Od Islandu za Ural: Kam chtěli nacisté přesunout nepohodlné obyvatelstvo?

Spojencům a rasově spřízněným národům Německa měla náležet štědrá odměna, zatímco ostatní v nové Evropě čekalo otroctví a asimilace či vypuzení z vlastního území, Čechy nevyjímaje

nacistický pochod Adolfa Hitlera Mnichov
nacistický pochod Adolfa Hitlera Mnichov

Úvahy o novém evropském pořádku se v dílech pangermánských myslitelů objevovaly již od poloviny 19. století, dávno před narozením Adolfa Hitlera. Guido von List, Friedrich Ratzel, Paul Rohrbach či Karl Haushofer ve svých dílech hovořili o právu „vyvolené“ panské rasy na ovládnutí Evropy potažmo celého světa. Výraznější podporu však tento ultranacionalistický pohled na věc našel až v pokořeném Německu po první světové válce. Domácí obyvatelstvo tehdy kromě znovuzískání moci na kontinentě snilo také o obnově koloniální říše v Africe a Tichomoří.

Boj o životní prostor
V získání kontroly nad střední Evropou ležel klíč k jakékoli další expanzi. Region měl proto být nejprve plošnou sterilizací, masovým vyvražďováním a deportacemi očištěn od Židů a slovanských „podlidí“, ostatní národy by si mohly vybrat mezi germanizací a okleštěnou existencí ve vazalském vztahu k hegemonovi. Tím měla samozřejmě být Velkogermánská říše, která měla podle vůdcova přání pojmout až šest set milionů obyvatel. Hranice tohoto „superstátu“ se v případě jeho vzniku mohly táhnout od Islandu a Azorských ostrovů až k uralským pohořím.

Germánský původ představoval v nacionálně socialistické ideologii vstupenku mezi vládnoucí kastu, německé vedení proto kalkulovalo s tím, že pro megalomanské kolonizační plány využije i rasově příbuzných národů. Především Dánsko, okupované od jara 1940, chtěli nacisté přetvořit ve vzorový protektorát, výkladní skříň splývání „bratrských“ národů s Němci. Obyvatelé země prince Hamleta, chlubící se tradicí jednoho z nejstarších parlamentarismů, liberálním smýšlením a náboženskou tolerancí, se praktikám a úmyslům uchvatitelů zuby nehty bránili.

Když Hitler tehdy sedmdesátiletému králi Kristiánu X. napsal dopis vyzývající, aby se Němci a Dánové spojili a vybudovali silný stát, táhnoucí se od Baltu až v Jaderskému moři, monarcha v odpovědi uvedl, že děkuje za nabídku, ale na panování tak velkému impériu se již cítí příliš stár.

Smrtící plán
Ministerstvo pro okupovaná východní území, všemocná instituce šéfideologa nacistické strany Alfreda Rosenberga zřízená v červenci 1941, načrtávalo mapy budoucího osídlení východu Evropy. Hustá pásma osad a měst, rozprostírajících se podél hlavních dálkových silnic či železnic a v okolí uhelných pánví i zemědělských oblastí měla vyrůstat v Čechách, v Polsku, na Ukrajině, na pobřeží Azovského a Černého moře, v pobaltských oblastech Latgalska a Livonska i na rozlehlých pláních západní Sibiře až k řece Ob.

Byrokraté SS v červenci 1941 vypracovali první verzi takzvaného Generálního plánu Východ, který na okupovaných sovětských územích počítal s vytvořením plnohodnotných žup, osídlením zemědělských území a zavedení jednotného systému správy. Po deportaci neněmeckých národů z těchto oblastí Říše mělo v horizontu tří desetiletí znovu dojít k jejich kolonizaci, tentokrát ale už čistě germánskými osadníky.

Plán určoval k alespoň polovičnímu poněmčení tři základní osidlovací zóny: Gotengau (Krym a okolí), Memelsko-narevská oblast (oblasti mezi Polskem a Pobaltím) a Ingermanland (Leningradská oblast).

Reichsführer SS Heinrich Himmler, který byl Hitlerem již 7. října 1939 jmenován komisařem pro upevňování německé národnosti, snil o patriarchální kastě branných rolníků, jež povstanou z vitální síly ušlechtilé nordické rasy a splní své svaté poslání. Budou vzorně plodit početné potomstvo a obdělávat půdu, kterou spojí na generace dopředu s německou krví, a úspěšně eliminují jakékoli zbývající nepřátele.

Uvnitř osidlovacích zón plán počítal se zřízením desítek kolonizačních opěrných bodů – měst o přibližně dvaceti tisících obyvatelích vzdálených od sebe vždy asi sto kilometrů. Prostor mezi nimi by postupně zaplňovala síť osad osidlovaných Němci z Pobaltí, Besarábie či Rumunska, Tyrolany, Skandinávci a (v dlouhodobém horizontu) i Brity. Demografické přesuny „germánské krve“ na východ se měly dotknout tří a půl milionů lidí.

Na papíře bylo vše pečlivě rozvrženo a kompletní realizaci Generálního plánu Východ zabránil jen nepříznivý vývoj na frontách. Jeho „testovací verzi“ nicméně zakusilo Polsko, respektive Generální gouvernement, který se během války na téměř pět let změnil v laboratoř etnické politiky nacistů, v níž k hromadným přesunům obyvatelstva skutečně docházelo.

