Energetický profil Velké Británie výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Pro UK je potenciálně nejvýznamnější větrná a příbojová energie. Velká očekávaní se vkládají také do tzv. čistého uhlí – zachycování a uchovávání oxidů uhlíku (Carbon Capture and Storage – CCS). V současnosti probíhá přípravná fáze národního projektu na výstavbu a provoz jednoho testovacího zařízení technologie CCS.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů (v tisícovkách tun ropného ekvivalentu) 
 1995  2000  2006  2007  2008
Geotermální a solární vytápění 7 12 38 47 58
Větrné a přílivové elektrárny 1 81 363 454 610
Vodní elektrárny 448 437 395 438 444
Plyn z biomasy 80 731 1 465 1 548 1 574
Bioplyn 138 169 195 213 245
Dřevo 174 458 396 433 466
Zpracování komunálního odpadu 101 375 513 521 538
Tekutá biopaliva  –  – 188 362 826
Ostatní biopaliva 72 265 1 209 1 143 1 139
Celkem 1 021 2 529 4 761 5 156 5 900

Biomasa se v roce 2008 podílela ze čtyř pětin na produkci energie z obnovitelných zdrojů. Na zbytku se podílí především vodní a větrné elektrárny. Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů se za posledních deset let více jak zdvojnásobila a v současnosti dosahuje 5,5% z celkového objemu spotřebované elektrické energie.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (v procentech na celkové výrobě elektřiny) 
 1990  2000  2006  2007  2008
Větrná, přílivová, solární a biomasa 0,2 1,3 3,4 3,7 4,2
Vodní 1,6 1,3 1,2 1,3 1,3
Celkem obnovitelné zdroje 1,8 2,6 4,6 4,9 5,5
Z toho povinný výkup 1,3 4,5 4,8 5,4

Za růstem podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu stojí rozmach biomasy a nové velkokapacitní větrné parky. I přesto se nezdá být pravděpodobné, že by UK bylo do roku 2020 schopné splnit závazek 20% podílu na celkovém objemu vyrobené energie.

Výroba elektrické energie a energie k vytápění z obnovitelných zdrojů v letech 1990-2008

Energetický profil UK