Pravidla a podmínky používání bezdrátové sítě WiFi v IKEA Zličín

Pravidla a podmínky používání bezdrátové sítě WiFi
Následující text obsahuje pravidla a podmínky pro poskytování služby bezplatného přístupu na internet přes bezdrátovou síť WiFi – hotspot (dále jen „Služba“), kterou poskytuje IKEA Česká republika, s. r. o. (zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 94828. Datum zápisu 1. září 2003; dále jako „IKEA“ nebo „my“) svým zákazníkům v obchodních domech IKEA. Všichni uživatelé jsou povinní se přihlásit individuálně jako soukromý uživatel.
1. Naše ujednání
1.1 Toto ujednání je platné od chvíle, kdy IKEA akceptuje požadavek uživatele na připojení ke Službě. Před aktivací Služby je uživatel povinen si pečlivě přečíst podmínky použití.
1.2 Používáním a/nebo aktivací Služby a/nebo kliknutím na tlačítko přijetí na stránce s přihlášením/registrací souhlasí uživatel s dodržováním tohoto ujednání. Pokud s dodržováním podmínek nesouhlasí, nesmí Službu používat.
1.3 Ujednání můžeme kdykoli pozměnit. V souladu s bodem 1.2, využívání Služby vzniká přijetím ujednání platných v dané době.
1.4 Tato pravidla a podmínky použití bezdrátové sítě WiFi v žádném případě nemění pravidla a podmínky jiných ujednání, která má uživatel ve vztahu k IKEA – týkající se produktů, služeb, atd.
2. Poskytování služeb
2.1 Uživatel je zodpovědný za zajištění zařízení potřebného pro přístup a používání Služby, jako je chytrý telefon nebo tablet. Uživatel je povinen zajistit kompatibilitu zařízení se Službou. Dostupnost a rychlost Služby je podmíněno pamětí, kapacitou ukládání a jinými omezeními uživatelova zařízení.
2.2 Služba je dostupná pouze tehdy, když je uživatel v dosahu bezdrátové sítě LAN IKEA.
2.3 Všechny služby jsou poskytovány tak „jak jsou“. Neposkytujeme žádnou záruku, že je Služba bez závad nebo se hodí k nějakému konkrétnímu účelu, nebo že je náš systém bezpečný. Uživatel přebírá veškerou zodpovědnost a riziko za využívání Služby.
2.4 Vždy se budeme snažit, aby byla služba dostupná, ale může se stát, že dojde k jejímu přerušení nebo omezení z důvodu údržby nebo oprav, přenosu nebo omezení/poruch zařízení, kolokačních selhání nebo z důvodu mimořádné události. Nejsme zodpovědní za data, zprávy nebo stránky, o které může uživatel přijít, nebo které byly nesprávně použity z důvodu přerušení nebo problémů s fungováním Služby.
2.5 Vyhrazujeme si právo ihned a bez upozornění pozastavit přístup uživatele ke Službě v případě, že budeme mít podezření, že uživatel prostřednictvím svého zařízení přenáší virus (nebo jiný program, který má schopnost upravovat další programy a je schopen se dále šířit).
2.6 Rychlost sítě není údaj o rychlosti, jakou zařízení připojené na Službu odesílá nebo přijímá data. Skutečná rychlost sítě se bude lišit v závislosti na konfiguraci zařízení, kompresi a přetížení sítě. Přesnost a aktuálnost odesílaných a přijímaných dat není zaručena a uživatel souhlasí s tím, že se mohou objevit zpoždění nebo výpadky Služby.