Češi v Nové Evropě
Němci ovládli v protektorátu hospodářství, politiku, školství i kulturu, kontrolovali všechny aspekty života obyvatel, nicméně stále nemohli zlomit vůli národa. Okupační administrativa během léta 1939 opakovaně hlásila do Berlína, že Češi a Němci stojí proti sobě v nepřátelské náladě a očekávají válku, která jako jediná může rozetnout věčný spor češství a němectví ve vltavské kotlině. Hitlera tyto zprávy utvrdily v jeho dlouhodobém názoru, že bude nutné sáhnout k tvrdším represím a namísto poslušnosti si vynutit alespoň strach. Vůdce si v rozhovorech s nejbližšími spolupracovníky nebral servítky: „Kdyby habsburská monarchie měla odvahu používat proti Čechům teroru, nikdy by se nerozpadla. Jestliže s Čechy zacházíte slušně, stanou se vašimi nejhoršími nepřáteli. Proto budu raději považován za brutálního násilníka než za idiota.“

Nacisté se bez ohledu na tehdejší vztahy jali plánovat budoucnost Čechů ve Velkoněmecké říši. Za první a klíčový úkol si vytyčili likvidaci dosud existujících projevů a symbolů české státnosti. Duch Masarykovy demokratické republiky zůstával mezi lidmi stále silný, proto všechny sochy či obrazy význačných postav české historie, prapory s trikolórou a odkazy na legionářské tradice či na husitství a národní obrození měly postupně zmizet. Český jazyk a kulturu nacisté hodlali ve výhledu jedné až dvou generací degradovat na pouhou historickou kuriozitu vykázanou do teoretických diskusí v národopisných spolcích.

10 globálních podniků, které spolupracovaly s nacisty

Za relativně krátkou dobu v pozdních letech 1930 a 1940 se celý svět začal točit kolem německého vůdce Adolfa Hitlera. Hitler se během svého pobytu u moci stal ztělesněním zla pro svou vlastní generaci, i pro ty budoucí. Hitler a jeho Nacistická strana nemilosrdně kontrolovali Německo a většinu zemí Evropy. Pod jejich kontrolu samozřejmě spadaly i podniky.

Jak je dobře zdokumentováno, nacistická strana se nezastavila před ničím, co by ji pomohlo deklarovat svou moc a dosáhnout svých hanebných cílů. Jeji úrověň brutality byla maximální. Může se zdát nefér soudit evropské podniky, které spolupracovaly s nacisty. Argumentem může být, že neměly na výběr, i když některé z nich ukázaly doslova nevšední nadšení pro spolupráci s nacisty. Většina korporací však spolupracovala s nacistickou stranou za vidinu astronomických zisků a mnoho z nich díky malému kostlivci ve své skříni vzkvétá i dnes. Dnes vám připomeneme 10 korporací, které během druhé světové války spolupracovaly s nacisty.

