USA musí čelit nečekanému útoku albánských radikálů. To je však jen počátek neobyčejně věrohodné hry s fakty a iluzemi, která s každým dalším dnem do voleb nabírá co do absurdity na obrátkách.
Americký film natočil úspěšný režisér Barry Levinson (Rain Man, Dobré ráno, Vietname, Bugsy), který satiricky laděné komedii vtisknul dostatek věrohodnosti, humoru a nadsázky. Postavu chladnokrevně a cynicky uvažujícího Conrada Breana si zahrál Robert De Niro (Taxikář, Zuřící býk, Irčan), zatímco velikášsky a furiantsky vystupujícího producenta Motsse představuje Levinsonův dvorní herec Dustin Hoffman (Absolvent, Hrdina proti své vůli, Smrtící epidemie). Autory promyšleného scénáře se skvěle napsanými dialogy jsou pak scenáristka Hilary Henkinová a známý dramatik David Mamet, zároveň jde však o volnou adaptaci knihy Americký hrdina Larryho Beinharta. Ani jeden z tvůrců ovšem nemohl tušit, jak rychle a blízko se přiblíží skutečnosti. V lednu roku 1998, pouhý měsíc po premiéře propukl sexuální skandál prezidenta Billa Clintona, který v zápětí nařídil bombordování v Súdánu. Situace se pak opakovala ještě dvakrát: během projednávání Clintovova impechmentu bombardovaly Spojené státy Irák a pár měsíců na to také Jugoslávii. Název filmu se pak na dlouho dobu ustálil jako označení pro mediální čachry a odvádění pozornosti od klíčových problémů.

Covidkon: MUDr. Lukáš Pollert: Dynamika těžkého covid-19

Anesteziolog a intenzivista MUDr. Lukáš Pollert přednáší na 1. ČS konferenci covid-19 o zkušenostech s těžkými průběhy nemoci covid-19 na kardiochirurgické JIP. Popisuje komplikace agresivní podpůrné pomoci umělé plicní ventilace, mimotělního oběhu, antikoagulační terapie a plicní ventilátor jako vražedný nástroj.

Podvod s Covid-19? Pět špičkových českých lékařů varuje před zkreslováním statistik “přímé smrti s koronavirem”. Zemřelých oficiálně: 181. Realita: NULA

Stále více českých lékařů upozorňuje na zkreslování statistik na téma “zabil je koronavirus”
Stále více českých lékařů upozorňuje na zkreslování statistik na téma “zabil je koronavirus”

Stále více českých lékařů upozorňuje na zkreslování statistik na téma “zabil je koronavirus”. Oficiálně “zemřelo”na koronavirus” 181 občanů ČR. “Ta čísla jsou úplně zkreslená,” říká docent Martin Balík. U většiny zemřelých média uvádějí, že “zemřeli s koronavirem”. Příčiny smrti však ve skutečnosti byly úplně jiné a covid s tím nijak nesouvisel.

Statistika z Itálie: 99,2 procent pacientů zemřelo na jinou nemoc, u drtivé většiny žádná souvislost s koronavirem. Přesto je uvedeno v obecných statistikách: “Pacient zemřel na koronavirus.”
Statistika z Itálie: 99,2 procent pacientů zemřelo na jinou nemoc, u drtivé většiny žádná souvislost s koronavirem. Přesto je uvedeno v obecných statistikách: “Pacient zemřel na koronavirus.”

Prof. Žaloudík: Je to fikce

Prof. Žaloudík

Jsme už dávno ve fázi, kdy je lék horší, než nemoc. Nejen kvůli ekonomice, ale kvůli ostatním pacientům, jejichž léčba je odsouvána do pozadí, protože “nemají koronavirus”.


“Většina pacientů, zejména těch starších, končí většinou na nějakou formu zápalu plic,” říká prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. s tím, že úmrtí na covid-19 je fikce, protože se diagnózy míchají.

 

V České republice umírá průměrně každý rok (i letos) 300 lidí denně, z toho letos “s koronavirem” čtyři. U žádného případu však nelze označit koronavirus jako jednoznačnou příčinu smrti.

Docent Balík: Čísla jsou zkreslená

Docent Balík

MUDr. Martin Balík, Ph.D.
MUDr. Martin Balík, Ph.D.

“Pacienti zemřou pod jinou diagnózou, ale protože jsou covid-19 pozitivní, dají se do kolonky zemřeli na covid-19. Přitom onemocnění covid-19 s jejich smrtí nijak nesouviselo,” říká doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

 

pokračování článku ZDE

Vzkaz Igora Chauna ministru vnitra Rakušanovi! (demonstrace 30.1.2022)

Pane ministře, extrémismus není nějaký hloupý člověk, který vezme neškodnou šibenici na demonstraci, ale když je nám dva roky vyhrožováno mrazáky, smrtí, když se nenecháme naočkovat, a jsme vystaveni represím a demagogii. Dezinformace není, když hovoří odborníci jako profesoři Turánek, Beran, doktorka Peková, a další odvážní lidé. Dezinformace je, když vládní činitelé popírají fakta. Pokud uvidíte toto video, prosím vás, abyste jako nová vláda naplnili, co jste slibovali, a co vám někteří uvěřili!

Igor Chaun
Igor Chaun

Staňte se členem tohoto kanálu a získejte přístup k těmto výhodám:
https://www.youtube.com/channel/UCbmT0HqNDwOdJMTbRwZMmzA/join

Další VIDEA najdete na GoschaTV1
https://www.youtube.com/GoschaTV1

Více o aktivitách spolku GOSCHA na
http://www.goscha.cz/

Naši práci můžete podpořit na
http://www.goscha.cz/dekujeme-za-podporu/

Igor Chaun a spolek Goscha také na Facebooku
https://www.facebook.com/igor.chaun

Zakázaný Orwell 1984, BBC se maže sama – POLITICKY NEKOREKTNÍ ZPRÁVY 5/2022


Zakázaný Orwell – 1984
BBC Radio se maže sama, upravuje svoje archivy
Cítíte se jako očkovaný jako Evropan a součást „západní demokracie a kultury“? Pffff
Lia Thomas a další pokračování
Nejdražší elektřina v přepočtu na paritu kupní síly je v ČR
Neil Young chtěl zrušit podcastera, Spotify zrušilo jeho

Tohle a další témata najdete v Politicky nekorektních zprávách 5/2022!

https://www.incorrect.cz/politicky-nekorektni-zpravy-5-2022/