Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění kryje finanční náklady pojištěného v případě nepředvídaných událostí během soukromé nebo pracovní cesty v zahraničí nebo na Slovensku. Cestovní pojištění zahrnuje zejména smluvní zdravotní pojištění do zahraničí (dobrovolné), ne zákonné pojištění, které je povinné a známe jej jako veřejné zdravotní pojištění.
Pojištění se sjednává ve většině pojišťoven na Slovensku jako krátkodobé – na dobu trvání jedné cesty nebo pobytu v zahraničí nebo jako celoroční pojištění, či dokonce víceleté cestovní pojištění.
Komplexní cestovní pojištění se skládá z více produktů pojištění, které jsou většinou zahrnuty v jedné pojistné smlouvě.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Pojištění léčebných výloh je komerční zdravotní pojištění do zahraničí pro případ úrazu nebo nemoci. Pojištěním je krytá akutní (neodkladná) zdravotní péče. Plnění je možné pouze do výše limitu, sjednaného v pojistné smlouvě.
Rozsah pojištění léčebných výloh v zahraničí

Pojistné krytí obsahuje:
náklady na ošetření a léčení
náklady na léky, zdravotní pomůcky, obvazový materiál
náklady na diagnostiku
hospitalizace – pobyt v nemocnici
dopravu do zdravotnického zařízení
akutní zubní ošetření
náklady na dioptrické, ortopedické nebo protetické pomůcky
náklady na převoz nemocného do vlasti – repatriace
Veřejné zdravotní pojištění a komerční zdravotní pojištění – srovnání

Povinné zdravotní pojištění – Evropský průkaz zdravotního pojištění a komerční cestovní pojištění se navzájem doplňují. Komerční cestovní pojištění uzavřete vždy, v některých speciálních případech si vybavte ve své zdravotní pojišťovně i Evropský průkaz zdravotního pojištění. Jde zejména o tyto případy:
cestujete do zemí Evropské unie nebo do Švýcarska
hrozí vám zdravotní problémy z důvodu chronické nemoci
předpokládáte, že budete využívat služeb zdravotnických zařízení kvůli zdravotním problémům, při nichž léčení není akutní či neodkladné
V různých zemích jsou různé podmínky léčebných nákladů. Je třeba dbát na různá specifika a proto máme pro jednotlivé země připraveny specializované rady:
Pojištění do Chorvatska
Pojištění do Itálie
Pojištění do Turecka
Pojištění do Ruska
Pojištění do USA
Pojištění do Thajska
Úrazové pojištění do zahraničí

Pojištění se sjednává pro případ úrazu pojištěného na cestách v zahraničí nebo na území České republiky v průběhu soukromé cesty – na dovolené, během služební – pracovní cesty, během studijního pobytu nebo při sportovní činnosti. Pojišťovna odškodňuje klienta v těchto případech:
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu
běžný úraz – bolestné nebo čas nezbytného léčení následků úrazu
Výkonnostní nebo profesionální sport

Výkonnostní a profesionální sportovci se obvykle pojišťují za přirážku k pojistnému. Union pojišťovna vůbec nemá zájem úrazové pojistit sportovců, vykonávajících sport jako registrovaní sportovci ve sportovních klubech, účastnících se soutěží nebo závodů – výkonnostní sportovci nebo profesionální sportovce:
rizikové sporty

Rizikové sporty nebo adrenalinové sporty se pojišťují za přirážku nebo jsou z pojištění zcela vyloučeno. V případě, že je rizikový sport ve výlukách a klient ho nemá připojištění, nemůže očekávat poskytnutí pojistného plnění. Jde o tyto sporty:
letecké sporty – parašutismus, motorové a bezmotorové létání, létání na rogalu, paragliding, parasailing, letecká akrobacie, …
motoristické sporty – autokros, motokros, raly, rychlostní závody
některé zimní sporty – alpinismus, skialpinismus, akrobatické lyžování, sáňkování, jízda na bobech a skibobech, lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě, heliboarding, skoky na lyžích, sněžný skútr
horolezectví, jeskyňářství – speleologie, mountainboarding
vodní sporty – potápění s dýchacím přístrojem bez instruktora, vodní skútr, canyoning, jízda na divoké vodě – rafting, kajak, kanoe
Na druhé straně např. Evropská cestovní pojišťovna má potápění s řádnou licencí během dovolené zahrnuté v základním krytí.
pojištění zavazadel

Zavazadla se pojišťuje pro případ poškození, zničení, ztráty nebo krádeže.
Co je předmětem pojištění zavazadel

osobní věci – šatstvo, obuv, a podobně
cennosti a klenoty- šperky, drahé kameny, perly, zlato, hodinky, kožichy a kožešiny
elektronické a optické přístroje – fotoaparát, videokamera, dalekohled, atd.
sportovní potřeby a nářadí
Zavazadla se pojišťuje proti těmto rizikům

poškození, zničení nebo ztráta zavazadel při dopravní nehodě nebo následkem živelné události
odcizení zavazadel – krádež vloupáním nebo loupež
ztráta zavazadel předané dopravci
poškození, zničení nebo ztráta zavazadel následkem těžkého úrazu nebo onemocnění pojištěného.
Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu na silnicích kryje pojištěného v případě neúmyslné škody způsobené jinému:
škody na zdraví nebo usmrcením
škody na majetku a ušlém zisku
právní náklady na obranu proti neoprávněným nárokům na náhradu škody
asistenční služby