1. GE – General Electric
General Electric byla v roce 1946 pokutována americkou vládou kvůli svým zločinným válečným aktivitám. Ve spolupráci s německou výrobní firmou Krupp totiž General Electric záměrně a uměle zvyšovala cenu karbidu wolframu, materiálu, který byl zásadní pro obrábění kovů potřebných při válečném úsilí. I když na tom GE vydělal 1 500 000 USD, dostal za tento podvod, při kterém bránil válečnému úsilí a zvyšoval náklady na poražení nacistů, pokutu pouze ve výši 36 000 USD.
2. BMW
BMW se přiznalo, že během války využívalo práce až 30 000 válečných zajatců. Tito váleční zajatci, otroci a vězni z koncentračních táborů vyráběli motory pro Luftwaffe a byli tak nuceni pomáhat proti těm, kteří se je snažili zachránit. BMW se zaměřovalo výhradně na výrobu letadel a motocyklů během války. Nesnažilo se ani předstírat, že je něčím jiným, než dodavatelem válečných strojů nacistům.
3. Nestle
V roce 2000 Nestle zaplatilo více než 14 500 000 USD do specializovaného fondu, ve snaze odškodnit přeživší či pozůstalé holokaustu. Firma přiznala, že v roce 1947 převzala společnost, která během války využívala nucené práce a také uvedla, že některé dceřiné společnosti Nestle Group byly aktivní v zemích ovládaných nacistickou stranou. Nestle pomohlo s financováním nacistické strany ve Švýcarsku v roce 1939 a získalo lukrativní kontrakt na kompletní dodávku čokolády pro německou armádu během druhé světové války.
4. Novartis
Původním výrobcem plynu Cyklon B, který se používal v nacistických plynových komorách, byla firma Bayer. Není to ovšem jediná farmaceutická společnost, která má kostlivce ve svém šatníku. Švýcarské společnosti Ciba a Sandoz se spojily a vytvořily společnost Novartis, která je nejznámější pro svůj lék Ritalin. V roce 1933 pobočka CIBA v Berlíně vyhodila všechny své židovské členy, včetně představenstva a nahradila je více přijatelným, árijským personálem. Ve společnosti Sandoz se dělo to samé. Obě společnosti pak během války vyráběly barviva, léky a chemikálie pro nacisty.
5. Bayer
Společnost Bayer byla založena v Německu v roce 1863 a poté, co izolovala a uvedla na trh aspirin jako lék proti bolesti, se v severní Americe stala známou značkou domácnosti. Kolik z vás má produkt Bayer ve své lékárničce? Určitě skoro všichni. A kolik z vás ví, že firma Baeyr byla zodpovědna za nacistická zvěrstva? V roce 1956 byl novým předsedou představenstva firmy Bayer jmenován chemik Fritz Ter Mee. Fritz Ter Mee byl odsouzený válečný zločinec, který byl během Norimberského procesu odsouzen k sedmi letům vězení za provádění pokusů na lidech, kteří byli vězněni proti své vůli v koncentračním táboře v Osvětimi. Odpykal si pouhých pět let svého trestu, ale nikdy se za svou roli v nacistickém ani holocaustu neomluvil.
6. Allianz
Allianz je dvacátá největší společnost poskytující finanční služby na světě. Společnost byla založena v Německu v roce 1890 a není žádným překvapením, že byla největší pojišťovnou v Německu, když se nacisté dostali k moci. Allianz se rychle zapojila do nacistického režimu. Jejich CEO, Kurt Schmitt, byl zároveň Hitlerův ministr hospodářství a společnost pojišťovala zařízení a personál v Osvětimi. Její generální ředitel byl zodpovědný za politiku, díky které pojišťovna vyplácela odškodnění nacistickému státu, namísto oprávněným příjemcům – obětem křišťálové noci. A co víc, společnost úzce spolupracovala s nacistickou vládou – vyhledávala německé Židy s životními pojistkami, které pak nacisté posílali do koncentračních táborů a jejich pojištěné majetky pak odebírali jménem národa.
7. Coca-cola
Chutný oranžový nápoj s názvem Fanta byl původně navržen speciálně pro nacisty. Vzhledem k tomu, že suroviny na Coca-Colu bylo během války obtížné dodávat, přišel manažer Coca-Cola pro Německo, Max Keith, s novým nápojem, který měl vzniknout z dostupných ingrediencí – Fantou. V roce 1941 pak byla Fanta představena na německém trhu. Max Keith sice sám nebyl nacista, ale jeho snaha udržet provoz Coca-Cola na živu hraničila s dobrými mravy. Společnost si také přišla na pěkné zisky. 7. Kodak Možná si Kodak spojujete se šťastnými rodinnými fotografiemi a vzpomínkami zachycenými na filmu, ale to, co by vám Kodak měl připomínat doopravdy, je zotročování zajatců během druhé světové války. Dceřiny společnosti Kodak spolupracovaly s nacisty i v neutrálních evropských zemích. Portugalská pobočka dokonce poslala své zisky na pobočku v Haagu, která byla v té době v nacistické okupaci. A co víc, tato společnost mimo jiné vyráběla spouštěče, rozbušky a jiné vojenské zboží pro Němce.
8. Random House
Bertelsmann je německá nadnárodní mass-mediální společnost, jejíž hlavními divizemi je Penguin Randam House, RTL Group nebo BMG. Během nacistické nadvlády pulikoval Bertelsmann propagandu a nacistickou literaturu, jako „Sterlizace a eutanázie: Přínos do aplikované křesťanské etiky a další knihy nacistických autorů. Bylo zjištěno, že během války úzce spolupracovala s nacisty i jiným způsobem. Na otrockou práci také využívala židovské vězně.
9. Ford
Ford sponzoroval své vlastní noviny, ve kterých zveřejnil propagandistický článek, ve kterém obviňoval Židy z první světové války. Společnost Ford získala v roce 1938 Záslužný řád Německého orla, což je nejvyšší medaile nacistického Německa, která byla udělována německým zahraničním občanům. Ford produkoval jednu třetinu militarizovaných nákladních vozidel používaných německou armádou během války. Co je ještě více šokující, je, že Ford v roce 1940, když ještě americká odnož neměla firmu úplně pod kontrolou, využíval otroky na nucené práce.
10. Chase Bank
Spolupráce Chase Bank (nyní JP Morgan Chase) s nacisty není tak překvapující. Jeden z hlavních akcionářů, JD Rockefeller, přímo financoval nacistické eugenické experimenty před válkou. V letech 1936 a 1941 Chase Bank a další americké banky pomohly Němcům k nárůstu kapitálu o částku větší než 20 milionů USD.
11. Hugo Boss
Módní dům Hugo Boss, který byl založený v Německu v roce 1924, se stal v roce 1990 módní ikonou a je jí až dodnes. Hugo Boss se může pochlubit několika řadami oblečení, parfémů i doplňků. Hugo Boss byl mezi prvními na trhu s luxusními značkovými slunečními brýlemi. Módní dům má kromě úspěchů i kostlivce ve skříni. V dobách, kdy nebyl tak proslulý, navrhoval uniformy pro nacistickou stranu. S vidinou příležitosti k rozvoji a obohacení Boss dokonce vstoupil do nacistické strany, aby za odměnu mohl navrhnout uniformy pro SA i SS.

Anglická varianta koronaviru je více smrtící, naznačují první studie

První informace o variantě nového koronaviru, která se šíří z Velké Británie, říkaly, že je schopná snadněji a rychleji nakazit více lidí. Nové výzkumy ale naznačují, že je současně i více smrtící.

Anglická varianta koronaviru je více smrtící, naznačují první studie
Anglická varianta koronaviru je více smrtící, naznačují první studie

První vědecké důkazy naznačují, že mutace koronaviru, která se poprvé objevila v Londýně a na jihovýchodě Británie, může být smrtelnější než původní varianta, uvedl v pátek britský premiér Boris Johnson. Podle Johnsona je ale vakcína společností Pfizer/BioNTech, kterou už dostala desetina dospělých Britů, účinná proti všem doposud studovaným variantám koronaviru.

Zatímco při nákaze původní verzí umíralo v průměru deset lidí z tisíce, u nové mutace, která je teď v Británii už většinová, je to ale 13 až 14 lidí. Premiér na tiskové konferenci upozornil, že se jedná teprve o předběžné výsledky studie.

Co se ví o britské variantě
Takzvaná britská varianta, která nese odborný název B.1.1.7, se už objevila asi v padesátce zemí světa, před týdnem byla poprvé prokázána i v České republice. Analýza této vývojové větve viru stále probíhá a je kolem ní spousta neznámého, řadu věcí už ale vědci popsali.

Klíčové na ní je, že se jí podařilo získat 23 mutací – přitom osm z nich se týká klíčového „spike proteinu“, tedy hrotu, jímž virus proniká do buňky. A dvě z nich mohou způsobit problémy: jedna (N501Y) totiž zesiluje schopnost hrotu vázat se na místo, kudy vniká virus do buňky, druhá (69-70del) je zase spojená s viry, které snadněji unikají pozornosti imunitního systému.

Něco takového zatím u nového koronaviru vědci nepozorovali ani neočekávali.
Britští genetici předpokládají, že se mutace objevila u člověka, který trpěl koronavirem delší dobu a trpěl nějakou poruchou imunity, byl proto léčen značně dlouho a virus v něm tedy měl dostatek možností k tomu, aby se vyvíjel a docházelo v něm k evolučnímu souboji řady variant.