2.7 Tuto Službu poskytujeme našim zákazníkům zdarma a je určena na podporu obecného prohlížení internetových stránek. Vzhledem k omezenému rozsahu bezplatné služby WiFi, a abychom zajistili shodnou zkušenost pro všechny zákazníky, nepodporuje naše bezdrátové připojení WiFi vysoce výkonné širokopásmové aktivity, jako je streamování hudby a videa nebo stahování velkých souborů. Vyhrazujeme si právo omezit uživatelovo využívání Služby s ohledem na šířku pásma a využití dat, stejně tak i omezení, pokud je z našeho pohledu využívání Služby uživatelem nadměrné.
3. Používání Služby
3.1 Služba je dostupná za předpokladu, že:
(a) Uživatel nevyužívá Službu k ničemu nezákonnému, nemorálnímu nevhodnému;
(b) Uživatel nepoužívá Službu k urážlivé nebo obtěžující komunikaci v jakékoli formě. Takové použití zahrnuje rozesílání, přeposílání, nahrávání, stahování nebo jiné nakládání s obsahem, který je nezákonný, hanlivý, výhružný, obtěžující, obscénní, nenávistný, vulgární, škodlivý (včetně virů, poškozených souborů, nebo jakýchkoli podobných softwarů nebo programů), porušující soukromí, nebo který je jinak problematický;
(c) Uživatel nepoužívá Službu k poškozování nebo pokusům o poškození nezletilých, a to jakýmkoli způsobem;
(d) Uživatel nejedná ani vědomě neumožňuje ostatním jednat takovým způsobem, aby byla Služba nebo naše programy ohroženy nebo narušeny;
(e) Uživatel nepoužívá urážlivé nebo výhružné chování vůči ostatním uživatelům Služby, našim zaměstnancům nebo jakékoli osobě v blízkém okolí hotspotu bezdrátové sítě LAN;
(f) Uživatel nepoužívá Službu k přístupu nebo používání obsahu způsobem, který porušuje práva ostatních;
(g) Služba je využívána v souladu se všemi podmínkami třetí strany pro přípustné použití nebo v rámci jakýchkoli internetových standardů (tam, kde jsou platné).
3.2 Uživatel souhlasí, že nebude upravovat zařízení nebo používat Službu k jakýmkoli podvodným účelům, nebo takovým způsobem, který umožňuje poškození nebo představuje riziko pro náš obchod, pověst, zaměstnance, odběratele, zařízení, třetí strany nebo pro veřejnost obecně.
3.3 Uživatel nemá žádná vlastnická práva k jakémukoli uživatelskému jménu nebo heslu nebo ke specifické adrese IP, nebo e-mailové adrese přiřazené k uživateli nebo jeho zařízení. Tyto adresy můžeme kdykoli změnit nebo deaktivovat nebo pozastavit Službu pro jakoukoli adresu bez předchozího upozornění uživatele, pokud máme podezření na jakékoli nezákonné či podvodné používání služeb.
4. Vyloučení odpovědnosti provozovatele
4.1 IKEA nenese odpovědnost za data a obsah informací přenesených prostřednictvím Služby. Internet obsahuje nerevidované materiály, z nichž některé z nich mohou být pro uživatele pohoršující. I když se IKEA snaží v přístupu k takovým stránkách zabránit, v žádném případě nemá IKEA nad takovými materiály kontrolu a nenese za ně žádnou zodpovědnost.
4.2 IKEA není vydavatel obsahu třetí strany, který je přístupný skrze Službu a není zodpovědná za žádné z názorů, rad, prohlášení, služeb nebo dalších informací poskytovaných třetími stranami, které jsou volně přístupné skrze Službu. Je odpovědností uživatele zhodnotit takový obsah.
4.3 IKEA nezaručuje správnost, úplnost nebo užitečnosti informací získaných skrze Službu.