Základní a doplňkové asistenční služby jsou součástí cestovního pojištění. Asistenční služba poskytuje během 24 hodin denně informace a organizuje pomoc pojištěnému klientovi. V případě pojistné události v zahraničí asistenční služba zajistí:
lékařské ošetření a výběr zdravotnického zařízení
doručení léků
informuje o zdravotním stavu, zajistí odkazy příbuzným a kontroluje průběh léčby
zařídí převoz nemocného do vhodnějšího zařízení nebo převoz do vlasti – repatriaci
informuje nemocnici o placení účtů
v případě jazykové bariéry zařídí tlumočnické služby v komunikaci
pomoc při ztrátě dokladů
pomoc při předčasném návratu z cesty v případě nepředvídané události
technická asistence v případě živelní události nebo krádeže v místě bydliště
doprava zástupce po přerušení cesty v případě smrti nebo vážné nemoci nebo hospitalizace pojištěného
zajistí převoz (repatriaci) tělesných pozůstatků po smrti pojištěného
Pojištění právní pomoci

Pojištění právní pomoci chrání klienta v případě, že je vůči němu vedeno občanskoprávní, trestní nebo přestupkové řízení. Asistenční služba poskytuje:
právní pomoc v zahraničí
uhradí právní náklady až do limitu, sjednaného v pojistné smlouvě
zaplatí kauci na soudu.
pojištění stornopoplatků

Pojištění stornovacích poplatků kompenzuje náklady, spojené se zrušením cesty, např. storno zájezdu nebo letenky, a to zrušení cesty z přesně vyjmenovaných důvodů:
vážné akutní onemocnění nebo úraz pojištěného, ​​jeho blízké osoby nebo spolucestujícího,
smrt pojištěného nebo jeho blízké osoby,
ztráta nebo zničení cestovních dokladů
povolání na vojenské cvičení
Pojištění předčasného návratu

Pojištění předčasného návratu nahradí nevyčerpané náklady na předem objednané a zaplacené služby, např. ubytování a dopravní náklady, a to z vážných důvodů:
akutní zdravotní stav pojištěného, ​​jeho blízké osoby nebo spolucestujícího, vyžadující jeho převoz do vlasti
smrt pojištěného, ​​jeho blízké osoby nebo spolucestujícího,
škoda na majetku pojištěného v místě trvalého bydliště živelnou událostí či trestným činem třetí osoby.
Náklady na záchrannou činnost

Pojišťovna hradí náklady, které jsou spojené se záchrannou činností v horské oblasti nebo v jiných nedostupných oblastech.
Zmeškání letu nebo jiného dopravního prostředku

Pojišťovna hradí výdaje na občerstvení a základní hygienické potřeby v případě zpoždění letu, v případě zmeškání letu nebo jiného dopravního prostředku v důsledku technické poruchy nebo havárie pojišťovna kryje náklady na opožděný nástup na zájezd.

Ministr dopravy Ján Počiatek

Ministr dopravy Ján Počiatek

Ján Počiatek se narodil 16. září 1970 v Bratislavě.

Kde absolvoval vysokoškolské studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity (STU). Další vysokoškolské studium ukončil na Národohospodářské fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě.

V letech 1999-2002 absolvoval několik odborných zahraničních vzdělávacích programů. V roce 1995 se začal věnovat podnikatelským aktivitám v oblasti informačních technologií. Od roku 1997 pracoval Ján Počiatek ve společnosti Telenor Slovakia.

V parlamentních volbách 2006 získal Ján Počiatek mandát poslance slovenského parlamentu za stranu Směr-SD. Na ustavující schůzi NR SR 4. července 2006 složil slib poslance, poslanecký mandát však nevykonával, neboť ještě v ten samý den ho jmenovali členem vlády ČR a ministra financí ČR.

Poprvé NR SR Jána Počiatka neúspěšně odvolávala z funkce ministra financí 25. června 2008 pro jeho medializovaný setkání koncem května, během závodů F1 v Monaku, s představiteli finanční skupiny J & T na jejich jachtě. Opozice toto Počiatkove setkání považovala za projev propojení Počiatka na finanční skupiny. Ivan Mikloš tvrdil, že existuje důvodné podezření, že došlo k úniku informací o změně centrální parity, a že na jeho základě mohly některé slovenské finanční skupiny vydělat.

Počiatek ještě před odvoláváním v NR SR, 20. června 2008 nabídl premiérovi svou demisi, přičemž však jednoznačně odmítl ničím nepodložené obvinění z možného úniku informací o změně centrální parity. Medializována Zdvořilostní návštěva na jachtě v Monaku byla podle něj účelově spojována s tímto vykonstruovaným obviněním. Řízení ministra Počiatka označil Robert Fico za hloupé a veřejně ho odsoudil. Zároveň však důrazně odmítl obvinění z úniku informací při změně parity.

Důvodem na druhé vyslovení nedůvěry ministrovi Počiatkovi, podle opozičních poslanců, měla být kauza národní loterijní společnosti Tipos a dohoda o narovnání, na jejímž základě měl Tipos vyplatit kyperské firmě Lemikon Limited téměř 2 mld. Kč. I toto druhé odvolávání Počiatka v parlamentu 2. prosince 2008 bylo neúspěšné, a Ján Počiatek zůstal ve své funkci do konce volebního období vlády ČR v roce 2010. Po volbách v roce 2010 se stal poslancem Národní rady Slovenské republiky (NR SR) za stranu Směr -SD, která byla v opozici.

