PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ

PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ
PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ

Bezdrátový internet zdarma Vám umožní prohlížet stránky rychlostí až 100 Mbit/s bez přerušování reklamou. Signál je vysílán do všech prostor Terminálů 1 a 2 Letiště Praha.

I. PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ

1. PŘEDMĚT ÚPRAVY:

1.1. Tyto podmínky pro užívání služby bezdrátového připojení v prostorách Terminálu 1 a 2 Letiště Praha/Ruzyně (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky, za nichž Letiště Praha, a. s. se sídlem K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, IČ: 282 44 532, DIČ: CZ699003361(dále jen „Poskytovatel“) poskytuje bezplatnou službu bezdrátového připojení, jakož i podmínky, za kterých bezplatnou službu bezdrátového připojení užívají její uživatelé, a další související postupy.

2. SLUŽBA BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ V PROSTORÁCH LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ

2.1. Služba bezdrátového připojení je služba poskytovaná Poskytovatelem, která umožňuje uživateli této služby v oblasti pokryté signálem WLAN bezdrátový přístup k internetu, a to při použití koncového mobilního zařízení podporujícího WLAN (dále jen „Služba“). Služba bezdrátového připojení je založena na technologii bezdrátových sítí WLAN (Wireless Local Area Network). Přístup k internetu je v rámci Služby prg.aero-free zdarma. Bližší specifikace Služby je obsažena v informačních materiálech Poskytovatele vztahujících se k této Službě. 2.2. Užíváním Služby se rozumí využívání bezdrátového přístupu k internetu v oblasti pokryté signálem WLAN.

SLUŽBA BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ V PROSTORÁCH LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ
SLUŽBA BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ V PROSTORÁCH LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ

3. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

3.1. Bezdrátová síť bude automaticky vyhledána poté, co uživatel Služby zapne koncové mobilní zařízení vybavené technologií WLAN. Po spuštění internetového prohlížeče bude uživatel Služby automaticky připojen na úvodní stránku Služby bezdrátového připojení Poskytovatele. Službu může uživatel použít pouze po potvrzení souhlasu s Podmínkami a po splnění podmínek uvedených níže v tomto článku. 3.2. Služba bezdrátového připojení Poskytovatele prg.aero-free je zdarma. Poskytovatel si však klade nárok na omezení rychlosti. 3.3. Poskytovatel je oprávněn na základě vlastního uvážení stanovit další způsoby a podmínky, za kterých bude uživatel Služby moci tuto Službu užívat. Informace o těchto dalších způsobech a podmínkách užívání Služby budou uživateli Služby k dispozici přímo na úvodní stránce Služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE SLUŽBY

4.1. Uživatel Služby je oprávněn užívat Službu pouze v souladu s těmito Podmínkami. 4.2. Uživatel nese veškerou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku zneužití připojení k internetu či nedodržení Podmínek. 4.3. Uživatel Služby nesmí využívat službu k rozesílání nevyžádaných informací či zpráv (zejména e-mailů) třetím osobám. 4.4. Uživatel Služby dále nesmí využívat službu k šíření informací v rozporu s platnými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy.

www.prg.aero

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.2. V případě, že uživatel Služby užívá službu v rozporu s Podmínkami či platnými právními předpisy, je Poskytovatel oprávněn zamezit takovému užívání Služby. 5.3. Poskytovatel může omezit poskytování Služby v souladu s příslušným ustanovením Všeobecných podmínek Poskytovatele a v případech nutných pro zajištění provozu Letiště Praha/Ruzyně.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

6.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací přenesených prostřednictvím Služby zejména za obsahovou správnost a úplnost takových informací. 6.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody uživatele Služby na hardwaru či softwaru, ztrátu dat či jinou ztrátu způsobenou při použití Služby.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE
VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

7. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

7.1. V otázkách v těchto Podmínkách neupravených se přiměřeně použijí ustanovení Všeobecných podmínek Poskytovatele. 7.2. Poskytovatel je oprávněn Podmínky, jakož i Všeobecné podmínky Poskytovatele měnit a doplňovat z důvodu změny platné legislativy či změny podmínek na trhu telekomunikací. Poskytovatel je oprávněn měnit rozsah a kvalitu Služby, případně poskytování Služby bez náhrady ukončit, a to z důvodu zavedení nových služeb, zkvalitnění sítě, vývoje nových technologií, změn podmínek na trhu telekomunikací, v souvislosti s legislativními změnami apod. 7.3. Změny Podmínek budou účinné od data uveřejnění na výše uvedených internetových stránkách a uživatel Služby o nich bude prokazatelně informován při použití Služby, když před jejich užitím vyjádří svůj souhlasu s Podmínkami. 7.4. Práva a povinnosti Poskytovatele a uživatele Služby se řídí právním řádem České republiky.

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVOZU VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ Všeobecné podmínky provozu veřejné bezdrátové sítě prg.aero-free Letiště Praha, a. s.

