AKTUÁLNÍ VÝSTAVY Slovenská národní galerie

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Malba po malbě
Esterházyho palác, 2. a 3. posch., Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
Trvání výstavy: 9. 12. 2010 – 31. 1. 2011
Kurátorka výstavy: Alexandra Kusá
Kurátorská spolupráce: Lucia Gregorová-Stachov

Slovenská národní galerie Vás zve na výstavu Malba po malbě. Výstava slovenské současné malby, která je koncipována jako prohlídka a přestaví současnou Slovenská malbu, tedy tvorbu mladší a střední generace. Chceme ukázat stav scény po roce 2000, kdy už má současná malba svého diváka, mnoha protagonistů, i své galerie. Navzdory silnému monografické prvku je výstava budována tematicky. Prezentujeme výběr děl a výtvarných přístupů současných autorů a autorek, který lze vnímat i jako generační výpověď o malbě, způsobech malování io „maliarskosti“ současné malby. Takto je postaven i doprovodný katalog – v monografiích představí tvůrců, kteří různé překračují klasické i moderní pojetí malby a tvoří mladou malířskou scénu.

Industriální krajina?
Stredoslovenské důlní města v 16. – 18. století
Esterházyho palác, 1. patro, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
Trvání výstavy: 17. 12. 2010 – 13. 3. 2011
Kurátorka výstavy: Katarína Chmelinová

Na zimní sezónu 2010 – 2011 připravila Slovenská národní galerie projekt věnovaný specifické oblasti středoslovenských hornických měst a umění raného novověku. Na půdě naší galerie bylo umění dané oblasti naposledy komplexnější představeny jako součást výstavy z cyklu Dějiny slovenského výtvarného umění – Barok v roce 1998. Současný výstavních-ediční záměr podnítila úspěšná akviziční politika galerie, díky níž vznikla v jejím sbírkách unikátní kolekce především kremnického baroka. Na druhé straně to byla potřeba nového uchopení problematiky vyplývající z výsledků dílčích bádání v posledním období.

SNG! NOW
Výstava studentských prací Katedry vizuální komunikace VŠVU v Bratislavě
SNG Esterházyho palác, suterén, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
Trvání výstavy: 15. 12. 2010 – 16. 1. 2011
Kurátorka výstavy: Mgr. Dagmar Poláčková

Grafický design v galerii má mnoho podob a funkcí. Od těch zjevně viditelných, jak je reprezentace galerie směrem ven, až po ty víceméně neviditelné, obrácené dovnitř, jako je orientační či informační systém. Problém nastává v momentě, když se grafický design stane vystavovaným exponátem. Izolovaný od přirozeného prostředí ztrácí svůj smysl, protože je vytržen z kontextu, bez kterého je těžko pochopitelný.

Zlatý věk holandské grafiky
Od Goltz po Rembrandta
Kabinet starého umění
SNG, Vodní kasárna, 1. patro, Rázusovo nábřeží 2, Bratislava
11. 9. 2010 – 9. 1. 2011
Kurátorka výstavy: Zuzana Ludiková

Výstava nabízí prohlídku holandské grafiky období manýrismu a baroka ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě. Zpřístupněných 115 díl přibližuje tvorbu umělců severních nizozemských provincií z konce 16. a první poloviny 17. století.
Ve výběru jsou představeny díla mistrů, kteří významně přispěli k slávě zlatého věku jako Hendrick Goltzius či Rembrandt van Rijn.
Prezentované cykly vedle náboženských scénách obsahují i výjevy o vlivech planet, dělení dní, koloběhu ročních období, schopnostech pěti smyslů prodchnuty humanistickým klasickým a literárním vzděláním zasahujíc do oblasti etiky a metafyziky či přírodní filozofie.

Ona je madona …
Kabinet umění 20. století +
SNG, Vodní kasárna, 1. patro, Rázusovo nábřeží 2, Bratislava
24. 10. 2010 – 13. 2. 2011
Kurátorka výstavy: Katarína Bajcurová

Název známé popové písničky Roba Grigorovem je svého druhu současnou upoutávkou ke komorní výstavě mapující jednu z oblíbených témat slovenského moderního malířství, kterou Slovenská národní galerie připravila na vánoční čas v kabinetu umění 20. století +. Tradiční námět madony – matky s dítětem totiž patřil v tvorbě Slovenské malířů mezi dvěma válkami, ale i později, k poměrně častým. Na Slovensku se Panna Maria Sedmibolestná odedávna uctívala jako patronka a ochránkyně země, a proto významové konotace a přesahy od „mateřské“ k „mariánské“ rovině námětu byly poměrně časté a pro slovenský výtvarných umělců i přirozené.