Na kandidátní listině strany Směr-SD v předčasných parlamentních volbách 10. března 2012 měl číslo 7.
Podpůrné vzdělávání:

Maxman Consultants, Budování týmu, Coaching (Bratislava), 2004
IBIS partnerství individuální trénink zaměřený na vůdcovství (leadership) a coaching, 2003
IBIS partner-individuální trénink zaměřený na management změny a kontinuálního vylepšování, 2002
KNO Slovakia, individuální trénink zaměřený na manažerský styl a komunikaci (Bratislava), 2002
FBE- For Business Excellence, Projektový management, 2000
FBE- For Business Excellence, Management kvality, 1999

 

Jak vnímá chuť pes

Smysl chuti je omezen na jazyk, podnebí a epiglotis, a je proto citlivý jen k substancím přijatým ústy. Většina chuťových pohárků u koček i psů jsou malé cirkulární struktury spojené do fungiformných papil na povrchu jazyka a i do více než šesti velkých šálkovitých (Valle) papil na kořeni jazyka.

Jak vnímá chuť pes
Jak vnímá chuť pes

U psů většina chuťových pohárků jsou ty, které odpovídají na cukry, vnímají jejich sladkou chuť. Receptory odpovídají na mnoho cukrů, včetně mono- a disacharidů a na některé umělá sladidla. Napriektomu nejvíce účinnou sloučeninou pro tyto receptory jsou aminokyseliny, z Kotrla většina produkuje pozitivní odpověď identickou té, kterou vytvářejí cukry, a mohou být proto zařazeny do tzv. „Sladkých aminokyselin“, právě proto že nejvíce používají sladkou chuť.

Rozdílem mezi kočkou a psem je zjevně chybějící odpověď na cukry u koček. Více všežraví psi si podrželi v paměti schopnost detekovat cukry a jiné sladce chutnající sloučeniny, které mohou indikovat rostlinný materiál s vysokým obsahem energie.

rozdíl mezi kočkou a psem
rozdíl mezi kočkou a psem

Většina zvířat preferuje sladkou chuť před ostatními, mají averzi k hořké chuti a u mnohých se zdá, že mají vrozenou preferenci k slané chuti. Tyto preference jsou pozorovány již v raném věku u novorozených zvířat a jeví se být relativně neovlivněna následujícími naučenými zkušenostmi. Tento biologický základ pro konzumování sladkého a odmítání hořkého byl jasně nalezen. Napriektomu některé preference mohou být selektivně zvýšené nebo snížené při plemenitbě. Toto napovídá, že existuje genetická komponenta k preferenci nebo odmítání některých krmiv. I tak na rozdíl od tohoto spíše stereotypního chování mnoho z odpovědí na chemickou stimulaci se jeví jako následek zkušeností a učení.

lukrativní obchodní, kancelářské prostory a reklamní plochy

Nabízíme k pronájmu lukrativní obchodní, kancelářské prostory a reklamní plochy. Nájemné podmínky stanovujeme individuálně, podle specifických podmínek nájemců.

lukrativní obchodní, kancelářské prostory
lukrativní obchodní, kancelářské prostory

TOP NABÍDKA – JÍDELNA 4. PATRO

OD Dargov Vám nabízí k pronájmu prostory závodní jídelny nacházející se na 4. patře obchodního domu s možností odkoupení restauračního zařízení.

V rámci prostor závodní jídelny se nacházejí i prostory pro cukrárenská výrobu, sklady, šatny a pod.

Dále nabízíme k pronájmu 2-pokojový zařízený byt v blízkosti centra. V bytě je samostatný pokoj a kuchyň spojená s obývákem, WC s koupelnou. Kuchyně je plně vybavená domácími spotřebiči.

zařízený byt v blízkosti centra
zařízený byt v blízkosti centra

Byt se nachází na nejvyšším patře stavby. Je vhodný pro pár či jednotlivce. V blízkosti je výborná občanská vybavenost, centrum města, vlakové nádraží, obchodní centrum.  Pro větší rodeiny bychom mohli dále nabídnout pronájem bytu 4+1 v novém areálu Malvazinky, Praha 5, metro Radlická, Klímova ulice
Košíře se řadí svým významem a velikostí v rámci Prahy mezi příjemné lokality nedaleko centra.

Žije zde 50 tisíc obyvatel a hustota obyvatel je 3992 osob / km2.

Obchodní dům Dargov
Obchodní dům Dargov

Obchodní dům Dargov stojí při nejfrekventovanějším dopravním uzlu města, na křižovatce cest a pěší zóny s velkou hustotou pohybu obyvatelstva.

Situován je v centru města na rohu Hlavní a Štúrovy ulice.

Má 29 510 m2 obchodních, kancelářských a skladových prostor pod jednou střechou. Nebytových prostor.

Projekčně je rozdělen na obchodní plochy, skladové plochy a kancelářské prostory.

suterén
přízemí
I., II., III. a IV. patro
administrativní budova, 4 podlaží, samostatný vchod a sociální vybavení
V suterénu je zásobovací dvůr s rampami pro dovoz zboží a odvoz těžších zboží.

Dovážené zboží ze zásobovacího dvora se do prostor na I., II. a III. patře přepravuje čtyřmi nákladními výtahy.

Vstup zákazníků je řešen z Hlavního ulice a ze Štúrově ulice.

V komunikačním prostoru pro zákazníky jsou zabudovány pohyblivé schody na I., II. a III. patře, osobní výtah, slouží jako bezbariérový zóna.

OD Dargov je vybaven klimatizačním zařízením.