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. „Všeobecné podmínky“ znamenají tyto všeobecné podmínky provozu veřejné bezdrátové sítě prg.aero-free Letiště Praha, a. s. upravující práva a povinnosti související s poskytováním přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě prg.aero-free. 1.2. „Uživatel“ je každá osoba, která používá notebook nebo jiné zařízení připojené do sítě prg.aero-free (dále jen „Zařízení“). Uživatel odpovídá za veškerý provoz z daného připojeného zařízení. 1.3. „Provozovatelem“ bezdrátové sítě prg.aero-free je společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 160 08, IČ: 282 44 532, DIČ: CZ699003361. 1.4. „Účastnictvím“ se rozumí souhrn práv a povinností Uživatele, vyplývajících ze Všeobecných podmínek a ze zákona č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, jež mu vznikly v souvislosti s užíváním přístupu k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě prg.aero-free. 1.5. „AP“ je bezdrátový přístupový bod do sítě prg.aero-free. 1.6. „Koordinátorem“ se rozumí organizační jednotka společnosti Český Aeroholding, a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 16008, IČ: 24821993, a to Správa datové sítě (dále jen „SDS“), která je pověřená Provozovatelem obsluhovat zařízení, odpovídat za připojení, přenos a ochranu dat AP bodů bezdrátové sítě. Kontaktní adresa Koordinátora: Český Aeroholding, a.s., OJ SDS, K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ 160 08,
www.prg.aero

e-mail : wifi-hotspot@prg.aero. 1.7. „Sítí“ se rozumí veřejná bezdrátová síť prg.aero-free Letiště Praha, a. s., pracující na bázi 802.11ac, 802.11a a 802.11g s konektivitou až 100Mb/s.

2. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

2.1. Předmětem Všeobecných podmínek jsou práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v souvislosti s poskytováním přístupu k internetu prostřednictvím Sítě Provozovatelem Uživateli, na základě Účastnictví. 2.2. Účastnictví vzniká odsouhlasením Podmínek používání bezdrátové sítě při připojení do bezdrátové sítě. 2.3. Síť je majetkem Provozovatele, který tuto síť provozuje a spravuje. Každý, kdo se stane Uživatelem, může využívat Síť za dále specifikovaných podmínek.

3. PŘIPOJENÍ UŽIVATELE

3.1. O způsobu připojení Uživatele do Sítě rozhoduje Koordinátor. 3.2. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí Koordinátora. 3.3. Uživatel Sítě zodpovídá za to, že k připojení bude použito Zařízení, které má doklad o shodě (ČTÚ) a splňující normy IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a a IEEE 802.11g. 3.4. Fyzické připojení, konfiguraci technického a programového vybavení provádí Uživatel vlastními silami nebo na základě pokynů uvedených na webovských stránkách www.prg.aero v sekci Služby cestujícím nebo pokynů, které jsou volně k dispozici na stáncích „Informace“ v prostorách Letiště Praha. 3.5. Při připojení je Uživateli automaticky přidělena IP adresa. Je zakázáno používat jinou IP adresu, než jaká byla Uživateli přidělena. 3.6. Uživateli není povoleno ze svého Zařízení připojeného do Sítě poskytovat žádnou službu (server).

4. POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1. Uživatel pracuje v Síti tak, aby ostatním Uživatelům nenarušoval nebo nebránil v užívání prostředků Sítě. 4.2. Uživateli je zakázáno měnit nastavení veškerých parametrů aktivních prvků Sítě, která byla nastavena jejím administrátorem. Jestliže Uživatel jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit Koordinátorovi. 4.3. Uživatel ručí za používání a šíření legálního programového vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v souladu s platnými zákony České republiky. 4.4. Uživatel nesmí záměrně přetěžovat Síť. Bude-li Uživatel pokračovat v zatížení Sítě i přes opakovaná upozornění Koordinátora, bude mu dostupnými technickými prostředky na rozhodnutí Koordinátora pozastavena možnost připojení do Sítě. 4.5. Uživatel nesmí svým Zařízením rušit Zařízení ostatních Uživatelů ani jiných organizací. Veškeré problémy bude řešit Koordinátor. Uživatel, který způsobí rušení ostatních Uživatelů, je povinen Zařízení vypnout a požádat o pomoc Koordinátora. 4.6. Uživatel by měl používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall). Těmito prostředky ale nesmí filtrovat ICMP komunikaci (služba ping). 4.7. Odpovědnost za případné škody na technickém vybavení Uživatele nebo datech Uživatele nese příslušný Uživatel sám. 4.8. Koordinátor není povinen poskytovat servis na programovém nebo technickém vybavení Uživatelova Zařízení. 4.9. Je zakázáno používat Síť k šíření materiálů, jejichž šíření nebo veřejné vystavování je v rozporu s právními předpisy. Je zakázáno obtěžovat ostatní Uživatele nevyžádanými dopisy (SPAM). 4.10. Uživatel je povinen starat se o zabezpečení informací, které poskytuje do Sítě, či které Sítí přenáší. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé poškozením
www.prg.aero

