Lesnictví a ochrana přírody

Koncept multifunkčního lesnictví je zakotven v samém centru Lesnické strategie EU a je široce uznáván v celé Evropě. Tento koncept integruje všechny významné přínosy, které mohou lesy poskytovat společnosti (ekologické, ekonomické, ochranné a sociální funkce).

Lesnictví a ochrana přírody
Lesnictví a ochrana přírody

Strategie ochrany přírody, užívané členskými státy pro realizaci směrnic na ochranu přírody, se v Evropské unii velmi liší (Sunyer a Manteiga, 1998). V některých oblastech, převážně ve střední a severní Evropě, pozorujeme tendenci k vyhlašování malých a středně velkých lokalit Natury 2000. Tyto oblasti jsou charakteristické intenzívní exploatací krajiny a ochrana přírody je zde v silné konkurenci s jinými typy využívání území, přičemž pro přírodní nebo polopřírodní oblasti je ponecháno jen málo prostoru. Podle této strategie, kterou je možné nazývat intenzivní, zahrnuje ochrana přírodních lokalit často výkupy pozemků nebo práv na jejich využívání a přímé zásahy do dynamiky ekosystémů. Tento typ péče je založen na rozvinutější environmentální kultuře, větších rozpočtových možnostech a na motivaci k obnově dříve zničených stanovišť jejich uchováním ve fixovaném stadiu přírodní sukcese na velmi omezené ploše („rezervační přístup”).

Lesnictví a ochrana přírody
Lesnictví a ochrana přírody

V oblastech, kde pokračuje existence extenzívních zemědělských a lesních systémů s vysokou ekologickou hodnotou, obecně v jižní a východní Evropě, avšak také v některých pahorkatinách a horách dalších evropských zemí, existuje tendence k tomu, aby navrhované lokality významné pro Společenství (pSCI) byly rozsáhlejší. Jejich uchování má úzkou souvislost s udržením specifických systémů zemědělského hospodaření nebo lesnických postupů. V těchto oblastech jsou ochranářské strategie rozdílné a směřují spíše k hledání integrace ochrany přírody do rozvoje venkova, což by bylo možné označit za extenzivní strategii ochrany přírody. Tyto dvě hlavní strategie ochrany přírody bývají také nazývány „integrační”, tj. integrující všechny funkce do – spíše extenzívního – využívání území velkých oblastí, a „segregační”, tj. vyčleňující území výlučně pro účely ochrany přírody vedle stále intenzivnějšího využívání krajiny ve zbývajících oblastech až za hranice trvalé udržitelnosti. Pokud však pohlížíme výlučně na lesní stanoviště, toto rozlišení může být méně zřetelné, neboť lesnictví zanechávalo vždy podstatně menší ekologické stopy než například zemědělství. Lesnictví v Evropě v minulosti sledovalo většinou integrační strategii. Mnohé lesní oblasti lze dnes nazývat „polopřírodními” a potřeba obnovy stanovišť tu nebývá tak zjevná, jako tomu často je například u mokřadů a rašelinišť, kde ekonomické využívání totálně změnilo rysy krajiny i úroveň biologické rozmanitosti. Ochrana biodiverzity v lesích v celé Evropě si žádá úzkostlivé zachovávání rovnováhy mezi výše popsanými ochranářskými strategiemi v závislosti na místní i regionální situaci. Pokračování v ekonomických aktivitách při trvale udržitelném způsobu hospodaření v lese se může velice často stát součástí strategie ochrany přírody pro lesní ekosystémy v regionech s široce rozšířenou historickou tradicí využívání lesů. V rámci existujících strategií ochrany přírody lze rozlišovat mezi statickým a dynamičtějším přístupem. Ve většině případů, obzvláště právě v lesích, musí být přírodní dynamika a změny chápány jako integrální součást cílů ochrany přírody. Přirozené disturbance v lesních ekosystémech, způsobené polomy, prosvětlováním a odumíráním starých stromů, což bývá často „simulováno” těžebními zásahy u trvale udržitelného lesnictví, jsou důležitým faktorem pro udržování řady stanovištních struktur, mozaikovitého rozšíření různých věkových skupin a vysoké úrovně biodiverzity.

