Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Singles50

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Singles50

(Naposledy pozměněné dne 07/18/2018)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují podmínky týkající se používání služeb Singles50 provozovaných společností be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg (dále jen ”Singles50”).

Svou registrací u společnosti Singles50 zákazník potvrzuje, že si přečetl Všeobecné obchodní podmínky společnosti Singles50 a že s nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky se tím stávají součástí smlouvy.

Pro všechny zákazníky společnosti Singles50 platí výlučně tyto Všeobecné obchodní podmínky, i když k využívání služeb nebo k přístupu dochází mimo Českou republiku. Odlišné obchodní podmínky zákazníka nebudou akceptovány.

Všimněte si: služby neposkytujeme zákazníkům s bydlištěm v Lucembursku. Pokud máte bydliště v Lucembursku, není možné zaregistrovat se k odběru této služby. Klauzule 13. (3), 2. (6), 8. (3), 8. (1), 9.1. §4 těchto VOP se více nevztahují na spotřebitele/zákazníky s bydlištěm v Lucembursku.

Osobám mladším 18 let není využívání služeb Singles50 dovoleno.

 1. Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a společností Singles50 mohou být jak bezplatné výkony, tak i zpoplatněné výkony. Před využitím zpoplatněného výkonu bude zákazník upozorněn na to, že výkon je zpoplatněný, a bude mu sdělena výše plateb, které bude muset v případě objednání provést. Společnost Singles50 nabízí zákazníkovi mimo jiné následující výkony (viz také ”3. Služby Singles50 a rozsah výkonů”):

– Provedení osobnostního testu;

– Vypracování individuálního výsledku testu na základě údajů, které zákazník uvedl v rámci osobnostního testu. Zákazník se zde dozví nejen informace ke své osobě, nýbrž kromě toho obdrží popis svého ideálního partnera;

– Zahrnutí zákazníka do databáze společnosti be2 S.à.r.l. a správa jeho dat;

– Umožnění navázání kontaktu s jinými zákazníky společnosti be2 S.à.r.l..

(2) Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a společností Singles50 není ani zprostředkování sňatku, ani jakákoliv trvalá a opakující se činnost na základě pracovní smlouvy směřující k bezprostřednímu uzavření partnerství nebo sňatku.

(3) Společnost Singles50 poskytuje své služby výlučně pro soukromé účely. Registrací se zákazník zavazuje využívat tyto služby výlučně pro soukromé účely a nebude je využívat ke komerčním účelům.

 1. Využívání služeb Singles50 a uzavření smlouvy

(1) Využívání služeb Singles50 je možné pouze po provedení registrace.

Registrace přes Singles50 iOS App vyžaduje předchozí stažení aplikace prostřednictvím Apple iTunes App Store. Registrace přes Singles50 Android App vyžaduje předchozí stažení aplikace prostřednictvím Google Play Store.

Zákazník si při registraci zvolí uživatelské jméno, pod nímž bude vystupovat při kontaktu s ostatnímu zákazníky společnosti Singles50, a osobní heslo. Společnost Singles50 může zákazníkovi alternativně místo uživatelského jména, které si zvolí sám, automaticky přidělit tzv. ”šifru”. Uvedení e-mailové adresy slouží výhradně k navázání kontaktu společností Singles50 se zákazníkem, tato e-mailová adresa nebude poskytnuta dalším zákazníkům Singles50.

(2) Registrací zákazník uznává tyto Všeobecné obchodní podmínky a prohlašuje, že je plnoletý, tedy dovršil 18. let.

(3) Již registrací vzniká první (bezplatný) smluvní poměr mezi společností Singles50 a zákazníkem, pro který platí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

(4) Objednáním zpoplatněného výkonu uzavírá registrovaný zákazník poté další smluvní poměr se společností Singles50 oddělený od registrace (tzv. ”Prémiové členství”), pro který rovněž platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Zákazník bude před uzavřením tohoto dalšího smluvního poměru informován o zpoplatnění služby a příslušně platných cenách a platebních podmínkách. Tento další smluvní poměr týkající se zpoplatněných služeb se uskuteční tím, že zákazník bude akceptovat platební závazek na příslušných internetových stránkách / aplikacích kliknutím na pole Potvrdit.

(5) Zákazník ujišťuje, že údaje uvedené při registraci, pozdějším objednání a při platbě jsou pravdivé.