či únikem důvěrných informací ze Sítě. 4.11. Uživatel nesmí využívat poskytovaných služeb k vlastnímu obohacení na úkor Provozovatele.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1. Provozovatel si ponechává možnost kdykoli, bez udání důvodu a bez náhrady, ukončit provozování Sítě. V případě rozsáhlých technických problémů, ztrát či poškození zařízení (zejména vyšší mocí – např. bouřkou, popř. třetí osobou) je případné obnovení funkčního stavu svobodným rozhodnutím Provozovatele. 5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě porušení těchto Všeobecných podmínek ze strany Uživatele ihned a bez předešlého upozornění ukončit přístup Uživatele do Sítě.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších všeobecných podmínek upravujících provoz Sítě.

Moc psychiatrům nevěřím

Moc těmto lidem nevěřím. Svého času jsem učinil zkušenost s psychology. Měl jsem zkrátka problém a hodlal ho řešit touto cestou. Na základě doporučení známého jsem postupně navštívil tři velmi renomované pražské psychology, každý navrhoval něco jiného. První sdělil, že přesně neví, co po něm vlastně chci. Druhá mě chtěla dopovat mírnými psychofarmaky. Třetí potíž řešil klasickým vykecáváním. Psychologům prostě nevěřím a bez závažného důvodu s nimi nechci mít nic společného. Velmi známý český psychiatr například „léčil“ celou rodinu zločince Radovana Krejčíře. Na přání (a zaručeně nezištně) jim vystavoval posudek o duševní (ne)způsobilosti kvůli Krejčířovým soudním procesům.

Se steskem antidepresiva opravdu moc nenadělají

Se steskem antidepresiva opravdu moc nenadělají. V tom souhlasím. Že člověku nemůže být dobře pořád je samozřejmost, že sou lidi egocentrický bačkory je taky pravda. Sám sebou se člověk musí zabývat co nejméně a přestože mu to může být zpočátku nepříjemné, hlavně se musí dostat ze svého uzavřeného světa do venkovní nepohody.
Pro někoho je psycholog vážně jediná osoba, která ho vyslechne a je mu schopná poradit, což je smutné, ale když jim to funguje…

Všechno to ale má jednu podmínku, která definuje kdy je léčba zapotřebí. Schopnost fungovat. Když jste ve stresu způsobem, že celé noci nespíte a máte žaludeční vředy, tak už to odbornou pomoc chce. Když vás deprese paralyzuje a musíte myslet jen na to jak se sprovodit ze světa, zase je to špatně. Když vám strach nedovolí vyjít z bytu, když slyšíte hlasy…

No ten příběh s holkou sem moc nepochopil.
Antidepresiva se na některé druhy bolesti hlavy používají a nevidím spojitost s odložením člověka.

Na většině věcí se shodneme. Zrovna před páry hodinami sem v hospodě řešil, že problémy dělají život životem a utváří vzpomínky. Nejdůležitější je, aby člověk správně určil, kdy má cenu začít obíhat doktory se svými symptomy. Chyba není v psychiatrii, ale v pacientech.

Dnešní stav, kdy pokud člověk není v pohodě – už to řeší, psycholog, psychiatr a antidepresiva – NENÍ V POŘÁDKU.

Dnešní stav, kdy pokud člověk není v pohodě – už to řeší, psycholog, psychiatr a antidepresiva – NENÍ V POŘÁDKU.

Nedávno jsem vymlouval jednomu člověku, že stesk po konci lásky JE NAPROSTO NORMÁLNÍ A PŘIROZENÝ. A že není třeba jej léčit antidepresivy.

Ona totiž určitá nepohoda a trénovanost tuto nepohodu zvládat do života patří. A každý překonaný stres, každá překonaná nepohoda Vás zocelí, takže jí pak ani nevnímáte.

Dnešní stav, kdy čím dál více lidí má svého psychologa, případně psychiatra a spousta lidí se láduje antidepresivy a podobnými tabletkami má několik příčin. Za prvé bačkorovitost dnešního člověka – dnešní lidi zkrátka nejsou s to ani běžně žít. Za druhé snaha farmaceutických firem o zisky. Za třetí – lidé neznají kamarádství a tak jim vlastně často zbývá jen psycholog/psychiatr.

Nikterak nepovažuji za špatné používat antidepresiva tam, kde je to potřeba, a těch případů není málo. Ale je jich asi tak 50x méně, než tam kde se dnes antidepresiva nasazují.

Schválně ženy – chcete doma mít bačkoru, který se pokaždé hroutí, kdykoli není 100% pohoda – a cokoli jiného chlap nezvládá, protože antidepresiva? Je to Váš chlapský ideál?