Lesnictví a ochrana přírody
Lesnictví a ochrana přírody

Mají-li ochranářské strategie být integrující, je takové dynamické chápání ochrany přírody na lesních lokalitách Natury 2000 nezbytné. Ne všechny cíle ochrany přírody jsou však dosažitelné cestou trvale udržitelného hospodaření v lesích. V případě extrémně vzácných nebo cenných stanovišť, jejichž stav z hlediska ochrany by se jinak zhoršoval, je nutno uvažovat o vyčlenění určitých oblastí výlučně pro ochranářské účely. Natura 2000 bude proto soustavou území pro ochranu přírody, požívajících různý stupeň ochrany od absolutních rezervací až po individuální omezení, týkající se jen jednotlivých druhů. V tomto kontextu je existence lesních oblastí, nenarušovaných ekonomickými aktivitami, obzvláště významná z vědeckého hlediska, např. jako „referenčních území” pro monitorování biodiverzity, ale i z hlediska ochranářského, např. jako refugií pro druhy, vyžadující mrtvé nebo odumírající dřevo nebo rozsáhlá nenarušená stanoviště. Z tohoto důvodu „staré porosty“14 nebo „panenské lesní oblasti“ budou mezi lesními lokalitami Natury 2000 vyžadovat zvláštní pozornost. V EU jsou nyní takové lesy omezeny na malé zbytky uvnitř hospodářských komplexů nebo na určité regiony se specifickými ekologickými a sociálními podmínkami, jako je například severní Fenoskandinávie. Stupeň antropogenního zasahování, při kterém může být zajišťována ochranářská hodnota takových lokalit, bude záviset na jejich obnovních schopnostech, což může znamenat i to, že v případě velmi nízké rychlosti růstu se může pravidlem stát nezasahování. Úkolem Natury 2000 je také konsolidace existujících systémů přísně chráněných zón jako vědecké referenční základny a jako možnosti diverzifikace příjmů na venkově například prostřednictvím turistiky. Mnohé z těchto přísně chráněných lokalit jsou pod ochranou již dnes, například jako součást národních parků, jiné bude ještě třeba zřídit, kupříkladu zajištěním zbývajících starých lesních porostů.

Zdraví lesů ovlivňuje stav zásob podzemních vod

Zdraví lesů ovlivňuje stav zásob podzemních vod

Zdraví lesů ovlivňuje stav zásob podzemních vod
Zdraví lesů ovlivňuje stav zásob podzemních vod

184/2002 Slovenské republiky
ZÁKON
ze dne 19. února 2002
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Změna: 245/2003
Změna: 525/2003
Národní rada Slovenské republiky se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět
(1) Tento zákon vytváří podmínky pro všestrannou ochranu povrchových a podzemních vod včetně vodních ekosystémů 1) a od vod přímo závislých krajinných ekosystémů, na zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a na jejich účelné a hospodárné využívání.
(2) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob k povrchovým vodám, podzemním vodám a nemovitostem, které s nimi souvisí, při jejich ochraně, účelném a hospodárném využívání, oprávnění a povinnosti orgánů státní vodní správy a odpovědnost za porušení povinností podle tohoto zákona.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Vodním útvarem je trvalé nebo dočasné soustředění vody na zemském povrchu nebo pod jeho povrchem, které je charakterizováno typickými formami výskytu a znaky hydrologického režimu.
(2) hydraulické kolektorem podzemní vody je horninové těleso, jehož pórovitost a propustnost jsou ve srovnání s okolním horninovým prostředím natolik větší, že gravitační voda v něm může proudit rychleji a možná z něj odebírat významnější množství podzemní vody.
(3) Povodím je území, ze kterého celý povrchový odtok vtéká prostřednictvím veletoků, řek a případně jezer do moře v jednom ústí, Estuary nebo deltě. Dílčím povodím je část území povodí, ze kterého celý povrchový odtok vtéká prostřednictvím potoků, řek, veletoků nebo jezer do určitého profilu vodního toku.
(4) využitelných množstvím podzemní vody je dlouhodobý průměr množství vody doplňující vodní útvar podzemní vody za jeden rok zmenšený o dlouhodobý průměrný roční odtok potřebný k tomu, aby bylo dosaženo kvalitativní cíle určené pro povrchové vody s ním související a aby se zabránilo výraznějšímu poškození s nimi spojených krajinných ekosystémů.
(5) Minimálním zbytkovým průtokem je průtok vody ve vodním toku, který ještě umožňuje obecné užívání povrchových vod a ekologické funkce vodního toku.
(6) Minimálním hladinou podzemní vody je hladina, která ještě umožňuje udržitelné využívání vodních zdrojů a řádnou funkci vodních útvarů s nimi souvisejících.
(7) Vodou z povrchového odtoku je voda ze srážek, která nevsákla do země a vtéká do stokové sítě z terénu nebo z vnějších částí budov.
(8) kanalizaci je soubor objektů a zařízení určený na neškodné odvádění městských odpadních vod, splaškových odpadních vod a průmyslových odpadních vod (dále jen „odpadní voda“) a zvláštních vod av případě stokové sítě dělené soustavy nebo polodelenej soustavy i vody z povrchového odtoku včetně jejich čištění.
(9) Veřejnou kanalizací je soubor objektů a zařízení určený na neškodné odvádění městských odpadních vod včetně jejich čištění.
(10) splaškových odpadních vodou je voda, která pochází z obydlí a služeb, především z lidského metabolismu a činností v domácnostech, z koupelen, stravovacích zařízení a jiných podobných zařízení a není hromaděním v žumpách.
(11) Průmyslovou odpadní vodou je voda, která pochází z výrobních činností průmyslu, služeb a podnikatelské činnosti, jiného charakteru, než je splašková odpadní voda a voda z povrchového odtoku.
(12) městských odpadních vodou je voda ze sídelních útvarů sestávající převážně ze splaškových odpadních vod; může obsahovat průmyslové odpadní vody, infiltrované vodu a v případě stokové sítě jednotné soustavy nebo polodelenej soustavy i vodu z povrchového odtoku.
(13) aglomerací je územně ohraničená oblast, ve které jsou osídlení nebo hospodářská činnost natolik rozvinuté, že je opodstatněné odvádět z nich městské odpadní vody stokovou sítí do čistírny odpadních vod nebo na jiné místo jejich zpracování a vypouštění.
(14) recipientu je vodní útvar, do kterého se povrchová voda, podzemní voda, odpadní voda a zvláštní voda vypouštějí.
(15) stokových sítí je síť potrubí a přidružených objektů na neškodné odvádění odpadních vod nebo zvláštních vod do čistírny odpadních vod; stoková síť může být jednotné soustavy, dělené soustavy nebo polodelenej soustavy.
(16) čistíren odpadních vod je soubor objektů a zařízení na čištění odpadních vod a zvláštních vod před jejich vypouštěním do povrchových vod nebo podzemních vod nebo před jejich jiným použitím.
(17) Primárním čištěním je čištění odpadních vod a zvláštních vod fyzikálním procesem nebo chemickým procesem, který zahrnuje sedimentaci nebo jiné procesy s účinností snížení znečištění městských odpadních vod alespoň o 20% v ukazateli biochemické spotřeby kyslíku za pět dní ao 50% v ukazateli nerozpuštěných látek .
(18) Sekundárním čištěním je čištění odpadních vod a zvláštních vod biologickými procesy s gravitační separací kalu od vyčištěných odpadních vod nebo jinými způsoby čištění odpadních vod, kterým