(6) Společnost Singles50 si vyhrazuje právo zablokovat zákazníkovi přístup k poskytovaným službám, pokud bude zákazník využívat služby nebo stránkySingles50 způsobem, který je v rozporu se zákonem, s právy třetích stran nebo je v rozporu se současnými povinnostmi zákazníků, podrobně popsanými v článku 6. „Povinnosti  zákazníka“. Zablokování přístupu z výše uvedených důvodů ovšem nic nemění na povinnosti zablokovaného zákazníka uhradit objednanou službu. Platba, kterou již zákazník společnosti Singles50 provedl, nebude v tomto případě do výše 350,00 EUR vrácena, nýbrž bude zadržena jako smluvní pokuta. Společnost Singles50 si kromě toho výslovně vyhrazuje právo požadovat také vůči zákazníkům, kteří neuhradili žádnou částku nebo jen částku nižší než 350,00 EUR, paušálně smluvní pokutu do výše 350,00 EUR. Uplatnění skutečně vzniklé vyšší škody se tímto nevylučuje.

 1. Služby Singles50 a rozsah výkonů

(1) Služby společnosti Singles50 začínají po registraci osobnostním testem. Tento test sestává z řady otázek zvolených a sestavených na základě psychologických aspektů, na které zákazník odpoví.

(2) Na základě odpovědí zákazníků vypracuje společnost Singles50 individuální výsledek testu zákazníka v elektronické formě. Tento výsledek testu bude zaslán zákazníkovi.

(3) Kromě toho se odpovědi zákazníka, výsledek testu vyhotovený z jeho odpovědí a další osobní údaje uloží do databáze be2 S.à.r.l. a tam se porovnají s údaji všech ostatních zákazníků be2 S.à.r.l.. Toto porovnání je založeno na matematickém algoritmu (postup výpočtu) umožňujícím odhalení kompatibility dvou profilů zákazníků.

(4) Jako výsledek tohoto porovnání s údaji ostatních zákazníků Singles50 obdrží zákazník seznam těch ostatních zákazníků, kteří se k němu nejlépe hodí, formou anonymních krátkých profilů.

(5) Zákazník může nyní navázat kontakt s jinými zákazníky navrhnutými službami Singles50. Navázání přímého kontaktu mezi zákazníky společnost Singles50 ovšem zásadně umožní jen se vzájemným souhlasem obou zákazníků. Takový vzájemný souhlas se může uskutečnit tím, že zákazník pošle svůj anonymní krátký profil jinému zákazníkovi, kterého si vybral (tzv. ”navázání kontaktu”). Tento druhý zákazník se může poté rozhodnout, zda odpoví nebo ne. O navázání kontaktu ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek se jedná také v případě, že zákazník přistoupí na přání jiného zákazníka navázat kontakt. Komunikace mezi zákazníky Singles50 se uskutečňuje přes interní komunikační systém Singles50.

(6) Možnost navázání kontaktu a zasílání zpráv je zásadně zpoplatněná služba, pokud nebude při uzavření smlouvy dohodnuto jinak.

(7) Tuto možnost navázání kontaktu a zasílání zpráv v interním komunikačním systému Singles50 může zákazník zakoupit na smluvně dohodnuté období, např. na tři měsíce nebo na šest měsíců (tzv. ”doba platnosti smlouvy”).

Pro výpočet smluvně dohodnutého období není měsícem myšlen kalendářní měsíc, nýbrž období od kalendářně určeného dne příslušného měsíce do stejného dne následujícího měsíce (např. od 15. února do 15. března). Jestliže bude v případě lhůty určené po měsících v posledním měsíci chybět den rozhodující pro uplynutí lhůty, skončí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (např. tříměsíční lhůta běžící od 30. listopadu skončí dne 28. února následujícího roku).

(8) Než bude placený servis zpřístupněn, bude zákazník výslovně upozorněn na to, že služba je placená. Náklady, rozsah služeb a platné způsoby placení budou vysvětleny v rámci objednání příslušné placené služby. Po provedení platby a uvedení kompletní adresy může zákazník využívat placené služby.

(9) Společnost Singles50 nemůže ručit za správnost údajů zákazníků společnosti Singles50 uvedených v osobnostním testu.