A jinak psychiatrie je odkladovna lidí, se kterými si lékaři neví rady. Byl jsem svědkem holky, která byla léčena na bolesti hlavy antidepresivy a teprve, když se zhroutila, tak zjistila, že má rakovinu mozku v tak pokročilém stádiu, že je to konečná. A podobných případů jsem zažil více.

Při dnešním zájmu lékařů o pacienty – tj. čím dál nižším skutečně pacienta prověřit a diagnostikovat bude čím dál více lidí s fyzickými nemocemi zbytečně léčeno na psychiatrii – a bohužel jim to samozřejmě nepomůže.

Takže závěr – psychologie a psychiatrie tam, kde je to potřeba samozřejmě ano, ale buďme kritičtí.

Tiskovka Výstava Psychiatrie pomoc nebo hrozba?

Hovoří Zbyněk Svadba a Lumír Matějka
Výstava Psychiatrie pomoc nebo hrozba
Publikováno 22. 7. 2018

Zbyněk Svadba zastupuje Občanskou komisi za lidská práva

Lumír Matějka hovoří o tom jak psychiatrie zničila vysokými dávkami psychofarmak jeho matku.

PSYCHIATRIE: POMOC NEBO HROZBA?
Chtěli jste někdy vyhledat psychiatrickou pomoc pro sebe či pro
někoho z vašeho okolí?

Máte vlastní zkušenost s psychiatrií?

Jaká jsou skutečná fakta o psychiatrické praxi?

Od roku 2003 vydaly úřady pro kontrolu léčiv po celém světě více než 60 varování před psychiatrickými léky. Varování se týkala například mozkové mrtvice, srdečního infarktu a smrti způsobené stimulancii, agresivity a sebevražedných sklonů vyvolávaných antidepresivy, nebo nebezpečné cukrovky a selhání jater v důsledku užívání antipsychotik.
Jak sami psychiatři přiznávají, a to dokonce při výpovědi před americkým Kongresem, neznají příčinu ani jediné duševní „poruchy“, a nevědí, jak je vyléčit. Jedna studie přímo z USA dokonce uvádí, že psychiatrická léčba je z 99 % neúspěšná.
Celosvětově užívá antidepresiva asi 54 milionů lidí. Na tyto léky se v současné době soustředí pozornost úřadů pro kontrolu léčiv, a to nejen díky jejich potenciálu k vytváření sebevražedných sklonů a násilných impulzů u dospělých i dětí, ale také proto, že při testování nemají lepší výsledky než placebo (pilulky bez účinných látek).
Jaký je skutečný příběh o Podávání psychofarmak kvůli zisku?
Jak úzká spolupráce psychiatrů a farmaceutických firem je nutná pro každou novou „zázračnou tabletku“, s kterou přichází tvrzení o její bezpečnosti a efektivnosti, jen aby se později zjistilo, že tyto látky vyvolávají nebezpečné vedlejší účinky, mezi které patří sebevražda, agresivita, srdeční infarkt, mozková mrtvice, závislost, psychóza a smrt.

REGISTRACE SCHENGENSKÉ VÍZUM

REGISTRACE SCHENGENSKÉ VÍZUM

PROČ POTŘEBUJE SCÉNSKÝ VÍZOVÝ VÍZ?
Zvažte, co dává schengenské vízum. Jeho přítomnost vám umožní navštívit území 26 evropských zemí. Po obdržení povolení od velvyslanectví jediného schengenského státu budete ve většině případů moci vstoupit na území kteréhokoli člena Evropské unie. Zde je třeba vzít v úvahu některé nuance (pravidlo prvního vstupu, dobu platnosti), ale obvykle vízum dává právo na pohyb po celé Evropě.

JAKÉ JSOU SCHENGENSKÉ VÍZUM?
Doba, na kterou se schengenské vízum vydává, je ovlivněna účelem cesty, četností návštěv v zemích dohody a řadou dalších faktorů. Pokud cestujete jako turista, pak máte-li pozitivní návštěvu Schengenu, můžete získat povolení na šest měsíců nebo rok. Je také rozšířena praxe vydávání turistických poukázek na krátkodobá víza až na jeden měsíc.

Všechna vydaná povolení jsou rozdělena na dlouhodobá a krátkodobá podle druhu a účelu cesty (turista, práce, podnikání apod.). Standardní cena schengenského víza pro občany Ruské federace je 35 eur. I když se celkové náklady na získání povolení mohou značně lišit v závislosti na řadě okolností.

Populární otázkou je, jak moc je schengenské vízum poprvé. Obvykle byste při první návštěvě zemí EU neměli počítat s dlouhodobým vízem pro více vstupů. Standardní možnost v takových případech – vydání povolení až na 30 dnů.

Někdy se ukáže, že se jedná o každoroční multivisu a poprvé. To může být způsobeno studiem, pozvání příbuzných žijících v Evropě nebo jinými faktory. V takové situaci má smysl kontaktovat zprostředkovatele, kteří budou správně shromažďovat potřebné dokumenty, pozvánky a potvrzení. V závěru článku vám řekneme, jak získat schengenské vízum na rok sami v Moskvě.