Assaff Rawner je ředitel firmy Mark Roberts Motion Control

StudioBot je MRMC robotické řešení určené pro studio aplikace, kde je vyžadována vysoká úroveň automatizace při zachování maximálních tvůrčích možností.

Assaff Rawner je ředitel firmy Mark Roberts Motion Control
Assaff Rawner je ředitel firmy Mark Roberts Motion Control

S až osmi možnostmi synchronizace pohybu StudioBot otevírá širokou škálu programovatelných a opakovatelných záběrů. Kamery se pohybují na kolejích, po křivce, rotují, přibližují a dokonce i vyvářejí téměř taneční pohyby díky tomuto všestrannému systému.

Roberts Motion ControlRoberts Motion Control
„Náš software pro řízení pohybu je zaměřen na sledování pohybu učinkujícího, takže může být propojen s mnoha sledovacími systémy,“ řekl Assaff Rawner, generální ředitel společnosti Mark Roberts Motion Control. „Například jsme se spojili s různými sportovními sledovacími systémy, včetně fotbalu, dostihových a tenisových, stejně jako studiovými sledovacími systémy, jako je například systém BVE.Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje operátorovi navrhnout pohyby kamery k zachycením klíčových pozic a časů.  Slavný pohybový software od firmy Mark Roberts Motion Control bez námahy umožnuje realizovat hladké a vysoce přesné pohyby kamery.

 

Kirstie Alleyová – dokázala radikálně zhubnout

Americká herečka Kirstie Alleyová  dokázala radikálně zhubnout. Jak vypadá dnes a dokdy vydrží dietu?

Kirstie Alleyová - dokázala radikálně zhubnout
Kirstie Alleyová – dokázala radikálně zhubnout

Muži v jejím životě
Když 18. září 2012 vyšla kniha The Art of Men (I Prefer Mine al Dente), Kirstie Alleyová v ní odhalila jména mužů, s nimiž za třicet hollywoodských let žila a pracovala, jejichž milovala a ztratila. Muži ji inspirovaly k rozhodnutím, ať byly jakékoliv, byly příčinou dramatických zvratů v jejím životě i její frustrací. Roztřídila je do tří skupin – dobří, zlí a oškliví.

Dvě manželství, dva rozvody
Interiérová designérka a modelka z Kansasu se kvůli herectví vzdala studia na univerzitě a honba za kariérou ji stály sedmileté manželství se studentskou láskou Bobem Alleya. Byl však za tím i jiný muž, jakýsi Jake, jehož identitu neprozradila.

V roce 1983 se Kirstie Alleyová provdala za herce Parkera Stevensona. Na žebříčku popularity stoupala prudce nahoru, jedno jí však osud nedopřál – stát se matkou. Jedno dítě potratila, druhé se narodilo mrtvé. Nakonec se rozhodli adoptovat Williama a Lillie. Po rozvodu v roce 1997 se o děti starali střídavě. Díky Williamovi se Kirstie v červnu 2016 stala babičkou a z vnuka se těší jako z vlastního.

Zamilovaná na počkání
Do jejího života i během manželství se Stevenson vstupovali jiní muži. Během natáčení seriálu Cheers ji sváděl Woody Harrelson. Pokušení bylo velké, kdyby prý nebyla čerstvě vdaná, neodolala by mu. Když vznikal seriál Sever a Jih, milovala Patricka Swayzeho. Při natáčení série úspěšných komedií Kdopak to mluví se bezhlavě zamilovala do Johna Travolty. Dodnes o něm hovoří jako o své největší lásce.

Kila na houpačce
Bývalá modelka v roce 2003 začala šíleně přibírat. Přiznala, že celý život byla posedlá jídlem a cpala se vším, co jí přišlo pod ruku. V roce 1992 však přišla předčasná menopauza a Kirstie si všimla, že s jejím tělem se cosi děje. Nedokázala to zastavit a vykrmila se na rovný metrák.

Laura Prepon – americká herečka

V roce 2004 se svěřila do rukou expertky na hubnutí Jenny Craigova a za tři roky zhubla 34 kilo – na 66 kilogramů. Pak se však rozkmotřili a Kirstie přibrala 38 kilo. Tolik ještě v životě nevážila – 103,5 kila! Připisovala to vegetariánské stravě, kterou dodržovala sedm měsíců. Bez masa prý byla velmi slabá, proto jídla hodně sacharidů, hlavně chleba – a přibírala. V září 2011 Kirstie vyzkoušela nový dietní program založený na biopotravinách a cvičení. Podařilo se jí zhubnout neuvěřitelných 45 kilogramů, ale vydřená hmotnost se jí opět nepodařilo udržet.

Isaac Hayes Sings For Lovers

Isaac Hayes Sings For Lovers

Isaac Hayes
Universal
58 minuty, 25 sekundy
2015
Jazz, R&B

Isaac Hayes Sings For Lovers
Isaac Hayes Sings For Lovers

Přehled skladeb

1. The Look Of Love 3 minuty, 19 vteřiny
2. Wonderful 3 minuty, 40 vteřiny
3. Baby I’m A Want You 4 minuty, 40 vteřiny
4. (They Long To Be) Close To You 9 minuty, 4 vteřiny
5. Ain’t That Loving You (For More Reasons Than One) 4 minuty, 24 vteřiny

Konec dohadům o datu. Prokurátor oznámil přesný den Kuciakovi smrti

Novinář Jan Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni 21. února 2018 výstřely z pistole ráže 9 mm. Kušnírová byla zasažena zepředu jednou do hlavy, Kuciak zepředu dvěma výstřely do srdce. Informoval o tom prokurátor Úřadu speciální prokuratury (USP) z oboru obecné kriminality na pondělním brífinku v Pezinku.

Dohlížející prokurátor, jehož identitu požádala USP nezveřejňovat, přiblížil na brífinku výsledky měsíční práce vyšetřovacího týmu. Předpokládaný čas vraždy byl podle něhu ustálený v časovém rozpětí pět minut. „Byl dokumentován pohyb pravděpodobného pachatele a byly zjištěny další skutečnosti, které nemůžeme prezentovat,“ přečetl předem připravené tiskové prohlášení.

Drucker potřebuje čas. K rozhodnutí o osudu Gašpara chce dny až týdny
Okolnosti případu podle prokurátora nasvědčují, že šlo o vraždu na objednávku. Na místě činu se našly dvě nábojnice a také nevystrelené náboje. Vyšetřovatelé také zjištěny žádné stopy zápasu a s největší pravděpodobností nebylo nic odcizeno.

Prověřuje se několik verzí
Vyšetřovací tým v současnosti prověřuje několik vyšetřovacích verzí, přičemž všem je dávána stejná vážnost a prověřují se se stejnou pozorností, vysvětlil prokurátor. „Nezlobte se, ale tak daleko ještě nejsme, abych mohl jednoznačně říci, že některou z vyšetřovacích verzí opouštíme,“ odpověděl na jednu z novinářských otázek. Na většinu z nich prokurátor odmítl odpovědět s odůvodněním, že zveřejnění informací by bylo předčasné a mohlo by narušit vyšetřování.

Blízká kolegyně Jana Kuciaka si ze strachu zatajila tvář: Ani zdaleka jsme nebyli v té nejnebezpečnější fázi
Na základě rozkazu prezidenta Policie ČR byl zřízen vyšetřovací tým, ve kterém je 10 vyšetřovatelů, více než 50 pracovníků operativy, byla také vytvořena analytická skupina složená ze šesti analytiků a skupina zahraniční spolupráce.

„Jde o jeden z největších vyšetřovacích týmů vytvořených za účelem vyšetření vraždy za poslední roky,“ oznámil prokurátor. Dosud bylo podle něj provedených téměř 200 výslechů svědků, kromě toho byly pořízeno další operativní informace s získané první výstupy ze zajištěných nosičů informací nalezených na místě činu.

Na otázku, zda policie má k dispozici identikit možného pachatele a zda ho nezveřejní, prokurátor uvedl, že by to bylo předčasné. Bližší informace neposkytl ani ohledně možné existence obrazového záznamu, který zachycuje pachatele. Nevyjádřil se ani k tomu, zda vrah mohl střílet z předělané plynové pistole.

