Německý ministr vnitra odmítl „nemyslitelnou“ nabídku Německa hostit olympijské hry v roce 2036

Německý ministr vnitra Horst Seehofer označil nabídku hostit olympijské hry v roce 2036 jako vyloučenou. Během rozhovoru prohlásil, že by bylo “nemyslitelné” zorganizovat olympijské hry na stoleté výročí olympijských her v Berlíně které se konaly během nacistické éry v roce 1936 .

Řekové požadují oprávněně na Německu miliardy eur za škody, které Německo způsobilo během druhé světové války
Řekové požadují oprávněně na Německu miliardy eur za škody, které Německo způsobilo během druhé světové války

Olympijské hry v roce 1936, tedy tři roky před vypuknutím druhé světové války jsou široce připomínány jako propagandistický tah nacistického režimu Adolfa Hitlera.

olympijské hry v Berlíně v roce 1936
olympijské hry v Berlíně v roce 1936

V březnu roku 2019 v rozhovoru s novinami Tagesspiegel, čelil Berlínský státní ministr vnitra Andreas Geisel těžké kritice poté, co se zdálo, že by Berlín měl požádat o olympijské hry v roce 2036 .

Německý ministr vnitra, Seehofer, jehuž je 69 let a jehož ministerstvo má také na starosti oblast sportu, řekl, že Německo nemůže pořádat oslavu stého výročí olympijských her, které proběhly během nacistické éry v Berlíně.

 Spolkový ministr vnitra, stavebnictví a domoviny Horst Lorenz Seehofer
Spolkový ministr vnitra, stavebnictví a domoviny Horst Lorenz Seehofer

„Bylo by to nemyslitelné. Kdybychom to udělali, byly bychom vtaženido nevyslovitelné mezinárodní diskuze a poškodili bychom olympijskou myšlenku,“ řekl ve Frankfurtu Allgemeine Zeitung (FAZ) v rozhovoru zveřejněném v pondělí.

„Jak by to lidé viděli po celém světě? Německo slaví 100 let výročí nacistické olympiády? To se nemůže stát.“

Kromě znepokojení nad asociacemi s nacistickým režimem existuje jen malá veřejná podpora pro pořádání olympijských her v Německu.

Veřejná referenda, pořádaná v roce 2015 a 2013, odmítla nabídky hostit navrhované olympijské letní hry v Hamburku a zimní olympijské hry v Mnichově.

Seehofer říkal, že on byl obecně rád přijmul nabídku pořádat olympijský hry, ale vyjádřil znepokojení, že Mezinárodní olympijský výbor (IOC) se stal příliš zaměřený na komerční úspěch.

„V očích veřejnosti se IOC vydalo příliš daleko od své původní myšlenky do komerční sféry,“ řekl FAZ.

Vyzval IOC, aby se „zbavil obchodu“ a řekl, že má „hodně sympatií“ pro německou komisi pro sportovce, která v loňském roce požadovala, aby MOV sdílel čtvrtinu svých zisků s olympijskými účastníky.

Československé zlato

Počátek vzniku státních zlatých rezerv leží v období krátce po skončení první světové války, kdy vláda rozhodla o vytvoření tzv. zlaté rezervy, jejímž účelem bylo krytí domácího oběživa a později též zavedení zlaté měny coby třetí a závěrečné fáze Rašínovy měnové reformy. Rezerva byla tvořena 12,1 tuny zlata převedených z Rakousko-uherské banky, dále z dobrovolných darů, čtyřleté 4% půjčky ve zlatě, stříbře a valutách, z nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a zahraničních papírových peněz, z prostředků, které připlynuly v důsledku zavedení nabídkové povinnosti valut a deviz apod. Ke konci ledna v roce 1922 činily zásoby zlata 19,9 tuny (a k tomu více jak 5 tun stříbra), v roce 1925 již 40,8 tuny, v roce 1929 56,2 tuny a k 15.září 1938 cca 96,6 tuny. Vzhledem k hrozbě války a rovněž z likviditních důvodů byla jen malá část uložena přímo v Praze (6,3 tuny), většina zlata byla uložena v různých zahraničních bankách, zejména v Británii a ve Švýcarsku. V Bank of England to bylo 28,3 tuny na účtu Banky pro mezinárodní platby (Bank for International Settlements – BIS) a 26,8 tuny na účtu Národní banky československé.

Po mnichovské dohodě NBČ 4. března 1939 na německý nátlak převedla na Německou říšskou banku (Deutsche Reichsbank) 14,5 tuny zlata, které byly určeny ke krytí čs. bankovek získaných Německou říšskou bankou v odstoupeném pohraničním území.