Intervence v gotické sbírce SNG
SNG, Vodní kasárna, 1. patro, Rázusovo nábřeží 2, Bratislava
Trvání projektu: 26. 11. 2010 – 16. 1. 2011
Kurátoři: Naďa Kančeková, kurátorka Sbírky užitého umění a designu
Dušan Buran, kurátor Sbírky gotického umění

Část uměleckých děl ze stálé expozice Gotického umění Slovenska je od září 2010 do ledna 2011 prezentována na výstavě D’or et de feu. L’Art en Slovaquie á la fin du Moyen Age (Zlatém a ohněm. Umění Slovenska na sklonku středověku) v Musée de Cluny v Paříži. Jde nejednou o klíčové exponáty z období přibližně mezi lety 1470-1520. Během vystavení těchto děl ve Francii bychom návštěvníkům nadále chtěli nabídnout možnost vstupu do stálé expozice gotického umění; nakonec mnoho starších a neméně cenných děl ze středověku je stále prezentovaných na svém místě. Tuto příležitost jsme se proto rozhodli využít na konfrontaci středověkých artefaktů s uměním 20. a 21. století – rovněž ze sbírek SNG.

stále expozice

Staré evropské umění 16. – 18. století
Vodní kasárna, 1. patro
Koncepce expozice Ivan Rusina

Expozice představuje v reprezentačním výběru významná díla starého evropského umění renesance, manýrismu a baroka ze sbírek SNG. Je rozčleněna podle slohů i jednotlivých evropských škol: po manierizme (H. van Aachen, D. Beccafumi, J. Brueghel) následuje nizozemská a
Vlámská malba 17. století (J. van Goyen, F. Francken, H. ten Oever) a italské umění
16. – 18. století (D. Fett, A. Carraci, P. Batoni). Expozice pokračuje menšími kolekcemi anglického, německého a španělského umění, které spolu podávají relativně ucelený pohled proměn umění mezi lety 1500-1800

Gotické umění Slovenska
Vodní kasárna, 2. patro
Koncepce expozice Dušan Buran

Expozice gotického umění představuje kromě známých skulptur, tabulových obrazů a rekonstruovaných oltářů od konce 13. až po začátek 16. století v nových kontextech i akvizice sbírky gotického umění posledních deseti let.
Kromě divácky působivé instalace kurátor sleduje dva základní cíle: zaprvé zprostředkovat středověký artefakt nejen jako estetický objekt, ale i jako předmět určité historické situace. Návštěvníkům nabízí v rámci nového informačního systému podrobněji komentáře k vybraným památkám, kombinací díl naznačuje geografické souvislosti a v textech nezapomíná ani na jejich obsah, styl, liturgické prostředí či problematiku restaurování.

Barokní umění na Slovensku
Vodní kasárna, 2. patro, sál
Koncepce expozice Katarína Chmelinová

Expozice barokního umění představuje výběrovou kolekci uměleckých děl ze sbírek SNG, která sleduje vývoj výtvarného projevu v 17. a 18. století na našem území. Zaznamenává proměny baroka od jeho raných podob, přes vrcholnou až po pozdní fázi v klasicizujúcich i rokokových polohách. Mezi vystavenými obrazy jsou díla J. Kupeckého, J. Bogdana, jakož i práce následovatele P. Trogera J. L. Kraker a J. I. Mildorfera. Domácí tvorbu zastupují malíři J. G. Kramer, Š. M. Izbighy, A. F. OESER a E. Schrott. Sochařská produkce ve dřevě, kameni i kovu je reprezentována pracemi V. Stadler, dílny J. R. Donnera, plastikami D. I. Stanettiho či F. X. Seegena. Celou kolekci uzavírají ukázky odlitků charakterových hlav od F. X. Messerschmidta.

Umění 19. století na Slovensku
Vodní kasárna, 1. patro, chodba
Koncepce expozice Katarína Beňová

Malířské a sochařská díla Slovenská a se Slovensku spjatých autorů podávají obraz o umění 19. století, které ve vývoji sledovalo středoevropský výtvarný projev. Prošlo dobovými stylovými proměnami, počínaje klasicismem přes biedermeier a romantismus až k realismu a plenérizmu, což dokumentuje tvorba J. Czauczika, K. Marka, J. B. Klemense, P. M. Bohuňov, L. Mednyánszkeho, D. Skuteckého, J. Hanuly a dalších. Z výtvarných druhů převládl u nás zejména portrét, ale zájem se obracel i ke krajině, zátiší a koncem století i k žánrovým motivem.

Doprovodný program SNG Bratislava

Program na leden 2011

20. 1. v 17.00 hod.
V SNG čte … Monika Kompaníková z Vlada Janček –
Vlado Janček z Moniky Kompaníková
Diskuse Silvestra Lavrík
na výstavě současné slovenské malby / Malba po malbě
Kurátorka výstavy Alexandra Kusá
Esterházyho palác, 3. patro, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
vstup volný

22. 1. v 17.00 hod.
CORONIDE
Hudba / Libreto: Vít Zouhar
Opera 12 scénách na texty un Pastore Arcade a Publia Ovidia Naso
Soubor Ensemble Damian (Česká republika)

26. 1. v 17.00 hod.
Ona je madona …
Kurátorský výklad na výstavě: Katarína Bajcurová
Vodní kasárna, 1. patro, Rázusovo nábřeží 2, Bratislava