Kolik je schengenské vízum platné, je uvedeno na samotném dokumentu. Označuje typ povolení, datum začátku a konce jeho platnosti, přípustný počet vstupů a celkovou dobu pobytu. Počet záznamů může být 1, 2 a neomezený (označený indexy 01, 02 a MULT – multivisa). V druhém případě můžete na území Schengenu několikrát vstoupit.

„Rakovina má mnoho strategií.“ Profesore – zda je možné léčit onkologii

Německý profesor Clemens Unger řekl „AIF-jih“ o tom, zda lze rakovině předcházet, a také vysvětlil, jak se vzdát všeho a zároveň zůstat veselý.

Clemens Unger /Z osobního archivu
Clemens Unger / Z osobního archivu

V poslední době vědci našli způsob, jak určit přesnou příčinu rakoviny na DNA rakovinných buněk, podle ruské služby letectva . Doposud měli lékaři pouze obecnou představu o tom, které látky by mohly vést ke vzniku rakoviny. Nyní se vědcům podařilo sestavit katalog mutací DNA, které lze použít k určení, které vnější faktory způsobily, že se vyvíjejí téměř všechny konkrétní nádory.

Podle Světové zdravotnické organizace postihuje rakovina každoročně asi deset milionů lidí. A to jsou jen případy, kdy byl v nemocnici nalezen novotvar v procesu diagnózy. Ve skutečnosti to určitě víc. Ať už se lék na rakovinu zjistí, zda lze onemocnění předcházet, a zda se dějí zázraky hojení, AIF-South řekl  Clemens Unger, vedoucí Centra onkologického lékařství ve Freiburgu v Německu .

Tam je pokrok

Fatima Sheoudzhen, „AiF-South“: Co si myslíte, že bude brzy vyléčit lék na rakovinu?

Clemens Unger : Faktem je, že na světě je asi 250 druhů rakoviny. Pro každý nádor je speciální terapie. Proto je nepravděpodobné, že bude existovat jeden lék, který může porazit rakovinu.

Ačkoli v léčbě dochází k významnému pokroku, týká se spíše rakoviny krve. Důvodem je snazší rozpoznání. Postižené receptory nebo proteiny umístěné na membráně mohou být ošetřeny protilátkami. Jednoduše řečeno, když člověk onemocní, oslabuje – imunita klesá. Navíc, s rakovinou, tělo přestane rozlišovat rakovinné buňky, tak to nebojuje proti tomu. A princip imunitního systému spočívá v tom, že jakmile se v těle objeví „neznámá“ látka, je okamžitě rozpoznána jako „cizinec“ a je napadena.

Zdrojem těchto látek mohou být nejen patogeny, ale i jejich vlastní abnormální buňky. Při onkologii se to nestane. Ale výstup byl nalezen. In vitro jsou T-lymfocyty pacienta geneticky modifikovány a pak jsou namířeny proti vlastním rakovinným buňkám a zničí je jako nepřátele. Tato metoda se nazývá imunoterapie – pohyb, který se bude aktivně vyvíjet v příštích 10-15 letech. Chtěl bych doufat, že v tomto ohledu bude možné chemoterapii odmítnout.

Onkofobové a pseudo-lékaři. Krasnodar novinář - o jeho boji proti rakovině
Onkofobové a pseudo-lékaři. Krasnodar novinář – o jeho boji proti rakovině

Vzdát se všeho a zůstat šťastný

– Co si myslíš, že vede k rakovině? Lze jim zabránit?

– Podle vědců lze asi 40% všech rakovin zabránit, pokud budete vést správný životní styl.To je jíst správně – jíst zeleninu, ovoce, saláty. Buďte aktivní, cvičte, udržujte si váhu, zcela se vzdávejte alkoholu nebo je užívejte v minimálním množství. A co je nejdůležitější – nekuřte. Pokud člověk dodržuje všechna tato pravidla a zároveň může zůstat veselý, pak ano – statisticky se riziko onemocnění sníží.

Rakovina je dědičné onemocnění?

– 10-15% případů, které připisujeme dědičným. Například, vzít rakovinu prsu prvního nebo druhého typu. Pokud matka, babička nebo jiní blízcí příbuzní v ženské linii trpěli touto nemocí, pak je nepochybně riziko, že onemocní. Mimochodem, v USA, často mladé ženy, které vědí o takové dědičnosti, aniž by čekaly na nemoc, se zbaví mléčné žlázy. Podle principu: neexistuje žádný orgán – neexistuje nádor. Živým příkladem toho je Angelina Jolie. To je samozřejmě radikální metoda. Existuje alternativa – právě častěji se zkoumá. V raných fázích jsou věci mnohem lépe léčitelné.