Zvláštní zmocněnec Říšské banky dosazený do vedení Národní banky donutil 18. března 1939 její vedení k vydání příkazu k převodu cca 23,1 tuny zlata z účtu vedeného u BIS na účet Německé říšské banky. Ještě před podepsáním příkazů k převodu měnového zlata ale zástupci Národní banky intervenovali na velvyslanectvích Velké Británie a Francie v Praze, aby dispozice vynucené říšským zmocněncem nebyly provedeny, avšak neúspěšně (což britský ministerský předseda W. Churchill později označil za „finanční Mnichov“). Teprve poté, co se informace o převodu zlata dostaly na veřejnost a vyvolaly bouřlivou reakci, britský ministr financí zmrazil veškeré další transakce s československým zlatem uloženým v Bank of England. Toto zlato bylo následně použito na financování válečných výdajů československé exilové vlády.

Většina zlata, které zůstalo v trezorech Národní banky (cca 6,4 tuny) bylo 12.června 1940 odvezeno Němci do Berlína. V témže roce byla také převedena na Německou říšskou banku cca 1 tuna zlata, která se nacházela v autonomní správě Akciové společnosti, dříve Škodových závodů v Plzni a Zbrojovky, Brno.

Celkové ztráty zlata během okupace byly československou vládou po válce vyčísleny na téměř 45,5 tuny. V dubnu 1945 západní spojenci zajistili v solných dolech Merkers část zlata Německé říšské banky, z čehož značná část bylo zlato ukradené z mnoha evropských zemí. Po podepsání pařížské reparační dohody v lednu 1946 vznikla v září 1946 zvláštní tripartitní komise pro navrácení nacisty ukradeného zlata, složená z amerického, britského a francouzského komisaře. Jednotlivé státy k této komisi podávaly žádosti o navrácení ukradeného zlata. Československu bylo z požadovaných 45,5 tuny přiřčeno jen 24,5 tuny, protože všechno ukradené zlato pro uspokojení všech žadatelů se nepodařilo dohledat.

Prvních cca 6 tun zlata v mincích dostalo Československo jako zálohu v roce 1947. Situace se ale zkomplikovala po únoru 1948. Velká Británie začala požadovat splacení úvěrů, které exilová vláda čerpala od britské strany poté, co došly rezervy zlata uložené v Bank of England na financování organizace a výzbroje čs. armády v Británii. Zároveň si nárokovala i splacení části tzv. mnichovského úvěru. Jednalo se o úvěr ve výši 10 milionů liber, který Británie Československu poskytla po mnichovské dohodě k překonání hospodářských těžkostí spojených s odstoupením území Německu. Válečný úvěr Československo uznávalo, ale počítalo s jeho splacením z reparačních pohledávek v Německu, ke kterým ale nedošlo. Británie dále požadovala náhradu za znárodněný majetek, na kterou měla nárok podle smlouvy uzavřené s Československem v roce 1949. Tuto náhradu ale Československo plně nevyplatilo s poukazem na to, že západní státy odmítají vydat válečné zlato. Stejně tak Spojené státy začaly požadovat finanční náhradu za znárodněný majetek některých bývalých čs. občanů, kteří se stali občany USA. Jednání o konečném vypořádání se tak táhla až do roku 1982. Československo podle dohody uhradilo Velké Británii 24,3 milionu liber a Spojeným státům 84,4 milionu dolarů a proti tomu obdrželo zbylých 18,4 tuny válečného zlata. (Mimo jiné čerpáno z Šír (2006))

V roce 1998 ČNB toto zlato společně s velkou částí ostatních zlatých devizových rezerv prodala. Důvodem prodeje bylo, že objem zlata v devizových rezervách ČNB neodpovídal účelu držení devizových rezerv a historický výnos z investování zlata zaostával za alternativními výnosy jiných investic. Ze 70 tun měnového zlata, které ČNB připadlo po rozdělení Československa, bylo prodáno 56 tun a zbylých 14 tun si ČNB ponechala.

Československé reparace a restituce z Německa

Poválečné československé reparace a restituce z Německa byly součástí Morgenthauova plánu na poválečné uspořádání Německa. Po létě 1944 a osvobození Francie se stala otázka poválečného Německa aktuální. K jedním z návrhů na jeho uspořádání patřil plán amerického ministra financí Henryho Morgenthaua. Na Postupimské konferenci se staly německé reparace hned prvním bodem programu.

Po válce sledovalo Československo při požadavku reparací, mimo dalších cílů, také hospodářské oslabení Německa. V roce 1947 bylo nepřímo donuceno svoji politiku přehodnotit. Jednak si západní velmoci uvědomovaly, že pokud by se v Německu pod tíhou reparací zhoršila jeho hospodářská situace, nebylo by možná schopné svým finančním závazkům dostát. Na druhé straně nesledovaly ve svých zónách rozklad průmyslu s nadšením.

