Energetický profil Velké Británie

Energetické odvětví přímo zaměstnává 157 700 osob, podílí se z 4,8% na výkonu britské ekonomiky a ze 7,1% na celkových investicích (z 41,0% na investicích do průmyslu). Na celkové produkci se podílí ropa 44 procenty, zemní plyn 39%,  jaderná a hydro elektřina 7% a uhlí 6%. Zbylá procenta jsou tvořena obnovitelnou energií a ‘waste-to-energy’. Celková produkce primárních paliv, vyjádřená v jednotkách obsažené energie, meziročně poklesla o 4,9%, od roku 2000 setrvale klesá a je nyní 16% pod úrovní z roku 1980.

Produkce energií (v milionech tun ropného ekvivalentu)
1980 1990 2000 2006 2007 2008
Benzín 86,9 100,1 138,3 84,0 83,9 78,6
Zemní plyn 34,8 45,5 108,4 80,0 72,1 69,7
Uhlí 78,5 56,4 19,6 11,4 10,7 11,4
Elektřina 10,2 16,7 20,2 17,9 14,9 13,0
Celkem 210,5 219,4 288,7 197,2 186,0 176,9

Benzín se na celkovém objemu vyrobených paliv podílí 44 procenty a zemní plyn 39 procenty. Po růstu v letech 1980 až 2000, způsobeném těžbou v lokalitách Severního moře, se produkce paliv v posledním desetiletí pozvolně snižuje a v roce 2008 se dostala 16% pod úroveň z roku 1980, tj. před zahájením těžby v britských pobřežních vodách.

Od roku 1980 stoupá spotřeba zemního plynu a jaderné elektřiny. Zatímco spotřeba ropy zůstává dlouhodobě na obdobné úrovni, uhlí je využíváno relativně méně. Je nutné podotknout, že struktura energetické spotřeby v jednotlivých odvětvích ekonomiky se podstatně změnila od roku 1980. Zatímco doprava, spotřební sektor a služby zaznamenaly nárůst 65%, 15% a 6% , respektive spotřeba energie v průmyslu klesla o 37%.

Ropa: Přestože 10 nových polí započalo produkci v roce 2008, zbývající  ropné zásoby dlouhodobě klesají, neboť produkce stále převyšuje objevy nových nalezišť. Je odhadováno, že v roce 2008 ubylo 49 milionů tun v porovnání se zásobami v roce 2007 (6% předpokládaných britských ropných rezerv). Ačkoliv je UK stále největším producentem ropy v EU, v roce 2008 činil čistý dovoz ropy £5,6 mld, tj. o 30% více než v předchozím roce. Britské rafinérie se spíše zaměřují na druh ropy, než na místo jejího původu. Převážná většina rafinérií v UK zpracovává severomořský typ ropy a obvykle není rozlišováno, zda se jedná o ropu z ropných polí pod správou Británie či Norska. Další druhy ropy jsou dováženy ze zemí OPEC, neboť obsahují těžší uhlovodíky. Vyjádřeno v procentech, norská ropa činila zhruba 65% celkového dovozu ropy v roce 2008, což je šestileté minimum. Zbytek byl dovozen z Ruska (12%), Nigérie, Lybie a Alžíru. Střední východ se podílel na dovozu pouhým 0,6%, tj. zaznamenal významný pokles 5% podílu v roce 2000.

Zemní plyn: Nizozemsko vystřídalo Británií na pozici největšího evropského producenta zemního plynu. Těžba dlouhodobě klesá z důvodu tenčících se zásob na britském kontinentálním šelfu. Odhaduje se, že v roce 2008 UK spotřebovala 8,1% svých zjištěných, pravděpodobných a možných rezerv zemního plynu. I přes významné těžební kapacity je UK čistým dovozcem zemního plynu. V roce 2008 pocházelo 72% dovezeného zemního plynu z Norska, zbytek byl dovezen z Belgie a Nizozemska nebo v podobě LNG. V případě pozastavení dodávek má UK zásoby zemního plynu pouze na 15 dní. Tato limitovaná skladovací kapacita má také za následek, že v letních měsících musí UK především vyvážet, a to i v případě nižších cen. Naopak v zimním období mají britští distributoři plynu potíže s plněním poptávky a musí bez ohledu na zpravidla vyšší ceny zvýšit dovoz zemního plynu ze zahraničí.

Uhlí: V roce 2008 bylo do UK dovezeno téměř 45 mil. tun uhlí. Z tohoto celkového objemu bylo 83% antracitového uhlí, které se používá při výrobě elektřiny, 15% koksu, 2% dalších pevných paliv, následováno samotným antracitem, jehož dovoz činil méně než jedno procento. Dovezené uhlí pochází především z Ruské federace (48%), Kolumbie, Jihoafrické republiky, Spojených států amerických a Austrálie.

Elektrická energie:V roce 2008 je podíl energetických zdrojů ve výrobě elektrické energie následující: zemní plyn (46%), uhlí (31%), jaderná energie (13%), ropa (1%), obnovitelné zdroje (6%), dovoz (3%).