Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 30 ze dne 6. 6. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 30 ze dne 6. 6. 2017 Č. j.: OUR/90/2017 Místo konání: Obecní úřad Rasošky Začátek jednání: 18:40 hod Konec jednání: 20:30 hod Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar, Ing. Eva Slezáková, Denisa Součková, Vladimír Fišar Omluveni: Ing. Martina Krystová Pořad jednání: 1. Počet přítomných: 6 – zastupitelstvo je usnášeníschopné 2. Zapisovatelka: Marie Kučerová Ověřovatelé: Vladimír Fišar, Denisa Součková 3. Program: 1. Schválení programu jednání 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů 3. Kontrola usnesení 4. Smlouva o dílo Strabag – oprava MK Rasošky 5. OZV – noční klid 6. Dodatek č. 1 smlouvy – oprava přístřešku OÚ 7. Zadání PD rekonstrukce OÚ 8. Oprava márnice 9. Rozpočtové opatření č. 4 10. Dopis Česká pošta 11. Různé – diskuze

K programu: 1. Schválení programu jednání: Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6 zastupitelů a Ing. Martina Krystová omluvila. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání. Schváleno. 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů: Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Vladimír Fišar a Denisa Součková. Schváleno. 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce přečetl úkoly z minulého zasedání. Paní Marie Kučerová zastupitelům poslala protokol o škodě, ostatní je zařazeno jako bod programu. 4. Smlouva o dílo Strabag. Předložený návrh smlouvy zhotovitele č. 841/RF/054/2017 je na opravu místní komunikace asfaltový povrch v ulici u svazarmu. Datum počátku zakázky je stanoven na 7. 6. 2017, technický dozor investora bude provádět starosta obce Oldřich Rezek. Smlouva schválena. 5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu. Starosta obce přečetl návrh vyhlášky, ve které jsou uvedeny výjimečné případy, kdy dochází ke zkrácení doby nočního klidu. Rozvinula se živá diskuze, paní Jana Orsini se dotazovala na tradice pouťové a posvícenské zábavy? Starosta obce a i přítomní hosté jí odpověděli, že ta tradice v obci je už z dob jejich babiček. Schváleno. 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Stavební firma Stránský Černý, s.r.o. na akci Stavební úpravy a přístavba skladu zahradního nářadí u obecního úřadu. Starosta obce přečetl seznam dodatečných prací v celkové hodnotě 15.101 Kč. Dodatek smlouvy schválen. 7. Zadání PD rekonstrukce OÚ. Starosta obce přečetl návrh na podání cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce. Rekonstrukce se bude týkat venkovní  i vnitřní části budovy. Ing. Eva Slezáková navrhla opravit poslední větu o termínu odevzdání nabídky. Starosta obce oznámil, že osloví nejméně tři projektanty a dal hlasovat. Schváleno. 8. Oprava márnice. Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na opravu márnice na místním hřbitově, kterou provede Stavební firma Stránský Černý, s.r.o. ze Dvora Králové. Schváleno. 9. Rozpočtové opatření č. 4. V rozpočtovém opatření je mimo jiné zahrnut příjem i vydání dotace na chůvu a pedagog. asistenta ZŠ a MŠ Rasošky, náklady na opravu márnice, náklady na technický dozor investora, náklady na koupi vysoušečů rukou na WC ve Sport klubu. Schváleno. 10. Dopis Česká pošta. Česká pošta s. p. Praha oslovila obec Rasošky s požadavkem na uzavření smlouvy Pošta partner, kdy by služby pošty vykonávala obec. Návrh obsahoval pracovní dobu 15 hodin týdně, na provoz by pošta přispívala 10.650 Kč měsíčně. Denisa Součková k tomu řekla, že Rasošky jsou velká obec, ke které spadá ještě část Vlkova a navrhuje ještě počkat. Ing. Pavel Pouznar navrhl odmítavé stanovisko. Pan Miroslav Slezák k tomu dodal, že obec na to nemá pracovní sílu, nehledě na to, že by bylo potřeba zajistit i náhradníka na dobu nemoci, dovolené. Starosta obce přednesl návrh hlasování nabídku zamítnout. Schváleno. 11. Různé: a) Starosta obce informoval o návrhu opravy školní ulice a parkovacích stání. Majitelé pozemků pod chodníkem přislíbili, že pozemky prodají obci, pan Kulhánek přislíbil svolení s výstavbou. Vladimír Fišar zopakoval svůj návrh o přesunutí další sloupu u základní školy, vzniklo by tak další parkovací místo a ulice by byla vzhlednější. Starosta obce bude jednat s projektantem o změnách návrhu projektu. Ing. Eva Slezáková požádala, aby byly připraveny smlouvy o právu provést stavbu na příští zasedání ke schválení. b) Starosta obce informoval o inzerci prodeje domu v Lumerách. Navrhovaná cena je 1,100.000 Kč – prodej se uskuteční nejvyšší nabídce. Zastupitelé se možností koupi tohoto domu zabývali již v minulosti, kdy byla nemovitost dána do dražby. Ing. Eva Slezáková se vyjádřila, že obec nemůže kupovat všechny nemovitosti, které jsou v obci ke koupi.

