PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ

Bezdrátový internet zdarma Vám umožní prohlížet stránky rychlostí až 100 Mbit/s bez přerušování reklamou. Signál je vysílán do všech prostor Terminálů 1 a 2 Letiště Praha.

I. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ

1. PŘEDMĚT ÚPRAVY:

1.1. Tyto podmínky pro užívání služby bezdrátového připojení v prostorách Terminálu 1 a 2 Letiště Praha/Ruzyně (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky, za nichž Letiště Praha, a. s. se sídlem K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, IČ: 282 44 532, DIČ: CZ699003361(dále jen „Poskytovatel“) poskytuje bezplatnou službu bezdrátového připojení, jakož i podmínky, za kterých bezplatnou službu bezdrátového připojení užívají její uživatelé, a další související postupy.

2. SLUŽBA BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ V PROSTORÁCH LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ

2.1. Služba bezdrátového připojení je služba poskytovaná Poskytovatelem, která umožňuje uživateli této služby v oblasti pokryté signálem WLAN bezdrátový přístup k internetu, a to při použití koncového mobilního zařízení podporujícího WLAN (dále jen „Služba“). Služba bezdrátového připojení je založena na technologii bezdrátových sítí WLAN (Wireless Local Area Network). Přístup k internetu je v rámci Služby prg.aero-free zdarma. Bližší specifikace Služby je obsažena v informačních materiálech Poskytovatele vztahujících se k této Službě. 2.2. Užíváním Služby se rozumí využívání bezdrátového přístupu k internetu v oblasti pokryté signálem WLAN.

3. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

3.1. Bezdrátová síť bude automaticky vyhledána poté, co uživatel Služby zapne koncové mobilní zařízení vybavené technologií WLAN. Po spuštění internetového prohlížeče bude uživatel Služby automaticky připojen na úvodní stránku Služby bezdrátového připojení Poskytovatele. Službu může uživatel použít pouze po potvrzení souhlasu s Podmínkami a po splnění podmínek uvedených níže v tomto článku. 3.2. Služba bezdrátového připojení Poskytovatele prg.aero-free je zdarma. Poskytovatel si však klade nárok na omezení rychlosti. 3.3. Poskytovatel je oprávněn na základě vlastního uvážení stanovit další způsoby a podmínky, za kterých bude uživatel Služby moci tuto Službu užívat. Informace o těchto dalších způsobech a podmínkách užívání Služby budou uživateli Služby k dispozici přímo na úvodní stránce Služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE SLUŽBY

4.1. Uživatel Služby je oprávněn užívat Službu pouze v souladu s těmito Podmínkami. 4.2. Uživatel nese veškerou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku zneužití připojení k internetu či nedodržení Podmínek. 4.3. Uživatel Služby nesmí využívat službu k rozesílání nevyžádaných informací či zpráv (zejména e-mailů) třetím osobám. 4.4. Uživatel Služby dále nesmí využívat službu k šíření informací v rozporu s platnými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy.

www.prg.aero

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.2. V případě, že uživatel Služby užívá službu v rozporu s Podmínkami či platnými právními předpisy, je Poskytovatel oprávněn zamezit takovému užívání Služby. 5.3. Poskytovatel může omezit poskytování Služby v souladu s příslušným ustanovením Všeobecných podmínek Poskytovatele a v případech nutných pro zajištění provozu Letiště Praha/Ruzyně.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

6.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací přenesených prostřednictvím Služby zejména za obsahovou správnost a úplnost takových informací. 6.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody uživatele Služby na hardwaru či softwaru, ztrátu dat či jinou ztrátu způsobenou při použití Služby.

7. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

7.1. V otázkách v těchto Podmínkách neupravených se přiměřeně použijí ustanovení Všeobecných podmínek Poskytovatele. 7.2. Poskytovatel je oprávněn Podmínky, jakož i Všeobecné podmínky Poskytovatele měnit a doplňovat z důvodu změny platné legislativy či změny podmínek na trhu telekomunikací. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah a kvalitu Služby, případně poskytování Služby bez náhrady ukončit, a to z důvodu zavedení nových služeb, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií, změn podmínek na trhu telekomunikací, v souvislosti s legislativními změnami apod. 7.3. Změny Podmínek budou účinné od data uveřejnění na výše uvedených internetových stránkách a uživatel Služby o nich bude prokazatelně informován při použití Služby, když před jejich užitím vyjádří svůj souhlasu s Podmínkami. 7.4. Práva a povinnosti Poskytovatele a uživatele Služby se řídí právním řádem České republiky.

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ Všeobecné podmínky provozu veřejné bezdrátové sítě prg.aero-free Letiště Praha, a. s.