Ve svém prohlášení prokurátor potvrdil, že na místě činu ve Velké Macia, kde byla dvojice zavražděna, neprovedl obhlídku jejich těl znalec z Ústavu soudního lékařství. Poukázal na to, že žádný právní předpis nezávazně takových znalců být 24 hodin denně a sedm dní v týdnu k dispozici policii pro takové účely.

Poslanci budou mít dlouhý den. Jednání o vládním programu může trvat do noci
„Je vždy na úvaze vyšetřovatele a na momentálních možnostech, jakých lékařů případně znalců na místo činu přizve, a ve kterém časovém úseku prohlídky,“ vysvětlil s tím, že pitvu těl v tomto případě prováděli znalci z Ústavu soudního lékařství a právě jeho závěry jsou rozhodující pro účely trestního řízení.

Nejdříve našli Martinu
V reakci na další medializované informace prokurátor ozřejmil, že policejní hlídka přišla v neděli 25. února do rodinného domu, kde žil Kuciak a Kušnírová, prověřit, proč se nehlásí příbuzným a přes okno viděla na zemi ležet ženské tělo. Okamžitě přivolala hasiče a zdravotní záchrannou službu, protože při zběžném pohledu zvenčí se jevilo, že může jít o otravu unikajícím plynem.

Po vniknutí do domu policie zjistila, že v domě jsou dvě mrtvá těla se střelnými poraněními. Na místo byla přivolána výjezdová skupiny Krajského ředitelství Policejního sboru v Trnavě, která provedla zajišťovací úkony, mezi nimi i obhlídku.

„Pokud jde o některé medializovaný pochybnosti o postupu vyšetřovatele, respektive policejních orgánů při některých úkonech, prokurátor z titulu své funkce a bez ohledu na informace prezentované v médiích si vyžádal písemné stanovisko od vyšetřovatele,“ ozřejmil prokurátor s tím, že v případě zjištění pochybení budou přijatá opatření.

Co se týče milionu eur nabízeného předsedou vlády ČR jako odměna za informace vedoucí k vypátrání pachatele, prokurátor informoval, že prokuratura a policie přijala několik desítek oznámení od občanů. „Ne všechny byly seriózní, ale všechny se prověřují se stejnou pozorností,“ ujistil.

Raši odchází z primátorského křesla Košic. Nástupce si už stanovil priority
Generální prokuratura podniká všechny dostupné

Šokující zpověď polské novinářky: Takto to vypadalo v řadách Ku-klux-klanu!

Šokující zpověď polské novinářky: Takto to vypadalo v řadách Ku-klux-klanu!

Polská reportérka se zúčastnila tajné schůze kontroverzního hnutí Ku-klux-klan. O své bizarní vzpomínky se podělila s naším týdeníkem.

Novinářka Katarzyna Surmiak-Domańska ve společnosti členů hnutí Ku-klux-klan v Arkansasu.

Muži a ženy v špicatených kuklách, velebení rasové čistoty či hořící kříže. I takto vypadal sněm členů hnutí, o kterém si většina lidí myslí, že je zapomenutým spolkem minulosti. O opaku nás přesvědčila novinářka Katarzyna Surmiak-Domańska. Ta se absurdního kongresu zúčastnila v roce 2013 v americkém Arkansasu.

Pojem Ku-klux-klan zní jako archaismus vytržen z učebnic dějepisu. Jak vypadá moderní větev klanu?
Hlavní rozdíly mezi současným hnutím, a těm, které známe z minulosti jsou zejména v jazyce či oblečení … odlišuje se forma, ale obsah zůstal stejný. Forma musí být přizpůsobena takříkajíc konkrétnímu odběrateli, to znamená, že v současné Americe zkrátka není prostor na to, aby mohli někoho honit, mučit a popravovat, kvůli jiné barvě pleti. Je to nyní o dost sofistikovanější.

Zúčastnili jste se kongresu Ku-Klux-Klanu. Jsou sofistikovanější a modernější, znepokojilo vás v něčem jejich chování?
Nejhorší na celém kongresu byla slova. Šlo například o kázeň šéfa hnutí Thomase Robba, který se v ní ptal zda je Ježíš Kristus rasista a zároveň si i odpověděl, že byl. Jinou takovou věcí, co mě zarazilo, bylo když lidé na kongresu tvrdili, že holocaust byl jen výmyslem a bajkou. Vzpomínám si ještě na jednu situaci, kdy mi jeden z členů, Bryan, řekl, jak zbožňuje Adolfa Hitlera a zeptal se mě, jestli jsem četla Mein Kampf.

