STARSTAV PROPERTY s.r.o. , Praha IČO 09621539

STARSTAV PROPERTY s.r.o. , Praha IČO 09621539
STARSTAV PROPERTY s.r.o. , Praha IČO 09621539

STARSTAV PROPERTY s.r.o.
IČO: 09621539
Z. KAPITÁL: 1 000 Kč
SCHRÁNKA: ebqpdar
ADRESA: Netlucká 25/1, Dubeč, 107 00 Praha

STARSTAV PROPERTY s.r.o. , Praha IČO 09621539
STARSTAV PROPERTY s.r.o. , Praha IČO 09621539

Datum vzniku a zápisu
21. říjen 2020
Spisová značka C 339122/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma STARSTAV PROPERTY s.r.o.
Sídlo Netlucká 25/1, Dubeč, 107 00 Praha
Identifikační číslo 09621539
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
Václav Lisec
Praha
Den vzniku funkce: 21. říjen 2020
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Václav Lisec
Praha
Podíl: Vklad: 1 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 1 000,-Kč

Turek Transport s.r.o. IČO : 05248051

Datum zápisu 19. 7. 2016
Obchodní firma : Turek Transport s.r.o.
Sídlo : Praha – Vinohrady, Říčanská 2414/7, PSČ 101 00
IČO : 05248051

Turek Transport s.r.o. IČO : 05248051
Turek Transport s.r.o. IČO : 05248051

Právní forma : Společnost s ručením omezeným
Spisová značka 260645 C, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
– Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
Kapitál
Základní kapitál 200 000 Kč
Statutární orgán
JIŘÍ TUREK – Jednatel
Český Brod, K Dolánkám, PSČ 282 01
den vzniku funkce: 19. 7. 2016
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci s vkladem
JIŘÍ TUREK
Český Brod, K Dolánkám, PSČ 282 01
Vklad: 200 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100

Josef Kolář IČO 14726980

Datum vzniku: 31.1.1991
Obchodní firma: Josef Kolář
Podnikatel: Josef Kolář

Josef Kolář IČO 14726980
Josef Kolář IČO 14726980

Sídlo: Praha – Vršovice, Finská, PSČ 10100
Identifikační číslo: 14726980
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE: Výstavba bytových a nebytových budov

Vznik oprávnění 18. 8. 1992

 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   S U Š I C E

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice I                                                                                                    telefon: 376 540 130, fax:376 540 112

Zn:

 

393/10/VYS/Lu

 

  V Sušici dne: 4.6.2010
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
Lunda Jiří

376 540 132

376 526 424

jlunda@mususice.cz

   

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 29.1.2010 podal

Martina Kolářová, nar. 7.11.1968, Finská 578/3, Vršovice, 101 00  Praha 101 zastoupena Josefem Kolářem, Finská 578/3, Vršovice, 101 00 Praha 10

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

  1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„Stavba zahradního altánu, oplocení a osazení vyvážecí jímky na pozemku parc.č.80/7, 81/2 v k.ú. Mačice“

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 42, parc. č. 80/7, 81/2 v katastrálním území Mačice.

Druh a účel umisťované stavby:

–            jedná se o stavbu zahradního altánu, který bude sloužit pro relaxaci investora, dále se jedná o stavbu oplocení pozemků investora z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího oplocení, a stavbu jímky na vyvážení, která bude sloužit pro likvidaci splaškových vod z objektu rodinné rekreace.

Umístění stavby na pozemku:

–            stavba zahradního altánu bude umístěna na pozemku p.č.80/7 6,80m od společné hranice pozemků p.č. 80/7 a 80/1 a 7,20m od společné hranice pozemků p.č.80/7 a 80/20 a v k.ú. Mačice

–            stavba oplocení bude umístěna na hranici pozemků p.č.80/7, 81/2, 80/20, st.42 v k.ú. Mačice

–            stavba jímky na vyvážení bude umístěna 1,70m od st.p.č. 42 a 7,60 od společné hranice pozemků p.č.80/7 a 80/20 v k.ú. Mačice.

