Pravidla a podmínky používání bezdrátové sítě WiFi v IKEA Zličín

Pravidla a podmínky používání bezdrátové sítě WiFi
Následující text obsahuje pravidla a podmínky pro poskytování služby bezplatného přístupu na internet přes bezdrátovou síť WiFi – hotspot (dále jen „Služba“), kterou poskytuje IKEA Česká republika, s. r. o. (zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 94828. Datum zápisu 1. září 2003; dále jako „IKEA“ nebo „my“) svým zákazníkům v obchodních domech IKEA. Všichni uživatelé jsou povinní se přihlásit individuálně jako soukromý uživatel.
1. Naše ujednání
1.1 Toto ujednání je platné od chvíle, kdy IKEA akceptuje požadavek uživatele na připojení ke Službě. Před aktivací Služby je uživatel povinen si pečlivě přečíst podmínky použití.
1.2 Používáním a/nebo aktivací Služby a/nebo kliknutím na tlačítko přijetí na stránce s přihlášením/registrací souhlasí uživatel s dodržováním tohoto ujednání. Pokud s dodržováním podmínek nesouhlasí, nesmí Službu používat.
1.3 Ujednání můžeme kdykoli pozměnit. V souladu s bodem 1.2, využívání Služby vzniká přijetím ujednání platných v dané době.
1.4 Tato pravidla a podmínky použití bezdrátové sítě WiFi v žádném případě nemění pravidla a podmínky jiných ujednání, která má uživatel ve vztahu k IKEA – týkající se produktů, služeb, atd.
2. Poskytování služeb
2.1 Uživatel je zodpovědný za zajištění zařízení potřebného pro přístup a používání Služby, jako je chytrý telefon nebo tablet. Uživatel je povinen zajistit kompatibilitu zařízení se Službou. Dostupnost a rychlost Služby je podmíněno pamětí, kapacitou ukládání a jinými omezeními uživatelova zařízení.
2.2 Služba je dostupná pouze tehdy, když je uživatel v dosahu bezdrátové sítě LAN IKEA.
2.3 Všechny služby jsou poskytovány tak „jak jsou“. Neposkytujeme žádnou záruku, že je Služba bez závad nebo se hodí k nějakému konkrétnímu účelu, nebo že je náš systém bezpečný. Uživatel přebírá veškerou zodpovědnost a riziko za využívání Služby.
2.4 Vždy se budeme snažit, aby byla služba dostupná, ale může se stát, že dojde k jejímu přerušení nebo omezení z důvodu údržby nebo oprav, přenosu nebo omezení/poruch zařízení, kolokačních selhání nebo z důvodu mimořádné události. Nejsme zodpovědní za data, zprávy nebo stránky, o které může uživatel přijít, nebo které byly nesprávně použity z důvodu přerušení nebo problémů s fungováním Služby.
2.5 Vyhrazujeme si právo ihned a bez upozornění pozastavit přístup uživatele ke Službě v případě, že budeme mít podezření, že uživatel prostřednictvím svého zařízení přenáší virus (nebo jiný program, který má schopnost upravovat další programy a je schopen se dále šířit).
2.6 Rychlost sítě není údaj o rychlosti, jakou zařízení připojené na Službu odesílá nebo přijímá data. Skutečná rychlost sítě se bude lišit v závislosti na konfiguraci zařízení, kompresi a přetížení sítě. Přesnost a aktuálnost odesílaných a přijímaných dat není zaručena a uživatel souhlasí s tím, že se mohou objevit zpoždění nebo výpadky Služby.
2.7 Tuto Službu poskytujeme našim zákazníkům zdarma a je určena na podporu obecného prohlížení internetových stránek. Vzhledem k omezenému rozsahu bezplatné služby WiFi, a abychom zajistili shodnou zkušenost pro všechny zákazníky, nepodporuje naše bezdrátové připojení WiFi vysoce výkonné širokopásmové aktivity, jako je streamování hudby a videa nebo stahování velkých souborů. Vyhrazujeme si právo omezit uživatelovo využívání Služby s ohledem na šířku pásma a využití dat, stejně tak i omezení, pokud je z našeho pohledu využívání Služby uživatelem nadměrné.
3. Používání Služby
3.1 Služba je dostupná za předpokladu, že:
(a) Uživatel nevyužívá Službu k ničemu nezákonnému, nemorálnímu nevhodnému;
(b) Uživatel nepoužívá Službu k urážlivé nebo obtěžující komunikaci v jakékoli formě. Takové použití zahrnuje rozesílání, přeposílání, nahrávání, stahování nebo jiné nakládání s obsahem, který je nezákonný, hanlivý, výhružný, obtěžující, obscénní, nenávistný, vulgární, škodlivý (včetně virů, poškozených souborů, nebo jakýchkoli podobných softwarů nebo programů), porušující soukromí, nebo který je jinak problematický;
(c) Uživatel nepoužívá Službu k poškozování nebo pokusům o poškození nezletilých, a to jakýmkoli způsobem;
(d) Uživatel nejedná ani vědomě neumožňuje ostatním jednat takovým způsobem, aby byla Služba nebo naše programy ohroženy nebo narušeny;
(e) Uživatel nepoužívá urážlivé nebo výhružné chování vůči ostatním uživatelům Služby, našim zaměstnancům nebo jakékoli osobě v blízkém okolí hotspotu bezdrátové sítě LAN;
(f) Uživatel nepoužívá Službu k přístupu nebo používání obsahu způsobem, který porušuje práva ostatních;
(g) Služba je využívána v souladu se všemi podmínkami třetí strany pro přípustné použití nebo v rámci jakýchkoli internetových standardů (tam, kde jsou platné).
