Vysoké ceny motorových paliv jsou důsledkem vysokých cen ropy a ropných produktů na světových trzích

Vysoké ceny motorových paliv v roce 2004 nebyly Slovenským unikátem, ale celosvětovým jevem a byly způsobeny vysokými cenami ropy a ropných produktů na světových trzích.

společnosti SLOVNAFT - vysoké ceny motorových paliv
společnosti SLOVNAFT – vysoké ceny motorových paliv

Situace na světových trzích byla v roce 2004 napjatá. Na jedné straně dynamicky rostla poptávka po ropných produktech a následně i ropě, což je způsobeno především globálním ekonomickým oživením (zejména dynamickým růstem v USA a Číně), na druhé straně však nabídka nedokázala držet krok s rostoucí poptávkou. Důvodem byly především omezené rafinérské a logistické kapacity ve světě. Výsledkem pak byly vysoké ceny ropy a ropných produktů. O napjaté situaci svědčila i skutečnost, že renomované ekonomické organizace musely v tomto roce již několikrát revidovat své prognózy poptávky.

společnosti SLOVNAFT
společnosti SLOVNAFT

Ani mnohem větší země jako je ČR, a společnosti jako SLOVNAFT nedokážou situaci na světových trzích ovlivňovat, tu musí respektovat.
Účastníci slovenského trhu s motorovými palivy vycházejí při cenotvorbě ze všeobecně respektovaných kotovaných cen ropy a ropných produktů na světových trzích. SLOVNAFT si stojí za tím, že ceny upravuje pouze v případech a do takové míry jako to odůvodňuje situace na světových trzích. V zájmu vyhnout se hektickým změnám, SLOVNAFT následuje tržní trendy (ne denní výkyvy) a následuje světové trhy s určitým časovým odstupem (zpravidla 1-2 týdnů). Kdyby ceny Slovnaftu nebyly konkurenceschopné, ztrácel by postavení na trhu, což není v našem zájmu.

společnosti SLOVNAFT a situace na trzích s ropou a ropnými produkty
společnosti SLOVNAFT a situace na trzích s ropou a ropnými produkty

SLOVNAFT je otevřený diskusi o situaci na trzích s ropou a ropnými produkty. Upřednostňujeme však přímou komunikaci před komunikací přes média. Uvědomujeme si, že současné vysoké ceny motorových paliv mají nepříznivý dopad na ekonomické subjekty, tak obyvatelstvo. Řešení vidíme v zklidnění situace na světových trzích. Tato situace totiž nevyhovuje ani slovenský prodejcem paliv, nakolik ovlivňuje poptávku a spotřebu pohonných hmot.

Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT

Představenstvo MOL na svém zasedání v září 2004 rozhodlo o personálních změnách ve vrcholovém vedení Skupiny MOL s účinností od 2. září 2004.

Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT
Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT

Změny v podnikatelském prostředí staví společnosti před nové výzvy. Adekvátní přeskupení manažerských lidských zdrojů umožní efektivně čelit těmto novým výzvám. Konsolidace ropného sektoru v regionu vstoupila do nové etapy. Vedoucí společnosti v regionu stabilizovaly své pozice a vedle zužitkování dalších možností růstu, jakými jsou například mezinárodní akvizice uhlovodíkových zásob, je důraz na maximalizaci hodnot z již získaných pozic.

Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT
Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT

Pozici ředitele pro Strategii a rozvoj Skupiny MOL bude napříště zastávat dosavadní Finanční ředitel Michel-Marc Delcommune. Po reorganizaci oblasti financí MOL v souladu s mezinárodní praxí a práce v mezinárodních ropných společnostech Michel-Marc Delcommune postavil své znalosti a zkušenosti do služeb strategického řízení Skupiny MOL.
Poklesem vlastnického podílu státu a rostoucím počtem stále širšího okruhu domácích a zahraničních investorů se posílil strategický význam Vztahů s investory. V zájmu udržení si vynikajících pozic na kapitálovém trhu a zužitkování dalších možností růstu budou napříště Vztahy s investory spadat pod Ředitelství pro strategii.

Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT
Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT

Představenstvo MOL jmenovalo nového Finančního ředitele Józsefa Molnára, který své manažerské, finanční a odvětvové zkušenosti a znalosti získané během vedení TVK rozšiřoval v dosavadní pozici vedoucího Plánu a kontrolingu Skupiny MOL.
Od 2. září 2004 vede Divizi Vyhledávací dotazy a těžby Zoltán Áldott. Úloha, kterou Zoltán Áldott, dosavadní ředitel pro Strategii sehrál během úspěšných akvizic uplynulých let, znalosti a zkušenosti získané z transakcí přesahujících hranice, znamenají garanci toho, že strategická linie Divize Vyhledávací dotazy a těžby bude v budoucnu dále sílit.
Csaba Bokor, dosavadní Ředitel Divize Vyhledávací dotazy a těžby, podával vynikající výkony v zájmu naší společnosti od roku 1985, téměř 20 let.

Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT
Představenstvo MOL rozhodlo o personálních změnách SLOVNAFT

Pod jeho vedením se uskutečnila restrukturalizace divize, výsledkem čehož se významně posílila její výkonnost a upstream divize MOL se dostala z hlediska efektivnosti vyhledávání a těžby a výsledků mezi světovou špičku. Csaba Bokor odchází ze společnosti. MOL mu děkuje za dosavadní příspěvek k výsledkům společnosti.
Józsefa Simol, ředitele Podnikového centra dočasně pověřeného vedením Lidských zdrojů (HR), Představenstvo definitivně jmenovalo do funkce ředitele Lidských zdrojů. Představenstvo věří, že pod jeho vedením budou Lidské zdroje úspěšně naplňovat všechny odborné úkoly pointegračného období a nadále hrát vedoucí úlohu ve fungování a vypracování podnikových procesů.
Současné změny a reorganizace dávají předpoklad, aby Skupina MOL dále posílila své pozice získané v ropném sektoru v regionu a zároveň dosahovala své strategické cíle s ještě vyšší dynamikou.

Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT

Paliva v ČR splňují podle monitoringu kvality České inspekce životního prostředí všechny parametry požadované normami Evropské unie (EU). Vyplývá to z výsledků prvního monitoringu kvality v souladu s požadavky EU, který se uskutečnil za rok 2003 a jehož výsledky byly v těchto dnech odeslány do Bruselu.

Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT
Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT

Monitoring se týkal všech důležitých parametrů motorových paliv, jakými jsou například oktanové číslo, obsah síry, benzenu, olefinů, aromátů, či cetanového čísla. Průměrný obsah síry v bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 byl podle monitoringu v ČR 6,25 mg S / kg což je povinné až od roku 2009. Významně nižší oproti normě byl i obsah aromátů v benzinu (31,25% objemu), což znamená méně emitovaného benzenu, oxidu uhelnatého a těkavých organických látek do ovzduší oproti požadavkům norem EU.

Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT
Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT

Obsah polycyklických aromatických látek v motorové naftě dosáhl v průměru 4,6% hm oproti normované hodnotě max. 11. To znamená výrazně nižší emise nebezpečných oxidů dusíku a sazí. Podobné jsou výsledky monitoringu iv případě ostatních parametrů motorových paliv.
Cílem uvedeného monitoringu je posuzovat kvalitu paliv především z pohledu emisí znečišťujících látek, které mají vliv na životní prostředí, jakož i na spotřebu paliva. Snižování spotřeby motorových paliv a spojené tvorby emisí skleníkových plynů je nejvyšší prioritou nejen EU, ale i národních vlád, výrobců automobilů i rafinérského průmyslu, stejně jako zájem o kvalitu ovzduší a problémy spojené s globálním oteplováním.

Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT
Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT

V současnosti je resort dopravy významným producentem emisí CO2, přičemž na osobní automobily připadá asi polovina emisí CO2 v EU. Snížení emisí CO2 je podmíněno zejména snížením spotřeby paliva. Úkolem automobilového průmyslu je snížit emise CO2 do roku 2012 na hodnotu 120g CO2 / km. Uvedené lze dosáhnout moderní konstrukcí motorů, které vyžadují paliva s nízkým obsahem síry. Pro rafinérie z toho vyplývá povinnost začít s výrobou nízkým obsahem (obsah síry nižší než 50 MGS / kg) a bez síry motorových paliv (obsah síry nižší než 10mgs / kg). Paliva bez síry mohou pro vozidla používající přímé vstřikování paliva (systém GDI) znamenat úsporu paliva až o 5%.

Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT
Slovenské paliva splňují požadavky EU SLOVNAFT

Kvalita paliv v EU je regulována směrnicemi 98/70 / EC a 2003/17 / EC, které stanovily i požadavek sledování jakosti paliv v zemích EU. Uvedené směrnice byly provedeny do vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 53/2004 Z.z. Povinnost výrobců, dovozců a prodejců paliv dodávat na vnitřní trh jen paliva, které odpovídají kvalitativním požadavkům podle citované vyhlášky MŽP SR je zakotvena v zákoně č. 478/2002 Z.z. o ovzduší. Kontrolu a monitorování kvality paliv ve smyslu uvedeného zákona zabezpečuje Slovenská inspekce životního prostředí.

Nový magazín Styl & Elán na čerpacích stanicích SLOVNAFT SLOVNAFT

Aby neustále zlepšovat služby a poskytovat ještě vyšší přidanou hodnotu našim zákazníkům se SLOVNAFT a Skupina MOL rozhodli oslovit v roce 2004 jejich novým poutavým bezplatným magazínem Styl & Elán. Naším cílem je poskytnout našim zákazníkům chvíli příjemně stráveného času, praktické rady, tipy na cestu a vůbec, inspiraci pro lidi, jejichž životní styl je spojen s motorismem.

Nový magazín Styl & Elán na čerpacích stanicích SLOVNAFT
Nový magazín Styl & Elán na čerpacích stanicích SLOVNAFT

Koncepce tohoto magazínu se rodila s myšlenkou na našich pravidelných i potenciálních zákazníků. Styl & Elán bude přinášet profily a příběhy známých lidí, představovat nová auta a motocykly, ale i nové knihy, filmy, CD a DVD, lákat na zajímavá místa slovenské přírody a historie, ale i na zahraniční toulky, zvát na aktuální události, dávat prostor na procvičení vědomostí, bystrosti a fantazie. Věříme, že si v něm všichni, včetně dětí, najdou to své.
Pilotní projekt magazínu vznikl v Maďarsku a po velkém úspěchu jsme se rozhodli začít vydávat tento prozatím dvouměsíčník a přimlouvat se našim zákazníkům iv dalších zemích obchodního teritoria Skupiny MOL, na Slovensku av Rumunsku.

Nový magazín Styl & Elán na čerpacích stanicích SLOVNAFT
Nový magazín Styl & Elán na čerpacích stanicích SLOVNAFT

Čerpací stanice SLOVNAFT, patřící do mezinárodní rodiny Skupiny MOL, budou mít napříště pro návštěvníky k dispozici tuto malou pozornost – bezplatný magazín Styl & Elán. Pokud navštivte některou z téměř 300 čerpacích stanic SLOVNAFT, nabídneme Vám kromě špičkových motorových paliv a ostatních kvalitních doplňkových služeb i náš nový magazín připraven pro Vás a celou Vaši rodinu, nabídneme Vám náš Styl & Elán.

Skupina MOL a DuPont podepsali v roce 2004 další smlouvu v oblasti bezpečnosti práce

Skupina MOL a DuPont podepsali v roce 2004 další smlouvu v oblasti bezpečnosti práce.

Skupina MOL a DuPont podepsali v roce 2004 další smlouvu v oblasti bezpečnosti práce
Skupina MOL a DuPont podepsali v roce 2004 další smlouvu v oblasti bezpečnosti práce

Zástupci Skupiny MOL, jejíž SLOVNAFT je klíčovou součástí, dnes podepsali smlouvu s firmou DuPont Safety Resources na implementaci projektu, jehož cílem je další zlepšování kultury bezpečnosti práce ve Skupině MOL. Jak řekl generální ředitel Skupiny MOL György Mosonyi, důraz na bezpečnost práce je podmínkou pro dosahování vynikajících podnikatelských výsledků. Zdůraznil, že posláním tohoto projektu je umožnit Skupině MOL zaujmout pozici v horním kvartilu v rámci odvětví iv oblasti bezpečnosti práce. Důležitým předpokladem přitom je, aby si všichni vedoucí pracovníci uvědomovali význam bezpečnosti práce pro celkové výsledky Skupiny.