Už od počátku objevení mutace se vědci obávali, že některé vlastnosti změn viru naznačují jeho zvýšené nebezpečí – jak jeho schopnost rychleji se šířit, tak i schopnost lépe odolávat protilátkám. Podle vědeckých poradců britské vlády nová mutace zvyšuje přenosnost viru asi o 70 procent. Zpráva ostrovních vědců varuje, že by to znamenalo růst reprodukčního čísla viru o 0,39 až 0,93.

A to znamená, že na kontrolu jeho šíření už nestačí běžná opatření, která dnes jsou v Evropě zavedená. Podle této zprávy naznačují výsledky, že by tato varianta byla schopná šířit se i za relativně přísných opatření.

Jak jistá je vyšší smrtnost?
Všechna varování ohledně vyšší smrtnosti nové varianty jsou zatím předběžná. Jejich autorem je poradní skupina britské vlády NERVTAG (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group). Ta provedla nebo nechala provést několik nezávislých analýz jednoho souboru dat získaného z britských nemocnic. Na vyšší smrtnosti se shodly všechny.

Co to znamená? Podle závěrů NERVTAGu je „realistická možnost“, že má nová variana vyšší smrtnost. Výraz „realistická možnost“ přitom znamená jistotu asi 40 až 50 procent. Možnou slabinou této jistoty je, že vědci analyzovali jen osm procent všech úmrtí, a tento vzorek tedy nemusí být reprezentativní. Přes toto omezení byl ale docela velký: vědci totiž analyzovali dvě patnáctitisícové skupiny případů, jedna měla původní variantu viru, druhá novou variantu B.1.1.7. Z první skupiny zemřelo 64 osob, z druhé 104.

Vědcům se zatím nepodařilo najít jiný vliv, který by za zvýšenou smrtností nové varianty mohl stát –⁠ ani přeplněnost nemocnic, ani sezonnost nemoci, věk či další nemoci nehrály v zaznamenaných rozdílech roli. Předpokládají proto, že za častějším umíráním stojí právě nová varianta.

Jak je to možné a co přesně virus dělá smrtelnějším, zatím také není jasné. Nicméně už první analýzy naznačily, že je u nové varianty o něco vyšší takzvaná virová nálož u nakažených –⁠ a s tou bývá zpravidla spojený těžší průběh nemoci.

Sir Patrick Vallance, hlavní britský vědecký poradce vlády, upozornil, že data ještě nejsou zcela průkazná. „Chtěl bych zdůraznit, že o těchto číslech panuje značná nejasnost a bude zapotřebí více detailní práce, abychom je lépe pochopili –⁠ ale samozřejmě je pro nás znepokojivé, že má tato varianta nejen schopnost se rychleji šířit, ale je také více smrtící.“

Americká herečka Juliette Lewis byla nominována na oskara

Americká herečka Juliette Lewis byla nominována na oskara
Americká herečka Juliette Lewis byla nominována na oskara

Byla Takovým normálním zabijákem, sexy kočičkou, která provokovala Tarantina v kultovním Od soumraku do úsvitu, ale taky skutečnou rockerkou s mikrofonem. Juliette Lewis jedna z nejosobitějších amerických hereček současnosti.

Herečka Juliette Lewisová je uznávaná jako jedna z nejpopulárnějších a nejvšestrannějších herců své generace v Hollywoodu.

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka
Juliette Lewis – známá americká filmová herečka

Od chvíle, kdy poprvé ohromila publikum a kritiku s nominací na Oscara jako Danielle Bowdenová v “Cape Fear”, spolupracovala s některými nejuznávanějšími režiséry v průmyslu včetně Martin Scorseseho, Woody Allena, Lasse Hallströma, Katherin Bigelow, Olivera Stone a Garry Marshalla. Její energické scény s Robertem De Niroe ve filmu režiséra Scorsese “Cape Fear” zachycují tichou složitost dospívání a Lewisové pomohli získat nominaci na Oscara a Zlatý glóbus za nejlepší herečku. Juliette Lewis se narodila v Los Angeles, Kalifornie, USA.

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka
Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka

Když přišly do života Juliette Lewis problémy s drogami, pomohla jí Scientologická církev s programem NARCONON se z těchto problémů a závislostí dostat.

V roce 2003 založila Juliette Lewis rockovou hudební skupinu Juliette and the Licks, se kterou vydala dvě dlouhohrající desky. V roce 2009 vydala Juliette Lewis první sólové album nazvané Terra Incognita.

Juliette Lewis americká filmová herečka a zpěvačka
Juliette Lewis americká filmová herečka a zpěvačka

S herectvím začínala Juliette Lewis jako čtrnáctiletá a od rodičů dostala úplnou svobodu, stejně jako její vrstevnice Drew Barymore. Důvodem nebyl nezájem, ale snaha podpořit ji v kariéře, s otcem hercem Geoffreyho Lewisem chodívala odmalička na natáčení a po tom, co se rozvedl s její matkou, grafickou designérkou Glenis Batleyovou zůstala jako dvouletá bydlet s ním.

Přesto se nevyhnula osudu dětské hvězdy. Režiséři si ji zaškatulkovali, dostávala zejména úkoly dospívajících dívek a svůdných, nejednou šílených milenek šílených milenců.

Juliette Lewis – americká filmová herečka a zpěvačka
Juliette Lewis – americká filmová herečka a zpěvačka

Stačí si vzpomenout na dramatu Smrt přišla pozdě, kde ztvárnila patnáctiletou Amandu roky zneužívánou otčímem a obviněnou z brutální vraždy, na kterou ji navedl pasák v podání Brada Pitta, na road movie Kalifornie, kde byla opět milenkou Brada Pitta, tentokrát sériového vraha, nebo drama Co žere Gilberta Grapa, kde se zamilovala do Johnnyho Deppa, který se staral o svého retardovaného bratra v podání Leonarda DiCarpia. Brad Pitt se později stal na tři roky jejím partnerem i v soukromí.