4.4 Pokud si uživatel vybere Službu pro přístup na internetové stránky a k různým informacím, které poskytují třetí strany nebo k nákupu produktů třetích stran, pak mohou být osobní informace uživatele dostupné pro poskytovatele třetí strany. Způsob, jakým třetí strany zpracovávají a používají osobní informace při využívání služeb, se řídí obchodní politikou této třetí strany a IKEA nenese žádnou odpovědnost za jejich politiku, nebo soulad s pravidly třetích stran.
5. Bezpečnost a proces přihlašování
5.1 Aby uživatel získal přístup ke Službě, musí v rámci procesu registrace odsouhlasit Pravidla a podmínky pro bezdrátovou síť WiFi. Uživatelův souhlas bude z naší strany uložen ve spojitosti s adresou zařízení MAC, které uživatel používá k připojení ke Službě.
6. Omezení odpovědnosti
6.1 IKEA přijímá odpovědnost pouze za ujednání uvedená v tomto dokumentu. IKEA nemá vůči uživateli žádné další povinnosti nebo odpovědnosti.
6.2 Služba bezdrátové sítě WiFi je uživateli poskytována zdarma. Dle zákona se IKEA v maximálním možném rozsahu zříká jakékoli odpovědnosti za škody, jako jsou ztráta příjmu, obchodních zisků, dat, nebo nepřímých škod, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním Služby.
7. Ochrana osobních údajů
Našim cílem je být co nejsrozumitelnější a nejotevřenější v tom, co děláme a proč to děláme. Zavázali jsme se k ochraně osobních údajů všech našich zákazníků. Tato část se týká používání Služby bezdrátové sítě WiFi uživatelem v obchodním domě IKEA a používání osobních údajů, které jsou shromažďovány, když uživatel používá tuto Službu.
Osobní informace uživatele
7.1 Nepožadujeme, aby uživatel poskytoval jakékoli konkrétní osobní informace v rámci přístupu ke Službě. Ačkoli souhlas uživatele s těmito Pravidly a podmínkami bude uchován ve spojitosti s adresou zařízení MAC, které uživatel používá k přístupu ke Službě.
Kontakt
7.2 Pokud máte jakékoli připomínky a otázky, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní informace najdete na konci těchto Pravidel a podmínek pro bezdrátovou síť WiFi.
8. Ukončení
8.1 Toto ujednání můžeme okamžitě ukončit, pokud uživatel poruší některou z jejích podmínek nebo několik méně významných podmínek, které určí IKEA.
8.2 Vyhrazujeme si právo kdykoli službu bezplatné bezdrátové sítě WiFi ukončit.
9. Obecné
9.1 Na tento dokument se vztahují zákony České republiky a jakýkoli spor nebo stížnost (včetně nesmluvních sporů či nároků) vyplývající z této dohody nebo souvisící s ní, nebo s jejím předmětem nebo formací, budou řešeny výlučně u soudů České republiky.
9.2 Toto ujednání je platné pouze mezi uživatelem a IKEA. Žádná další osoba nemá práva k vymáhání jakýchkoli podmínek tohoto ujednání.
9.3 Každá z podmínek tohoto ujednání je platná samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé z nich jsou nezákonné, zbývající podmínky zůstanou v platnosti a účinnosti.
Máte-li jakékoli otázky nebo stížnost týkající se Služby, kontaktujte, prosím IKEA.
V případě telefonického dotazu volejte na telefonní číslo: +420 234 567 890.
Můžete nám také napsat na adresu:
IKEA Česká republika, s. r. o.
Privacy officer
Skandinávská 15a
155 00 Praha 5