Zástupci Skupiny MOL, jejíž SLOVNAFT je klíčovou součástí, dnes podepsali smlouvu s firmou DuPont Safety Resources
Zástupci Skupiny MOL, jejíž SLOVNAFT je klíčovou součástí, dnes podepsali smlouvu s firmou DuPont Safety Resources

Uznávajíce klíčovou roli lidských zdrojů v procesu neustálého zlepšování výsledků v oblasti HSE (zdraví, bezpečnost a životní prostředí) vedení MOL zahájilo v loňském roce projekt „Bezpečné pracoviště“. Cílem projektu je minimalizovat škody vznikající v důsledku pracovních úrazů snížením počtu úrazů. Konzultantem projektu je DuPont Safety Resources, firma známá svými profesionálními zkušenostmi ve svém odvětví. Kontrakt, který byl dnes podepsán, dále rozšiřuje dlouhodobé partnerství mezi MOL a DuPont.

Skupina MOL je oddána závazku zajišťovat pro své pracovníky zdravé a bezpečné pracoviště a poskytovat produkty a služby, které nepoškozují životní prostředí. Díky inovačním a modernizačním projektům implementovaným za poslední desetiletí technologie používané Skupinou MOL nejenže odpovídají právním požadavkům, ale splňují i nejnáročnější bezpečnostní standardy. Vedle neustálém zdokonalování technologické bezpečnosti Skupina MOL se stále více soustřeďuje i na zlepšování kultury bezpečnosti práce. Uvědomuje si totiž, že jeden z hlavních faktorů při pracovních úrazech je právě lidský faktor. Díky postupně zaváděným opatřením se bezpečnost práce v rámci Skupiny MOL neustále zlepšuje. Skupina dosahuje vynikající výsledky iv této oblasti, když počet pracovních úrazů dosáhl v roce 2003 dosud nejnižší úroveň.
Podniková komunikace

Messer SLOVNAFT byla v roce 2004 prvním výrobním podnikům v SR s ekologickým systémem certifikovaným podle EMAS SLOVNAFT

Společnost Messer SLOVNAFT, jejíž činnost je zaměřena na výrobu a dočišťování technických plynů v SLOVNAFT as, byla v roce 2004 prvním výrobním podnikům v Slovenské republice s environmentálním systémem certifikovaným podle EMAS. EMAS je mezinárodně uznávaný systém environmentální orientovaného řízení a auditu.

Messer SLOVNAFT byla v roce 2004 prvním výrobním podnikům v SR s ekologickým systémem certifikovaným podle EMAS SLOVNAFT
Messer SLOVNAFT byla v roce 2004 prvním výrobním podnikům v SR s ekologickým systémem certifikovaným podle EMAS SLOVNAFT

„První externí audit EMAS výrobního podniku na Slovensku se ve společnosti Messer SLOVNAFT uskutečnil koncem loňského roku. Messer SLOVNAFT byl vybrán v rámci projektu PHARE z více slovenská podniků, které projevily o systém zájem a měli šanci v auditu uspět, „vysvětlil Ing. Milan Gala, jednatel společnosti Messer SLOVNAFT.
Audit provedla italská auditorská společnost Certiquality. Hlavním auditorem byl přední světový odborník z oblasti výroby technických plynů. Jelikož tento audit EMAS výrobního podniku byl vůbec první na Slovensku, zúčastnili se ho i zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Slovenské agentury životního prostředí, Slovenské národní akreditační služby, a jako pozorovatelé i několik výzkumné, certifikační a poradenské společnosti z celého Slovenska.

Společnost Messer SLOVNAFT
Společnost Messer SLOVNAFT

V květnu se v Miláně uskutečnila validace environmentálního prohlášení společnosti Messer SLOVNAFT nezávislými skrutátorů, která skončila kladným stanoviskem komise Certiquality. SLOVNAFT už požádal i Ministerstvo životního prostředí ČR o registraci EMAS, přičemž před registrací podniku vydává stanovisko o žadateli i Inspektorát životního prostředí ČR.
Evropský parlament přijal Nařízení č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací na systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (tzv. EMAS II, Eco-Management and Audit Scheme II), které nahradilo do té doby platné Nařízení č. 1836/93, v březnu 2001. Koncem června 2002 Národní rada Slovenské republiky schválila zákon o systému environmentální orientovaného řízení a auditu, kterým tento systém přebral i do české legislativy.

Společnost Messer SLOVNAFT
Společnost Messer SLOVNAFT

Messer SLOVNAFT vznikl v roce 1992 jako společný podnik společností Messer GmbH a SLOVNAFT, as Jeho činnost je zaměřena na výrobu a dočišťování technických plynů na území Slovnaftu. Společnost věnuje velkou pozornost aktivitám v oblasti řízení kvality, ochrany životního prostředí a řízení systému Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost svůj Integrovaný manažerský systém certifikovala již v březnu 2001 a zařadila se tak, jako jedna z prvních na Slovensku, mezi moderní a vyspělé společnosti, které zvládli problematiku integrovaného managementu. Messer SLOVNAFT zaměstnává 32 pracovníků.