3.2 Uživatel souhlasí, že nebude upravovat zařízení nebo používat Službu k jakýmkoli podvodným účelům, nebo takovým způsobem, který umožňuje poškození nebo představuje riziko pro náš obchod, pověst, zaměstnance, odběratele, zařízení, třetí strany nebo pro veřejnost obecně.
3.3 Uživatel nemá žádná vlastnická práva k jakémukoli uživatelskému jménu nebo heslu nebo ke specifické adrese IP, nebo e-mailové adrese přiřazené k uživateli nebo jeho zařízení. Tyto adresy můžeme kdykoli změnit nebo deaktivovat nebo pozastavit Službu pro jakoukoli adresu bez předchozího upozornění uživatele, pokud máme podezření na jakékoli nezákonné či podvodné používání služeb.
4. Vyloučení odpovědnosti provozovatele
4.1 IKEA nenese odpovědnost za data a obsah informací přenesených prostřednictvím Služby. Internet obsahuje nerevidované materiály, z nichž některé z nich mohou být pro uživatele pohoršující. I když se IKEA snaží v přístupu k takovým stránkách zabránit, v žádném případě nemá IKEA nad takovými materiály kontrolu a nenese za ně žádnou zodpovědnost.
4.2 IKEA není vydavatel obsahu třetí strany, který je přístupný skrze Službu a není zodpovědná za žádné z názorů, rad, prohlášení, služeb nebo dalších informací poskytovaných třetími stranami, které jsou volně přístupné skrze Službu. Je odpovědností uživatele zhodnotit takový obsah.
4.3 IKEA nezaručuje správnost, úplnost nebo užitečnosti informací získaných skrze Službu.
4.4 Pokud si uživatel vybere Službu pro přístup na internetové stránky a k různým informacím, které poskytují třetí strany nebo k nákupu produktů třetích stran, pak mohou být osobní informace uživatele dostupné pro poskytovatele třetí strany. Způsob, jakým třetí strany zpracovávají a používají osobní informace při využívání služeb, se řídí obchodní politikou této třetí strany a IKEA nenese žádnou odpovědnost za jejich politiku, nebo soulad s pravidly třetích stran.
5. Bezpečnost a proces přihlašování
5.1 Aby uživatel získal přístup ke Službě, musí v rámci procesu registrace odsouhlasit Pravidla a podmínky pro bezdrátovou síť WiFi. Uživatelův souhlas bude z naší strany uložen ve spojitosti s adresou zařízení MAC, které uživatel používá k připojení ke Službě.
6. Omezení odpovědnosti
6.1 IKEA přijímá odpovědnost pouze za ujednání uvedená v tomto dokumentu. IKEA nemá vůči uživateli žádné další povinnosti nebo odpovědnosti.
6.2 Služba bezdrátové sítě WiFi je uživateli poskytována zdarma. Dle zákona se IKEA v maximálním možném rozsahu zříká jakékoli odpovědnosti za škody, jako jsou ztráta příjmu, obchodních zisků, dat, nebo nepřímých škod, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním Služby.
7. Ochrana osobních údajů
Našim cílem je být co nejsrozumitelnější a nejotevřenější v tom, co děláme a proč to děláme. Zavázali jsme se k ochraně osobních údajů všech našich zákazníků. Tato část se týká používání Služby bezdrátové sítě WiFi uživatelem v obchodním domě IKEA a používání osobních údajů, které jsou shromažďovány, když uživatel používá tuto Službu.
Osobní informace uživatele
7.1 Nepožadujeme, aby uživatel poskytoval jakékoli konkrétní osobní informace v rámci přístupu ke Službě. Ačkoli souhlas uživatele s těmito Pravidly a podmínkami bude uchován ve spojitosti s adresou zařízení MAC, které uživatel používá k přístupu ke Službě.
Kontakt
7.2 Pokud máte jakékoli připomínky a otázky, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní informace najdete na konci těchto Pravidel a podmínek pro bezdrátovou síť WiFi.
8. Ukončení
8.1 Toto ujednání můžeme okamžitě ukončit, pokud uživatel poruší některou z jejích podmínek nebo několik méně významných podmínek, které určí IKEA.
8.2 Vyhrazujeme si právo kdykoli službu bezplatné bezdrátové sítě WiFi ukončit.
9. Obecné
9.1 Na tento dokument se vztahují zákony České republiky a jakýkoli spor nebo stížnost (včetně nesmluvních sporů či nároků) vyplývající z této dohody nebo souvisící s ní, nebo s jejím předmětem nebo formací, budou řešeny výlučně u soudů České republiky.
9.2 Toto ujednání je platné pouze mezi uživatelem a IKEA. Žádná další osoba nemá práva k vymáhání jakýchkoli podmínek tohoto ujednání.
9.3 Každá z podmínek tohoto ujednání je platná samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé z nich jsou nezákonné, zbývající podmínky zůstanou v platnosti a účinnosti.
Máte-li jakékoli otázky nebo stížnost týkající se Služby, kontaktujte, prosím IKEA.
V případě telefonického dotazu volejte na telefonní číslo: +420 234 567 890.
Můžete nám také napsat na adresu:
IKEA Česká republika, s. r. o.
Privacy officer
Skandinávská 15a
155 00 Praha 5