Galerie umělců Spiše na Slovensku

Galerie umělců Spiše patří mezi nejmladší sběratelské instituce v regionu, ale i na Slovensku a adekvátně má i nejmladší uměleckou sbírku, ačkoli základy sbírkového fondu byly položeny ještě před vznikem samostatné galerie na půdě tehdejšího Vlastivědného muzea, dnes Muzea Spiše ve Spišské Nové Vsi. Základ sbírkového fondu tvořilo kolem pěti set uměleckých děl ze starších sbírek muzea, ale především z akviziční činnosti pro připravovanou galerii pouze krátce před jejím vznikem. Už tato základní kolekce obsahovala díla převážně současných výtvarníků, jejichž se spisem spojoval jejich původ, nebo na Spiši žijí a tvoří, případně v tomto regionu dlouhodobě působily.

Sídlem galerie se stala historická budova v centru města Spišská Nová Ves na Zimní ulici 46, rekonstruovaná v letech 1979 – 1986. Historie objektu – původně měšťanského domu sahá do druhé poloviny 16. století.

Zajímavá renesanční architektura s tří- prostorovým členěním s křížovými a odvalování klenbami se zachovalými detaily arkád, sloupů, říms a krakorcích vytváří pro návštěvníka přitažlivé prostředí naplněné výtvarným uměním s možností poznání, vzdělávání, objevování, získávání nových zážitků a setkání.

Sbírkový fond se během dvaceti let činnosti galerie rozrostl více než o trojnásobek, dnes ho tvoří 2020 kusů výtvarných artefaktů z oblasti malby, grafiky, ilustrace, fotografie a sochařské tvorby.

Výtvarná díla ze sbírkového fondu jsou prezentovány ve třech stálých expozicích. Od roku 2002 expozice sochařské tvorby v Zahradě umění, od roku 2012 Terra Gothica – gotická cesta ze sbírek galerie, od roku 2013 reinstalace stálé expozice kreseb a maleb Josefa Hanuly.

Vedle sběratelské, vědeckovýzkumné a kultúrnovzdelávacej činnosti galerie jsou důležitou oblastí jejího působení prezentační aktivity. Výstavní činnost galerie mapuje a prezentuje především výtvarných umělců se vztahem k regionu, dotýká se i slovenského výtvarného umění a v nemalé míře prezentuje tvorbu zahraničních umělců. Vedle mnoha výstavách Slovenská autorů výstavní prostory galerie zaplnily i práce umělců z Polska, Švédska, Norska, Švýcarska, Srbska, Francie, Bulharska, Velké Británie, Rakouska, Německa, Ukrajiny, Maďarska, Kanady, Izraele, České republiky, Irska a dalších zemí světa .

Ve výstavních prostorách galerie se vystřídá každoročně kolem pětadvaceti výstav domácích, ale i zahraničních autorů.

Galerie má v současnosti programově rozpracované kulturně-vzdělávací aktivity zaměřené na komunikaci s návštěvníkem. Jejich záměrem je snaha oslovit a zaujmout různé cílové skupiny od dětí předškolního věku přes žáků různých typů škol a mladých lidí v rámci edukativních a různých interaktivních projektů.