"V raných fázích lze prsa zachránit." Mammolog - o prevenci rakoviny
„V raných fázích lze prsa zachránit.“ Mammolog – o prevenci rakoviny

CT a nádorové markery

– Doktore, jak často musíte být vyšetřeni, abyste nezmeškali okamžik?

– První možností je provést CT sken alespoň jednou ročně. Kuřáci – každých šest měsíců.Druhý test se testuje na nádorové markery. Detekují rakovinné buňky poměrně brzy. Je však třeba mít na paměti, že každý nádor má svůj vlastní marker. A ne každý na ně reaguje.Například nemoci prsu ne vždy provokují. Totéž platí pro lymfom. Ale vědci na tom pracují.

– Často slyšíme, že rakovina je „mladší“. Už více než 20 let provozujete rakovinovou kliniku. Vycházíme-li ze zkušenosti vaší práce, existuje taková tendence nebo je to stále klam?

– Neexistuje žádný solidní výzkum, že rakovina je mladší. Existuje koncept, že 60% všech onkologických onemocnění se vyskytuje po 60 letech. Důvod – v genetické nestabilitě as věkem snižuje imunitu. Na druhou stranu onkologie postihuje také děti. Z tohoto důvodu by byla kladná odpověď na vaši otázku nesprávná. Další věc je, že moderní technologie pomáhá rozpoznat rakovinu. To však neznamená, že samotná nemoc je mladší.

– Rakovina postihuje některé orgány – hrudník, žaludek, plíce atd. Může migrovat do jiných orgánů?

– Vezměte si tento příklad. Žena v mládí měla rakovinu prsu a byla vyléčena. Náhle, o osm až deset let později, se v kostech nebo plicích objeví onkologie. To se může stát. Zdálo by se, že se člověk zotavil, ale v těle měl rozptýlené metastázy, které prostě spaly. Mohou spát osm až deset let a pak se probudit v důsledku některých vnějších nebo vnitřních faktorů.Proto osoba, která měla rakovinu, potřebuje neustálé sledování.

"Většina krtků je neškodná." Lékař se zeptá, zda lze rozpoznat rakovinu.
„Většina krtků je neškodná.“ Lékař se zeptá, zda lze rozpoznat rakovinu.

Proč byla osoba rozebrána?

– Existuje názor, že onkologie je léčena pouze chemoterapií a radiologií. Ale mluvili jste o imunoterapii. Vím, že někteří pacienti, kterým byla předepsána chemoterapie na jiné klinice, to nedoporučovali, ale nabídli, že budou sledovat, jak se nemoc chová. A lidé žijí pod vaším dohledem několik let, bez jakékoli terapie. Je možné, aby si každý pacient zvolil individuální přístup?

To je náš cíl. V některých klinikách se tento přístup používá. Ale zatímco tam opravdu je léčba podle protokolu č. 1, 2, atd. které následují. Budoucnost je studium genetických změn samotného nádoru. A podle těchto výsledků bude každému přiděleno specifické léčení, které je pro něj vhodné. Ale pro realizaci tohoto programu to bude obecně trvat 20-25 let.

– Nedávno jsem četl, že existuje taková analýza (velmi drahá), která ukáže, jak se člověk trpící onkologií dále rozvine. Je to možné?

Tyto průzkumy jsou prováděny na úrovni experimentu. V tuto chvíli je příliš brzy na to, aby bylo možné vyvodit nějaké závěry. Všechno je velmi individuální. A pokud něco předpovídáte, je to pouze na základě statistik. To znamená analyzovat již dostupná data.Obecně platí, že rakovina je velmi inteligentní onemocnění. Má mnoho strategií, jak obejít imunitní systém. Lidé často přicházejí k lékaři s metastázami v celém těle a jsou překvapeni: „Odkud je? Cítila jsem se dobře. “ Důvodem je, že rakovina vyvinula mechanismus, který jí pomáhá skrývat se před vlastním imunitním systémem. A teprve v posledním desetiletí našli vědci protilátky, s nimiž můžete detekovat nádor a bojovat proti němu.

– Dohodněte se, že člověk ani neví, jaký druh odborníka by měl kontaktovat …

– Učíme se pořád, děláme výzkum. Jedna generace zprostředkovává zkušenosti jinému.Byly chvíle, kdy člověk, který učil filozofii, chápal medicínu. Znal teologii a dokonce stavbu lodí. Dnes se každá oblast zabývá pouze svým směrem. Kardiolog se zabývá pouze kardiologií, pulmonologem s pulmonologií atd. Rozbili jsme člověka do systémů a orgánů do té míry, že jsme zapomněli na to, jak tělo funguje jako celek. Trochu přeháněl, ale obecně je situace taková. Po celou dobu se zeptá i onkolog, v jaké oblasti mám praktikovat? Když odkázáte pacienta na jednoho specialistu, druhý, pátý, desátý, není jasné, kdo je za tuto osobu na konci zodpovědný?