Šílenství postav vyvrcholilo v dramatu Olivera Stonea Takoví normální zabijáci, spolu s Woodym Harrelsonem zanechávají jako milenecký pár za sebou množství mrtvol.

“Měla jsem šestnáct a byla jsem připravena skončit s herectvím,” říká Juliette Lewis v rozhovoru pro Guardian. “Vždycky jsem se snažila skončit s herectvím, vždy jsem opakovala: Toto je poslední film.”

Juliette Lewis jedna z nejosobitějších amerických hereček současnosti
Juliette Lewis jedna z nejosobitějších amerických hereček současnosti

Ze špatného pocitu ji vysvobodil režisér Martin Scorsese. Obsadil ji do dramatu Mys hrůzy, která se sice nevymykala její dosavadním postavám, v roli dcery advokáta Bowdena (Nick Nolte) podlehne šarmu sexuálního násilníka Maxe (Robert De Niro), ale dovolil, aby se před kamerou řídila vlastním instinktem, což jí nakonec vyneslo nominaci na Oscara.

Jak uniknout z nekonečné rehabilitační pasti

Narconon používá ověřenou rehabilitační technologii, která řeší přímo podstatu problému – a poskytuje cestu k dlouhodobému úspěchu.

Již téměř 50 let Narconon zachraňuje životy lidí, kteří už byli považováni za navždy ztracené případy užívání návykových látek. Týden co týden. Rok co rok. Náš úspěch se měří stále rostoucím počtem našich absolventů, kteří nyní vedou život bez drog.

Mnoho z těch, kteří přicházejí do Narcononu, už má za sebou jiné programy drogové rehabilitace, ale bez trvalého úspěchu. Náš program je unikátní. Narconon používá jedinečné techniky, které jedincům pomáhají překonat závislost na drogách a alkoholu a s tím související škodlivé dopady. To vše se provádí přirozenými způsoby – program Narconon nepoužívá žádné náhražkové drogy ani léky.

V Narcononu věnujeme pozornost tomu, abychom vyřešili příčiny závislosti – abychom v první řadě zjistili to, co dohnalo člověka k drogám.

Cílem je žít život bez drog.

Mgr. Karel Novák Zdravá výživa, doplňky a biopotraviny

Mgr. Karel Novák Zdravá výživa, doplňky a biopotraviny Tuklaty, Tlustovousy
Mgr. Karel Novák Zdravá výživa, doplňky a biopotraviny Tuklaty, Tlustovousy

Na Patnáctém 109, 250 82 Tuklaty-Tlustovousy
Pro poradenství v oblasti fytoterapie (léčby léčivými rostlinami) a správné životosprávy kontaktujte prosím Mgr. Karla Nováka. Sjednejte si prosím osobní schůzku telefonicky na čísle 724 924 145

Mgr. Karel Novák
Mgr. Karel Novák

Jmenuji se Karel Novák a žiji se svou rodinou ve Středních Čechách v obci      Tlustovousy. Zde provozuji Fytoterapeutickou poradnu a poradenství v oblasti správné   životosprávy.

Následující řádky popisují můj odborný životopis zaměřený na výše uvedené oblasti:

· V r.1998 jsem dokončil střední odbornou školu se specializací chemicko-farmaceutická výroba.
· V r. 2005 jsem dokončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se specializací učitelství biologie a chemie.
Kurzy a další vzdělávání:

Pro lepší možnost určení aktuálního zdravotního stavu jsem v r. 2013 absolvoval kurz DMF-01 Pozorování živé kapky krve v temném poli mikroskopu (Darkfield metoda = DFM) a od této doby se metodě věnuji.

Přírodovědné vzdělání a touha pomáhat člověku jako lidské bytosti mě vede k mé dosavadní činnosti bylináře a poradce v oblasti životosprávy (naturopatie). Na člověka nahlížím jako na lidskou bytost s tělesnou i duševní podstatou univerzálního bytí.

Darkfield microscopy je anglický název pro mikroskopii v temném poli mikroskopu. Pokud za těchto podmínek pozorujeme živou kapku krve, mluvíme o mětodě Pozorování kapky krve v temném poli mikroskopu.

Jedná se o preventivně-diagnostickou mikroskopickou metodu. Na rozdíl od standardních laboratorních testů jsme schopni pozorovat děje v krevní plazmě, zjistit počet a posoudit kvalitu a funkčnost krevních buněk.

Mikroskopické pozorování živé kapky krve může ukázat:

 • funkční stav červených krvinek
 • poškození krvinek volnými radikály a potřebu antioxidantů
 • aterosklerotické plaky
 • bakterie, parazity, plísně/kvasinky/
 • nestrávené bílkoviny a tuky
 • hormonální dysbalanci
 • anémii
 • krystaly kyseliny močové a riziko dny
 • krystaly cholesterolu, chylomikrony
 • těžké kovy
 • špatnou cirkulaci krve a stav okysličení tkání
 • polymorfní vývoj symbiontů

Dle těchto parametrů lze usuzovat na původ zdravotních potíží a jejich příčinu.

Mikroskopické pozorování živé kapky krve nemůže ukázat:

 • hodnotu glykémie (cukru)
 • krevní skupinu (určení krevní skupiny pomocí separátního testu)
 • pH krve

Příprava na pozorování:

 1. Nejméně 6 hodin před vyšetřením nejíst.
 2. Den předem (hlavně večer) konzumovat racionální stravu s nízkým obsahem tuků.
 3. Během 6 hodin před vyšetřením vypít 1,5 I vody, tedy asi 2 dcl každou hodinu (pijte, prosím, jen neslazenou a nechlorovanou vodu nesycenou kysličníkem uhličitým).
 4. Nepít během 6 hodin před vyšetřením žádný čaj, kávu, mléko!
 5. 10 minut před vyšetřením si nemýt ruce, netřít a nemnout prsty.
 6. Alespoň 30 minut před odběrem kapky krve nepoužívat mobilní telefon.
 7. Vyšetřovaný musí mít normální teplotu, při horečce dochází ke zkreslení výsledků.