Ing. Pavel Pouznar řekl, že obec tento objekt nepotřebuje a nemůže koupit vše, co je na prodej. Pan Miloš Exnar navrhl koupi neřešit. Závěrem se zastupitelé dohodli, že obec o koupi neuvažuje. c) Starosta obce přečetl dopis od paní Jany Orsini a Jaromíra Fingera, kteří mu předali písemnou stížnost před zasedáním. Oba dopisy obsahují stížnost, že neobdrželi písemné vyjádření se k jejich zamítavému stanovisku k parkovacím stáním u jejich nemovitosti. Starosta obce paní Janě Orsini odpověděl, že písemnou odpověď dostala a že za ní byl i osobně. Její věc projednal s projektantem, parkování u její nemovitosti je vyškrtnuto. Paní Jana Orsini se zeptala, zda bude projektová dokumentace k nahlédnutí. Starosta obce jí odpověděl, že až bude k dispozici, bude zveřejněna na webových stránkách obce. Ke stížnosti pana Jaromíra Fingera starosta vyjádřil své překvapení, zastupitelé mu dosvědčili, že na podzim při projednávání projektové dokumentace, pan J. Finger žádné námitky neměl. Pan Jaromír Finger se k tomuto vyjádřil velice obsáhle, zdůvodňoval svoje stanovisko a trvá na tom, aby parkovací stání u jeho nemovitosti bylo zrušeno. Starosta obce odpověděl, že jeho žádost bere na vědomí a že mu odpoví písemně. Rozvinula se i mezi hosty diskuze, že obec chtěla parkovací stání právě pro majitelé nemovitostí, kteří dnes parkují na zeleni, ale ti ho tam nechtějí. Ve výsledku se může stát, že díky četným negativním připomínkám v ulici Lumera žádné stání nebude a vybude je zde pouze chodník. Starosta obce diskuzi ukončil. d) Starosta obce poděkoval organizacím v obci za uspořádání dětského dne e) Starosta obce pozval přítomné na pouťovou zábavu 10. června u obecního úřadu f) Starosta obce informoval, že na 2. září je připravena celodenní akce Sraz rodáků spojený s dopolední soutěží hasičů, se svěcením praporu obce, oslavou 80-ti let založení místní školy, podvečerním koncertem Opočenky a na závěr večerní posvícenskou zábavou. Bližší informace na plakátech a webových stránkách obce. g) Pracovní schůzka zastupitelů bude 31. 8. 2017 a zastupitelstvo 5. 9. 2017. 11 Diskuze: a) Ing. Eva Slezáková se ptala k územnímu plánu, zda obec odpověděla na přeposlaný dotaz stavebnímu úřadu? Pan Miloš Exnar jí odpověděl, že neví, co po něm stavební úřad chce, že dotazovaný objekt je využíván družstvem, ale že se spojí přímo se stavebním úřadem. b) Ing. Eva Slezáková se zeptala, proč není zasedání nahráváno. Starosta obce jí odpověděl, že nahrávání urgoval u pana Wencla, ale ten že ho nedodal a ani nahrávání nezajistil. Výsledkem diskuze je, že si obec nahrávací zařízení zajistí sama. c) Pan Miroslav Slezák upozornil, že zasázené keříky v ulici v Chalupách jsou hodně uschlé. Starosta obce odpověděl, že pan Roman Baše stromečky zalévá. Pan Miloš Exnar odpověděl, že obec má několik náhradních keříků a zajistí obnovu výsadby. d) Pan Vladimír Fišar požádal o úpravu cesty za školou – je prašná. Zda by byla možnost navézt recyklát a uválcovat. Starosta obce mu dopověděl, že až se v nejbližší době bude dělat ulice u svazarmu a pokud bude možno, vytěžený recyklát se použije na opravu této cesty. V rozpočtu nějaké peníze na opravu jsou, potřebu opravy cesty bere na vědomí. e) Paní Jana Orsini oznámila, že cvičení žen už skončilo, termín po prázdninách starostovi oznámí. Na závěr pan starosta poděkoval přítomným, popřál jim hezkou dovolenou a hezké prázdniny a ukončil zasedání.

Usnesení č. 30 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 6. 6. 2017
I. Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:
1. Program jednání: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé: Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2 Fišar, Součková
3. Smlouva o dílo č. 841/RF/054/2017 STRABAG, a.s. Praha-oprava MK: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu: Pro – 5, proti – 1 Slezáková, zdržel se – 0 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě Stavební firma Stránský Černý – stavební úpravy a přístavba skladu zahradního nářadí: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Výzva k podání cenové nabídky na rekonstrukci  budovy obecního úřadu: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Cenová nabídka na opravu márnice – Stavební firma Stránský Černý: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Rozpočtové opatření č. 4: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Zamítnutí nabídky České pošty na zřízení Pošty Partner: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0. II. Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III. Zastupitelstvo ukládá:
a) Starostovi obce připravit smlouvy o právu provést stavbu – chodníky ve školní ulici
b) Starosta obce s projektantem projedná přesunutí sloupu ve školní ulici
c) Zajistí cenové nabídky PD na rekonstrukci budovy obecního úřadu IV.

Zastupitelstvo bre na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek …………………………………….

Ověřovatelé: Vladimír Fišar …………………………………..

Denisa Součková …………………………………….

Zápis dne 8. 6. 2017

vyhotovila: Marie Kučerová ……………………