Na druhý den mi zatelefonoval a řekl, že si na internetu našel, že jsem z Polska a jeho vyjádření o Hitlerovi mě pravděpodobně urazili a omluvil se mi. Nevzal zpět, že má rád Hitlera, ale mrzelo ho, že to řekl tak nedelikátne. Je třeba odlišovat někoho manýry a jeho chování. Lidé na jihu Spojených států jsou velmi slušní. No pokud je někdo slušný, tak to neznamená, že nedokáže někoho zabít.

Jak na vás působila rodina organizátora kongresu Thomase Robba?
Strávila jsem s nimi několik dní a působily jako ideální rodina. Děti jsou velmi dobře vychované a rodiče i prarodiče se jim věnují. Thomas Robb je perfektní starý otec. I to je důvod proč děti tuto ideologii akceptují, spojuje se jim totiž s láskou k rodině. Spolu s láskou je jim však vštěpována rasistická a fašistická ideologie.

Jakou roli mají ženy v tomto společenství?
Podobnou jako děti. Oteplují image a obraz celého hnutí. Ženy jsou velmi aktivní v klanu, nosí jejich typické oblečení a zastupují i vysoké funkce. No ty nejvyšší posty jsou i tak rezervovány pro muže. V organizaci však nenajdete dospělé nezadané ženy, všechny jsou manželkami členů Ku-klux-klanu.

 

Velký daňový podvod s toaleťákem: Zapletená je Slovensko i Česko!

Daňová Kobra zajistila 3,7 milionu kusů toaletního papíru v hodnotě 25-30 milionů korun. Stopy špinavého obchodu vedou na Slovensko i do sousedního Česka.

Miliony nezdaněných toaletních papírů, ubrousků či utěrek: Daňový podvod nabral nový rozměr.

Podvodné obchodní transakce s toaletním papírem, ubrousky a utěrkami mezi skutečnými a fiktivními firmami v ČR a na Slovensku, které odhalil speciální policejní útvar Kobra, způsobily na daních škodu vyčíslenou na 25 milionů korun. Nemusí to však být částka konečná.

Obchod byl řízen ze Zlínského kraje. Při kontrolní akci finanční a celní správy na hraničním přechodu v Starém Hrozenkově v okrese Uherské Hradiště překvapilo celníků na přelomu ledna a února 2014 množství kamionů, které přepravovaly zmíněný zboží.

Za tři dny jejich napočítali více než 40, vyplývá z informací internetového serveru iDNES.cz, které poskytl zástupce ředitele Generálního finančního ředitelství ČR Jiří Zezulka. Následně pracovníci finančního úřadu začali daňovou kontrolu ve dvou firmách v okolí Uherského Hradiště, kam zboží ze Slovenska putoval.

Velký podvod s toaleťákem
Zjistili, že tyto výrobky odtud obratem směřovaly zpět na Slovensko, a to do firmy, která má stejného jednatele jako oba kontrolované české subjekty. „Podvodníci se systémem přeshraničních obchodů, ve kterém se objevují i bílé koně a neexistující firmy, snažili dosáhnout osvobození od povinnosti platby DPH,“ citoval server iDNES.cz českého policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Podle jeho slov pokračuje shromažďování důkazů, v kauze dosud nebyl nikdo obviněn. Tak přesný počet zainteresovaných firem, jakož i identitu podezřelých kvůli probíhajícímu vyšetřování nespecifikoval. Příslušníkům Kobry se podařilo zajistit 3,7 milionu kusů toaletního papíru v hodnotě 25-30 milionů Kč.

Na základě objemu šlo podle Zezulka o jednu z největších exekucí v českých dějinách. Dodal, že dosud se při velkých daňových podvodech obchodovalo spíše s hodnotným zbožím, obvykle například pohonnými hmotami nebo mikročipy.

Zboží podle finančních kontrolorů vůbec nebyl určen pro spotřebitele, sloužil pouze jako nosič daňového úniku. Toaletní papír zřejmě najde spotřebitelů prostřednictvím veřejné dražby, jejíž zisk poslouží na uhrazení daňového dluhu.

Kolková aféra za Mečiara: podvod, který se nestal

Největší chystaný podvod s penězi na Slovensku mohl být „pouze“ zpravodajskou hrou.
Policista v uniformě zablikají červenou baterkou, aby bylo posádce příchozího auta jasné, že ji chce opravdu zkontrolovat. Bílou plácačka ukázal směrem na parkoviště čerpací stanice.

Kolková aféra za Mečiara: podvod, který se nestal
Kolková aféra za Mečiara: podvod, který se nestal

„To bude jen běžná silniční kontrola, asi mají nějakou akci,“ řekli si zřejmě tři muži ve vozidle, které poslušně odstavili podle gestikulace policistu.

Když motor zhasl, jako na povel se pootvárali dveře okolních aut. Opravdu to byla policejní akce, ale zcela jiná, než překvapená posádka očekávala. Muži zákona v civilu rychle našli to, co hledali.

Muži měli v kufru srolovaný pás papíru – na první pohled svým tvarem připomínal školní mapu. Ve skutečnosti to byly aršíky falešných kuželek na končící československé tisícikoruna. Muži se pokoušeli do Maďarska odvézt 91 tisíc těchto malých lepkavých obdelníčků, které by jim vynesly téměř 100 milionů.