Psychiatrie: na mušku jsme si vzali děti!

Jak je možné, že se děti čím dál častěji dostávají do rukou psychiatrie? Odpovědi na to, proč jsou z nich pacienti na doživotí, jak je to s jejich násilnickým chováním, sebevraždami, náhlými úmrtími a mnoho dalšího. Má s tím co do činění spojenectví psychiatrie a farmaceutického průmyslu? www.psychiatrie-info.cz

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 101,102,103,104, 17.listopadu, Kutná Hora IČO: 26752255

Datum zápisu 25. 2. 2003
Obchodní firma : Společenství vlastníků jednotek domu čp. 101,102,103,104, 17. listopadu, Kutná Hora

Společenství vlastníků jednotek domu čp. 101,102,103,104, 17.listopadu, Kutná Hora IČO: 26752255
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 101,102,103,104, 17.listopadu, Kutná Hora IČO: 26752255

Sídlo : Kutná Hora, 17. listopadu čp. 103, PSČ 284 01
IČO : 26752255
Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 3146 S, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
– správa domu
Statutární orgán
LADISLAVA CHUDOBOVÁ – člen výboru
Kutná Hora – Šipší, 17. listopadu, PSČ 284 01
den vzniku členství: 6. 12. 2017
ANNA NOVÁKOVÁ – Místopředseda výboru
Kutná Hora – Šipší, 17. listopadu, PSČ 284 01
den vzniku členství: 6. 12. 2017
den vzniku funkce: 3. 1. 2018
JITKA LITTMANOVÁ – člen výboru
Kutná Hora – Šipší, 17. listopadu, PSČ 284 01
den vzniku členství: 18. 10. 2007
BOHUSLAV KUČERA – předseda výboru
Kutná Hora – Šipší, 17. listopadu, PSČ 284 01
Mgr. Marie Tučková – člen výboru
Kutná Hora, 17. listopadu 103
den vzniku členství: 18. 10. 2007

Pronájem částečně zařízeného bytu 3+kk Praha 2 – Vinohrady

Pronájem částečně zařízeného bytu 3+kk, 75 m2 ve druhém patře klasického cihlového domu v Pražských Vinohradech.

Pronájem částečně zařízeného bytu 3+kk Praha 2 - Vinohrady
Pronájem částečně zařízeného bytu 3+kk Praha 2 – Vinohrady

Pražské Vinohrady mají dlouhotrvající pověst luxusní rezidenční čtvrti od od konce devatenáctého století, kdy bylo započato s jejich stavbou a rozvojem. Pražské Vinohrady se pyšní domy ve stylu secese, art deco i dalších, z nichž naprostá většina je po rekonstrukci a splňuje vysoké dnešní standardy bydlení při zachování původního šarmu a tradičních prvků, jako jsou vysoké stropy, parketové podlahy, malebné balkony, tepaná schodiště či chodby vykládané mozaikovou dlažbou.

Pronájem částečně zařízeného bytu 3+kk Praha 2 - Vinohrady
Pronájem částečně zařízeného bytu 3+kk Praha 2 – Vinohrady

Na Pražských Vinohradech, které jsou nedaleko centra najdete množství parků, které vybízejí k procházkám nejlepší byty k pronájmu v Praze, které se současně nacházejí v jedné z nejlepších oblastí hlavního města.

The Jive Aces & Rebecca Grant – Nothing’s Too Good For My Baby


 

Get the new album now from Amazon at http://is.gd/kingoftheswingers

The Jive Aces and Rebecca Grant with the classic Louis Prima and Keely Smith duet „Nothings Too Good For My Baby“ from the album „King of the Swingers: A Salute to Louis Prima“. Also with the hilarious Jim Meskimen.

http://www.jiveaces.com
http://www.rebeccagrant.co.uk
http://www.jimpressions.net

Léčba elektrošoky. Dá se o tom vůbec říci, že je to léčba?


 

ZAPNĚTE SI ČESKÉ TITULKY
Dlouhá desetiletí jsou elektrošoky podrobovány nekompromisní kritice a jejich negativní dopady na zdraví člověka jsou široce známy. Pod tíhou důkazů a tlakem veřejnosti jsou občas zavrženy, ale a pak se znovu vracejí na scénu. Podaří se ústavnímu právníkovi Jonathanu Emordovi jejich používání definitivně zastavit? Více o skutečné podstatě elektrošoků i o známých osobnostech, které se staly jejich obětí, si po shlédnutí videa přečtěte zde
http://cchr.cz/wp-content/uploads/2017/04/1-cz-ect.pdf

měsíční mzda na Slovensku rostla, zvláště pracovníci IT sektoru vydělávali více než 2000 eur

V závěru roku 2018byla nejvyšší průměrná nominální měsíční mzda v informačních a komunikačních oborech. Jak dále informoval Statistický úřad Slovenské republiky, v prosinci dokonce v meziročním srovnání stoupla o 9,6% na 2 006 eur.