Společnost Singles50 nemůže ručit za to, že zákazník úspěšně naváže kontakty během doby platnosti smlouvy, pokud nebylo při uzavření smlouvy výslovně dohodnuto jinak.

(10) V zásadě jsou služby poskytované Singles50 k dispozici 24/7. Roční dostupnost služby je 99.5%. Toto obsahuje výjimku pro odstávku služby z důvodů údržby nebo aktualizace softwaru a příčiny, které jsou mimo kontrolu Singles50, jako jsou například nedostupnost internetových služeb, kde na vině je třetí strana, nebo z důvodu vyšší moci. Pro bezproblémové využívání služeb doporučuje Singles50 svým zákazníkům používat nejnovější technologie (prohlížeč) a instalovat správná nastavení prohlížeče (povolit Java script, cookies, pop-up). Pokud je použita zastaralá, nebo nestandardní technologie, Singles50 nezaručuje správné fungování všech služeb a funkcí.

(11) Klient tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že veškerý obsah vložený ním na webovou stránku/ aplikace Singles50 je k dispozici všem zákazníkům, kteří disponují přístupem k těmto informacím prostřednictvím seznamu doporučených partnerů. Platí to přitom bez ohledu na skutečnost, zda-li se jiní klienti registrovali pro využívání služeb poskytovaných be2 S.à.r.l. prostřednictvím odlišných webových stránek/ aplikací či prostřednictvím kooperujících partnerů. Zákazník také sám užívá výhod ústřední databáze be2 S.à.r.l. při využívání služeb poskytovaných v rámci rozdílných domén (prostřednictvím seznamu doporučených partnerů).

 1. Sdělení mezi zákazníky a společností Singles50

(1) Sdělení společnosti Singles50 zákazníkům jsou prováděna buď přes odpovídající masky obrazovky po ”Login”, tedy přihlášení zákazníka s uvedením jeho uživatelského jména (alternativně: šifry, která mu byla přidělena) a jeho hesla, nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

(2) Sdělení zákazníka společnosti Singles50 jsou prováděna buď e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na stránkách Singles50 (např.zakaznickyservis@singles50.cz), dopisem nebo faxem. Pro jednoznačnou autentifikaci a pro ochranu před zneužitím je při tom nutné, aby zákazník ve svých sděleních společnosti Singles50 uvedl alespoň svou e-mailovou adresu registrovanou u Singles50, zemi, jejíž služby Singles50 využívá, a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která mu byla přidělena).

 1. Ručení společnosti Singles50

(1) Společnost Singles50 neručí za správnost údajů uvedených zákazníkem společnosti Singles50 v osobnostním testu. Společnost Singles50 proto neručí ani za správnost vypracovaného výsledku testu a porovnání zákaznických profilů, protože vypracování výsledku testu a porovnání zákaznických profilů je prováděno především na základě uvedených údajů. Jakmile dojdeme ke zjištění, že je zákazníkovo chování v rozporu se zákonem, porušuje práva jedné nebo více třetích stran nebo je v rozporu se současnými povinnostmi zákazníků uvedenými v článku 6., budeme postupovat podle článku 2.6.

(2) Přímé kontakty mezi zákazníky společnosti Singles50 jsou navázány jen se vzájemným souhlasem (viz bod ”3. Služby společnosti Singles50 a rozsah výkonů”, odstavec 5). Společnost Singles50 proto neručí za to, že během doby platnosti smlouvy nebude se zákazníkem navázán kontakt. Společnost  Singles50 se ale zavazuje k vyvíjení snah o zprostředkování kontaktu mezi zákazníky Singles50 poskytnutím technických předpokladů.

(3) Společnost Singles50 neručí za zneužití dat a informací, protože je navzdory výslovnému zákazu (viz také ”6. Povinnosti zákazníka”) možné, že zákazníci budou služby společnosti Singles50 využívat nepřípustným nebo protizákonným způsobem. Společnost Singles50 kromě toho neručí ani v případě, že informace, které zákazník sám zpřístupnil třetí osobě, budou touto třetí osobou zneužity.

(4) Společnost Singles50 nezaručuje stálý řádný provoz, tedy stálou a nepřetržitou disponibilitu služeb. Zejména společnost Singles50 neručí za poruchy technických zařízení nebo kvality přístupy ke službám na základě vyšší moci nebo na základě událostí, za které společnost Singles50 neručí (např. výpadek komunikačních sítí).

