Zdraví lesů ovlivňuje stav zásob podzemních vod

Zdraví lesů ovlivňuje stav zásob podzemních vod

Zdraví lesů ovlivňuje stav zásob podzemních vod
Zdraví lesů ovlivňuje stav zásob podzemních vod

184/2002 Slovenské republiky
ZÁKON
ze dne 19. února 2002
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Změna: 245/2003
Změna: 525/2003
Národní rada Slovenské republiky se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět
(1) Tento zákon vytváří podmínky pro všestrannou ochranu povrchových a podzemních vod včetně vodních ekosystémů 1) a od vod přímo závislých krajinných ekosystémů, na zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a na jejich účelné a hospodárné využívání.
(2) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob k povrchovým vodám, podzemním vodám a nemovitostem, které s nimi souvisí, při jejich ochraně, účelném a hospodárném využívání, oprávnění a povinnosti orgánů státní vodní správy a odpovědnost za porušení povinností podle tohoto zákona.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Vodním útvarem je trvalé nebo dočasné soustředění vody na zemském povrchu nebo pod jeho povrchem, které je charakterizováno typickými formami výskytu a znaky hydrologického režimu.
(2) hydraulické kolektorem podzemní vody je horninové těleso, jehož pórovitost a propustnost jsou ve srovnání s okolním horninovým prostředím natolik větší, že gravitační voda v něm může proudit rychleji a možná z něj odebírat významnější množství podzemní vody.
(3) Povodím je území, ze kterého celý povrchový odtok vtéká prostřednictvím veletoků, řek a případně jezer do moře v jednom ústí, Estuary nebo deltě. Dílčím povodím je část území povodí, ze kterého celý povrchový odtok vtéká prostřednictvím potoků, řek, veletoků nebo jezer do určitého profilu vodního toku.
(4) využitelných množstvím podzemní vody je dlouhodobý průměr množství vody doplňující vodní útvar podzemní vody za jeden rok zmenšený o dlouhodobý průměrný roční odtok potřebný k tomu, aby bylo dosaženo kvalitativní cíle určené pro povrchové vody s ním související a aby se zabránilo výraznějšímu poškození s nimi spojených krajinných ekosystémů.
(5) Minimálním zbytkovým průtokem je průtok vody ve vodním toku, který ještě umožňuje obecné užívání povrchových vod a ekologické funkce vodního toku.
(6) Minimálním hladinou podzemní vody je hladina, která ještě umožňuje udržitelné využívání vodních zdrojů a řádnou funkci vodních útvarů s nimi souvisejících.
(7) Vodou z povrchového odtoku je voda ze srážek, která nevsákla do země a vtéká do stokové sítě z terénu nebo z vnějších částí budov.
(8) kanalizaci je soubor objektů a zařízení určený na neškodné odvádění městských odpadních vod, splaškových odpadních vod a průmyslových odpadních vod (dále jen „odpadní voda“) a zvláštních vod av případě stokové sítě dělené soustavy nebo polodelenej soustavy i vody z povrchového odtoku včetně jejich čištění.
(9) Veřejnou kanalizací je soubor objektů a zařízení určený na neškodné odvádění městských odpadních vod včetně jejich čištění.
(10) splaškových odpadních vodou je voda, která pochází z obydlí a služeb, především z lidského metabolismu a činností v domácnostech, z koupelen, stravovacích zařízení a jiných podobných zařízení a není hromaděním v žumpách.
(11) Průmyslovou odpadní vodou je voda, která pochází z výrobních činností průmyslu, služeb a podnikatelské činnosti, jiného charakteru, než je splašková odpadní voda a voda z povrchového odtoku.
(12) městských odpadních vodou je voda ze sídelních útvarů sestávající převážně ze splaškových odpadních vod; může obsahovat průmyslové odpadní vody, infiltrované vodu a v případě stokové sítě jednotné soustavy nebo polodelenej soustavy i vodu z povrchového odtoku.
(13) aglomerací je územně ohraničená oblast, ve které jsou osídlení nebo hospodářská činnost natolik rozvinuté, že je opodstatněné odvádět z nich městské odpadní vody stokovou sítí do čistírny odpadních vod nebo na jiné místo jejich zpracování a vypouštění.
(14) recipientu je vodní útvar, do kterého se povrchová voda, podzemní voda, odpadní voda a zvláštní voda vypouštějí.
(15) stokových sítí je síť potrubí a přidružených objektů na neškodné odvádění odpadních vod nebo zvláštních vod do čistírny odpadních vod; stoková síť může být jednotné soustavy, dělené soustavy nebo polodelenej soustavy.
(16) čistíren odpadních vod je soubor objektů a zařízení na čištění odpadních vod a zvláštních vod před jejich vypouštěním do povrchových vod nebo podzemních vod nebo před jejich jiným použitím.
(17) Primárním čištěním je čištění odpadních vod a zvláštních vod fyzikálním procesem nebo chemickým procesem, který zahrnuje sedimentaci nebo jiné procesy s účinností snížení znečištění městských odpadních vod alespoň o 20% v ukazateli biochemické spotřeby kyslíku za pět dní ao 50% v ukazateli nerozpuštěných látek .
(18) Sekundárním čištěním je čištění odpadních vod a zvláštních vod biologickými procesy s gravitační separací kalu od vyčištěných odpadních vod nebo jinými způsoby čištění odpadních vod, kterým

Assaff Rawner je ředitel firmy Mark Roberts Motion Control

StudioBot je MRMC robotické řešení určené pro studio aplikace, kde je vyžadována vysoká úroveň automatizace při zachování maximálních tvůrčích možností.

Assaff Rawner je ředitel firmy Mark Roberts Motion Control
Assaff Rawner je ředitel firmy Mark Roberts Motion Control

S až osmi možnostmi synchronizace pohybu StudioBot otevírá širokou škálu programovatelných a opakovatelných záběrů. Kamery se pohybují na kolejích, po křivce, rotují, přibližují a dokonce i vyvářejí téměř taneční pohyby díky tomuto všestrannému systému.

Roberts Motion ControlRoberts Motion Control
„Náš software pro řízení pohybu je zaměřen na sledování pohybu učinkujícího, takže může být propojen s mnoha sledovacími systémy,“ řekl Assaff Rawner, generální ředitel společnosti Mark Roberts Motion Control. „Například jsme se spojili s různými sportovními sledovacími systémy, včetně fotbalu, dostihových a tenisových, stejně jako studiovými sledovacími systémy, jako je například systém BVE.Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje operátorovi navrhnout pohyby kamery k zachycením klíčových pozic a časů.  Slavný pohybový software od firmy Mark Roberts Motion Control bez námahy umožnuje realizovat hladké a vysoce přesné pohyby kamery.