 

Obrázky a videa živé kapky krve jsou uloženy v databázi ELEARNING

Otázka:

Dobrý den. Pane léčiteli, obracím se na Vás s prosbou o pomoc a zároveň i radu. Od října minulého roku cítím bolesti celého těla a mám pocit napětí celého těla. Stav se nelepšil. Zašla jsem k lékaře, který mě odeslal na vyšetření. Výsledky jsou pro mě alarmující. Lékař mi doporučil detoxikaci a vnitřní očistu těla. Dále mi sdělil,že celý můj pohybový a svalový aparát jde rychle ,, k četru ´´řekl mi, že se u mě jedná o velmi výrazné svalové změny celého pohybového aparátu. Doporučil mi několika měsíční rehabilitaci a předepsal na krční, bederní páteř laser. Dále laser na kyčle, kotníky a pravý i levý loket, neboť zjistil, že mám takzvaný tenisový loket. V roce 2002 jsem prodělala oboustranou operaci karpálních tunelů. Doporučil mi okamžitě snížit váhu. Je mi 56 let do menopauzy jsem si váhu držela na 62 kg, ale po menopauze jsem přibrala asi 14kg a tato váha mi nejde dolů.Snažím se o snížení váhy už celý rok za pomocí obezitologa ale nedaří se. Problém obezitolog vidí v tom, že málo piji pramenitou vodu. Doporučeje 3litry denně, ale já vypiji sotva litr. htěla bych Vás poprosit, zda by jste mi mohl něco doporučit, aby se můj zdravotní stav začal maličko a pomalu lepšit? Děkuji za vaší odpověď. S pozdravem Jana

Jana

Odpověď:

Dobrý den Jano, Vaše problémy jsou několika druhů. Ale lékaři mají pravdu, že při takto nízkém přijmu tekutin nebude docházet k očistě těla a zplodiny látkové výměny se budou usazovat ve Vašich kloubech. Klouby budou bolestivé a méně pohyblivé. Menopauza si ve Vašem případě vybrala daň a Vaše kosti se staly křehčí a náchylné k lámavosti. Příliš vysoké procento živočišných tuků ve stravě Vám způsobuje bolestivost s lokty. Vaše strava zatěžuje příliš mnoho žlučník. Vaše léčba se opravdu neobejde bez zvýšení přijmu tekutin. Pokud chcete tělo očistit, musíte více pít. Nutná je změna i Vašeho jídelníčku ve kterém se musíte zaměřit na vyvážený příjem vápníku a hořčíku ve stravě a vyvarovat se nadměrnému přijmu živočišných tuků a bílkovin. Ohledně nastavení správné životosprávy a léčby Vašich obtíží, mě prosím kontaktujte v mé poradně na č. 724924145.

Admin

Otázka:

Dobrý den, Karle, asi půl roku mám na levém ukazováčku – na malém kloubku – bolestivý výrustek a poslední článek se mi trochu ohýbá dolů. Lékařka mi předepsala mast -ibuprofen, který však problém neřeší.Podle vyšetření se nejedná o dnu, ale o začínající artritidu. Mohou mi v tomto případě pomoci bylinky? Můžete mi prosím něco doporučit? Děkuji za odpověď a radu. Hezký večer Jana

Jana

Odpověď:

Dobré ráno Jano, pokud se jedná o začínající artritidu malých klubů doporučil bych Vám úpravu stravy a to následujícím způsobem. Ve stravě omezit nebo nejlépe vynechat produkty živočišného původu a rafinované sacharidy (vyhnout se konzumaci masa, mléčných výrobků a rafinovaných potravin). Stravu založit na obilovinách, zelenině a ovoci. Léčebná čajová směs musí být založena na očistě krve a bylin s protiartritickými účinky. Ve složení takového čaje by neměl chybět Tužebník jilmový.

Admin

Otázka:

Ahoj, v reflexologické poradně (http://www.reflexologickaporadna.cz/) jsem měl klientku, které silně reagoval žlučník a slinivka. Anamnéza potvrdila, že se žlučníkem problémy má, dokonce jí našli žlučníkové kameny. Často trpí nadýmáním a šploucháním v bříše, to svědčí o rozhozené slinivce. Spolu s dramatickou úpravou životosprávy jsem jí doporučil tinkturu z vlaštovičníku, která je spíš na úpravu žlučového hospodářství. Šla by použít třeba kombinace bylin benedykt a lékořice nebo svízel? Co bys navrhoval za kombinaci Ty? Díky.Honza

Honza

Odpověď:

Honzo, s vlaštovičníkem jsi rozhodně chybu neudělal. Paní musí snížit příjem potravin s vysokým obsahem živočišných tuků a bílkovin, vyvarovat se cukru a pití kávy. Pokud chcete bylinnou směs na podporu odvodu žluče, neuděláte chybu, když sáhnete po bylinách používaných při poruše jater. Při poruchách žlučníku se osvědčují například tyto. Zmíněný Vlaštovičník větší, Máta peprná nebo Artyčok zeleninový. Pokud budete chtít připravit s klientkou čajovou směs, kontaktujte mě v poradně.

Admin

Otázka:

V jaké části lipového květu je nejvíce aktivních látek. Je nutné používat pro přípravu nálevu květy i s květním listenem, nebo postačí pouze samotný květ.