Průměrná měsíční mzda na Slovensku rostla, pracovníci IT sektoru vydělávali více než 2000 eur
Průměrná měsíční mzda na Slovensku rostla, pracovníci IT sektoru vydělávali více než 2000 eur

Nejvíce lidé vydělávají v Bratislavě
Z pohledu právní formy subjektů průměrná nominální měsíční mzda vzrostla ve srovnání s druhým čtvrtletím loňska v rozpočtových organizacích o 9,1% na 1 062 eur, ve velkých podnicích s 20 a více zaměstnanci o 7,2% na 1 216 eur, v příspěvkových organizacích o 6% na 1 105 eur av malých podnicích do 19 zaměstnanců o 2,9% na 716 eur.

Z územního hlediska vyšší než v průměru za celé hospodářství ČR byla průměrná nominální měsíční mzda pouze v Bratislavském kraji (1 285 eur).

V ostatních krajích se pohybovala od 758 eur v Prešovském kraji do 942 eur v Trnavském kraji. Ve všech krajích byla průměrná mzda vyšší než ve 2. čtvrtletí minulého roku s nejvyšším přírůstkem o 9,1% v Nitranském kraji a o 8,2% v Žilinském kraji.

V prvním pololetí letošního roku dosáhla průměrná nominální měsíční mzda zaměstnance v hospodářství 980 eur. Meziročně se zvýšila o 6,4%, reálná mzda vzrostla o 3,7%. Růst nominální mzdy byl o 2,2 procentního bodu rychlejší než ve stejném období minulého roku.

Ve vybraných tržních službách to byl růst o 8,3% na 1 075 eur. Třetí nejvyšší průměrnou nominální měsíční mzdu měli pracovníci v průmyslu, kde bylo meziroční zvýšení o 4,9% na 1 162 eur.

POKLES V PRODEJI A OPRAVĚ AUT
Ve velkoobchodě to bylo zvýšení o 6% na 1 073 eur, v dopravě a skladování o 4% na 1 039 eur, v ubytování o 10,3% na 791 eur, v maloobchodě o 5,7% na 759 eur, ve stavebnictví o 7,5% na 756 eur av činnostech restaurací a pohostinství o 14,3% na 512 eur.

Na druhé straně, snížila se v závěru roku průměrná nominální měsíční mzda v prodeji a opravě motorových vozidel o 3,5% na 1 090 eur.

Průměrná reálná měsíční mzda v prosinci 2018
Průměrná reálná měsíční mzda v prosinci 2018

Průměrná reálná měsíční mzda v prosinci 2018 meziročně vzrostla v činnostech restaurací a pohostinství o 12,4%, ubytování o 8,4%, informačních a komunikačních činnostech o 7,6%, vybraných tržních službách o 6,3%, stavebnictví o 5, 5%, velkoobchodě o 4,1%, maloobchodě o 3,8%, průmyslu o 2,9% av dopravě a skladování o 2,1%. Klesla v prodeji a opravě motorových vozidel o 5,4%.

VÍCE vydělali AJ V restaurace a hospody
V průměru za celý rok 2018 se v meziročním srovnání mzda zvýšila v informačních a komunikačních činnostech o 9,7% na 1 897 eur, v činnostech restaurací a pohostinství o 9,5% na 473 eur, v ubytování o 8,3% na 734 eur, v maloobchodě o 7,2% na 726 eur, ve velkoobchodu o 7,1% na 979 eur, v průmyslu o 6,7% na 1 116 eur, ve stavebnictví o 6,4% na 713 eur, ve vybraných tržních službách o 5,9% na 956 eur, v dopravě a skladování o 5% na 962 eur av prodeji a opravě motorových vozidel o 2,1% na 1 003 eur.