Určení prostorového řešení stavby:

–            stavba zahradního altánu bude mít půdorysné rozměry 2,90 x 2,30m, výška 2,570m, konstrukce bude dřevěná opatřená nátěrem luxol, pultová střecha bude mít střešní krytinu asfaltový šindel hnědé barvy

–            stavba oplocení bude z poplastovaného pletiva Extruder výšky 1,00m, na kamenné podezdívce výšky 0,20m a ocelových sloupcích s roztečí 2,50m. Stávající plechová vrata na p.p.č.81/2 budou zrušena, nová vrata budou šířky 4,00m, výplň svislé hoblované latě š. 120mm opatřené nátěrem luxol.

–            stavba jímky na vyvážení bude tvořena polypropylenovou válcovou nádrží o objemu 9 m, půdorysných rozměrů 3,30 x 1,70m. Délka přípojky bude 3,3m, PVC KG DN 125 mm.

  1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
  2. Stavba bude umístěna v souladu s potvrzenou situací umístění stavby M 1:200.
  3. Před zahájením stavby bude umístění stavby vytýčeno oprávněným zeměměřickým inženýrem.
  4. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
  5. V souladu s § 103, odst. 1, písm. a), bod 1. stavebního zákona nevyžaduje stavba altánu stavební povolení ani ohlášení.
  6. V souladu s § 103, odst. 1, písm. d), bod 6. stavebního zákona nevyžaduje stavba oplocení stavební povolení ani ohlášení.
  7. V souladu s § 103, odst. 1, písm. d), bod 2. stavebního zákona nevyžaduje stavba jímky na vyvážení stavební povolení ani ohlášení.
  8. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby 30 dnů předem, přičemž předloží doklad o nepropustnosti jímky , smlouvu na vyvážení jímky a doklad o likvidaci odpadů, které vzniknou realizací stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Martina Kolářová, nar. 7.11.1968, Finská 578/3, Vršovice, 101 00  Praha 101

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Účastníci řízení Pavel Kavec a Jaroslava Kavcová, oba bytem Obránců míru 1255, 386 01 Strakonice, uplatnili tyto námitky:

Altán + oplocení: ze spisového materiálu vyplývá, že investor – majitelka p. M. Kolářová chce použít na oplocení poplastované pletivo Extruder výška 1000mm s oky 50 x 50 mm v v zeleném odstínu, ale řádně není doloženo oprávněné vlastnictví pozemků. Paní M. Kolářová požaduje stavbu altánu a oplocení pozemků, který není v jejím oprávněném vlastnictví. Při uskutečněném jednání o sporné hranici pozemků předložila správnímu orgánu pouze informativní zaměření svého pozemku – vytýčení orientační hranice svého pozemku firmou SORS kovovými kolíky, které zatloukl sám na svém pozemku její manžel p.J. Kolář a následně si je sám vykopal /viz č.j. ORKT-204-I/OOKH-PŘ2007/ sdělení POLICIE K. Hory. Rovněž tomuto přisvědčuje výpověď samotného p.J. Koláře – jejího manžela, který před Správním orgánem učinil výpověď do spisu, že toto je pouze orientační vytyčení hranice pozemku a že podává žalobu k příslušnému soudu o určení přesné hranice pozemku /č.j.1737/07/SPR/. Do doby, než majitelka pani M. Kolářová předloží pravomocné rozhodnutí o vlastnictví pozemků, jmenovitě p.č.81/2 + 80/7 k.ú. Mačice s vyznačením oprávněné hranice pozemků podáváme námitku – NESOUHLAS se záměrem viz. technická zpráva založená ve spise a jsme v pevné víře, že ani Stavební úřad výše uvedené za těchto podmínek nepovolí.