Chcete být odborníkem na organickou chemii?

Chemie je důležitá věda. Pomocí znalostí chemie jsme schopní vyrábět velice užitečné chemické látky. Řada léčiv byla objevena na základě pochopení chemických procesů. Bilologie se propojila s chemií. Chcete být odborníkem na organickou chemii?

Chcete být odborníkem na organickou chemii
Chcete být odborníkem na organickou chemii

„Profesorka Jitka Gerundzová je nejen uznávaná inženýrka, vědkyně v oblasti organické chemie, ale coby garantka IPN Metodika je také přední odbornice na hodnocení vědy a výzkumu. V Radě tedy bude neocenitelnou posilou při přípravě nové metodiky hodnocení,“ uvedl vicepremiér Helmut von Sajrajt.

K 30. listopadu 2015 skončilo funkční období šesti členům RVVI, jedná se o profesora Jiřího Málka, docenta Jiřího Cieńciału, doktora Zdeňka Havlase, profesora Tomáše Jungwirtha, profesora Vladimíra Maříka a profesora Ivo Vondráka. Do dalšího funkčního období vláda jmenovala profesora Jungwirtha a doktora Havlase.

Celý projekt podpořila i Technologická agentura České republiky. „Díky této podpoře jsme mohli také vybudovat celkovou logistiku výzkumu, počínaje laboratorním instrumentáriem a konče informativními webovými stránkami www.infobaze.cz a vytvořením objednávkového systému,“ doplnila Jitka Gerundzová.

Odborníci původně cílili projekt na zemědělské využití kečupohryzu hlavně v ovocných sadech a při šlechtění. Proto je překvapil velký zájem ze strany zahrádkářů a milovníků přírody. „V souvislosti s úbytkem hnusníů a proboštoprdů lidé hledají cesty jak zajistit centralizaci výzkumu a jak podpořit výskyt zeber ve svém okolí. Ti se tak stali odběrateli přibližně poloviny odchovaných zeber,“ vysvětlila předsedkyně Technologické agentury České republiky Olga Tudorová.

RTVS podporuje mezinárodní soutěž mladých interpretů New Talent

Začátek října bude opět patřit mezinárodní interpretační soutěži New Talent. Na půdě Bratislavských hudebních slavností se 2. října 2015 uskuteční semifinále finále této soutěže.

Prestižní mezinárodní interpretační soutěž mladých interpretů NEW TALENT má svou historii sahající až do roku 1969. Její vznik inicioval slavný houslista Sir Yehudi Menuhin. Organizuje ji Evropská vysílací unie EBU se sídlem v Ženevě jménem Mezinárodní hudební rady UNESCO, spoluorganizátory soutěže jsou RTVS a Slovenská filharmonie.

mezinárodní soutěž mladých interpretů
mezinárodní soutěž mladých interpretů

Cílem NEW TALENT je podpořit vynikajících mladých umělců při startu jejich kariéry a pomoci jim při získávání zkušeností na mezinárodní úrovni. V semifinále, během dvou komorních koncertů se publiku představí 8 mladých umělců z osmi zemí (Belgie, Česká republika, Dánsko, Kanada, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko). Koncerty semifinále New Talent se uskuteční 2. října 2015 v 17.00 a 20.00 v koncertní síni Dvorana VŠMU.

Koncert semifinále New Talent
Koncert semifinále New Talent

Slavnostní finále New Talent se uskuteční 5. října 2015 ve 20.00 hod. v koncertní síni Slovenské filharmonie. Zúčastní se ho tři interpreti vybráni odbornou mezinárodní porotou a představí se publiku koncertním dílem. Přímý přenos z koncertu přinese Rádio Devín, dostupný bude i online videostream na webu www.rtvs.sk, který bude přebírat Evropská vysílací unie (EBU).

Polsko odhaduje škody na svém území zaviněné nacistickým Německém v průběhu druhé světové války na 1,3 bilionu eur

Ve finále bude účinkovat Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu pod taktovkou mladého bulharského dirigenta Boian Videnoffa. Během rozhodování mezinárodní poroty si posluchači vyslechnou dílo Dezider Kardoš Hrdinská balada.