(5) Společnost Singles50 neručí za neoprávněné získání informací o osobních zákaznických datech třetími osobami, například neoprávněným přístupem tzv. ”hackerů” k databázi.

(6) Za ostatní škody, které nenastanou na základě výše uvedených příčin, ručí společnost Singles50 jen při úmyslu nebo hrubé nedbalosti orgánů, pracovníků a pověřenců a jen v takovém poměru, v jakém společnost Singles50 spolupůsobila v poměru k ostatním příčinám na vzniku škody.

(7) Společnost Singles50 ručí za jednoduchou nedbalost jen při ohrožení života, ublížení na těle nebo na zdraví a při porušení podstatných smluvních povinností (tzv. ”kardinálních povinností”). Ručení je v posledně uvedeném případě omezeno na předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu a bezprostředně vzniklou škodu.

(8) V ostatních případech je smluvní odpovědnost vyloučena.

 1. Povinnosti zákazníka

(1) Zákazník je výhradně odpovědný za veškeré údaje, které uvede. Ujišťuje, že jím uvedené údaje odpovídají pravdě a popisují jeho osobu. Zákazník se zavazuje, že nebude úmyslně vydávat údaje třetích osob za své vlastní. Úmyslně chybné údaje nebo údaje uvedené s podvodným záměrem, zejména uvedení bankovního spojení nebo údajů k platebním kartám třetí osoby bez jejího souhlasu, mohou vést k právním krokům (viz také níže, odstavec 6).

Zákazník se zavazuje, že údaje uvedené společnosti Singles50, zejména své kontaktní údaje a platební údaje, bude udržovat v aktuálním stavu.

Společnost Singles50 je oprávněná, ale není povinná zkontrolovat, zda je obsah profilů včetně nahraných fotografií slučitelný se všeobecnými zákony, s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a s pravidly popsanými společností Singles50 na příslušných internetových stránkách / aplikacích a pokud to bude zapotřebí, příslušné obsahy odmítnout, změnit nebo dokonce vymazat.

(2) Zákazník se zavazuje, že neuvede informace, pokud tyto údaje od něj nebudou výslovně požadovány. Týká se to zejména jména, adresy bydliště, e-mailové a internetové adresy, telefonních a faxových čísel.

(3) Zákazník je povinen zacházet s údaji (zejména jména, adresy bydliště, e-mailové a internetové adresy, telefonní a faxová čísla), e-maily a jinými zprávami a sděleními jiných zákazníků společnosti Singles50, které obdrží v souvislosti s využíváním služeb společnosti Singles50, důvěrně a neprozradit je třetím osobám bez souhlasu jejich původce. Předávání jakýchkoliv údajů ne-zákazníkům v rámci služeb společnosti Singles50 je zakázáno.

(4) Zákazník ujišťuje, že nemá žádné obchodní úmysly a údaje třetích osob, které mu budou svěřeny, nepoužije ke komerčním účelům nebo v rozporu se smlouvou. Zákazník se zavazuje, že nebude ostatním zákazníkům společnosti Singles50 zasílat zprávy k jinému účelu než k osobní komunikaci, zejména k propagaci nebo reklamě zboží či služeb. Zákazník se kromě toho zavazuje, že nebude rozesílat tzv. ”řetězové dopisy” apod.

(5) Zákazník se zavazuje, že nebude zneužívat služeb společnosti Singles50, především nebude služby společnosti Singles50 používat k šíření hanlivých, nepřístojných, pornografických nebo jiných protizákonných materiálů;

– k vyhrožování, obtěžování nebo porušování práv jiných osob;

– ke slibování nebo požadování peněz nebo nepeněžitých výhod.

Zákazník se dále zavazuje, že

 1. nebude na stránky Singles50 umísťovat žádná data obsahující viry (infikovaný software);
 2. nebude na stránky Singles50 umísťovat data obsahující software nebo jiný materiál chráněný autorským právem nebo průmyslovými ochrannými právy, kromě případů, kdy je zákazník vlastníkem příslušných práv nebo obdržel potřebný souhlas vlastníka práv pro používání takového software nebo materiálu;
 3. nebude služby společnosti Singles50 využívat takovým způsobem, aby byla negativně ovlivněna dostupnost nabídek Singles50 pro jiné zákazníky;
 4. nebude zadržovat e-maily a ani se o to nepokusí.

