Státní zastupitelství

Vrchní státní zastupitelství v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze

V České republice existují tyto druhy státního zastupitelství: Obvodní státní zastupitelství, Městské státní zastupitelství, Okresní státní zastupitelství, Krajské státní zastupitelství a Nejvyšší státní zastupitelství.

Státní zástupce vykonává dozor nad zákonností přípravného trestního řízení.

V hlavním líčení zastupuje obžalobu, předkládá důkazy a navrhuje potrestání.

V soudní síni zaujímá pozici po pravici soudce,
tedy na opačné straně proti obžalovanému a jeho obhájci.

“Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.

Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.”

Ústava České republiky, článek 80

Kdo?

Státní zastupitelství si můžete představit, jako síť státních úřadů a tyto úřady mají za úkol zastupovat stát při ochraně veřejného zájmu.

Na státní zastupitelství se můžete obrátit, pokud by jste chtěli podat stížnost například na nevhodné chování státního zástupce nebo jiného pracovníka státního zastupitelství.

Pracovník státního zastupitelství je státní zastupitel a stíhá osoby, které jsou podezřelé, že spáchali trestní čin (tím může být například i někdo mladší 18-ti let, tzv. mladistvý pachatel). K hlavním povinnostem státního zastupitele patří ochrana základních práv a svobod obviněného v průběhu trestního řízení – to znamená toho kdo je v tom procesu obviněný, že spáchal něco co je v rozporu se zákonem.

Trestní řízení je zákonem upravený postup příslušných orgánů státu (tzv. orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon.

Trestního řízení se vedle orgánů činných v trestním řízení účastní i další osoby, které v závislosti na svém postavení v řízení mají různá práva a povinnosti. Cílem trestního řízení je také upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, jakož i výchovné působení na občany. Řízení působí totiž nejen bezprostředně vůči osobám, proti kterým je vedeno nebo které se ho účastní, ale zprostředkovaně (např. prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků) má vliv i na širší veřejnost, pro kterou představuje odstrašující příklad.