Dr. Ungere, věříte v zázraky?“

– Jasně. Několik pacientů mělo spontánní vyléčení. Zvláště nezapomenutelný pacient, u níž rakovina postiha ženskými orgány. Přišla z jiného města, kde byla doporučena chemoterapie na místní klinice. Vyšetřil jsem ji a upřímně řečeno, že v tuto chvíli neexistují žádné způsoby, jak léčit její nemoc. Předepsal imuno-podpůrné léky a požádal, aby přijeli na prohlídku za dva měsíce. S výhradou, že pokud nastanou problémy, přijďte dříve. Ve stanovený čas jsme ji znovu vyšetřili a uvedli, že nádor zmizel. Poslal jsem ji do kostela, abych poděkoval Bohu, protože se skutečně stal zázrak. A co to bylo? Tam byly některé faktory, které maximálně aktivovaly imunitní systém, který vstoupil do boje s nemocí a porazil ji. A problém je, že lékaři, vědci dosud nepoznali, jak tento proces probíhá, a jaké látky jsou do něj zapojeny. Když tomu rozumíme, bude snazší bojovat s rakovinou.

Ochrana zeleniny a ovoce před rakovinou? Onkolog na nové vědecké pracovníky
Ochrana zeleniny a ovoce před rakovinou? Onkolog na nové vědecké pracovníky

Věda o hazardních hrách. Jak prolomit jackpot podle vědecké metody

Matematická teorie her po dobu 11 let se zabývá profesorem matematiky na Ústavu aplikovaného matematického výzkumu.

Přišel k nám z Chity před 11 lety, aby zintenzívnil matematický výzkum v rámci Karelské pobočky Akademie věd. Aktivace byla zřejmě úspěšná, protože profesor Mazalov je autorem nejlepší učebnice teorie her po celém Rusku dnes. Snadno provádí společný výzkum s Institutem Švýcarska, je obeznámen s významnými laureáty Nobelovy ceny, včetně Johna Nasha, o kterém dokonce i plnohodnotní lidé vědí jednu věc: hollywoodský film „Mind Games“ byl natočen pro jeho těžký život. A někteří z předchůdců Vladimíra Mazalova se dokonce zastavili a nechali kasino. Náš dopisovatel mluvil vážně o hazardu s profesorem matematiky. 

 – Vladimíre Viktoroviči, ale proč – hra? Je to vážná oblast aplikace úsilí významného vědce?

 – Čistá matematika, – usmívá se Vladimír Viktorovič a ukazuje učebnici. Nic není jasné. Vzorce, výpočty a v názvu kapitoly – „Poker“.

 „Ale máte pravdu,“ pokračuje partner, „dlouho nás nepovažovali za něco vážného.“ Ani obhajoba kandidáta nebyla povolena. Jaké je to téma? Teorie her. Strategie hry je však progresivní odvětví samotné moderní vědy. Ekologové studují modely herní vysvětlit chování zvířat, ekonomové – porozumět mechanismu, kdo a jak dělá nákup, armáda … no asi to a říct ne. Ve skutečnosti to všechno začalo. Teorie hry začala vojenskými strategickými hrami, řešení problémů, jako jsou zápasy dvou bojovníků nebo bombardování ponorky ze vzduchu.

Kasino zavřeno

 – Ale počkejte, jak byste mohli najít tolik knih před několika lety: jak porazit jakékoliv kasino nebo vyhrát ruletové systémy? Tolik filmů natočených? Opravdu to není pravda?

 – Ano, proč? Opravdu! Ve skutečnosti je možné vypočítat určitou strategii, takže například při hraní „21“ nebudete poraženým. Ale držet se tohoto chování je obtížné. Teď vám mohu říci, že můžete snadno bodovat body, například až 15, stejně jako v 16, ale zároveň by karty měly mít kombinace přibližně tří jacků a tuctu. A když už máte 17 bodů, nemusíte už kupovat buy-in – ale to je pro hráče sotva velmi užitečné. Koneckonců, většina z nich nemá v žádném případě matematické myšlení. Možná, že někteří ve škole mysleli tak dobře. Ale skutečný matematický výpočet je vlastnictvím teorie pravděpodobnosti, chybných výpočtů variant …

– Vedete seminář o teorii her, byly nějaké případy, kdy k vám přišli posedlí hráči a požádali vás, abyste vám řekli tajemství vítězství s manickým zábleskem v očích?

 – Přišli a třpytili se mu v očích. Ale ne tak, že jsem jim řekl, že nikdy neztrácí. Lidé přišli ke mně, aby se podělili o své objevy. Stejně jako já vím, jak nikdy neztratit, dovolte mi, abych vám to teď řekl, a pak mi vysvětlíte, jak je to z hlediska matematiky? Ale ve skutečnosti, žádný z navrhovaných metod matematické vědy a necítí. Pouze tvrzení a ambice.

– Takže ve hře není žádné „zlaté“ schéma, předpokládejme, že neexistují žádné karty?