(6) Nedodržení některé z povinností zákazníka uvedených v odstavcích 1 až 5 může vést k vypovězení smluvního poměru společností Singles50, ve s pojení s okamžitým zablokováním přístupu ke službám Singles50. Případný nárok společnosti Singles50 na platbu vůči zákazníkovi tím zůstává nedotčený (viz k tomu detailně také ”2. Využívání služeb Singles50 a uzavření smlouvy”, odstavec 6). Kromě toho si společnost Singles50 vyhrazuje právo zahájit proti zákazníkovi občanskoprávní a/nebo trestně právní kroky.

(7) Pokud zákazník spojuje s využíváním služeb Singles50 obchodní zájmy nebo údaje a data, které mu byly svěřeny, používá ke komerčním účelům, je – nezávisle na případném nároku na náhradu škody – povinen zaplatit za každé prokázané jednání v rozporu smluvní pokutu ve výši 2.500.- EUR.

(8) Zákazník se zavazuje, že se vůči společnosti Singles50 vzdá veškerých žalob, nároků na náhradu škody, ztrát nebo požadavků, které mohou vzniknout na základě jeho registrace a využívání služeb Singles50. Zákazník osvobodí společnost Singles50 od jakéhokoliv ručení a od všech závazků, nákladů a nároků plynoucích ze škod kvůli pomluvám, urážkám a narušení osobních práv jinými zákazníky.

(9) Zákazník bude zprávy, které obdrží, v pravidelných a přiměřených časových intervalech stahovat, bude na ně odpovídat a v případě potřeby je bude archivovat na vlastním počítači nebo jiných paměťových médiích.

Společnost Singles50 je oprávněná zprávy uložené v Accountu zákazníka po uplynutí dvanácti (12) měsíců po zaslání, popř. přijetí vymazat – také bez oznámení nebo zpětného dotazu.

Společnost Singles50 je oprávněná vymazat zákazníky, kteří nevyužili bezplatné služby Singles50 více než šest (6) měsíců – také bez oznámení nebo zpětného dotazu – z databáze společnosti be2 S.à.r.l.. Toto opatření slouží pro ochranu dat zákazníka, protože společnost Singles50 musí po uplynutí tohoto období vycházet z toho, že zákazník již nemá zájem o uložená svých dat; za druhé slouží opatření k odstranění neaktivních zákazníků z databáze be2 S.à.r.l. – a tím ke zlepšení služeb nabízených společností Singles50.

 1. Informace k ochraně dat, zpracování dat a cookies

        Naše zásady ochrany osobních údajů naleznete zdehttps://www.singles50.cz/info/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju

 1. Výpověď, prodloužení smlouvy a nastavení služeb

(1) Výpověď

U tématu výpověď je nutné striktně rozlišovat mezi bezplatným smluvním vztahem, který se uskuteční registrací, a zpoplatněným smluvním vztahem, který se uskuteční při objednání zpoplatněné služby.

Zákazník je kdykoliv oprávněný bezplatný smluvní vztah existující se společností Singles50 bez uvedení důvodů vypovědět. Výpověď tohoto bezplatného členství se účinně provede potvrzením linku ”Deaktivovat profil” pod ”Nastavení” na webových stránkách společnosti Singles50/ v příslušné Singles50 aplikaci. Odinstalací aplikace se profil nevymaže.

Společnost Singles50 je oprávněná bezplatný smluvní vztah existující se zákazníkem vypovědět s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Právo na výpověď z důležitého důvodu, popř. k zablokování zákazníka, tím zůstává nedotčeno.

Zpoplatněný smluvní vztah (tzv. ”Prémiové členství”) zakoupené prostřednictvím webové stránky musí být vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty (viz také níže, odstavec 2 ”Prodloužení smlouvy”). Upozornění: všechny platné výpovědi jsou účinné ke konci stávajícího předplatného (tzv. ”výpovědní doba”).

Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu je účinná jen v případě, že bude podána formou výslovného, písemného prohlášení. Pokud technicky existuje možnost ”podání online výpovědi”, může se výpověď podat také přes odpovídající link na webových stránkách společnosti Singles50. Pro jednoznačné přiřazení a pro ochranu před zneužitím je v každém případě nutné, aby zákazník v písemné výpovědi čitelnou formou (TISKACÍMI PÍSMENY) uvedl alespoň své úplné jméno, zemi, jejíž služby Singles50 využívá, svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti Singles50 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která mu byla přidělena).