Kompetence britských tajných služeb by čeští aktivisté nepřežili

Kompetence britských tajných služeb by čestí aktivisté nepřežili.
V Británii soud rozhodl, že špionážní agentura se může nabourat občanům do jakéhokoliv zařízení a dělat v něm prakticky cokoliv. Může legálně zapnout kameru na notebooku, nainstalovat malware do počítače, kopírovat dokumenty ze serverů, ovládat inteligentní hračky.

Kompetence britských tajných služeb
Kompetence britských tajných služeb

Systém odposlechu ve Velké Británii

Vláda Spojeného království má kromě tradičních zpravodajských a kontrarozvědných agentur MI5 a MI6 i agenturu s názvem Government Communications Headquarters (GCHQ). Tato instituce je pověřena vládou chránit Británii před hrozbami v oblasti sigintu* a dodávat podklady čelním představitelům vlády pro jejich rozhodnutí.

Systém odposlechu ve Velké Británii
Systém odposlechu ve Velké Británii

SIGINT (Signals Intelligence) je anglický výraz používaný speciálními bezpečnostními složkami státu jako jsou rozvědka či kontrarozvědka (zpravodajská služba) a slouží k označení informací získaných pomocí těchto zdrojů:

radarový provoz
datová komunikace
Internet
odposlechy telefonních hovorů
snímání vyzařování monitoru na dálku
a jiné

V Británii také funguje tribunál, v našich podmínkách si to můžeme představit jako soud, který rozsudky rozhoduje o zneužití nebo nezneužití skrytých technik orgány veřejné moci, které mohou být v konfliktu s právem na soukromí. Také se zde uplatňují nároky vůči zpravodajským nebo policejním orgánům, které mohou porušovat širokou škálu lidských práv. Tento tribunál se jmenuje Investigator Powers Tribunal.

samotný spor

Poté jak Edward Snowden zveřejnil množství materiálů, obsahujících i techniky, kterými se vám může zpravodajská služba „nabourat“ do všech inteligentních zařízení, jako jsou telefony, počítače, televize a podobně, podala Privacy International žalobu na GCHQ, že nelegální vstupuje do inteligentních zařízení občanů Velké Británie a dokonce i Brity, kteří žijí v zahraničí. Jinak řečeno používá malware, který vyvinula americká NSA ke sledování svých občanů.

může se zpravodajská služba "nabourat" do všech inteligentních zařízení
může se zpravodajská služba „nabourat“ do všech inteligentních zařízení

Pomocí tohoto malware se vám umí někdo nabourat do počítače a udělat v něm prakticky cokoliv. Pokud máte zkušenost se sdílenou obrazovkou, když vám ˇajťák ve vaší firmě něco opravuje v počítači na dálku, podle toho si můžeme udělat představu o práci zpravodajské služby v oblasti sigintu, avšak pohyb myší na obrazovce nevidíte. Umí vám tedy vypnout počítač, zaznamenávat každé vaše klepnutí na klávesnici, zapnout mikrofon a kameru, kopírovat dokumenty. V podstatě to samé umí udělat s vaším inteligentním televizorem, telefonem, hračkami, serverem, sítí. Toto není žádná novinka, koneckonců takový program, který je pouhým okem nepozorovatelný a zaznamenává každé jedno klepnutí na klávesnici si umíte nainstalovat do počítače i sami.

Privacy International trvala na tom, aby soud rozhodl, že GCHQ nemůže instalovat tyto malware do notebooků a telefonů. GCHQ se bránil tím, že nainstalovat někomu do domu odposlouchávací nebo kamerové zařízení je totéž jako někomu zapnout kameru na notebooku.

Také se v průběhu procesu mluvilo o tom, jak je dnes všechno „zakódované“, a proto je zapotřebí malware, který usnadňuje odhalovat komunikace potencionálních ohrozovateľov Británie. Navíc britské služby pro odposlech Britů žijících v zahraničí nepotřebují povolení, respektive nemusí v něm uvádět jméno uživatele, který bude „heknutý“ ani jakým prostředkem se tato operace bude vykonávat.

Tribunál rozhodl ve prospěch GCHQ

Senát složený z pěti soudců rozhodl, že prostředky, které GCHQ používá (malware) jsou legální. Zároveň soud v rozsudky konstatoval, že myslel na rovnováhu mezi ochranou krajiny a právem na soukromí občanů.

Případ byl zajímavý i tím, že GCHQ poprvé veřejně přiznal, že „hekovanie“, oficiálně známé jako zneužívání počítačové sítě, je jednou z metod získávání informací a boje proti bezpečnostním hrozbám. Je třeba říci, že britské zpravodajské služby mají na rozdíl od České nebo českých i pravomoc zatýkat lidi. Ale pravomoci, ve kterých jsou naše služby stále pozadu, jsou další velkou tématem na samostatný blog.

Jak a co v Česku?

S porovnáním se západem mají naše zpravodajské služby v některých věcech opravdu směšné pravomoci a kompetence. V momentě, kdy jim je někdo chce přidat, ozve se druhá strana, že ruku v ruce s pravomocemi musí jít i kontrola.

 

mají naše zpravodajské služby v některých věcech opravdu směšné pravomoci a kompetence
mají naše zpravodajské služby v některých věcech opravdu směšné pravomoci a kompetence

Mělo by se na ní co nejdříve začít pracovat a je to jedna z oblastí, které se nová vláda musí věnovat. Musí se najít přijatelný systém kontroly, ve kterém nesmí být žádný politik. Investigator Powers Tribunal nám může být příkladem, i když mít v České republice soud jen na oblast zneužívání informačně-technických prostředků by byl asi luxus. Na příkladu Británie vidět, že lidé jsou ochotni zvyšovat zpravodajským službám kompetence do závratných výšek, pokud si myslí nebo alespoň věří iluzi, že podléhají kontrole.

Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s. začala psát svůj příběh v témže roce jako vznikla samostatná Slovenská republika. V roce 1993 založilo 193 slovenských obcí banku pod názvem První komunální banka, která se specializovala na financování měst a obcí Slovenska.

Prima banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.

Po deseti letech od svého vzniku, po vstupu nového zahraničního akcionáře, změnila banka jméno na Dexia banka Slovensko, a.s. Zároveň začala posilovat svou pozici také v oblasti retailového bankovnictví – banky pro individuální klienty.

V roce 2011 se novým, většinovým vlastníkem banky stala středoevropská skupina Penta Investments, která v současnosti vlastní více než 94% akcií. Následně od 1. ledna 2012 změnila banka obchodní název na Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka nabízí komplexní služby
Prima banka nabízí komplexní služby

Dnes Prima banka nabízí komplexní služby obyvatelům, podnikatelům a obcím, které zajišťuje prostřednictvím své pobočkové a bankomatové sítě. Dlouhodobě vedoucí postavení v segmentu samospráv plánuje Prima banka využít na další rozvoj a pravidelné zkvalitňování služeb pro města a obce na celém Slovensku.

Banka se v rámci nové strategie stále více orientuje i na retailovou klientelu, což se projevuje v zjednodušení portfolia produktů a služeb, tak v rozšiřování pobočkové a bankomatové sítě.

Designérka Sylvia Jokelová: Nechci být nositelkou dobrého vkusu

Designérka Sylvia Jokelová o škatulkování, klišé a hře s divákem.

Designérka Sylvia Jokelová
Designérka Sylvia Jokelová

Když před několika lety pracovala na projektu Design od sporáku, měla Sylvia Jokelová pocit, že designérky stále čelí předsudkům. S ironií tehdy narážela na tradiční rozdělení ženských a mužských úkolů. „Teď se mi to už nezdá. Do designu jsem prošla jako nováček a možná právě proto jsem se zaměřovala na věci, které si jiní nevšimli,“ říká designérka, o níž lampy s Křižíkova výšivkou měli zájem také v Londýně.

LUCIA ORESKÁ Co dělá šperk šperkem?

Je na Slovensku těžké uživit se designem?
Je. Ale nemám ráda naříkání, že lidé nechápou dobrý design a nic se nedá. Možná se do toho třeba pustit s vervou. Mnozí designéři ani nemají manažerskou gramotnost. Vím to, já jsem taková jistá.

Ale vy jste dělali i návrh potisku na láhev na víno.
O projektu limitované edice vinné lahve mi řekla teoreticky umění Katka Trnovská, s jejíž manželem jsem na grafickém návrhu spolupracovala. Podle zadání se na láhvi měly objevit motivy z lidového umění, ale moderně pojaté. Katka věděla, že v minulosti jsem už s podobnými motivy pracovala.

Dokonce jste s nimi kdysi bodovali na soutěži Henkel CEE Art Award ve Vídni. Jak vznikla kolekce Design od sporáku, která byla ještě předtím i úspěšnou výstavou?
Rakušané v ní viděli ducha socialismu – socialistické odečkované interiéry. Vznikla jako reakce na dobu, kdy jsme při zařizování interiéru neměli moc na výběr a lidé si mnohé věci vyráběly svépomocí. Výsledky této lidové tvořivosti by si zasloužili snad i muzeum.

Designérka Sylvia Jokelová
Designérka Sylvia Jokelová

Vám byla tato lidová tvořivost sympatická?
Ano, protože můj otec byl také kutil. Měli jsme doma povyrábané různé zvláštní věci. Vyrůstala jsem v jeho dílně, proto si dnes vím zmajstrovať poličku, ale nevím vařit.

Nashledanou v pekle, přátelé!

Vystudovali jste však šperkařství. I láhev, pro kterou jste vymýšleli potisk, jste vnímali jako šperk?
Dříve jsem měla představu, že je to dáma, kterou je třeba obléknout. Inspirovala jsem se kroji, pracovala jsem se symboly, bylo to zajímavé.

Kdy vám šperk přestal stačit?
Vždycky mě to táhlo k něčemu, co má širší záběr než jen šperk. Šperk jsem si však nechala jako jeden ze způsobů vyjadřování, nesekuje jsem jím.

Má tedy šperk hranice nebo přesahuje i do jiných odvětví?
Nemám ráda škatulkování. Jednou se vyjádřím šperkem, jindy volnou instalací nebo prostřednictvím designu. Podle toho, co se mi zdá právě vhodné. I svým studentům na Vysoké škole výtvarných umění cituji autorů, podle nichž je šperk vše, co se dá odnést. Přestože i židle, pokud ji člověk vezme do ruky. Je to velmi volná kategorie.

A co znamená pro vás?
Šperk je věc spojena s historií, ale také s předsudky. A právě ty ráda narušoval. Je to pro mě zábavná hra, komunikace s divákem.

Jak bojujete proti klišé?
Neberu to jako boj, a už vůbec ne velmi vážně. Nechci kdesi ustrnout. Spíše doufám, že se na mé ironické hře kdosi i zasměje. Rada klišé vystupňuje do absurdní, až si je lidé uvědomí.