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. „Všeobecné podmínky“ znamenají tyto všeobecné podmínky provozu veřejné bezdrátové sítě prg.aero-free Letiště Praha, a. s. upravující práva a povinnosti související s poskytováním přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě prg.aero-free. 1.2. „Uživatel“ je každá osoba, která používá notebook nebo jiné zařízení připojené do sítě prg.aero-free (dále jen „Zařízení“). Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného připojeného zařízení. 1.3. „Provozovatelem“ bezdrátové sítě prg.aero-free je společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 160 08, IČ: 282 44 532, DIČ: CZ699003361. 1.4. „Účastnictvím“ se rozumí souhrn práv a povinností Uživatele, vyplývajících ze Všeobecných podmínek a ze zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, jež mu vznikly v souvislosti s užíváním přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě prg.aero-free. 1.5. „AP“ je bezdrátový přístupový bod do sítě prg.aero-free. 1.6. „Koordinátorem“ se rozumí organizační jednotka společnosti Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008, IČ: 24821993, a to Správa datové sítě (dále jen „SDS“), která je pověřená Provozovatelem obsluhovat zařízení, odpovídat za připojení, přenos a ochranu dat AP bodů bezdrátové sítě. Kontaktní adresa Koordinátora: Český Aeroholding, a.s., OJ SDS, K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 160 08,
www.prg.aero

e-mail : wifi-hotspot@prg.aero. 1.7. „Sítí“ se rozumí veřejná bezdrátová síť prg.aero-free Letiště Praha, a. s., pracující na bázi 802.11ac, 802.11a a 802.11g s konektivitou až 100Mb/s.

2. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

2.1. Předmětem Všeobecných podmínek jsou práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v souvislosti s poskytováním přístupu k internetu prostřednictvím Sítě Provozovatelem Uživateli, na základě Účastnictví. 2.2. Účastnictví vzniká odsouhlasením Podmínek používání bezdrátové sítě při připojení do bezdrátové sítě. 2.3. Síť je majetkem Provozovatele, který tuto síť provozuje a spravuje. Každý, kdo se stane Uživatelem, může využívat Síť za dále specifikovaných podmínek.

3. PŘIPOJENÍ UŽIVATELE

3.1. O způsobu připojení Uživatele do Sítě rozhoduje Koordinátor. 3.2. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí Koordinátora. 3.3. Uživatel Sítě zodpovídá za to, že k připojení bude použito Zařízení, které má doklad o shodě (ČTÚ) a splňující normy IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a a IEEE 802.11g. 3.4. Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí Uživatel vlastními silami nebo na základě pokynů uvedených na webovských stránkách www.prg.aero v sekci Služby cestujícím nebo pokynů, které jsou volně k dispozici na stáncích „Informace“ v prostorách Letiště Praha. 3.5. Při připojení je Uživateli automaticky přidělena IP adresa. Je zakázáno používat jinou IP adresu, než jaká byla Uživateli přidělena. 3.6. Uživateli není povoleno ze svého Zařízení připojeného do Sítě poskytovat žádnou službu (server).

4. POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1. Uživatel pracuje v Síti tak, aby ostatním Uživatelům nenarušoval nebo nebránil v užívání prostředků Sítě. 4.2. Uživateli je zakázáno měnit nastavení veškerých parametrů aktivních prvků Sítě, která byla nastavena jejím administrátorem. Jestliže Uživatel jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit Koordinátorovi. 4.3. Uživatel ručí za používání a šíření legálního programového vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v souladu s platnými zákony České republiky. 4.4. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat Síť. Bude-li Uživatel pokračovat v zatížení Sítě i přes opakovaná upozornění Koordinátora, bude mu dostupnými technickými prostředky na rozhodnutí Koordinátora pozastavena možnost připojení do Sítě. 4.5. Uživatel nesmí svým Zařízením rušit Zařízení ostatních Uživatelů ani jiných organizací. Veškeré problémy bude řešit Koordinátor. Uživatel, který způsobí rušení ostatních Uživatelů, je povinen Zařízení vypnout a požádat o pomoc Koordinátora. 4.6. Uživatel by měl používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). Těmito prostředky ale nesmí filtrovat ICMP komunikaci (služba ping). 4.7. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Uživatele nebo datech Uživatele nese příslušný Uživatel sám. 4.8. Koordinátor není povinen poskytovat servis na programovém nebo technickém vybavení Uživatelova Zařízení. 4.9. Je zakázáno používat Síť k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu s právními předpisy. Je zakázáno obtěžovat ostatní Uživatele nevyžádanými dopisy (SPAM). 4.10. Uživatel je povinen starat se o zabezpečení informací, které poskytuje do Sítě, či které Sítí přenáší. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé poškozením
www.prg.aero

či únikem důvěrných informací ze Sítě. 4.11. Uživatel nesmí využívat poskytovaných služeb k vlastnímu obohacení na úkor Provozovatele.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel si ponechává možnost kdykoli, bez udání důvodu a bez náhrady, ukončit provozování Sítě. V případě rozsáhlých technických problémů, ztrát či poškození zařízení (zejména vyšší mocí – např. bouřkou, popř. třetí osobou) je případné obnovení funkčního stavu svobodným rozhodnutím Provozovatele. 5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení těchto Všeobecných podmínek ze strany Uživatele ihned a bez předešlého upozornění ukončit přístup Uživatele do Sítě.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších všeobecných podmínek upravujících provoz Sítě.