Výpověď musí být zaslána na adresu:

be2 S.à.r.l.
služby zákazníkům / ukončení
13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

Fax: +420 227203713

Ukončení placeného smluvního vztahu zakoupeného prostřednictvím aplikace Singles50 iOS App musí být vykonán výhradně prostřednictvím Apple iTunes App Store v souladu s pravidly Apple iTunes App Store.Ukončení placeného smluvního vztahu zakoupeného přes Singles50 Android App je podřízené zvoleným způsobem platby:- pro platby přímo přes Singles50 platební systém se ukončení řídi pravidly jako v bodě 8 (1) výše

– v rozsahu, v němž byli zákazníkovi nabídnuty a zvoleny platby prostřednictvím Google účtu, s žádostí o ukončení je zákazník povinen přímo kontaktovat Google Play Store v souladu s pravidly Google Play Store.

Výslovné upozorněníZpoplatněný smluvní vztah nelze vypovědět pouhým vymazáním profilu. Jestliže zákazník zpoplatněné služby vymaže svůj profil, zůstane tím zpoplatněný smluvní vztah nedotčený. Zákazník se vymazáním profilu vzdává pouze využívání služby, kterou ještě nevyužil, ale již zaplatil. To znamená, že zákazníkovi nebude vrácena platba, kterou již provedl. Písemná výpověď zpoplatněného smluvního vztahu zakoupeného prostřednictvím webové stránky – jak je popsaná výše – je v každém případě naléhavě nutná. Pro Singles50 iOS / Android App platí výše uvedená pravidla.

(2)  Prodloužení smlouvy

Smlouva na zpoplatněnou službu zakoupenou prostřednictvím webové stránky se prodlouží automaticky o dobu platnosti dohodnutou při objednání (např. 3, 6 nebo maximálně 12 měsíců), pokud zákazník svou smlouvu písemně nevypoví alespoň 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty – s uvedením svého celého jména, země, jejíž službu Singles50 využívá, své e-mailové adresy registrované u společnosti Singles50 a svého uživatelského jména (alternativně: šifry, která mu byla přidělena). Viz k tomu výše, odstavec 1 ”Výpověď” pod ”Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu”.

V případě předplatného na zkoušku, reklamních akcí a podobně je možné se od tohoto pravidla odchýlit. V každém případě bude zákazník také zde informován o době platnosti předplatného na zkoušku, možnosti výpovědi a jinak prováděném automatickém prodloužení.

Při objednání zpoplatněné služby bude zákazník po obdržení potvrzení objednávky informován o příslušné době platnosti, datu začátku smlouvy a době trvání prodloužení v případě, že nebude včas podána výpověď.

Prodloužení smlouvy o nákupu přes Singles50 iOS App se řídí a je v souladu s pravidly Apple iTunes App Store. Zákazník musí sám a včas deaktivovat automatické obnovení. Prodloužení smlouvy o nákupu přes Singles50 Android App je podřízené zvoleným způsobem platby:

– pro platby přímo přes Singles50 platební systém se prodloužení smlouvy řídi pravidly jako v bodě 8 (2)výše
– v rozsahu, v němž byli zákazníkovi nabídnuty a zvoleny platby prostřednictvím Google účtu, prodloužení smlouvy je v souladu s pravidly Google Play Store a zákazník je sám povinen včas deaktivovat automatické obnovení.

(3) Zastavení služby

Společnost Singles50 je oprávněná nabízené služby zcela nebo částečně zastavit. Společnost Singles50 bude zákazníka včas, alespoň ale 14 dní před částečným nebo úplným zastavením služeb, informovat o plánovaném zastavení a jeho rozsahu.

Zákazníkům, kteří mají k okamžiku zastavení služeb společností Singles50 zaplacený, ačkoli ještě doposud nevyčerpaný nárok na služby Singles50, bude tento nevyčerpaný nárok na služby vrácen v poměrné výši.