Mirek

Odpověď:

Mirku, nejvíce obsahových látek je v květu. Je to vlastně květenství i s blanitým, jazykovitým listenem. Sběr se provádí na počátku kvetení za suchého počasí a rychle se suší ve stínu a průvanu. Dosud známé látky jsou látky slizovité povahy, především Farnesol, glykosidy a látky blízké vit. E (Tokoferolu)

Admin

Ing. JAN NOVÁK Konstruktér Praha

Ing. JAN NOVÁK Konstruktér Praha

Ing. JAN NOVÁK Konstruktér Praha
Ing. JAN NOVÁK Konstruktér Praha

Katovická 8/409, 181 00 Praha 8-Bohnice

jannovakpraha@tiscali.cz
IČ: 63060841

Telefony +420 233 555 691
Emaily
jannovakpraha@tiscali.cz
prahajannovak@tiscali.cz

Ing. JAN NOVÁK Konstruktér Praha
Ing. JAN NOVÁK Konstruktér Praha

Těhotné ženě s koronavirem se podařilo mít dítě před smrtí v Neivě

Kvůli komplikacím na jejím zdraví ji museli lékaři podrobit urgentnímu císařskému řezu, aby nedošlo k úmrtí dítěte.

Těhotné ženě s koronavirem se podařilo mít dítě před smrtí v Neivě
Těhotné ženě s koronavirem se podařilo mít dítě před smrtí v Neivě

V Huile zemřelo na koronavirus již 1170 lidí , včetně ženy v 26. týdnu těhotenství a která musela být od 30. prosince loňského roku hospitalizována na jednotce intenzivní péče na klinice Medilaser v Neivě.

Matka zemřela na COVID-19 a svou novorozenou dceru mohla vidět pouze prostřednictvím videohovoru.
„Jedná se o 26týdenního pacienta s významnou anamnézou astmatu, chronické arteriální hypertenze a obezity,“ řekl Dr. Mario Andrés Suaza Vallejo, manažer kliniky Medilaser.

Kvůli komplikacím v jejím zdravotním stavu ji museli lékaři podrobit urgentnímu císařskému řezu, aby nedošlo k úmrtí dítěte.

„Pacientka, která přijla ve velmi špatném celkovém stavu, okamžitě vyžadovala orotracheální intubaci.“ Musela jít na jednotku intenzivní péče a 31. prosince byl nutný urgentní císařský řez. Kvůli všem těmto komplikacím, typickým pro koronavirus , včera zemřela, “řekl vedoucí kliniky Medilaser.

Dítě je pod lékařským dohledem na novorozenecké jednotce intenzivní péče, je v dobrém zdravotním stavu a bez respiračních komplikací.

Bogotá má více než 90% obsazenost lůžek na JIP u pacientů s koronaviry

Celková obsazenost lůžek pacientů s koronavirem je v Kolumbii podle zprávy Saludaty s omezením na 9. ledna 2021 89,9%.

Bogotá má více než 90% obsazenost lůžek na JIP u pacientů s koronaviry
Bogotá má více než 90% obsazenost lůžek na JIP u pacientů s koronaviry

Podle Saludaty je obsazenost lůžek na JIPu pacientů s COVID na 91,7% a celkový počet lůžek ve městě je k 9. lednu 89,9% .

Z 2 323 lůžek ve městě Bogota je k dispozici pouze 234 a 152 je určeno výhradně pro použití COVID.

Pouze dvě nemocnice v celém městě mají dostupnost pod 50% . Podle zprávy okresních úřadů má oddělení zdravotnických služeb v Engativé obsazenost 40,3% a klinika Santa Teresita de Normandía 20%.

denních případech COVID-19 se kapitál neustále zvyšuje Poslední zpráva Národního zdravotního ústavu uvádí, že došlo k 6198 případům, což je nový záznam v Bogotě poté, co bylo za posledních 48 hodin hlášeno 6107 případů . Nicméně zemřelého bylo 84.

V současné době existuje ve městě 50 019 aktivních případů COVID-19. Suba je město s nejaktivnějšími případy , zatím má 6 552, následuje Kennedy s 5 105 a Engativá s 4 478.

 

Bogotá zaregistrovala 4294 nových případů koronaviru, již jich je 518 261

V Kolumbii již existuje 1 786 900 případů koronaviru.

Bogotá zaregistrovala 4294 nových případů koronaviru, již jich je 518 261
Bogotá zaregistrovala 4294 nových případů koronaviru, již jich je 518 261

Kolumbijské ministerstvo zdravotnictví oznámilo dnes v neděli odpoledne 4 294 nových případů COVID-19 ve městě Bogotá . Celkově je v hlavním městě země 518 261 případů nakažených.

V Kolumbii již existuje 1 786 900 případů koronaviru , protože tuto neděli bylo hlášeno 15 537 nových infekcí, přičemž hlavním městem země je město s největším počtem případů.

Vyvarujte se těchto akcí a předmětů, které by mohly způsobit požár Věnujte pozornost doporučením! Vyvarujte se těchto činností a předmětů, které by mohly způsobit požár

Vyvarujte se těchto akcí a předmětů, které by mohly způsobit požár Věnujte pozornost doporučením! Vyvarujte se těchto činností a předmětů, které by mohly způsobit požár
Vyvarujte se těchto akcí a předmětů, které by mohly způsobit požár Věnujte pozornost doporučením! Vyvarujte se těchto činností a předmětů, které by mohly způsobit požár

Co se týče požáru, který v Cúcutě zanechal sedm mrtvých , jsou zkraty hlavní příčinou požárů, s nimiž se hasiči potýkají. Vezměte v úvahu následující doporučení, abyste se těmto typům mimořádných událostí vyhnuli.

Poradenství od odborníka
Je důležité, abyste při instalaci elektrických přípojek v domácnosti měli radu odborníka . Pamatujte, že pro každou oblast domu jsou elektrické zátěže odlišné a aby se předešlo rizikům, je nutné, aby byl elektrický systém nainstalován správným způsobem a s nezbytnými prvky, které zaručují bezpečnost . Každá zásuvka by měla mít specifické vlastnosti podle potřeb vašeho domova.

Správné využití elektrických připojek
Nadměrné používání takzvaných multi-zásuvek může způsobit zkrat a způsobit požár ve vaší domácnosti. Podle kapitána Álvara Farfána, delegáta hasičského sboru Cundinamarca, „ jednou z hlavních příčin požárů, které jsou řešeny, jsou zkraty .“ Vyvarujte se tedy přetížení zásuvek několika rozšířeními napájení současně, protože by mohlo dojít k poškození nebo dokonce spálení vašich spotřebičů.