Exilová vláda se věnovala především otázkám restitucí. V Košicích řešila podle svého programu hlavně reparace. Byla si však vědoma, že restituce se budou projednávat až na Mírové konferenci, a snad proto s vyčíslením požadavků nijak nespěchala. Koncem srpna 1945 bylo Československo pozváno na reparační konferenci do Paříže a mělo do 1. října 1945 zaslat své reparační požadavky, tak jako ostatní státy, které požadovaly reparační vyrovnání ze států západní zóny. Následně vydalo 31. srpna 1945 dekret č. 54/1945 Sb. o přihlašování a zjišťování válečných škod. Lhůtu pro podávání reparačních požadavků stanovila vláda do 29. 9. 1945.

Na Postupimské konferenci padlo rozhodnutí, že reparační nároky USA, Velké Británie a „jiných zemí, které mají právo na reparace“ (18 států s výjimkou Polska a SSSR), mají být financovány ze západních okupačních zón a z „vhodného německého zahraničního majetku“. (SSSR připadla ze západních zón ještě část průmyslového zařízení.) Za „vhodný německý zahraniční majetek“ se ale mohl považovat i majetek vysídlených sudetských Němců.

Podle dohody mohl být „reparační nárok na úhradu materiálních ztrát” součástí, takže ČSR požadovala náhradu ve výši 11,5 miliardy USD a dodatkem vyčíslila i materiální škody (vynaložená pracovní síla na válečném úsilí proti Německu, ztráty pracovních sil nasazených v Německu, výlohy na jejich invalidní důchody, léčebnou péči a jejich snížená práceschopnost) ve výši 6 miliard USD (1938). Celkem požadovala po Německu 17,561 miliard USD (1938).

Vzhledem k tomu, že se Roosevelt, Churchill a Stalin již v Jaltě dohodli na vyplácení reparací především zemím, které „nesly hlavní břímě války, utrpěly největší ztráty a vybojovaly vítězství nad nepřítelem“, nemohlo si Československo dělat příliš velké naděje. Válka postihla území ČSR málo a v porovnání s jinými státy bojovali českoslovenští vojáci na frontách jen v malém počtu. K vojenským nákladům ale mohlo přiřadit i náklady za výzbroj 44 divizí, které Německo okupací zabralo a náklady na mobilizaci v roce 1938.

Sudetoněmecký majetek
Podle výroku v klausuli o reparačních nárocích na úkor „vhodného německého zahraničního majetku“ by takový nárok mohlo Československo uplatnit. V roce 1943 předal Beneš v Moskvě tzv. desetibodový plán, kde se zavázal, že ČSR využije majetek „zanechaný“ sudetskými Němci v Československu „na zaplacení reparací ze strany Německa za škody způsobené ČSR.“ Takže při velikosti tohoto majetku hrozilo, že by se Československo ocitlo v roli reparačního „dlužníka“ a bylo by tak povinné z obrovského zabaveného sudetoněmeckého majetku vyplácet reparační nároky jiných spojeneckých států.

Opatření
Nejprve vláda stáhla „pro formální nedostatky“ konfiskační dekret prezidenta republiky a zrušila v paragrafu 1. formulace, které by mohly mít návaznost k reparacím a vyvlastnění. Opravený text takový výklad neumožňoval. Na pařížské konferenci vláda deklarovala, že pokud by se měl sudetoněmecký majetek započíst na konto reparací, hodlá použít tento majetek k vyrovnání pohledávek ČSR proti Německé říši ve výši 1,7 miliard USD (1938). O tuto částku také snížila vyčíslení svých válečných škod (sestavené z protihodnoty za říšské marky zanechané na území ČSR, za aktiva Čs. státní banky na žirovém účtu u Německé říšské banky a za německé pokladniční poukázky v držení čs. bank). Československo se vzdalo svých reparačních nároků, které se jevily značně nemateriálně a tedy u nich pravděpodobnost na náhradu byla velmi mizivá. Do memoranda na reparační konferenci v Paříži „německý zahraniční majetek na čs. území“ nezahrnula.