 1. Námitky zákazníka a prodlení s platbou

(1) Námitky proti výši nákladů odepsaných z účtu nebo vyfakturovaných nákladů musí zákazník písemně vznést vůči Singles50 a zdůvodnit do šesti (6) týdnů po odepsání reklamovaných nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže zákazník nevznese během této šestitýdenní lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

Při existenci oprávněné námitky (například chybu výpočtu) bude zákazníkovi buď vrácena právoplatně uplatněná částka, nebo dle volby mu bude nabídnuto prodloužení zpoplatněné služby (prémiové členství). Toto prodloužení odpovídá době, za kterou zákazník uplatnil oprávněnou námitku.

Zákazník má kromě toho právo stanovit společnosti Singles50 dodatečnou lhůtu pěti pracovních dní pro řádné splnění. Jestliže nebude důvod reklamace po uplynutí dodatečné lhůty odstraněn, má zákazník právo smlouvu vypovědět. Vrácení nevyužitých kreditů bude poté provedeno podle ”8. Výpověď, prodloužení smlouvy a zastavení služby”, odstavec 3.

Jen nepodstatná omezení služby neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení zpoplatněné služby se jedná v případě, že období, kdy zákazník nebude moci využít zpoplatněnou službu, nepřekročí dva po sobě následující dny.

Zákazník může započítat případné vlastní nároky vůči pohledávkám společnosti Singles50 nebo uplatnit zadržovací právo jen v případě, že jeho pohledávka bude pravomocně rozhodnutá, nesporná nebo uznaná.

(2) Společnost Singles50 si vyhrazuje právo při nezaplacení nebo prodlení zákazníka s platbou pověřit inkasní společnost a tyto náklady po zákazníkovi vymáhat. Společnost Singles50 si kromě toho vyhrazuje právo požadovat úroky z prodlení, jejichž výše se řídí podle zákonných ustanovení.

Společnost Singles50 si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi v rámci zákonných možností náklady, které vzniknou neoprávněným stornováním platby kreditní kartou nebo neoprávněnou námitkou proti inkasu.

(3) Nákupy prostřednictvím Singles50 iOS App jsou zpracovány výlučně prostřednictvím  Apple iTunes App Store a to v souladu s pravidly Apple iTunes App. Platby jsou účtovány přes zákaznícky účet  v iTunes. Pro nákup prostřednictvím iOS App se 9. (1) a (2) nevztahuje. Případné námitky týkající se plateb musí být výhradně adresovány přímo Apple iTunes App Store.

(4) Za nákupy přes Singles50 Android App jsou provedeny platby podřízené zvoleným způsobem platby:

– pro platby přímo přes Singles50 platební systém se 9. (1) a (2) nevztahuje.

– v rozsahu, v němž byli zákazníkovi nabídnuty a zvoleny platby prostřednictvím Google účtu, jsou platby výlučne zpracovány cez Google Play Store a to v souladu s pravidly Google Play Store. Platby jsou účtovány přes zákaznícky Google účet. Pro nákup prostřednictvím Google účtu se 9. (1) a (2) nevztahuje. Případné námitky týkající se plateb musí být výhradně adresovány přímo Google Play Store.

 1. Uživatelská práva a autorská práva

(1) Všechna práva k programům, výkonům, postupům, software, technologiím, značkám, obchodním názvům, vynálezům a materiálům, které patří ke společnosti Singles50, vlastní výlučně společnost Singles50. Společnost Singles50 je vlastníkem veškerých uživatelských práv k výše uvedeným právům. využívání veškerých programů a v nich obsažených obsahů, materiálů a značek a obchodních názvů je přípustné výlučně k účelům uvedeným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Rozmnožování programů, výkonů, postupů, software, technologií, značek, obchodních názvů, vynálezů a materiálů, které patří ke společnosti Singles50, je nepřípustné, pokud nebude společností Singles50 výslovně dovoleno.

(2) Singles50 je registrovaná ochranná známka v mnoha zemích světa.

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

(1) za nákup zpoplatněných služeb prostřednictvím webové stránky Singles50

Informace o výkonu práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo během čtrnácti dnů bez udání důvodů od této smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pro výkon vašeho práva na odstoupení nás be2 S.à.r.l., zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (fax: +420 227203713, e-mail: zakaznickyservis@singles50.cz) musíte pomocí jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail) informovat o svém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář (https://www.singles50.cz/info/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy) pro odstoupení od smlouvy, který však není předepsán.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynou z toho, že jste zvolili jiný druh dodání než námi nabízenou, nejvýhodnější standardní dodávku), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bude doručeno sdělení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudou z důvodu této zpětné platby účtovány náhrady.