Pokud nebudete spotřebič používat, nenechávejte jej připojený k zásuvce, protože spotřeba energie je vyšší. Špatným zvykem tohoto typu je nechat připojenou nabíječku mobilního telefonu při samostatném používání mobilního telefonu nebo nechat připojenou mikrovlnnou troubu bez použití. Pamatujte, že pokud ho nebudete používat, proč plýtvat elektřinou ?

V koupelně, kuchyni a na zahradě jsou místa s maximální péčí kvůli vlhkosti, která je v těchto prostorech, udržujte kabely a povrch zástrček suché. Při čištění domu nemanipulujte se zástrčkami mokrýma rukama a před příslušným čištěním odpojte elektrické spotřebiče.

 • Hlavní nákupy

Je běžné vidět hasicí přístroj v domě? Není, ale je to důležité. Lidé si mohou koupit hasicí přístroj od ceny 30 000 $. Ačkoli si myslíte, že tento prvek je určen pouze pro velká místa, jako jsou společnosti, kanceláře a školy, dům je také prostorem, který musí mít hasicí přístroj. Taková věc může zabránit tomu, aby se malý oheň změnil v tragédii. Také instalace kouřových čidel může pomoci udržet v pořádku domů.

Nadměrné používání takzvaných multi-zásuvek může způsobit zkrat a způsobit požár ve vaší domácnosti. Podle kapitána Álvara Farfána, delegáta hasičského sboru v Cundinamarce, „jednou z hlavních příčin požárů, při nichž dochází ke zkratům“.

Cvrlikání
Co se týče požáru, který v Cúcutě zanechal sedm mrtvých , jsou zkraty hlavní příčinou požárů, s nimiž se hasiči potýkají. Vezměte v úvahu následující doporučení, abyste se těmto typům mimořádných událostí vyhnuli.

Poradenství od odborníka
Je důležité, abyste při instalaci elektrických přípojek v domácnosti měli radu odborníka . Pamatujte, že pro každou oblast domu jsou elektrické zátěže odlišné a aby se předešlo rizikům, je nutné, aby byl elektrický systém nainstalován správným způsobem a s nezbytnými prvky, které zaručují bezpečnost . Každá zásuvka by měla mít specifické vlastnosti podle potřeb vašeho domova.

Dobré využití elektrických připojení
Nadměrné používání takzvaných multi-zásuvek může způsobit zkrat a způsobit požár ve vaší domácnosti. Podle kapitána Álvara Farfána, delegáta hasičského sboru Cundinamarca, „ jednou z hlavních příčin požárů, které jsou řešeny, jsou zkraty .“ Vyvarujte se tedy přetížení zásuvek několika rozšířeními napájení současně, protože by mohlo dojít k poškození nebo dokonce spálení vašich spotřebičů.

Antioquia
Tři zasažené domy a jeden zraněný zanechal požár v Comuna 13 v Medellíně

Santanderes
Sedm mrtvých a několik zraněných opustilo oheň ve třech domech v Cúcutě
Pokud nebudete spotřebič používat, nenechávejte jej připojený k zásuvce, protože spotřeba energie je vyšší. Špatným zvykem tohoto typu je nechat připojenou nabíječku mobilního telefonu při samostatném používání mobilního telefonu nebo nechat připojenou mikrovlnnou troubu bez použití. Pamatujte, že pokud ho nebudete používat, proč plýtvat elektřinou ?

V koupelně, kuchyni a na zahradě jsou místa s maximální péčí kvůli vlhkosti, která je v těchto prostorech, udržujte kabely a povrch zástrček suché. Při čištění domu nemanipulujte se zástrčkami mokrýma rukama a před příslušným čištěním odpojte elektrické spotřebiče.

Hlavní nákupy
Je běžné vidět hasicí přístroj v domě? Není, ale je to důležité. Lidé si mohou koupit hasicí přístroj od ceny 30 000 $. Ačkoli si myslíte, že tento prvek je určen pouze pro velká místa, jako jsou společnosti, kanceláře a školy, dům je také prostorem, který musí mít hasicí přístroj. Taková věc může zabránit tomu, aby se malý oheň změnil v tragédii. Také instalace kouřových čidel může pomoci udržet v pořádku domů.

Kromě hasicího přístroje mějte na paměti, že při každém nákupu elektrického systému vašeho domu se doporučuje, abyste to provedli na místě specializovaném na tento předmět.

Dekorace
Pokud máte rádi vánoční osvětlení, fontány a lampy, zvažte prostor a povrchy v blízkosti těchto předmětů. Zkontrolujte, zda zde nejsou žádné předměty, které generují zkraty nebo které ovlivňují činnost těchto prvků. Nezapomeňte je koupit na certifikovaných místech, která mají kvalitní podmínky. Například v prosinci, vánoční osvětlení, zkontrolujte původ a výrobní společnost

Buďte opatrní, co nepoužíváte
Je běžné, že domy mají pokoj „San Alejo“ nebo „roh chécheres“. Musíte být velmi opatrní s objekty, které uchováváte, a s prostorem, ve kterém se nacházejí. V tomto prostoru je běžné ukládat domácí dekorace, stavební úlomky, jako je dřevo, barvy, aerosoly a další prvky, které mohou vytvářet požáry. Proto je důležité udržovat tento prostor v dobrém větrání a kontrolovat, zda je každý předmět v dobrém stavu .

Problémy s elektřinou
Pokud při zapnutí žárovky uslyšíte jakýkoli zvuk (bzučení), pokud si všimnete, že zásuvka je mimo zeď, cítíte nějaké brnění, když něco zapojíte , nebo pokud blikají světla a všimnete si něčeho neobvyklého, zavolejte Jako odborník si pamatujte, že je lepší „být v bezpečí než litovat“.