A smějí se potom?
Na výstavě pod názvem FRAU.HAUS se velmi bavili. Některých jsem možná překvapila – například lampou, na níž byl nápis Křižíkova výšivkou: Burda is dead (Burda je mrtvá) či vstoupila jim do svědomí. Myslím si, že přes humor lidé mé myšlenky přijmou snadněji.

Dokážete svou tvorbou ovlivnit vkus publika?
Nerada bych ovlivňovala vkus. Designéři jsou často považováni za nositele dobrého vkusu, jako by oni měli lidi učit, co je dobré a co špatné, co pěkné a co ošklivé. Já se inspiruji běžnými interiéry, které si lidé vytvářejí sami. Například i dečkami pod vázičky, kterými si lidé zútulňují příbytek.

Nechtěli jste se z nich vysmívat?
Právě naopak, chtěla jsem zesměšnit klišé, že designér ví, co je dobré. Nejsou právě výtvarníci deformování svým vzděláním? Snažím se vést rozhovor s lidmi, kteří jsou „čistí“ a nemají výtvarné vzdělání. Nemám ráda, když někdo řekne: Můj design se neprodává, protože lidé nemají vkus.

Považujete to za výmluvu?
Znamená to jediné: Daný design lidem nic neříká. A to je chyba.

Vaše díla s lidmi mluví?
Snažím se používat znaky, které znají. Například Křižíkova výšivku – typicky ženskou dovednost, která se však nepovažuje za nějakou božskou inspiraci. Podobné věci vytrhávám z kontextu a spojuji je s designem, který je na opačném konci hodnotového žebříčku. Tak vznikla moje kolekce FRAU.HAUS (z německého Frau – žena, Haus – dům), což je parafrází na Bauhaus, umělecké hnutí, které spojilo volné výtvarné umění s řemeslem. V kolekci FRAU.HAUS spojuji ženské ruční práce s designem.

A mají o vaše díla zájem výrobci?
Katka Trnovská v rámci projektu Creater vzala mé lampy a další díla slovenská designérů a navštívila s nimi různá fóra designu – v Miláně, Londýně, Rotterdamu, kam chodí i výrobci. Sehnala peníze a některé věci se již vyrábějí.

I vaše lampy s křížkovým výšivkou?
Když jsem je vystavovala v Londýně, zaujaly výrobců. Chtěli koupit kolem tří tisíc kusů, ale s tím, že je dám do čtyř měsíců vyrobit. Objednávka by tedy byla, ale výrobní cena lampy se ukázala velmi vysoká. Jen forma na ni by stála půl druha milionu a na to jsem neměla kapitál. Našla jsem si výrobce, ale nechtěl jít do rizika. Navíc lampy bylo třeba i zabalit a vybavit k nim certifikáty, neboť jsou to elektrická zařízení. Za čtyři měsíce se to nedalo stihnout.

Takže jste se snu o masové výrobě vašich výtvorů vzdali?
Spolu s dalšími dvěma dívkami jsme v bratislavské Galerii Medium založili malý „dizajnšop“ s názvem Čerstvý design. I to se ukázalo jako velmi drahá zábava. Prodávali jsme originály i Skupinová série, ale velmi to vydělávat, museli jsme obchod dotovat. Odskočila jsem od toho.

Musí být kvalitní design drahý?
Vůbec ne, dokonce i na předmětu autorský design se snažím studentů navigovat k tomu, aby nevyráběli drahé věci, které se budou těžko prodávat. V Německu jsem viděla, že studenti dokázali ve vlastním dizajnšope prodávat kvalitní věci v ceně do 10 eur. Lidé je nakupovali ve velkém. My Slováci se ještě musíme naučit „prodat se“.

Těší vás tedy učit?
Je úžasné být s mladými lidmi. Člověk jakoby nestárne, neboť studenti jsou stále stejně mladí. Mají zcela jiný generační pocit a je zajímavé mluvit se s nimi a snažit se pochopit, proč vidí věci jinak.

Cítíte mezi studenty a vámi rozdíl?
Jsou ode mne mladší asi o patnáct let a moje generace byla jiná. Do svých 17 let jsem žila v socialismu. Dnešní studenti jsou mnohem bezstarostnější, než jsme byli my. Nemají s ničím problém, jsou mnohem sebevědomější, mají jiný přístup k životu. Jakoby tu byla jiná generace.

V čem bylo vaše dětství jiné?
Stále nás vedly k skromnosti, jen abychom velmi nevytŕčali, měli jsme být zodpovědní a řešit světový mír. Pro mě bylo dětství plné strachu. Pamatuji si, jak jsem se bála, když na obloze proletělo letadlo, zda na nás nehodí bombu. V dětství do nás totiž stále hustili, že na nás kdosi zaútočí. K tomu chce člověk zapomenout, ale je tím určitě ovlivněn. Dlouho jsem měla problém „prodat se“, měla jsem pochybnosti, jestli jsem věci udělala dobře.

Designér by měl spíše vykukovat z řady, ne?
Samozřejmě. Ale já bych si například v životě nevzala to, co studenti. Líbí se mi, když svým oblečením zdůrazňují osobnost, názor, životní filozofii, ale já bych se v něm necítila dobře. Většinou chodím v černém, nenosím ani šperky, neměli se. Projevuji se spíše prací. Ale i moji kolegové cítí, že dnešní generace studentů je jiná.
Sylvia Jokelová
Narodila se v roce 1973, obor Kov a šperk u profesora Karla Weisslechnera absolvovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 1999 tam působí jako asistentka na oddělení produktového designu. V roce 2004 byla finalistkou soutěže Henkel CEE Art Award 2004 pro experimentální design. Navrhla také kostýmy do Ibsenově hry Nora, kterou inscenuje Státní divadlo Košice.