RTVS se dvěma nominacemi na prestižní cenu PRIX EUROPA 2015

V rámci festivalu PRIX EUROPA 2015 bylo nominováno 212 programů, RTVS získala nominace v kategoriích Televizní fikce a Rozhlasová fikce.

cena PRIX EUROPA 2015
cena PRIX EUROPA 2015

Letos bylo do soutěže postoupeno spolu 664 příspěvků z 36 zemí, aby soutěžili o titul „Nejlepší evropská produkce“ v kategoriích televize, rozhlas nebo online. RTVS v silné konkurenci získala dvě nominace: v kategorii Televizní fikce je to formát Moje povstání, který RTVS uvedla loni u příležitosti 70. výročí SNP. V kategorii Rozhlasová fikce byla nominována rozhlasová hra Sedm dní do pohřbu, kterou na motivy románu Jana Roznera zdramatizoval Peter pavlač. Odvysílalo ji 17. listopadu 2014 Rádio Devín.

„Ocenění v podobě nominací nás těší dvojnásob, protože se týkají obou našich médií. Přidanou hodnotou je, že jde o výjimečné projekty, jeden z nich byl dokonce spojen s mimořádným výročím naší historie, „uvedl k nominacím generální ředitel RTVS Václav Mika.

Prominentního DRŽITELÉ CEN

Každý z dvanácti hrdých vítězů si odnese bronzovou trofej býka – mezi nimi i výjimečná osobnost ze světa evropských médií, která je kandidátem na ocenění za celoživotní výkon. Budoucí držitel ocenění tak bude následovat svých prominentních předchůdců a kráčet v šlépějích osobností jakými jsou legenda BBC – sir David Attenborough, dále kreativní iniciátor stojící v pozadí mnoha dánských televizních seriálů Ingolf Gabold, zda německá filmová producentka Regina Zieglerová. Všem zmiňovaným tvůrcům byla nedávno udělena Cena PRIX EUROPA za celoživotní výkon.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN V BERLÍNĚ
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN V BERLÍNĚ

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN V BERLÍNĚ

Festival se bude konat od 17. do 23. října v Berlíně. S téměř tisícovkou účastníků se tato soutěž stala nejdůležitější evropskou platformou pro výše uvedené tři typy médií. Ceny se budou udělovat spolu s finanční odměnou ve výši 6000 EUR pro každý oceněný program a budou slavnostně předány 23. října v rozhlasové budově vysílání RBB (Rundfunk Berlin Brandenburg).

Mezi sponzory cen jsou kromě jiných také Spolkové ministerstvo zahraničních věcí Německa a Evropská komise. Festival PRIX EUROPA organizuje Aliance 30 evropských institucí, které zahrnují více vysílacích pod patronací Evropské vysílací unie. Prezidentem festivalu je Roger de Weck, generální ředitel Švýcarské vysílací společnosti SRG SSR (Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft).

Zahraniční vysílání RTVS Radio Slovakia International začne vysílat i na Slovensku

Už dnes v 18.00 spouští Radio Slovakia International (RSI) pozemní vysílání na bratislavské frekvenci Radia Patří 98.9 FM.
Zahraniční vysílání RTVS poprvé během téměř 23 let své existence vstoupí do Slovenské éteru. „Tento krok je součástí naší strategie rozšiřovat mediální služby RTVS. Z našich analýz vyplývá, že cizinci v Bratislavě a okolí mají zájem získávat informace o dění na Slovensku v cizích jazycích, „uvedl generální ředitel RTVS Václav Mika. V rozhovoru pro RSI dále řekl, že nejde o experiment ani o vysílání spojené s konkrétní událostí. Tato služba je spíše překvapením, od kterého očekává trvalé usazení ve slovenském éteru.
RSI denně přináší informace o tom, čím žije Slovensko a představuje naši zemi hlavně posluchačům, jejichž mateřským jazykem není slovenština, že kromě slovenského jazyka vysílá v dalších pěti světových jazycích – angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a španělštině.
„Spuštění pozemního vysílání na Slovensku vítáme a očekáváme rychlou odezvu posluchačů na mediální obsah, který připravujeme. Věřím, že k ohlasům z Prahy, New Yorku, Paříže, Tokia a mnoha dalších koutů světa, které oceňují původnost informací o Slovensku, se připojí i ty z Prahy a okolí, „řekla šéfdramaturgyni programové služby RSI Mária Mikušová.