Reálná měsíční mzda vzrostla meziročně v informačních a komunikačních činnostech av činnostech restaurací a pohostinství shodně o 7%, ubytování o 5,8%, maloobchodě o 4,7%, velkoobchodě o 4,6%, průmyslu o 4,1%, stavebnictví o 3,8%, vybraných tržních službách o 3,3% av dopravě a skladování o 2,4%. Klesla v prodeji a opravě motorových vozidel o 0,4%.

Životní a pracovní podmínky v Maďarsku

Životní a pracovní podmínky v Maďarsku

Odpovědnými orgány zprostředkování práce jsou (úřady pracovní mobility) patřící k Národním službám zaměstnanosti (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – ‚NFSZ‘) ve spolupráci se soukromými pracovními agenturami. Samostatně výdělečně činné, ekonomické podniky bez právní subjektivity a právnické osoby s trvalým pobytem v Maďarsku mohou provádět zprostředkování jako soukromé pracovní agentury pokud byli zaregistrováni na příslušném úřadu pracovní mobility v místě jejich působení. Více než polovina agentur vykonává svou činnost na středním Maďarsku.

Kdokoliv může úřady pracovní mobility nebo pracovní agentury kontaktovat v případě potřeby asistence při hledání práce (nejen evidovaní uchazeči o zaměstnání). Agentury se pokoušejí párovat jednotlivé pracovní nabídky s individuálními schopnostmi a očekáváními všechny, kteří hledají zaměstnání. Tyto služby jsou bezplatné pro zaměstnance. Bližší informace o poskytovaných službách najdete na internetové stránce NFSZ, kde jsou také zobrazeny současné nabídky práce. Zaměstnavatelé sem totiž mohou své pracovní nabídky vyvěsit. Na této internetové stránce najdete také služby Eures.

V Maďarsku působí i agentury práce, přičemž 87% z nich zprostředkovávala dočasné zaměstnání pouze v Maďarsku.

Existuje velké množství internetových stránek, které umožňují zaměstnavatelům zveřejnit jejich pracovní nabídky a uchazečům zveřejnit jejich žádosti.

Na základě provedeného průzkumu téměř polovina dotázaných v Maďarsku získala svou práci díky informacím poskytnutými rodiči, přáteli či známými.

1. prodavači (ISCO 5223)
2. Mechanici, opraváři zemědělských a průmyslových strojů (ISCO 7233)
3. Pomocní pracovníci ve výrobě (ISCO 9329)
4. Zdravotní sestry (ISCO 3221)
5. Řidiči nákladních automobilů a kamionů (ISCO 8332)
6. číšníci (ISCO 5131)
7. Pracovníci ve skladu (ISCO 4321)
8. Seřizovači a obsluha kovoobráběcích strojů (ISCO 7223)
9. Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (ISCO 5120)
10. uklízečky (ISCO 9112)

REVOLTA – Stále Běžím

Věřím totiž, že jakýkoli problém, který člověk má se dá zvládnout.

Vše začíná ROZHODNUTÍM !Bez něj se neuděje nikdy nic.Na začátku všeho je vždy ROZHODNUTÍ.

Potvrď odběr: http://goo.gl/zGgWZf
Další videa: http://goo.gl/WI1lYm
E-shop – http://www.revolta-eshop.cz

Rap: Revolta
https://www.facebook.com/RevoltaMusic

Hudba: Sinima
https://www.facebook.com/sinimabeats

Střih, kamera z kempu, coloring: https://www.facebook.com/KreativLooks
Kamera z Malibu Beach: http://www.dreamteamdirectors.com

Vydavatelství: Tóny Srdce Records
https://www.facebook.com/TonySrdceRecords