Co dělá šperk šperkem? dizajnérka- Sylvia Jokelová

Co dělá šperk šperkem?
Legenda o králi Midas říká, že čeho se dotkl, změnilo se na zlato. Dalo by se to aplikovat i na šperk. Šperkem se může stát cokoliv, co se (byť pouze na okamžik) spojuje s lidským tělem. Pro mě pojem „šperk“ znamená především pocit, který vyvolává u nositele. Pokud si s ním připadá krásný, zajímavý, smyslný a jedinečný, je toto spojení tím nejkrásnějším šperkem, jaký si dokážu představit. Šperk v mém pojetí totiž komunikuje s nositelem a s okolním světem na zcela jiné úrovni, než na jaké funguje materiální svět. Vytváří kolem člověka tu zvláštní, těžko vyjádřitelnou auru, která má se zlatem (aurum) společný pouze název.

dizajnérka- Sylvia Jokelová
dizajnérka- Sylvia Jokelová

Kde je hranice nositelnosti šperku?
Pokud ho odnesete.

Který šperkařský nástroj je nejdůležitější?
Zásadně ten, který právě nemám po ruce a strašně ho potřebuji.

Prostřednictvím kterého materiálu se nejraději (nejčastěji) vyjadřuješ?
Nejraději používám materiály, které se jistým způsobem pohybují „na ostří nože“. Určitý materiál (např. Guma) může být pro někoho fetišem a u jiného vyvolává nepřekonatelný odpor. Rada se pohrávám s pocitovou stránkou člověka a prostřednictvím šperku, který je bezprostředně spojen s tělem, se snažím vyprovokovat co nejsilnější reakci.

Schmuckausstellung polemizuje s konvenčním vnímáním šperku. Ukazuje dvě roviny jeho vnímání. Na jedné straně je pohled nositele, jeho prožívání, pocity na straně druhé postoj diváka.

Výstava „Moderní slovenská architektura“ v Berlíně

Tato akce se konala v minulosti
Rozehrává hru mezi očekáváním a realitou, povrchním a hlubokým, vnějším a vnitřním, prázdným a plným. Ironizuje okouzlení zdánlivým luxusem a prohlížení skutečné hodnoty.

Designérka Sylvia Jokelová zprostředkuje divákům svůj koncept prostřednictvím řady identických prstenů. Jejich základní, trychtýřová forma je přizpůsobena k tomu, aby se jimi daly zakrýt oči a nositel se mohl ponořit do tmy. Může rozjímat, sledovat vnitřní obrazy objevující se v jeho mysli, na chvíli se odpoutat od vnějšího světa prosyceného vizuálním balastem. Poskytují mu luxusní zážitek i aniž by vnímal jejich vnější krásu.

Prsteny se postupně plní třpytivými kamínky. Ze začátku působí jen rušivě, nakonec však zcela znemožňují původní funkci. Divák se tak nechává chytit do vizuální pasti navenek luxusně působícího šperku.

Wellness pobyty u Balatonu – Klik

V rámci výstavy se koná workshop na který se můžete přihlásit už nyní. Známá dizajnérka- Sylvia Jokelová vás naučí jak si z plastu a gumy dotvořit prsten podle vlastních představ. Seznámí vás s technikou své práce a dá vám návod jak si vyrobit originální šperk, podle vlastních představ. Součástí workshopu bude možnost vystavit své dílo spolu s autorkou. Přijďte se pobavit, odvázat a naučit něco nového.

Suprematismus – Avantgardní směry první poloviny 20. století

Avantgardní směry první poloviny 20. století

1915 Suprematismus
byl směrem geometrické abstrakce formulován Malevič v Manifestu suprematismu. Vyjadřovacími prostředky se staly čtverec, kruh, trojúhelník a kříž. Šlo o abstrakci, která měla být výrazem čistého umění realizovaného na základě citu, narozdíl od mondrianovského neoplasticizmu, který cit negovat. Hlavním a jediným představitelem směru byl Kazimír Malevič. Jeho tvorba v rané fázi prošla kubistickým obdobím, pod vlivem návšteva Paříže a tvorby Ferdinanda Légera (synt. Kubismus). Když Malevič vytvořil dílo Černý čtverec na bílém pozadí, byl přesvědčen, že přivedl malířství k nulovému bodu. Prvek čtverce později rozvinul ve vztahu k trojúhelníku, kruhu a kříži. Vytvořil mnoho kompozic tohoto druhu s použtím jasných barevných tónů a nakonec dospěl k zobrazení Bílého čtverce na bílém pozadí a zobrazování černých forem na černém pozadí.

Přečtěte si také jaké jsou další Avantgardní směry první poloviny 20. století
Konstruktivismus – Avantgardní směry první poloviny 20. století

Bauhaus – Avantgardní směry první poloviny 20. století

Na pokraji nového světa

Kurátoři Tate Modern si dali za cíl částečně zrekonstruovat Poslední výstavu futuristických obrazů 0.10 (Nula-Deset), která proběhla v roce 1915 v Petrohradě a pro suprematismus platí za bod nula. na výstavě mělo vystavovat deset umělců, přestože jich nakonec vystavovalo mnohem více.