Na pumpě v Komárně se tak v noci z 19. na 20. listopadu 1993 skončila velká Kolková aféra ještě dříve, než by komukoliv vynesla i jen halíř zisku.

Velká „Kolková“ aféra (ne) vypukla krátce po rozdělení společné československé koruny na dvě nové měny samostatných států. Přestože se původně počítalo s tím, že po rozpadu federace zůstanou Češi ještě alespoň půl roku ve společné měnové unii, vývoj nabral rychlý spád.
Na české straně vládla nervozita. V trezorech národní banky měli dávno vytištěné kuželky (dodáno až z Kolumbie) a s napětím sledovali dění v našem okolí, kde společné československé měně přestávali důvěřovat. Například Němci Jejich už v bankách ani nevykupovali.

Mnoho Slováků se zase obávalo rychlé devalvace po zavedení slovenské koruny, tak si začali přesouvat peníze do českých bank, případně nakupovat západní valuty.

Politici tedy rychle jednali a od 8. února 1993 se začaly na obou březích Moravy kolik federální bankovky národními kuželkami. Federální peníze s „nálepkou“ později nahrazeny nové slovenské bankovky bez „nálepky“.

Už v červnu dostali Slovenská policisté echo od svých kolegů z Brna, že se asi chystá velký podvod. Údajně zjistili, že dva Slováci v cizině skoupili neokolkované tisícikoruna v nominální hodnotě jedné miliardy. Muži je však měli koupit jako papírový odpad.

„Informace od Čechů přišla na kousku papíru, tehdy se ještě e-maily nepoužívali. Začalo se to prověřovat a ukázalo se, že se opravdu asi chystá velká operace, „vzpomíná člověk, který v té době měl informace o policejních aktivitách.

Kuželky z barevné tiskárny
Pracovníci banky 8
Pracovníci banky Kolka federální stokoruny Zdroj: TASR
Bankovky, které nakonec na Slovensku nikdo neviděl, měli být údajně uskladněny v depozitu ve Švýcarsku a zřejmě i ve dvou dalších evropských státech. Nejsmělejší odhady hovořily o tom, že za hranicemi mohli zůstat nekolkované bankovky za 43 miliard tehdejších korun.
Na velkou akci se chystala skupinka s jednoduchým plánem: v Bratislavě si plánovali vyrobit falešné kolky, které budou v Maďarsku lepit na bankovky.

„Pro ty kuželky si vymysleli krycí název – volali jejich nálepkami na masové konzervy,“ vzpomíná náš zdroj.

Na čele partie stáli dva muži: bývalý ředitel bratislavského gymnázia Peter Reich a policejní „agent“ Jozef Nendza, vystupující pod krycím jménem Ivan Šimko, s přezdívkou Farář.

Reich, Nendza a jeho šofér – rumunský Slovák Francisco Furica – nejprve sehnali 20 tisíc německých marek a vzory kuželek, aby mohli začít s jejich výrobou.

Vše svěřili do rukou Miroslava Weizera a Vladimír Maňka, který měl v centru Bratislavy na Laurinská ulici kopírovací službu.

V jeho firmě spustili výrobu kuželek na laserové barevné kopírce, téměř 100 tisíc kousků udělali za dva dny.

„Když se to tam zabaveno, tak i odborníci se shodli, že šlo o kvalitní tisk. Problém byl jen v papíru, ten neodpovídal pravým kolkem. Měli stroj, kterým v té době jen tak leckdo nedisponoval, „vzpomíná zdroj Aktuality.sk.

Policisté chytili trio Reich-Manka-Weizer hned při prvním pokusu vyvést kuželky z republiky, údajně plánovali tyto cesty opakovat. Policejní vrchnost ale chtěla, aby se na bankovky nedostal ani jeden falešný kolek.

Zajímaví svědci a aktéři
Při odhalování kolkové aféry podle zjištění Aktuality.sk pomáhal i známý průkopník extrémního horolezectví v Tatrách Pavel Pochylý, přezdívaný Pavouk. Období Sametové revoluce strávil za mřížemi, kde si ho nakonec vězni zvolili za svého mluvčího.

Pochylý měl mnoho kontaktů, což byl zřejmě i důvod, pro který ho kontaktovala skupina aktérů kolkové aféry. O případu už nic neřekne, protože v únoru 2000 tragicky zahynul v Tatrách. Po výstupu na Malý Kežmarský štít is bratrem Ondřejem strhly lavinu a

Zločiny bílých límečků: Viz největší podvody za stamiliony

Zločiny bílých límečků: Viz největší podvody za stamiliony
Šéfují obřím firmám, tváří se jako dobří byznysmeni, ale přitom mají svou kariéru založenou na lžích a podvodech. Viz největší podvody uplynulých let, při kterých nešlo o fazolky, ale o miliardy.
Bílé límečky okrádají lidi sofistikovaně a o velké peníze.
Jsou uhlazení, nosí drahé obleky a sofistikovaně okrádají lidi o velké peníze. Přečtěte si, jak se ve světě byznysu krade ve velkém a jaké jsou za to tresty.

