Přírodní zdroje

Podmínkou existence života i vývoje lidské populace je čerpání a využívání přírody. Většina přírodních zdrojů, které člověk využívá k výrobě energie (ať už obnovitelných nebo neobnovitelných) má svůj původ v slunečním záření.

sluneční záření na stěně obytné budovy
sluneční záření na stěně obytné budovy

Zem zachycuje pouze nepatrnou část energie, kterou jí dodává Slunce ale tato energie postačuje k udržení života na Zemi. Spálením všech zásob ropy, uhlí a zemního plynu by se uvolnilo stejné množství energie, které dodá Slunce na Zemi za 15 dní. Jelikož fosilní paliva vznikly v minulosti díky slunečnímu záření (sluneční energie byla akumulována do zelených rostlin při fotosyntéze) představuje Slunce rozhodující zdroj energie pro Zemi.

Přírodní zdroje
Přírodní zdroje

2.1 Přírodní prostředí
Lze charakterizovat jako nejpůvodnější a nezávisle od člověka vzniklou složku přírody a také nezbytný materiální základ pro rozvoj lidské společnosti. součástí přírodního prostředí, které je nebo může být využívány člověkem jsou i přírodní zdroje.
Představují přírodniny a hmoty biotického a abiotického povahy. Lidstvo je využívá na uspokojování svých potřeb (výrobu v jednoduché i rozšířené reprodukci). Kritéria dělení přírodních zdrojů jsou založeny na jejich vlastnostech, povaze a využívání. Např. cirkulující (voda), necirkulující (nerostné suroviny), reprodukovatelné (Biotické zdroje), neprodukovatelné (fosilní paliva), vyčerpatelné (uhlí, ropa, zemní plyn), nevyčerpatelné (sluneční záření).