„Umělec může být stvořitelem pouze tehdy, pokud formy v jeho obrazech nemají naprosto nic společného s přírodou,“ citují kurátoři katalog 0.10, v němž Malevič suprematismus označil za novou kulturu. „Náš svět umění se stal novým, zbaveným předmětů a čistým.“

A právě kolem částečné rekonstrukce petrohradské výstavy, která příští rok oslaví sté výročí, se retrospektiva točí. Stejně jako Malevičův život rotoval kolem Černého čtverce na bílém pozadí. První suprematistické obrazy byly (a opět jsou) kolem černého čtverce rozestaveny tak, že k němu téměř s díky vzhlíží. Ve skutečnosti ale k obrazu upírají zrak i všechna ostatní plátna a není podstatné, jestli vznikla před rokem 1915 nebo později. Šestý sál je pevným jádrem celé retrospektivy, netečný a naplněn uklidňujícím bezvětřím, nevyřčenou vitalitou, sto let starým očekáváním, které vzrušuje dodnes.

Malevič v Petrohradě odvážně vystavil Černý čtverec do horního rohu místnosti, kde se střetávají stěny a strop. Je to místo, které v ruských domácnostech tradičně patřilo nejsvatějším ikonám. Malevič tím obrazu přidal na závažnosti a zároveň pobouřil věřící, v jejichž očích si čtverec nárokoval přílišnou svatost. Kurátorům londýnské retrospektivy se podařilo z výstavy 0.10 sehnat devět obrazů, což je obdivuhodné. Ostatní obrazy pracují se základními barvami, elementárními tvary a přes svou abstrakci, nebo možná spíš právě pro ni, jsou plné emocí. Malevič kompozice dlouho plánoval a pečlivě promýšlel.

Přísaha černému čtverci

V Tate Modern je Černý čtverec na bílém pozadí k vidění dokonce dvakrát. Černá barva na první verzi obrazu začala brzy praskat a Malevič musel pro výstavu v roce 1923 namalovat druhý, verzí nakonec vzniklo celkem pět. Originál z roku 1915 je natolik křehký, že jeho cesty po světě nepřicházejí v úvahu, a Tate Modern si tak zapůjčila obrazy z let 1923 a 1929.

Roky spolupráce aukční společnosti DARTE

Roky spolupráce aukční společnosti DARTE s všestranným umělcem Pavlem Hammelem vyústily do několika autorských výstav jeho obrazů. Prodejní výstavy spojené s jeho hudebním koncertem měli velký úspěch nejen na Slovensku, ale také v Praze. Když vznikla myšlenka uskutečnění takového akce iv Moskvě, spojená is příjemnou prohlídkou této světové metropole (Moskva má dnes 15 mil. Obyvatel), dohoda byla téměř okamžitá. Díky našim přátelům na slovenském velvyslanectví, konzulátu, ale hlavně na ředitelství Slovenského institutu v Moskvě jsme získali možnost uspořádat výstavu obrazů spojenou s komorním koncertem Pavla Hammela přímo v Moskvě.

 

aukční společnost DARTE
aukční společnost DARTE

Prodejní výstava začala vernisáží 15.12.2015 a potrvá do konce měsíce ledna. Během našeho týdenního pobytu v této metropoli jsme měli možnost vidět i její úžasné památky a umělecké přednosti. Kromě návštěvy Kremlu a mauzolea V.I.Lenina to byly prohlídky i galerii (největší dojem v nás zanechala Tretiakovská galerie) a ruských divadel. O výstavu byl ze strany moskevských sběratelů umění, ale i jejich umělců nečekaný zájem, který přerostl do nabídky – uspořádat podobnou akci v květnu 2016 v Petrohradě. Vážně jsme o nabídce začali uvažovat. V každém případě to byl krásný umělecko-obchodní závěr roku 2015.

Pavol Hammel (* 7. prosince 1948, Bratislava) je slovenský zpěvák, skladatel, kytarista a hudební producent.

Pochází z hudebnické rodiny. V útlém věku ho k hudbě přivedl otec, houslista v Slovenském národním divadle. V mládí studoval hru na housle. Jako člen orchestru elezniční uměleckého souboru hrával pod vedením dirigenta na vystoupeních lidové, klasické a moderní taneční písně.

Jak šestnáctiletý začal hrát na kytaru, která se stala jeho hudebním nástrojem. V roce 1963 založil skupinu Proudy. První píseň ve skupině Proudy s názvem „Zpívám si píseň“ složil v roce 1965. O dva roky později začíná s proudem hrát Marián Varga. Dvorními textaři kapely tehdy byli Kamil Peteraj a Boris Filan, se kterými Pavol Hammel spolupracuje dodnes. Od roku 1972 nahrál Hammel s Mariánem Vargou pět samostatných alb.

V roce 1994 založil promotérské agenturu Rock Pop Bratislava, v roce 1999 další s názvem Rock Production Bratislava, ve které pracuje dodnes. Působil iv slovenském hudebním vydavatelství Opus.

V roce 1976 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Je ženatý, má dcery Veroniku a Lindu, která je také zpěvačkou. Amatérský se věnuje výtvarnému umění – malbě a sochařství, na poli kterých dosáhl několik pozoruhodných úspěchů. Žije v Bratislavě-Děvíně.

Pavol Hammel dne 28. července 1976 unikl před téměř jistou smrtí, když po společensky probdělé noci v Praze usnul a zmeškal dopolední let do Bratislavy.  Ocitl se tak na listině pasažérů letecké tragédie na bratislavských Zlatých píscích, která si vyžádala 76 obětí, [2] a nechtěně způsobil šok a chvíle úzkosti svým nejbližším. O několik hodin nato, nic netušící, přiletěl do Bratislavy následujícím letadlem.