Pokud jste požadovali, aby bylo poskytování služeb zahájeno během lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, ke kterému nás budete o výkonu práva na odstoupení od této smlouvy informovat, ve srovnání s celkovým objemem služeb předpokládaných ve smlouvě.

(2)  pro využití svého práva odstoupit od smlouvy za nákupy přes aplikaci Singles50 iOS App je zákazník povinen přímo kontaktovat Apple iTunes App Store

(3)  pro využití svého práva odstoupení od nákupu přes aplikaci Singles50 Android App je podřízené zvoleným způsobem platby:

 právo na odstoupení od smlouvy musí být pro platby přímo přes Singles50 platební systém převedeno jako v bodě 11. (1) výše

 v rozsahu, v němž byli zákazníkovi nabídnuty a zvoleny platby prostřednictvím Google účtu, pro využití svého práva odstoupit od smlouvy je zákazník povinen přímo kontaktovat Google Play Store
Změna Všeobecných obchodních podmínek a popisů výkonů

(1) VOP mohou být změněny, pokud tím nebudou dotčeny podstatné úpravy smluvního vztahu a bude to nutné pro přizpůsobení vývojům, které nebyly při uzavírání smlouvy předvídatelné a jejichž nezohlednění by značně narušilo vyváženost smluvního vztahu. Podstatnými úpravami jsou zejména úpravy o druhu a rozsahu smluvně dohodnutých výkonů a době platnosti včetně úprav týkajících se výpovědi. Dále se mohou provést úpravy nebo doplnění VOP v případě, že to bude nutné k odstranění těžkostí při provádění smlouvy na základě mezer v úpravách vzniklých po uzavření smlouvy. Může se zde jednat zejména o případ, kdy se změní judikatura a bude tím dotčena jedna nebo více klauzulí těchto VOP.

(2) Popisy výkonů mohou být změněny v případě, že to bude nutné ze závažného důvodu, zákazník tím nebude oproti popisu výkonů zahrnutému při uzavírání smlouvy objektivně znevýhodněn (např. ponechání nebo zlepšení funkcionalit) a jestliže se nebude od tohoto popisu značně lišit. O závažný důvod se jedná v případě, že se na trhu vyskytnou technické inovace týkající se dlužných výkonů nebo třetí osoby, od nichž společnost Singles50 odebírá předběžné výkony nutné k poskytnutí výkonu, změní svou nabídku výkonů.

(3) Změny Všeobecných obchodních podmínek a popisů výkonů zamýšlené podle odstavce 1 a 2 budou zákazníkovi písemně sděleny alespoň šest (6) týdnů před nabytím účinnosti. Zákazníkovi přísluší k okamžiku nabytí účinnosti změn právo na zvláštní výpověď. Jestliže zákazník nepodá písemně výpověď do šesti (6) týdnů po obdržení sdělení o změně, stanou se změny k okamžiku nabytí platnosti součástí smlouvy. Zákazník bude na tento důsledek ve sdělení změny zvlášť upozorněn.

 1. Ostatní ustanovení

(1) Společnost Singles50 je oprávněná pověřit třetí poskytovatele služeb a pověřence poskytnutím částí nebo celého spektra služeb společnosti Singles50, pokud tím zákazníkovi nevzniknou žádné újmy.

(2) Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy budou nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává tím platnost ostatních Všeobecných obchodních podmínek a smlouvy nedotčena. Pokud se ustanovení nestanou součástí smlouvy nebo budou neúčinná, bude se obsah smlouvy řídit podle zákonných předpisů.

(3) Platí právo České republiky, aniž by byla dotčena závazná ustanovení nařízení EU č. 593/2008.

(4) https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(5) Zákazník má možnost stáhnout si při uzavření smlouvy smluvní ustanovení, která pro něj platí, včetně Všeobecných smluvních podmínek a uložit je v reprodukovatelné formě.

(6) Za služby Singles50 je odpovědná společnost be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg.

Společnost be2 S.à.r.l. je společnost s ručením omezeným podle lucemburského práva, zapsaná v obchodním rejstříku Lucemburska (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslem  B 123206.