Benešovo pochybení
28. 10. 1945 se Beneš na Národním shromáždění (před pařížskou konferencí) zmínil o zkonfiskovaném sudetoněmeckém majetku jako „o záloze na čs. reparace“. Clementis ho druhý den na pochybení sice upozornil, ale „zcenzurovat text prezidentovy řeči” už nešlo. Velká trojka jeho proslov zaregistrovala a hlavně americká delegace vysvětlovala následně na konferenci pojem „německý zahraniční majetek“ šířeji. Nyní zahrnoval i majetek osob německé národnosti bez ohledu na jejich státní příslušnost, tedy i příslušníků německých menšin. Nakonec konference dospěla k závěru, že „každá signatární vláda si ponechá formou, již sama zvolí, německý nepřátelský majetek ve své pravomoci… a odečte tento majetek od svého podílu na reparacích“. Československu se podařilo začlenit do reparační dohody pasáž, že při provádění výše uvedeného majetek, který byl vlastnictvím země Spojených národů nebo jejich příslušníků v době její anexe nebo okupace Německem, nebude započítáván na její účet reparací“. Tím ale problém vyřešen nebyl a zejména v době studené války byl bodem sváru a dodnes není vyřešen. Pařížská konference provedla sice odtržení majetku sudetoněmeckého a německého nepřátelského zahraničního majetku, ale jen z důvodu, aby nebyl do reparací započten.

Splácení
Od léta 1946 se rozběhlo splácení reparací z tzv. kategorie B – demontovaných průmyslových zařízení, námořních obchodních a říčních lodí. Námořní lodě byly rozděleny téměř okamžitě. ČSR ale požadovala lodě říční, což způsobilo odklad. Vyřizovala se jen průmyslová demontáž 1650 závodů. V první etapě ČSR získala 11 závodů. V kategorii A – se jednalo o zboží, tedy o vše, co nespadalo do kategorie B a „výrobků běžné výroby a zásoby“. Československo ale zájem na hotovém zboží nemělo. V hledáčku prvotních zájmů stály především suroviny, což bylo v té době u Německa nemožné. Československo zvolilo cestu reparačního plnění ve formě služeb, zejména německé dopravní sítě a telekomunikací. To ale Západní velmoci odmítly. Do února 1947 obdržela ČSR v kategorii B reparace v hodnotě 5,4 milionu USD (1938). V roce 1948 započalo splácení v ceně necelých 3 milionů USD (1938). Reparace skončily v roce 1962, Československo obdrželo z celkového objemu reparací 4,57% celkem 4,23% smluvně přiznaných pařížskou konferencí. Celkem z požadovaných reparací dostalo 14,5 milionu USD (1938), tedy 0,09%.

Restituce
Během války se spojenci v deklaraci z 5. ledna 1943 domluvili na restitucích majetku. Za neplatné považovali “všechny převody a dispozice vztahující se na vlastnictví, práva a zájmy jakéhokoliv druhu, které se nalézají nebo nalézaly na územích okupovaných, nebo přímo či nepřímo kontrolovaných nepřátelskými vládami, nebo náleží či náležely osobám (i právnickým) usedlým v těchto oblastech”. Československo podalo do konce roku 1947 2 743 restitučních přihlášek. Západní mocnosti v Německu vyřídily 683 v hodnotě 4,5 milionu USD (1938). Problémy nastaly v sovětské zóně – z 581 podaných restitučních požadavků bylo vyřízeno jen 9. Podstatnou část čs. majetku odvezla Rudá armáda jako válečnou kořist. Podané čs. restituční nároky se pohybovaly v hodnotě 1,4 miliardy USD (1938) a náhrady činila 77 milionů USD (1938) – 0,47%.

Restituce měnového zlata
Veškeré ukořistěné měnové zlato nacisty, ať už se nacházelo kdekoliv, putovalo do společného fondu. Spojencům se podařilo najít jen 37 700 tun měnového zlata. Československo uplatnilo ztrátu 45 008 kg a podle předem domluveného poměrného rozdělení mu připadlo 24 507 kg. V roce 1948 obdrželo zálohu 6 074 kg. USA však obdržení zbytku zlata napadla, jelikož Československo jí nevyplatilo odškodné za znárodněný americký majetek v ČSR. Zbytek zlata byl vydán až v roce 1982.

Řecko žádá Německo o rozhovory o miliardách za válečné reparace

ATÉNY, Řecko (AP) Řecká vláda informovala, že požádala Německo, aby zahájilo rozhovory o vyplacení obrovských reparací Řecku, které si Řecko nárokuje za škody vzniklé během první a druhé světové války.

Řecké ministerstvo zahraničí uvedlo, že velvyslanec Řecka v Německu podal oficiální žádost v úterý.

Parlamentní výbor v roce 2016 odhadl, že Řecko by mohlo požadovat minimální náhradu ve výši 292 miliard eur (328 miliard dolarů) za druhou světovou válku a dalších 9,2 miliard eur za první světovou válku.

Návrh, aby řecká vláda jednala na základě zjištění Parlamentního výboru, obdržel v dubnu naprostou podporu zákonodárců.

Německo popírá zodpovědnost, že by muselo platit reparace, a prohlásilo, že válečné dluhy země byly vyřešeny již dávno.

Věnování se této záležitosti je u řeckých občanů oblíbeno protože v Řecku budou brzo celostátní volby.