Madoff a jeho pyramidová hra
Podvod století, takový přívlastek dali mnohé noviny pyramidové hře, kterou rozehrál uznávaný americký investor. Svěřovali mu své peníze mnohé americké celebrity, ale i charitativní organizace a běžné americké rodiny. Měli pocit, že jejich úspory jsou v dobrých rukou, dokud se z Bernarda Madoffa nevykľul podvodník.

V jeho pyramidové hře se ztratilo 50 miliard dolarů. Pyramida splaskla koncem roku 2008, kdy ho udali jeho vlastní synové. Madoff zemře za mřížemi. Dostal totiž 150 let vězení. Madoff použil fintu, se kterou už dávno před ním přišel Charles Ponzi. Ten ve dvacátých letech ve Spojených státech navyberal od investorů miliony dolarů. Výnosy přitom investorům vyplácel z vkladů nových investorů.

Člověk je tvor nečestný. Podívejte se, jak podvádíme. téměř všichni
Enron a machinace v účetnictví
Ve Spojených státech se často skloňuje případ Enron. Jde o jeden z největších účetních podvodů v historii.

Tato velká energetická firma roky přikrášleny své účetnictví. Zkreslovala účetní informace, nadhodnocovala hospodářské výsledky a dělala machinace s majetkem firem. Doplatil na to šéf Enronu Jeffrey Skilling, který dostal pokutu 45 milionů a 14 let vězení.

Enron následoval Worldcom
Podobný případ machinací v účetnictví, jimiž se proslavil Enron, se našel i ve firmě Worldcom. Její šéf Bernard Ebbers se rozhodl vykompenzovat padající akcie Worldcomu podvody v účetnictví. Ty měly investory přesvědčit o tom, že společnost je v dobré finanční kondici.

Tím, že Ebbers nafukovali tržby a nevykazoval mnohé vedlejší výdaje, dostal firmu do zpronevěry ve výši 3,8 miliardy dolarů. To společnost přivedlo ke krachu. Ebbers dostal 25 let vězení.

Daňová kobra odhalila další podvody, podnikatelé falšují bločky
Jérôme Kerviel a jeho nadměrné obchody
Bývalý makléř francouzské banky Société Générale Jérôme Kerviel stojí za jedním z největších makléřských podvodů v historii. Kerviel obchodoval s částkami, které výrazně převyšovaly povolený limit – denně mohl operovat s 250 miliony, ale on dělal i 15-miliardové obchody.

Následně falšoval povolení a vše maskoval fiktivními operacemi. Nejdříve šlo vše dobře a dosahoval obrovské zisky. No jeden obchod mu nakonec velmi nevyšel a banka kvůli němu přišla o téměř pět miliard eur. Za své podvody dostal pět let vězení.

Falešný život Toshihide Iguchiho
Japonec Toshihide Iguchi už na začátku své kariéry přišel o stovky tisíc dolarů. Tuto ztrátu se rozhodl řešit podvody, na které se nabalovaly další a další podvody.

Nejdříve prodal dluhopisy a zfalšoval potvrzení tak, že to vypadalo, že cenné papíry nebyly vůbec prodány. Když pak klienti chtěli, aby jim vyplatil úroky, Iguchi jednoduše prodal další cenné papíry a opět jejich zfalšoval. Na záplatování díry v peněžence během 12 let prodal cenné papíry klientů za 377 milionů a kolem 733 milionů dolarů cenných papírů svého zaměstnavatele.

Mladíci si přilepšovali podvody s půjčkami. O peníze obrali desítky lidí
Zhýralý vlk z Wall Street
Další velký podvodník známý svým zhýralým životem si vysloužil i filmovou podobu. Jordan Belfort byl burzovní makléř, který v roce 1990 založil makléřskou společnost a živil se prodáváním akcií drobných firem.

Střih. O osm let později ho obvinili z podvodu s cennými papíry a z praní špinavých peněz. Své klienty obral o miliardy, nakonec však ve vězení pobyl jen 22 měsíců. Belfort se proslavil svým zhýralým životem, ve kterém hráli hlavní roli sex, drogy, alkohol. Po návratu z vězení se z Belforta stal motivační řečník.

Tyco a trapas u soudu
Za zločin bílých límečků se považuje i krádež ve švýcarské firmě Tyco. Šéf firmy Dennis Kozlowski spolu s Markem H. Swartz odcizili firmě 150 milionů dolarů.

Zajímavostí je, že obžalovaní byli spřažený s jedním z členů poroty. Vyšlo to najevo tak, že člen poroty během soudu vyslal směrem k obhajobě signál, že je všechno O.K. Soud byl kvůli tomu zrušen a během nového soudního procesu dostali obžalovaní tvrdší tresty. Odsedět si měli osm let.