 – No, proč. Nejjednodušší systém pro zvýšení pravděpodobnosti vítězství přišel jen se slavným americkým matematikem Thorpe. Pravda, používal ho v amerických kasinech při hraní Black Jacku. Došel k závěru: pokud si zapamatujete všechny karty, které „vypadnou“ ze hry, pak tenčí balíček se stává tím větší, čím větší je pravděpodobnost výhry. Vědec udělal plán nejživějších možností a začal ho nosit do kasina. Všimněte si, že v tomto případě získáte i vědecký grant. Když poprvé testoval svůj systém v jednom z kasin, vyhrál 20 tisíc dolarů. Obecně, po nějaké době, to bylo už ne dovoleno do kasina vůbec. Celkově.Změnil si oblečení, změnil vzhled, ale stále byl rozpoznán a vyhozen ze dveří. V důsledku toho o tom napsal knihu a v kasinu, když hrál Black Jack, už se neomezovali jen na jeden balíček karet.

Hra je život

– Existuje také vítězná strategie pro hraní rulety?

 „Samozřejmě, lidé vždy chtěli vyhrát a jedna z nejznámějších strategií známých od 18. století je martingale. Dobrá strategie, ale aby se jí podařilo dodržet, musíte mít velký kapitál, a abyste byli přesnější, musíte mít k dispozici jen nekonečný kapitál.

 – Ne, dobře, nekonečný kapitál – jen málo lidí si to může dovolit. A pokud tomu tak není, co musíte vyhrát?

 – Takže máte štěstí, samozřejmě! Já sám hraju, když jsem hrál v Las Vegas, mimochodem, v Black Jacku, takže by se zdálo, že jsem zvolil optimální strategii, ale nemohl jsem vyhrát.

 – Umožníte svým absolventům hrát taky?

 – No, jistě. Koneckonců, hra je nejúplnější interpretací života. Celý náš život je přece jen trvalou volbou a řešením problémů spojených s touto volbou.

Počátkem dubna se v Karlovském vědeckém centru Ruské akademie věd v Institutu aplikovaného matematického výzkumu konal pravidelný seminář na téma „Teorie her a související otázky“. Diskutovalo se o soutěži dopravních toků. Ukazuje se, že pomocí teorie her můžete nejen vyhrát v kasinu, ale také vyřešit vážné socioekonomické problémy.

A.V. Tolstikov

Vedoucí laboratoře. geografie a hydrologie ústavu ústavu KarRC RAS, vedoucí vědec, kandidát geologických věd A.V. Tolstikov působil jako hostující řečník v rámci Dnů přírodovědného cyklu na střední škole №5 Petrozavodsk.
Alexej Vladimirovič přednesl přednášku „Geografické rysy Bílého moře“ pro 8. ročník.
„Kdo říkal, že moderní děti se zajímají pouze o pomůcky?“ S takovými zvídavými a erudovanými dětmi jsem se nestýkal už dlouho, vědí a milují geografii, za což díky svému učiteli Leyla Tuivvna Balakina, “poznamenal A.V. Tolstikov.

Romtsev Andrey Nikolaevich – Čestný vědec Kazašské republiky (1999)

Romtsev Andrey Nikolaevich
Gromtsev A.N.

Romtsev Andrey Nikolaevich
Romtsev Andrey Nikolaevich

Pozice:
Vedoucí Laboratoře krajinné ekologie a ochrany lesních ekosystémů v Lesním ústavu KarRC RAS
Hlavní výzkumný pracovník katedry komplexního vědeckého výzkumu, KarRC RAS
Akademický titul: doktor zemědělských věd (1996)

Akademický název: Senior Researcher (1995)

Čestný název: Čestný vědec Kazašské republiky (1999)

Ocenění: Osvědčení o udělení zásluh prezidia Ruské akademie věd a odborového svazu pracovníků Ruské akademie věd (2006); Diplom KarRC RAS ​​(2012); Diplom Ministerstva životního prostředí a ekologie Republiky Karélie (2015); Vděčnost hlavy Kazašské republiky (2016)

Téma práce:
1989. Krajinná specifika struktury a dynamiky středních tajů borovicových lesů Karélie. 03/03/03 – lesnictví a lesnictví, lesní požáry a boj proti nim. Kandidát zemědělských věd
1996. Krajinné vzory strukturně-dynamické organizace tajgových lesů (na příkladu severozápadní tajgy v Rusku). 03/03/03 – lesnictví a lesnictví, lesní požáry a boj proti nim. Doktor zemědělských věd

Kontaktní údaje:
Email: gromtsev@krc.karelia.ru
Kontaktní telefon: +7 (8142) 76-81-60 / Fax: +7 (8142) 76-81-60
Adresa: st. Pushkinskaya, 11, Petrozavodsk, Republika Karelia, Rusko, 185910
Adresa této stránky: http://www.krc.karelia.ru/HP/gromtsev/