Osazení vyvážecí jímky: jak vyplývá z technické zprávy kterou vypracoval J. Zábranský IČO 65954254 Čestice je tato zamýšlená stavba v ochranném pásmu vodního zdroje /p.č.80/20 k.ú. Mačice/. Plánovaná polypropylenová válcová nádrž o objemu 9mby měla být dle předložené technické dokumentace č.j. 8999-9/06/ZPR/Kal trubní studna „PLNÁ“ každý 10. den, investor nepředložil řádnou smlouvu s oprávněnou firmou na vyvážení odpadních vod a z výše uvedeného odvozujeme, že počítá i nadále s porušováním zákona č.254/2001 Sb. Vodní zákon v platném znění a své odpadní vody chce i nadále „vypouštět“ do vod podzemních v rozporu se zákonem č.254/01 Sb. Totéž patrno z technické dokumentace projektu  – cituji: “Stávající jímka svým technickým stavem nevyhovuje současným hygienickým požadavkům“…. v nemovitosti č.e.1 Mačice žádná jímka není a odpadní vody se vypouští do vod podzemních !!! Z uvedeného spisového materiálu je patrno, že investor – majitelka p.M.Kolářová nepředložila schválené vypouštění odpadních vod do vod podzemních odborem životního prostředí MÚ Sušice. Na základě těchto skutečností s uvedeným záměrem osazení vyvážecí jímky nesouhlasíme a věříme, že i Stavební úřad Sušice tuto stavbu – záměr nedovolí.

Výše uvedené námitky se zamítají.

Odůvodnění:

Dne 29.1.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad zjistil, že na pozemcích určených k umístění stavby je zřízeno zástavní právo ve prospěch Raiffeisenbank a.s., proto řízení opatřením ze dne 12.3.2010 přerušil a žadatele vyzval k doložení souhlasu se stavbou. Souhlas byl doložen 22.4.2010. Stavební úřad oznámil pokračování územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Z účastníků řízení Pavel Kavec a Jaroslava Kavcová uplatnili výše uvedené námitky, které byly z těchto důvodů zamítnuty: 1) žadatel doložil výpis z katastru nemovitostí, který prokazuje, že je vlastníkem pozemků p.č.80/7, 81/2 a st.42 v k.ú. Mačice. 2) Před zahájením stavby bude umístění stavby vytýčeno oprávněným zeměměřickým inženýrem (bod. 2 výrokové části rozhodnutí). 3) Stavba jímky na vyvážení se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, stavebník před zahájením užívání stavby jímky předloží stavebnímu úřadu doklad o nepropustnosti jímky a smlouvu na vyvážení této jímky (bod 7. výrokové části rozhodnutí). 4) Stavbou nedojde k porušování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), nebude docházet k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, a tudíž nebude MÚ Sušice OŽP vydán souhlas k tomuto vypouštění. 5)Účastníkům řízení byla dána možnost před vydáním územního rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Z technických důvodů není možno realizovat stavbu domovní ČOV.

Stanoviska, vyjádření sdělily:

–          Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 20.1.2009, č.j.:6679/09/CPN/000

–          ČEZ ICT Services a.s. ze dne 4.2.2010, zn.:15131/B/09

–          ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.1.2010, č.j.:219/2009/Ku

–          MÚ Sušice OŽP ze dne 14.12.2009, zn.:2579/09/ZPR/Vas, ze dne 23.2.2009, č.j.:417/09/ZPR/Ces a ze dne 18.2.2009, č.j.:383/09/ZPR/Can

–          MÚ Sušice ODSH ze dne 8.12.2009, zn.:4989/09/DOP/Pa

–          MÚ Strakonice ze dne 18.3.2010, č.j.:MUST/01117/2010/VV/pos

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Pavel Kavec, Jaroslava Kavcová, Správa  a údržba silnic Klatovy, Obec Soběšice

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 ing. Lenky Blažková

vedoucí OV a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: …………………………                              Sejmuto dne: ………………………………

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: …………………………                              Sejmuto dne: ………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Martina Kolářová, Finská 578/3, Vršovice, 101 00  Praha 101 zastoupena Josefem Kolářem, Finská 578/3, 101 00 Praha 10

Obec Soběšice, Soběšice 125, 342 01  Sušice 1

MÚ Sušice, OÚ Soběšice (zveřejnění)

účastníci

Pavel Kavec, Obránců míru 1255, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1
Jaroslava Kavcová, Obránců míru 1255, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1
Správa  a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, 339 67  Klatovy IV

dotčené správní úřady
Městský úřad Sušice odbor životního prostředí, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01  Sušice 1