zařízení civilní obrany

Během válečných období je obyvatelstvo rádo za všechny vybudovaná zařízení civilní obrany.

Zařízením CO rozumíme zaměstnance nebo jiné osoby s vyčleněnými věcnými prostředky právnických osob nebo obcí, vyškolené a prakticky odborně připravené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Jednotlivá zařízení jsou zřizována podle § 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Doplňují základní složky integrovaného záchranného systému.

Civilní obrana (zkratka CO) je soustava úkolů a opatření zaměřených na ochranu života, zdraví a majetku obyvatelstva, jakož i národního hospodářství. Tento termín zahrnuje i organizace a instituce provádějící tyto úkoly (civilní obrana) a opatření (civilní ochrana obyvatelstva). Spočívá zejména v analýze možného ohrožení, při provádění opatření ke snížení nebo eliminaci rizik ohrožení a v odstraňování následků mimořádných událostí, včetně ohrožení civilního obyvatelstva během vojenských konfliktů.

Ukrytí (kolektivní ochrana) obyvatelstva se při mimořádných událostech a krizových situacích zajišťuje v improvizovaných úkrytech. Ukrytí obyvatelstva v případě mimořádné události, např. v důsledku havárie s únikem nebezpečných škodlivin, spočívá v tom, že obyvatelé v ohroženém území neopouštějí budovy a objekty, ve kterých se v dané chvíli nacházejí a provedou, s využitím dostupných prostředků, utěsnění oken a dveří těchto objektů. Dále využívají dostupných prostředků k improvizované ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla.